logo

Quyết định 48/QĐ-TANDTC công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của TADN tối cao

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 48/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Du
  Ngày ban hành: 25/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  ----------------

  Số: 48/QĐ-TANDTC

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai dự toán năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Toà án nhân dân tối cao

  ------------

  CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

   

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 29/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

  Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-TANDTC ngày 19/12/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

  Căn cứ Thông báo số 1182/TB-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ tài chính về thẩm định số liệu quyết toán năm 2018;

  Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán năm 2020, quyết toán 2018 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ Tài chính;

  - Chánh án TANDTC (để b/cáo);

  - PCA Nguyễn Văn Du (để chỉ đạo);

  - Các đ/c PCA TANDTC (để biết);

  - Đơn vị sử dụng ngân sách;

  - Lưu VP, Cục KHTC.

  KT. CHÁNH ÁN

  PHÓ CHÁNH ÁN

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Du

   

   

   

  Tòa án nhân dân Tối Cao

  Chương: 003

   

  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH PHÂN BỔ NĂM 2020

   

  Đơn vị tính: 1.000 đồng.

  TT

  Nội dung

  Loại - Khoản

  Tổng số

   

  Dự toán chi ngân sách nhà nước

   

  3.486.210.000

  1

  Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

  070-085

  31.230.000

   

  Trong đó:

   

   

   

  Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

   

  23.000.000

  2

  Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

  100-102

  3.000.000

  3

  Chi hoạt động

  340-341

  3.447.770.000

  4

  Chi bảo đảm xã hội

  370-398

  4.210.000

   

   

   

   

   

  Tòa án nhân dân Tối Cao

  Chương: 003

   

  DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2020

   

  Đơn vị: 1000đ.

   

  Đơn vị

  Tổng cộng

  Chia ra

  Loại 340 khoản 341

  Loại 370-398

  Loại 100-102

  Loại 070-085

  Loại 070 khoản 081

  Cộng Loại 340 khoản341

  Trong đó

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  Tổng cộng

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  Tk10% làm nguồn cải cách tăng lương

  Kinh phí thực hiện tự chủ

  Kinh phí không thực hiện tự chủ

  A

  B

  8

  9

  10

   

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  I

  TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH GIAO

  3.486.210.000

  3.447.770.000

   

   

  4.210.000

  3.000.000

  23.000.000

  8.230.000

  8.219.000

  11.000

  II

  TỔNG DỰ TOÁN PHÂN BỔ

  3.486.210.000

  3.447.770.000

  2.629.763.452

  818.006.548

  4.210.000

  3.000.000

  23.000.000

  8.230.000

  8.219.000

  11.000

  1

  Văn phòng TANDTC tại HN

  587.175.660

  577.990.532

  195.225.237

  382.765.295

  4.210.000

  3.000.000

  1.975.128

   

   

  0

  2

  Tòa án cấp cao tại Hà Nội

  30.657.329

  30.457.329

  29.740.334

  716.995

   

   

  200.000

   

   

  0

  3

  Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng

  16.378.789

  16.278.789

  15.838.429

  440.360

   

   

  100.000

   

   

  0

  4

  Học Viện Tòa án

  17.230.000

  0

  0

  0

   

   

  9.000.000

  8.230.000

  8.219.000

  11.000

  5

  Báo Công lý

  1.500.000

  1.500.000

  0

  1.500.000

   

   

   

   

   

  0

  6

  Vụ công tác phía nam

  3.143.676

  3.113.676

  3.113.676

  0

   

   

  30.000

   

   

  0

  7

  Tạp chí Toà án

  2.000.000

  2.000.000

  1.500.000

  500.000

   

   

   

   

   

  0

  8

  Tòa án cấp cao tại tp HCM

  30.419.364

  30.219.364

  29.444.724

  774.640

   

   

  200.000

   

   

  0

   

  Cộng khối TAND

  2.797.705.182

  2.786.210.310

  2.354.901.052

  431.309.258

   

   

  11.494.872

  0

  0

  0

  1

  TAND Sơn La

  34.686.010

  34.543.222

  30.651.759

  3.891.463

   

   

  142.788

  0

  0

  0

  2

  TAND tỉnh Điện Biên

  31.952.312

  31.831.424

  28.780.542

  3.050.882

   

   

  120.888

  0

  0

  0

  3

  TAND tỉnh Lai Châu

  19.871.934

  19.783.458

  18.279.469

  1.503.989

   

   

  88.476

  0

  0

  0

  4

  TAND tỉnh Lào Cai

  29.789.904

  29.669.892

  26.734.888

  2.935.004

   

   

  120.012

  0

  0

  0

  5

  TAND tỉnh Bắc Kạn

  20.790.949

  20.697.217

  19.464.178

  1.233.039

   

   

  93.732

  0

  0

  0

  6

  TAND tỉnh Cao Bằng

  28.904.558

  28.781.918

  26.116.229

  2.665.689

   

   

  122.640

  0

  0

  0

  7

  TAND tỉnh Hà Giang

  27.796.649

  27.685.397

  25.330.936

  2.354.461

   

   

  111.252

  0

  0

  0

  8

  TAND tỉnh Vĩnh Phúc

  32.603.878

  32.466.346

  27.420.016

  5.046.330

   

   

  137.532

  0

  0

  0

  9

  TAND tỉnh Phú Thọ

  39.325.196

  39.162.260

  34.299.957

  4.862.303

   

   

  162.936

  0

  0

  0

  10

  TAND tỉnh Yên Bái

  29.519.673

  29.397.033

  27.078.392

  2.318.641

   

   

  122.640

  0

  0

  0

  11

  TAND tỉnh Quảng Ninh

  51.371.182

  51.166.198

  44.469.593

  6.696.605

   

   

  204.984

  0

  0

  0

  12

  TAND TP Hải Phòng

  57.436.545

  57.220.173

  44.803.939

  12.416.234

   

   

  216.372

  0

  0

  0

  13

  TAND tỉnh Hải Dương

  36.960.892

  36.811.972

  31.273.397

  5.538.575

   

   

  148.920

  0

  0

  0

  14

  TAND tỉnh Hưng Yên

  27.544.913

  27.429.281

  24.983.937

  2.445.344

   

   

  I 15.632

  0

  0

  0

  15

  TAND tỉnh Thái Bình

  29315.780

  29.188.760

  25.487.734

  3.701.026

   

   

  127.020

  0

  0

  0

  16

  TAND tỉnh Hà Nam

  21.830.514

  21.742.038

  18.813.905

  2.928.133

   

   

  88.476

  0

  0

  0

  17

  TAND tỉnh Hòa Bình

  31.388.795

  31.261.775

  27.474.564

  3.787.211

   

   

  127.020

  0

  0

  0

  18

  TAND tỉnh Bắc Ninh

  29.876.875

  29.755.987

  25.195.623

  4.560.364

   

   

  120.888

  0

  0

  0

  19

  TAND tỉnh Bắc Giang

  38.116.901

  37.950.461

  33.109.479

  4.840.982

   

   

  166.440

  0

  0

  0

  20

  TAND tỉnh Lạng Sơn

  31.258.908

  31.138.896

  27.130.508

  4.008.388

   

   

  120.012

  0

  0

  0

  21

  TAND tỉnh Tuyên Quang

  25.626.051

  25.519.179

  22.754.018

  2.765.161

   

   

  106.872

  0

  0

  0

  22

  TAND tỉnh Thái Nguyên

  33.971.055

  33.833.523

  28.894.644

  4.938.879

   

   

  137.532

  0

  0

  0

  23

  TAND tỉnh Nam Định

  31.830.093

  31.699.569

  27.941.712

  3.757.857

   

   

  130.524

  0

  0

  0

  24

  TAND tỉnh Ninh Bình

  25.419.719

  25.313.723

  23.326.322

  1.987.401

   

   

  105.996

  0

  0

  0

  25

  TAND tỉnh Thanh Hoá

  71.310.095

  71.029.775

  60.189.320

  10.840.455

   

   

  280.320

  0

  0

  0

  26

  TAND TP Hà Nội

  172.718.585

  172.030.925

  145.439.738

  26.591.187

   

   

  687.660

  0

  0

  0

  27

  TAND tỉnh Nghệ An

  64.113.903

  63.879.135

  50.445.533

  13.433.602

   

   

  234.768

  0

  0

  0

  28

  TAND tỉnh Hà Tĩnh

  27.585.091

  27.466.831

  24.918.977

  2.547.854

   

   

  118.260

  0

  0

  0

  29

  TAND tỉnh Quảng Bình

  26.746.740

  26.640.744

  21.697.592

  4.943.152

   

   

  105.996

  0

  0

  0

  30

  TAND tỉnh Quảng Trị

  26.373.202

  26.268.082

  22.181.778

  4.086.304

   

   

  105.120

  0

  0

  0

  31

  TAND tỉnh Lâm Đồng

  46.227.918

  46.038.702

  37.405.227

  8.633.475

   

   

  189.216

  0

  0

  0

  32

  TAND tỉnh Đắc Lắc

  61.858.174

  61.592.746

  52.442.499

  9.150.247

   

   

  265.428

  0

  0

  0

  33

  TAND tỉnh Gia Lai

  47.897.348

  47.713.388

  41.573.385

  6 140.003

   

   

  183.960

  0

  0

  0

  34

  TAND tỉnh Kon Tum

  27.431.556

  27.322.932

  24.106.226

  3.216.706

   

   

  108.624

  0

  0

  0

  35

  TAND tỉnh Đắc Nông

  30.754.230

  30.639.474

  24.851.898

  5.787.576

   

   

  114.756

  0

  0

  0

  36

  TAND tỉnh Thừa Thiên Huế

  28.084.167

  27.973.791

  24.567.124

  3.406.667

   

   

  110.376

  0

  0

  0

  37

  TAND TP Đà Nẵng

  36.858386

  36.700.706

  31.855.582

  4.845.124

   

   

  157.680

  0

  0

  0

  38

  TAND tỉnh Quảng Nam

  44.974.680

  44.798.604

  36.498.360

  8.300.244

   

   

  176.076

  0

  0

  0

  39

  TAND tỉnh Quảng Ngãi

  35.300.194

  35.150.398

  31.688.517

  3 461.881

   

   

  149.796

  0

  0

  0

  40

  TAND tỉnh Phú Yên

  29.331.085

  29.207.569

  24.488.126

  4.719.443

   

   

  123.516

  0

  0

  0

  41

  TAND tỉnh Bình Định

  41.917.069

  41.737.489

  36.622.042

  5.115.447

   

   

  179.580

  0

  0

  0

  42

  TAND tỉnh Khánh Hòa

  40.778.753

  40.602.677

  34.107.478

  6.495.199

   

   

  176.076

  0

  0

  0

  43

  TAND TP Hồ Chí Minh

  261.278.131

  260.183.131

  211.735.505

  48447.626

   

   

  1.095.000

  0

  0

  0

  44

  TAND tỉnh Đồng Nai

  74.153.050

  73.849.078

  58.516.044

  15.333.034

   

   

  303.972

  0

  0

  0

  45

  TAND tỉnh Tây Ninh

  54.904.564

  54.675.052

  46.445.387

  8.229.665

   

   

  229.512

  0

  0

  0

  46

  TAND tỉnh Bình Phước

  36.952.931

  36.785.615

  31.757.894

  5.027.721

   

   

  167.316

  0

  0

  0

  47

  TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  41.111.164

  40.940.344

  34.734.994

  6.205.350

   

   

  170.820

  0

  0

  0

  48

  TAND tỉnh Bình Dương

  55.903.790

  55.665.518

  45.038.892

  10.626.626

   

   

  238.272

  0

  0

  0

  49

  TAND tỉnh Ninh Thuận

  22.459.249

  22.364.641

  19.676.955

  2.687.686

   

   

  94.608

  0

  0

  0

  50

  TAND tỉnh Bình Thuận

  45.635.950

  45.464.254

  37.066.909

  8.397.345

   

   

  171.696

  0

  0

  0

  51

  TAND tỉnh Long An

  54.890.469

  54.660.957

  44.417.125

  10.243.832

   

   

  229.512

  0

  0

  0

  52

  TAND tỉnh Tiền Giang

  61309.882

  61.064.602

  47.831.832

  13.232.770

   

   

  245.280

  0

  0

  0

  53

  TAND tỉnh Bến Tre

  40.690.880

  40.513.052

  34.309.063

  6.203.989

   

   

  177.828

  0

  0

  0

  54

  TAND TP Cần Thơ

  39.427.986

  39.250.158

  33.893.079

  5.357.079

   

   

  177.828

  0

  0

  0

  55

  TAND tỉnh Vĩnh Long

  44.114.727

  43.933395

  36.254.032

  7.679.363

   

   

  181.332

  0

  0

  0

  56

  TAND tỉnh Trà Vinh

  34.422.231

  34.267.179

  29.506.087

  4.761.092

   

   

  155.052

  0

  0

  0

  57

  TAND tỉnh Đồng Tháp

  60.169.051

  59.919.391

  47.986.740

  11.932.651

   

   

  249.660

  0

  0

  0

  58

  TAND tỉnh An Giang

  55.786.401

  55.566.525

  45.144.743

  10.421.782

   

   

  219.876

  0

  0

  0

  59

  TAND tỉnh Kiên Giang

  54.192.176

  53.965.292

  47.361.560

  6.603.732

   

   

  226.884

  0

  0

  0

  60

  TAND tỉnh Hậu Giang

  25.398.224

  25.284344

  20.972.343

  4.312.001

   

   

  113.880

  0

  0

  0

  61

  TAND tỉnh Bạc Liêu

  28.232.139

  28.109.499

  23.511.313

  4.598.186

   

   

  122.640

  0

  0

  0

  62

  TAND tỉnh Sóc Trăng

  37.787.986

  37.636.438

  31.667.478

  5.968.960

   

   

  151.548

  0

  0

  0

  63

  TAND tỉnh Cà mau

  41.433.739

  41.268.175

  32.177.934

  9.090.241

   

   

  165.564

  0

  0

  0

   

  Tòa án nhân dân Tối Cao

  Chương: 003

  Biểu số 5

   

  QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2018

  (Kèm theo Quyết định số 48/QĐ-TANDTC ngày 25/02/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

   

  ĐVT: triệu đồng

  Số

  TT

  Nội dung

  Cộng toàn ngành

  Văn phòng TANDTC

  Tòa án cấp cao tại Hà Nội

  Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng

  Tòa án cấp cao tại HCM

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  I

  Quyết toán thu

  28.670,79

  28.670,79

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lệ phí

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Thu hoạt động sx, cung ứng dịch vụ

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thu sự nghiệp khác

  28.670,79

  28.670,79

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

  Chi từ nguồn thu được để lại

  26.958,35

  26.958,35

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

  26.958,35

  26.958,35

   

   

   

   

   

   

   

   

  C

  Số thu nộp NSNN

  242.05

  242,05

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

  242,05

  242,05

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Quyết toán chi ngân sách nhà nước

  3.806.334,57

  3.806.334,57

  587.524,46

  587.524,46

  46.365,88

  46.365,88

  19.154,96

  19.154,96

  28.803,14

  28.803,14

  1

  Chi quản lý hành chính

  3.766.282,49

  3.766.282,49

  577.143,44

  577.143,44

  46.095,88

  46.095,88

  19.064,96

  19.064,96

  28.772,60

  28.772,60

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  2.515.257,26

  2.515.257,26

  99.757,96

  99.757,96

  26.438,05

  26.438,05

  13.401,92

  13.401,92

  23.640,35

  23.640,35

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  1.251.025,23

  1.251.025,23

  477.385,48

  477.385,48

  19.657,83

  19.657,83

  5.663,04

  5.663,04

  5.132,26

  5.132,26

  2

  Nghiên cứu khoa học

  3390,00

  3390,00

  3.390,00

  3.390,00

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

  3390,00

  3390,00

  3.390,00

  3.390,00

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

  3390,00

  3390,00

  3.390,00

  3.390.00

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

  29.473,08

  29.473,08

  2.391

  2.391

  240

  240

  80

  80

  30,54

  30,54

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  29.473,08

  29.473,08

  2.391

  2.391

  240

  240

  80

  80

  30,54

  30,54

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi bảo đảm xã hội

  7.189,00

  7.189,00

  4.600,00

  4.600,00

  30,00

  30,00

  10,00

  10,00

  0,00

  0,00

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  0,00

  0,00

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  7.189,00

  7.189,00

  4.600,00

  4.600,00

  30,00

  30,00

  10,00

  10,00

   

   

  5

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Chương: 003

   

  Số

  TT

  Nội dung

  Học viện Tòa án

  Vụ công tác phía nam

  Báo Công lý

  Tạp chí TAND

  Cộng TAND địa phương

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  I

  Quyết toán thu

  7.625,24

  7.625,24

  0,00

  0,00

  16.813,33

  16.813,33

  4.232,22

  4.232,22

   

   

  A

  Tổng số thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thu sự nghiệp khác

  7.625,24

  7.625,24

   

   

  16.813,33

  16.813,33

  4.232,22

  4.232,22

   

   

  B

  Chi từ nguồn thu được để lại

  7.011,19

  7.011,19

   

   

  16.71631

  16.71631

  3.230,86

  3.230,86

   

   

  1

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

  7.011,19

  7.011,19

   

   

  16.71631

  16.716,31

  3.230,86

  3.230,86

   

   

  C

  Số thu nộp NSNN

  61,04

  61,04

   

   

  19,41

  19,41

  161,60

  161,60

   

   

  1

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

  61,04

  61,04

   

   

  19,41

  19,41

  161,60

  161,60

   

   

  II

  Quyết toán chi ngân sách nhà nước

  14.334,54

  14.33434

  5.745,08

  5.745,08

  1.265,97

  1.265,97

  1.800,70

  1.800,70

  3.101339,83

  3.101.339,83

  1

  Chi quản lý hành chính

  551,46

  551,46

  5.715,08

  5.715,08

  1.265,97

  1.265,97

  1.800,70

  1.800,70

  3.085.872,40

  3.085.872,40

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  348,32

  348,32

  5.611,10

  5.611,10

  1.212,92

  1.21232

  1.561,72

  1.561,72

  2.343.284,93

  2.343.284,93

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  203,13

  203,13

  103,98

  103,98

  53,05

  53,05

  238,98

  238,98

  742.587,46

  742.587,46

  2

  Nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

  13.783,09

  13.783,09

  30

  30

   

   

   

   

  12.918,43

  12.918,43

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  13.783,09

  13.783,09

  30

  30

   

   

   

   

  12.918,43

  12.918,43

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  4

  Chi bảo đảm xã hội

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  2.549,00

  2.549,00

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,00

  0,00

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.549,00

  2.549,00

  5

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tòa án nhân dân Tối Cao

  Chương: 003

   

  Số

  TT

  Nội dung

  Sơn La

  Điện Biên

  Lào Cai

  Lai Châu

  Bắc Cạn

  Cao Bằng

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  I

  Quyết toán thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lộ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thu sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

  Chi từ nguồn thu được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C

  Số thu nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Quyết toán chi ngân sách nhà nước

  44.27930

  44.27930

  36.47431

  36.47431

  33.891,00

  33.891,00

  23.54133

  23.54133

  24.059,75

  24.059,75

  36.348,53

  1

  Chi quản lý hành chính

  44.002,60

  44.002,60

  36.198,21

  36.198,21

  33.705,30

  33.705,30

  23.406,53

  23.406,53

  23.884,75

  23.884,75

  36.192,63

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  32.412,88

  32.412,88

  27.830,44

  27.830,44

  27.730,15

  27.730,15

  18.941,31

  18.941,31

  19.672,29

  19.672,29

  27.756,21

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  11.589,73

  11.589,73

  8.367,77

  8.367,77

  5.975,15

  5.975,15

  4.465,21

  4.465,21

  4.212,45

  4.212,45

  8.436,42

  2

  Nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

  126,70

  126,70

  206,10

  206,10

  125,70

  125,70

  79,80

  79,80

  150,00

  150,00

  115,90

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  126,70

  126,70

  206,10

  206,10

  125,70

  125,70

  79,80

  79,80

  150,00

  150,00

  115,90

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi bảo đảm xã hội

  150,00

  150,00

  70,00

  70,00

  60,00

  60,00

  55,00

  55,00

  25,00

  25,00

  40,00

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  150,00

  150,00

  70,00

  70,00

  60,00

  60,00

  55,00

  55,00

  25,00

  25,00

  40,00

  5

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Chương: 003

   

  Số TT

  Nội dung

  Cao Bằng

  Hà Giang

  Vĩnh Phúc

  Phú Thọ

  Yên Bái

  Quảng Ninh

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  I

  Quyết toán thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lộ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thu sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

  Chi từ nguồn thu được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chi từ nguổn thu phí được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C

  Số thu nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Sở phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Quyết toán chi ngân sách nhà nước

  36.348,53

  31.397,65

  31397,65

  37.439,90

  37.439,90

  49.010,58

  49.010,58

  32.277,68

  32.277,68

  60.657,41

  60.657,41

  1

  Chi phí quản lý hành chính

  36.192,63

  31.246,75

  31.246,75

  37.236,50

  37.236,50

  48.813,18

  48.813,18

  32.134,08

  32.134,08

  60.420,31

  60.420,31

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  27.756,21

  24.523,52

  24.523,52

  26.271,94

  26.271,94

  34.017,95

  34.017,95

  26.218,20

  26.218,20

  43.104,10

  43.104,10

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  8.436,42

  6.723,23

  6.723,23

  10.964,56

  10.964,56

  14.795,22

  14.795,22

  5.915,88

  5.915,88

  17.316,22

  17.316,22

  2

  Nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

  115,90

  135,90

  135,90

  163,40

  163,40

  157,40

  157,40

  103,60

  103,60

  177,10

  177,10

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  115,90

  135,90

  135,90

  163,40

  163,40

  157,40

  157,40

  103,60

  103,60

  177,10

  177,10

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi bảo đảm xã hội

  40,00

  15,00

  15,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  60,00

  60,00

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  40,00

  15,00

  15,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  60,00

  60,00

  5

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Chương: 003

   

  Số

  TT

  Nội dung

  Hải Phòng

  Hải Dương

  Hưng Yên

  Thái Bình

  Hà Nam

  Hòa Bình

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

   

  I

  Quyết toán thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thu sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B

  Chi từ nguồn thu được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chi từ nguồn thu phí được để lại

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C

  Số thu nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hoạt động sự nghiệp khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Quyết toán chi ngân sách nhà nước

  77.951,89

  77.951,89

  40.198,08

  40.198,08

  34.064,60

  34.064,60

  36.782,93

  36.782,93

  25.267,29

  25.267,29

  34.125,55

  34.125,55

   

  1

  Chi quản lý hành chính

  77.693,69

  77.693,69

  40.020,18

  40.020,18

  33.883,80

  33.883,80

  36.611,43

  36.611,43

  25.154,49

  25.154,49

  33.978,45

  33.978,45

   

  1.1

  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

  44.911,56

  44.911,56

  31.037,19

  31.037,19

  24.357,54

  24.357,54

  26.070,59

  26.070,59

  19.068,35

  19.068,35

  27.128,74

  27.128,74

   

  1.2

  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

  32.782,13

  32.782,13

  8.982,99

  8.982,99

  9.526,26

  9.526,26

  10.540,84

  10.540,84

  6.086,14

  6.086,14

  6.849,70

  6.849,70

   

  2

  Nghiên cứu khoa học

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.1

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.2

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.3

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

  179,20

  179,20

  137,90

  137,90

  140,80

  140,80

  121,50

  121,50

  72,80

  72,80

  107,10

  107,10

   

  3.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

  179,20

  179,20

  137,90

  137,90

  140,80

  140,80

  121,50

  121,50

  72,80

  72,80

  107,10

  107,10

   

  3.2

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Chi bảo đảm xã hội

  79,00

  79,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  50,00

  50,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

   

  4.1

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.2

  Kinh phí nhiêm vụ không thường xuyên

  79,00

  79,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

  50,00

  50,00

  40,00

  40,00

  40,00

  40,00

   

  5

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.2

  Chi Chương trình mục tiêu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  Chương: 003

   

   

  Số

  TT

  Nội dung

  Bắc Ninh

  Bắc Giang

  Lạng Sơn

  Tuyên Quang

  Thái Nguyên

  Nam Định

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  Số liệu quyết toán được duyệt

  Số liệu báo cáo quyết toán

  I

  Quyết toán thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Tổng số thu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thu sự nghiệp khác