logo

Quyết định 474/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 474/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Quang Hải
  Ngày ban hành: 07/04/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/04/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI CHÍNH

  _______

  Số: 474/QĐ-BTC

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ____________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

  _____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

  Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

  - Cục THTK (để công khai);

  - KBNN;

  - KBNN (nơi giao dịch);

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Huỳnh Quang Hải

   

   

   

  Phụ lục số 01

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Kho bạc Nhà nước

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1057283

   (Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BTC ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn thu nghiệp vụ

  Nguồn Quỹ phát triển hoạt động ngành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  0

  2.1

  Chi đầu tư xây dựng

  2.024.594.000

  0

  2.024.594.000

   

  2.2

  Chi khác

  -2.024.594.000

  0

  -2.024.594.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-BTC ngày 07/4/2020.

  2. Kho bạc nhà nước:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

  Phụ lục số 02

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

  (Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BTC ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  0

  0

  0

  2.1

  Chi đầu tư xây dựng

  62.638.000

   

  62.638.000

  2.2

  Chi khác

  -62.638.000

   

  -62.638.000

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-BTC ngày 07/4/2020.

  2. Ủy ban Chứng khoán nhà nước:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

   

  Phụ lục số 03

  ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  Đơn vị: Học viện Tài chính

  Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610

  (Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BTC ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng cộng

  Trong đó

  Nguồn NSNN

  Nguồn khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

  0

  0

  0

  1

  Kinh phí hoạt động thường xuyên

  0

  0

   

  2

  Kinh phí hoạt động không thường xuyên

  0

  0

  0

  2.1

  Chi đầu tư xây dựng

  20.000.000

   

  20.000.000

  2.2

  Chi khác

  -20.000.000

   

  -20.000.000

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-BTC ngày 07/4/2020./.

  2. Học viện Tài chính:

  - Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

  - Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới