logo

Quyết định 365/QĐ-BNN-TC công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 365/QĐ-BNN-TC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày ban hành: 11/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 • BỘ NÔNG NGHIỆP
  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  ---------------------

  Số: 365/QĐ-BNN-TC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

  ----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

  Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3:

  - Bộ Tài chính;

  - KBNN TW;

  - Lưu: VT, TC

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Hà Công Tuấn

   
   

  BIỂU TỔNG HỢP PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 365/QĐ-BNN-TC ngày  11 tháng 02 năm 2020

  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  ĐVT: Triệu đồng

   

  Chỉ tiêu

  Dự toán 2020 theo Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2019

  Dự toán giao cho đơn vị thuộc Bộ

  Tổng cộng

  Vốn trong nước

  Vốn ngoài nước

  Tổng cộng

  Vốn trong nước

  Vốn ngoài nước

  A

  TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP

  NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lệ phí

  285.950

  285.950

   

  285.950

  285.950

   

  1.1

  Số thu lệ phí

  5.200

  5.200

   

  5.200

  5.200

   

   

  + L/v Thú y

  5.192

  5.192

   

  5.192

  5.192

   

   

  + L/v KT BVNLTS; NTTS

  8

  8

   

  8

  8

   

  1.2

  Số thu phí

  280.750

  280.750

   

  280.750

  280.750

   

   

  + L/v Thú y

  40.150

  40.150

   

  40.150

  40.150

   

   

  + L/v BVTV

  190.000

  190.000

   

  190.000

  190.000

   

   

  + L/v Trồng trọt

  4.200

  4.200

   

  4.200

  4.200

   

   

  + L/v Lâm nghiệp

  32.000

  32.000

   

  32.000

  32.000

   

   

  + L/v KT BVNLTS; NTTS

  4.200

  4.200

   

  4.200

  4.200

   

   

  + L/v QLCLNLS và Thuỷ sản

  10.200

  10.200

   

  10.200

  10.200

   

  2

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  222.735

  222.735

   

  222.735

  222.735

   

   

  + L/v Thú y

  36.135

  36.135

   

  36.135

  36.135

   

   

  + L/v BVTV

  142.500

  142.500

   

  142.500

  142.500

   

   

  + L/v Trồng trọt

  3.360

  3.360

   

  3.360

  3.360

   

   

  + L/v Lâm nghiệp

  28.800

  28.800

   

  28.800

  28.800

   

   

  + L/v KT BVNLTS; NTTS

  3.780

  3.780

   

  3.780

  3.780

   

   

  + L/v QLCLNLS và Thuỷ sản

  8.160

  8.160

   

  8.160

  8.160

   

  3

  Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách

  63.215

  63.215

   

  63.215

  63.215

   

  3.1

  Số thu lệ phí nộp ngân sách

  5.200

  5.200

   

  5.200

  5.200

   

   

  + L/v Thú y

  5.192

  5.192

   

  5.192

  5.192

   

   

  + L/v KT BVNLTS; NTTS

  8

  8

   

  8

  8

   

  3.2

  Số thu phí nộp ngân sách

  58.015

  58.015

   

  58.015

  58.015

   

   

  + L/v Thú y

  4.015

  4.015

   

  4.015

  4.015

   

   

  + L/v BVTV

  47.500

  47.500

   

  47.500

  47.500

   

   

  + L/v Trồng trọt

  840

  840

   

  840

  840

   

   

  + L/v Lâm nghiệp

  3.200

  3.200

   

  3.200

  3.200

   

   

  + L/v KT BVNLTS; NTTS

  420

  420

   

  420

  420

   

   

  + L/v QLCLNLS và Thuỷ sản

  2.040

  2.040

   

  2.040

  2.040

   

  B

  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  5.466.301

  4.674.181

  792.120

  5.466.301

  4.674.181

  792.120

  B.1

  CHI VIỆN TRỢ

  112.000

  112.000

   

  112.000

  112.000

   

  B.2

  CHI THƯỜNG XUYÊN

  5.354.301

  4.562.181

  792.120

  5.354.301

  4.562.181

  792.120

  I

  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

  1.143.550

  1.143.550

  0

  1.143.550

  1.143.550

  0

  1

  Chi thường xuyên

  983.850

  983.850

   

  983.850

  983.850

   

  1.1

  Chi bộ máy, các khoản chi khác

  822.550

  822.550

   

  822.550

  822.550

   

  1.2

  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chức ở trong nước

  8.500

  8.500

   

  8.500

  8.500

   

  1.3

  Tinh giản biên chế

  5.800

  5.800

   

  5.800

  5.800

   

  1.4

  Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa

  7.000

  7.000

   

  7.000

  7.000

   

  1.5

  Đề án dạy và học ngoại ngữ theo Quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017

  2.500

  2.500

   

  2.500

  2.500

   

  1.6

  Hỗ trợ chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

  9.500

  9.500

   

  9.500

  9.500

   

  1.7

  Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg

  7.500

  7.500

   

  7.500

  7.500

   

  1.8

  Chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ- CP

  103.200

  103.200

   

  103.200

  103.200

   

  1.9

  Chế độ học bổng và trợ cấp xã hội TTLT 53

  15.000

  15.000

   

  15.000

  15.000

   

  1.10

  Hỗ trợ Học viện NN theo CV 9706/VPCP-KTTH

  2.300

  2.300

   

  2.300

  2.300

   

  2

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

  44.500

  44.500

   

  44.500

  44.500

   

  2.1

  Nội dung thành phần số 03: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

  22.500

  22.500

   

  22.500

  22.500

   

   

  Nội dung số 04: Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã để thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

  12.500

  12.500

   

  12.500

  12.500

   

   

  Nội dung số 06: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  10.000

  10.000

   

  10.000

  10.000

   

  2.2

  Nội dung thành phần số 11: Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới

  22.000

  22.000

   

  22.000

  22.000

   

   

  Nội dung số 02 03: Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp; công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; xây dựng và triển khai hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình

  22.000

  22.000

   

  22.000

  22.000

   

  3

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

  2.400

  2.400

   

  2.400

  2.400

   

   

  Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

  2.400

  2.400

   

  2.400

  2.400

   

  4

  Chi Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động

  112.800

  112.800

   

  112.800

  112.800

   

   

  Dự án 1: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

  112.000

  112.000

   

  112.000

  112.000

   

   

  Dự án 3: Tăng cường an toàn, vệ sinh lao động

  800

  800

   

  800

  800

   

  II

  SỰ NGHIỆP Y TẾ

  75.200

  75.200

  0

  75.200

  75.200

  0

  1

  Chi thường xuyên

  50.200

  50.200

   

  50.200

  50.200

   

  2

  Chương trình MTQG Y tế - dân số

  25.000

  25.000

  0

  25.000

  25.000

  0

   

  Dự án 4: An toàn thực phẩm

  24.000

  24.000

   

  24.000

  24.000

   

   

  Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế

  1.000

  1.000

   

  1.000

  1.000

   

  III

  SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  914.070

  914.070

  0

  914.070

  914.070

  0

  1

  Chi thường xuyên

  880.570

  880.570

   

  880.570

  880.570

   

   

  Trong đó bao gồm:

  0

   

   

  0

   

   

   

  Chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

  203.320

  203.320

   

  203.320

  203.320

   

   

  Chương trình hợp tác với Bộ KHCN

   

  10.000

   

   

  10.000

   

   

  Nhiệm vụ NC các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

   

  7.250

   

   

  7.250

   

   

  Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ

   

  39.500

   

   

  39.500

   

   

  Kinh phí tinh giản biên chế (Viện KHLNVN; Việ KHNN VN; Viện cơ điện; Viện TS III; Viện Chăn nuôi)

  7.803

  7.803

   

  7.803

  7.803

   

  2

  Chi Chương trình MTQG XD NTM

  33.500

  33.500

   

  33.500

  33.500

   

   

  Nội dung thành phần số 03: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

  33.500

  33.500

   

  33.500

  33.500

   

   

  - Nội dung số 2: Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng KHCN, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

  33.500

  33.500

   

  33.500

  33.500

   

  IV

  SỰ NGHIỆP KINH TẾ

  2.835.844

  2.048.224

  787.620

  2.835.844

  2.048.224

  787.620

  1

  Chi thường xuyên

  2.614.191

  1.826.571

  787.620

  2.614.191

  1.826.571

  787.620

  1.1

  Phần Bộ quản lý

  1.826.571

  1.826.571

  0

  1.826.571

  1.826.571

  0

  a

  Những nội dung chi chung

  570.400

  570.400

  0

  570.400

  570.400

  0

  1.1.1

  Điều tra cơ bản

  65.000

  65.000

   

  65.000

  65.000

   

  1.1.2

  Vốn đối ứng

  110.000

  110.000

   

  110.000

  110.000

   

  1.1.3

  Chương trình giống

  119.400

  119.400

   

  119.400

  119.400

   

  1.1.4

  Chương trình khuyến nông

  250.000

  250.000

   

  250.000

  250.000

   

  1.1.5

  Nhiệm vu phát triển thị trường - Xúc tiến thương mại nông sản

  23.000

  23.000

  0

  23.000

  23.000

  0

  1.1.5.1

  Nhiệm vu phát triển thị trường -

  Xúc tiến thương mại nông sản

  18.000

  18.000

   

  18.000

  18.000

   

  1.1.5.2

  Các đoàn đàm phán rào cản kỹ thuật liên quan đến thương mại nông lâm thủy sản

  5.000

  5.000

   

  5.000

  5.000

   

  1.1.6

  Chi Xúc tiến đầu tư

  3.000

  3.000

   

  3.000

  3.000

   

  b

  Chi theo từng lĩnh vực

  1.256.171

  1.256.171

  0

  1.256.171

  1.256.171

  0

  1.1.8

  Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp

  83.148

  83.148

  0

  83.148

  83.148

  0

  1.1.8.1

  Chi bộ máy các đơn vị sự nghiệp và chi hoạt động phục vụ quản lý nhà nước

  83.148

  83.148

   

  83.148

  83.148

   

  1.1.9

  Sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp

  154.647

  154.647

   

  154.647

  154.647

   

  1.1.9.1

  Tổng cục Lâm nghiệp

  138.647

  138.647

   

  138.647

  138.647

   

  -

   

  138.647

  138.647

   

  138.647

  138.647

   

  1.1.9.2

  Duy trì hệ thống bảo tàng Lâm nghiệp ở các đơn vị khối lâm nghiệp

  0

   

   

  0

   

   

  1.1.9.2

  Khối Viện+ Bảo tàng+Trường: nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước

  16.000

  16.000

   

  16.000

  16.000

   

  1.1.10

  Sự nghiệp kinh tế Thuỷ lợi

  831.353

  831.353

  0

  831.353

  831.353

  0

  1.1.10.1

  Tổng cục Thủy lợi

  155.181

  155.181

   

  155.181

  155.181

   

   

   

  155.181

  155.181

   

  155.181

  155.181

   

  1.1.10.2

  Tổng cục Phòng chống thiên tai

  658.172

  658.172

   

  658.172

  658.172

   

   

   

  658.172

  658.172

   

  658.172

  658.172

   

  1.1.10.3

  Khối Viện phục vụ QLNN

  18.000

  18.000

   

  18.000

  18.000

   

  1.1.10.4

  Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam

  0

   

   

  0

   

   

  1.1.11

  Sự nghiệp kinh tế thuỷ sản

  187.023

  187.023

  0

  187.023

  187.023

  0

  1.1.11.1

  Tổng cục Thủy sản

  170.023

  170.023

   

  170.023

  170.023

   

   

   

  170.023

  170.023

   

  170.023

  170.023

   

  1.1.11.2

  Khối Viện phục vụ QLNN

  17.000

  17.000

   

  17.000

  17.000

   

  1.2

  Vốn nước ngoài ghi thu, ghi chi

  787.620

   

  787.620

  787.620

   

  787.620

   

  Vốn vay

  182.000

   

  182.000

  182.000

   

  182.000

   

  Vốn viện trợ

  605.620

   

  605.620

  605.620

   

  605.620

  2

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

  28.000

  28.000

   

  28.000

  28.000

   

   

  Nội dung thành phần số 03: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

  28.000

  28.000

   

  28.000

  28.000

   

   

  Các nội dung số 01, 03, 04, 05: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; phát Iriên ngành nghề nông thôn,...

  28.000

  28.000

   

  28.000

  28.000

   

  3

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

  13.621

  13.621

   

  13.621

  13.621

   

  3.1

  Dự án 1: Chương trình 30a

  5.113

  5.113

   

  5.113

  5.113

   

   

  Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

  5.113

  5.113

   

  5.113

  5.113

   

  3.2

  Dự án 2: Chương trình 135

  4.000

  4.000

   

  4.000

  4.000

   

   

  Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

  4.000

  4.000

   

  4.000

  4.000

   

  3.3

  Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

  4.508

  4.508

   

  4.508

  4.508

   

  4

  Chi Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

  173.032

  173.032

   

  173.032

  173.032

   

  5

  Chi Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

  7.000

  7.000

   

  7.000

  7.000

   

  V

  SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG

  62.777

  58.277

  4.500

  62.777

  58.277

  4.500

  1

  Chi nhiệm vụ môi trường

  42.709

  42.709

   

  42.709

  42.709

   

  2

  Chương trình MTQG XDNTM- Nội dung thành phần số 08: Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

  8.500

  8.500

  0

  8.500

  8.500

  0

   

  Nội dung số 01 02: Cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thu gom và xử lý chất thải, nước thải

  8.500

  8.500

   

  8.500

  8.500

   

  3

  Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

  7.068

  7.068

   

  7.068

  7.068

   

   

  Dự án thành phần số 1: Thực hiện một số nhiệm vụ tại Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016

  2.307

  2.307

   

  2.307

  2.307

   

   

  Dự án thành phần số 3: Thực hiện một số hoạt động xây dựng thể chế, chính sách; tăng cường năng lực và theo dõi, giám sát, đánh giá hợp phần tăng trưởng xanh

  4.761

  4.761

   

  4.761

  4.761

   

  4

  Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao

  4.500

   

  4.500

  4.500

   

  4.500

  VI

  CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN

  16.400

  16.400

  0

  16.400

  16.400

  0

  1

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

  10.000

  10.000

   

  10.000

  10.000

   

   

  Nội dung thành phần số 11: Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới

  10.000

  10.000

   

  10.000

  10.000

   

   

  Nội dung số 04: Truyền thông về xây dựng nông thôn mới

  10.000

  10.000

   

  10.000

  10.000

   

  2

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

  3.400

  3.400

   

  3.400

  3.400

   

   

  Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

  3.400

  3.400

   

  3.400

  3.400

   

  3

  Chi Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

  3.000

  3.000

   

  3.000

  3.000

   

  VII

  CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI

  200

  200

   

  200

  200

   

  1

  Chi Chương trình mục tiêu Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy

  200

  200

   

  200

  200

   

   

  Dự án 6: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

  200

  200

   

  200

  200

   

  VIII

  CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

  306.260

  306.260

  0

  306.260

  306.260

  0

  1

  Khối Văn phòng, các Cục, Thanh tra Bộ

  160.885

  160.885

   

  153.652

  153.652

   

  2

  Tổng cục Thủy lợi

  21.487

  21.487

   

  20.962

  20.962

   

  3

  Tổng cục Phòng chống Thiên tai

  18.826

  18.826

   

  18.301

  18.301

   

  4

  Tổng cục Lâm nghiệp

  51.751

  51.751

   

  49.698

  49.698

   

  5

  Tổng cục Thủy sản

  53.311

  53.311

   

  51.197

  51.197

   

                           

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 365/QĐ-BNN-TC công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: 365/QĐ-BNN-TC
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 11/02/2020
  Hiệu lực: 11/02/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Hà Công Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới