logo

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND mức chi thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện VBQPPL tỉnh Đồng Tháp

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 54/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Dương
  Ngày ban hành: 04/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG THÁP
  --------
  Số: 54/2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2015

   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  ------------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
   
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:
  1. Phạm vi điều chỉnh.
  Quyết định này quy định mức chi thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp (sau đây gọi chung là văn bản), bao gồm các văn bản sau:
  a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.
  b) Quyết định của Uỷ ban nhân dân các cấp.
  c) Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân các cấp.
  2. Đối tượng áp dụng.
  Các cơ quan và công chức, viên chức tham gia công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: xây dựng đề cương, soạn thảo văn bản, tổng hợp ý kiến, thẩm tra, tham gia cuộc họp, phê duyệt, ban hành văn bản nêu trên.
  3. Nội dung và mức chi: chi tiết theo Phụ lục kèm theo.
  4. Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
  Điều 2. Kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi hàng năm của Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp.
  Điều 3. Tổ chức thực hiện
  1. Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
  a) Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại Quyết định này.
  b) Chi cho công chức, viên chức tham gia công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại đơn vị mình (bao gồm các nội dung: thẩm tra, tổng hợp ý kiến, tổ chức cuộc họp, chỉnh lý hoàn thiện, ký duyệt, phát hành… văn bản).
  2. Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổng hợp các nội dung có liên quan về xây dựng đề cương, soạn thảo văn bản, tổng hợp ý kiến góp ý, tổ chức cuộc họp tại đơn vị mình, gửi Văn phòng UBND tỉnh để làm đầu mối nhận kinh phí và chi trả trực tiếp cho cá nhân tham gia.
  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   

  Nơi nhận: 
  - Như điều 5;
  - Bộ Tài chính;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
  - CT và các PCT/UBND tỉnh;
  - Sở Tư pháp;
  - Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, KTTH-NSương.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Nguyễn Văn Dương

   
   
  PHỤ LỤC
  QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
   

  Số TT
  Nội dung chi
  Đơn vị tính
  Mức chi
  Đơn vị chi
  A
  Cấp tỉnh
   
   
   
  I
  Mức chi cụ thể trong hoạt động xây dựng và hoàn thiện văn bản
   
   
  Mức chi cụ thể từng nội dung
  1
  Chi xây dựng đề cương chi tiết dự thảo văn bản
   
   
  Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản
  a
  Nghị quyết
   
   
  -
  Mới hoặc thay thế
  đồng/đề cương
  500.000
  -
  Sửa đổi, bổ sung
  đồng/đề cương
  400.000
  b
  Quyết định
   
   
  -
  Mới hoặc thay thế
  đồng/đề cương
  500.000
  -
  Sửa đổi, bổ sung
  đồng/đề cương
  400.000
  c
  Chỉ thị
  đồng/đề cương
  300.000
  2
  Chi soạn thảo văn bản
   
   
  a
  Nghị quyết
   
   
  -
  Mới hoặc thay thế
  đồng/dự thảo văn
  2.500.000
   
  -
  Sửa đổi, bổ sung
  đồng/dự thảo văn
  2.000.000
  b
  Quyết định
   
   
  -
  Mới hoặc thay thế
  đồng/dự thảo văn
  2.000.000
  -
  Sửa đổi, bổ sung
  đồng/dự thảo văn
  1.500.000
  c
  Chỉ thị
  đồng/dự thảo văn
  1.000.000
  3
  Chi soạn thảo các loại báo cáo phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản
   
   
   
  a
  Báo cáo (hoặc bản) tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản
  đồng/báo cáo, bản tổng hợp
  200.000
  Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chi tối đa 01 báo cáo, bản tổng hợp.
  b
  Báo cáo (hoặc bản) tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh
  đồng/báo cáo, bản tổng hợp
  200.000
  Văn phòng UBND tỉnh chi tối đa 01 báo cáo.
  4
  Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra văn bản
   
   
  Văn phòng UBND tỉnh
  a
  Nghị quyết, quyết định
  đồng/báo cáo
  500.000
  b
  Chỉ thị
  đồng/báo cáo
  400.000
  5
  Chi chỉnh lý hoàn thiện tờ trình, dự thảo văn bản
  đồng/lần chỉnh lý
  150.000
  Văn phòng UBND tỉnh chi tối đa 01 lần chỉnh lý
  6
  Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp
   
   
  Cơ quan chủ trì soạn thảo, Văn phòng UBND tỉnh
  a
  Chủ trì
  đồng/người /cuộc họp
  150.000
  - Cơ quan chủ trì soạn thảo: tối đa 01 cuộc họp và 08 người/cuộc họp;
  - Văn phòng UBND tỉnh: tối đa 02 cuộc họp; trong đó: họp khối tối đa 09 người/cuộc họp; họp Thường trực UBND tỉnh tối đa 17 người người/cuộc họp.
  b
  Các thành viên tham dự
  đồng/người /cuộc họp
  100.000
  7
  Chi cho các bộ phận, cá nhân khác liên quan
   
   
  Văn phòng UBND tỉnh
  a
  Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành văn bản
  đồng/văn bản
  600.000
  b
  Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh duyệt văn bản
  đồng/văn bản
  600.000
  c
  Bộ phận hành chính (rà soát, vào sổ, photo, đóng dấu, phát hành… văn bản)
  đồng/văn bản
  100.000
  d
  Bộ phận tài vụ (chi, thanh, quyết toán… tiền văn bản)
  đồng/văn bản
  50.000
  II
  Định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản
   
   
  Mức chi tối đa cho 01 văn bản
  1
  Nghị quyết, quyết định
   
   
   
  a
  Mới hoặc thay thế
  đồng/văn bản
  9.000.000
   
  b
  Sửa đổi, bổ sung
  đồng/văn bản
  7.200.000
   
  2
  Chỉ thị
  đồng/văn bản
  3.500.000
   
  B
  Cấp huyện
  Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quy định mức chi thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cho phù hợp, nhưng mức chi tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Quyết định này.
  C
  Cấp xã

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 10/12/2003 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới