logo

Quyết định 573/QĐ-BTP công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 573/QĐ-BTP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 20/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TƯ PHÁP
  __________

  Số: 573/QĐ-BTP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

   

  Căn cNghị định s 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  Căn cThông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 ca Bộ Tài chính hướng dn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tchức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư s 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 ca Bộ Tài chính sa đổi, bổ sung một số điu ca Thông tư s 61/2017/TT-BTC;

  Căn c Công văn số 2185/BTC-HCSN ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính vviệc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

  Căn cQuyết định s 522/-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2020 ca Bộ trưng Bộ Tư pháp vviệc giao điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Tư pháp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trư
  ng (để báo cáo);
  - Bộ Tài chính (Vụ
  HCSN, NSNN);
  - Các
  đơn vị dự toán thuộc Bộ;
  - C
  ổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng ti);
  - Lưu: VT, K
  HTC.

  TL. BỘ TRƯỞNG
  CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH     Phan Anh Tuấn

   

   

   

  BỘ TƯ PHÁP
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  Phụ lục 01

  ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  (Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Ch tiêu

  Dự toán được giao (1)

  Dự toán đã phân bổ (chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

  A

  SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

   

   

  I

  Số thu phí

  1.812.000

  1.812.000

   

  Tng cục Thi hành án dân sự

   

  1.812.000

   

  Phí Thi hành án dân sự

   

  1.812.000

  II

  Số phí nộp NSNN

  453.000

  453.000

   

  Tng cục Thi hành án dân sự

   

  453.000

   

  Phí Thi hành án dân sự

   

  453.000

  III

  Dự toán chi từ nguồn phí được để lại

  1.359.000

  1.359.000

   

  Tng cục Thi hành án dân sự

   

  1.359.000

   

  Phí Thi hành án dân sự

   

  1.359.000

  B

  DỰ TOÁN CHI NSNN

   

   

  I

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - KHOẢN 341)

  0

  0

   

  Giao tự chủ tài chính, giao thường xuyên

  0

  -142.000

   

  Giao không tự chTC, giao không thường xuyên

  0

  142.000

  1

  Cục Kim tra văn bản QPPL

   

  142.000

   

  Giao tự chủ tài chính

   

   

   

  Giao không tự chủ TC

   

  142.000

  2

  Cục Trgiúp pháp lý

   

  -13.000

   

  Giao tự chtài chính, giao thường xuyên

   

  -13.000

   

  Giao không tchủ TC, giao không thường xuyên

   

  0

   

  Trung tâm Thông tin TGPL

   

  -13.000

   

  Giao thường xuyên

   

  -13.000

   

  Giao không thường xuyên

   

   

  3

  Cục Bồi thường nhà nước

   

  -36.000

   

  Giao tự ch tài chính, giao tờng xuyên

   

  -36.000

   

  Giao không tự chủ tài chính, không thường xuyên

   

  0

   

  Trung tâm Htrợ quyền yêu cầu bồi thường

   

  -36.000

   

  Giao thường xuyên

   

  -36.000

   

  Giao không thường xuyên

   

   

  4

  Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

   

  -24.000

   

  Giao tự chtài chính, giao thường xuyên

   

  -24.000

   

  Giao không tự chủ TC, không thường xuyên

   

  0

   

  Trung tâm thông tin pháp luật về xlý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

   

  -24.000

   

  Giao thường xuyên

   

  -24.000

   

  Giao không thường xuyên

   

   

  5

  Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

   

  -69.000

   

  Giao thường xuyên

   

  -69.000

   

  Giao thông thường xuyên

   

   

   

  Ghi chú:

  (1) Công văn số 2185/BTC-HCSN ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

  (2) Quyết định số 522/-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2020 ca Bộ trưng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh, bổ sung d toán ngân sách nhà nước năm 2020.

   

   

  BỘ TƯ PHÁP
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  Phụ lục số 02

  CHI TIẾT BỔ SUNG DỰ TOÁN THU PHÍ NĂM 2020
  (Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Đơn vị

  GIAO DỰ TOÁN THU NĂM 2020

  GIAO DỰ TOÁN CHI TỪ PHÍ ĐƯỢC ĐLẠI NĂM 2020

  Dự toán giao bổ sung

  Giao thực hiện chế độ tự chủ

  TỔNG

  Số thu được để lại (75%)

  Trong đó

  Số thu nộp ngân sách (25%)

  TỔNG

  Phí điều hòa (20%)

  Kinh phí chi chuyên môn, nghiệp vụ

  Kinh phí cải cách tiền lương

  Số nộp về Tổng cục (20%)

  Số để lại đơn vị
  (55%)

  A

  B

  2=3+6

  3=4+5

  4=2*20%

  5=2*55%

  6=2-3

  7=8+9+10

  8=4

  9

  10

   

  TNG CỘNG

  1.812.000

  1.359.000

  362.400

  996.600

  453.000

  1.359.000

  362.400

  597.960

  398.640

  I

  Văn phòng Tng cục

   

   

   

   

   

  362.400

  362.400

   

   

  II

  Cơ quan THADS

  1.812.000

  1.359.000

  362.400

  996.600

  453.000

  996.600

   

  597.960

  398.640

  1

  HÀ NỘI

  474.000

  355.500

  94.800

  260.700

  118.500

   

   

  156.420

  104.280

   

  THA thành phố

  44.000

  33.000

  8.800

  24.200

  11.000

   

   

  14.520

  9.680

   

  THA Ba Đình

  29.000

  21.750

  5.800

  15.950

  7.250

   

   

  9.570

  6.380

   

  THA Hai Bà Trưng

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA Đống Đa

  28.000

  21.000

  5.600

  15.400

  7.000

   

   

  9.240

  6.160

   

  THA Tây Hồ

  16.000

  12.000

  3.200

  8.800

  4.000

   

   

  5.280

  3.520

   

  THA Cầu Giấy

  29.000

  21.750

  5.800

  15.950

  7.250

   

   

  9.570

  6.380

   

  THA Thanh Xuân

  20.000

  15.000

  4.000

  11.000

  5.000

   

   

  6.600

  4.400

   

  THA Long Biên

  26.000

  19.500

  5.200

  14.300

  6.500

   

   

  8.580

  5.720

   

  THA Hoàng Mai

  20.000

  15.000

  4.000

  11.000

  5.000

   

   

  6.600

  4.400

   

  THA Hà Đông

  37.000

  27.750

  7.400

  20.350

  9.250

   

   

  12.210

  8.140

   

  THA Gia Lâm

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA Thanh Trì

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA Đông Anh

  33.000

  24.750

  6.600

  18.150

  8.250

   

   

  10.890

  7.260

   

  THA Sóc Sơn

  15.000

  11.250

  3.000

  8.250

  3.750

   

   

  4.950

  3.300

   

  THA Phúc Thọ

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA Thạch Thất

  17.000

  12.750

  3.400

  9.350

  4.250

   

   

  5.610

  3.740

   

  THA Quốc Oai

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

   

  THA Hoài Đức

  44.000

  33.000

  8.800

  24.200

  11.000

   

   

  14.520

  9.680

   

  THA Chương Mỹ

  26.000

  19.500

  5.200

  14.300

  6.500

   

   

  8.580

  5.720

   

  THA Thường Tín

  19.000

  14.250

  3.800

  10.450

  4.750

   

   

  6.270

  4.180

  2

  HẢI PHÒNG

  35.000

  26.250

  7.000

  19.250

  8.750

   

   

  11.550

  7.700

   

  THA An Dương

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA Thủy Nguyên

  24.000

  18.000

  4.800

  13.200

  6.000

   

   

  7.920

  5.280

  3

  TP.HCM

  657.000

  492.750

  131.400

  361.350

  164.250

   

   

  216.810

  144.540

   

  THA thành phố

  145.000

  108.750

  29.000

  79.750

  36.250

   

   

  47.850

  31.900

   

  THA quận 1

  58.000

  43.500

  11.600

  31.900

  14.500

   

   

  19.140

  12.760

   

  THA quận 2

  28.000

  21.000

  5.600

  15.400

  7.000

   

   

  9.240

  6.160

   

  THA quận 3

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

   

  THA quận 5

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA quận 6

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

   

  THA quận 7

  52.000

  39.000

  10.400

  28.600

  13.000

   

   

  17.160

  11.440

   

  THA quận 8

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA quận 9

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA quận 10

  18.000

  13.500

  3.600

  9.900

  4.500

   

   

  5.940

  3.960

   

  THA quận 11

  18.000

  13.500

  3.600

  9.900

  4.500

   

   

  5.940

  3.960

   

  THA quận 12

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

   

  THA Gò Vấp

  30.000

  22.500

  6.000

  16.500

  7.500

   

   

  9.900

  6.600

   

  THA Phú Nhuận

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA Tân Bình

  43.000

  32.250

  8.600

  23.650

  10.750

   

   

  14.190

  9.460

   

  THA Tân Phú

  25.000

  18.750

  5.000

  13.750

  6.250

   

   

  8.250

  5.500

   

  THA Bình Thạnh

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

   

  THA ThĐức

  15.000

  11.250

  3.000

  8.250

  3.750

   

   

  4.950

  3.300

   

  THA Bình Tân

  19.000

  14.250

  3.800

  10.450

  4.750

   

   

  6.270

  4.180

   

  THA Bình Chánh

  19.000

  14.250

  3.800

  10.450

  4.750

   

   

  6.270

  4.180

   

  THA C Chi

  27.000

  20.250

  5.400

  14.850

  6.750

   

   

  8.910

  5.940

   

  THA Cần Gi

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA Hóc Môn

  14.000

  10.500

  2.800

  7.700

  3.500

   

   

  4.620

  3.080

  4

  ĐÀ NNG

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA thành ph

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

  5

  CN THƠ

  36.000

  27.000

  7.200

  19.800

  9.000

   

   

  11.880

  7.920

   

  THA thành phố

  15.000

  11.250

  3.000

  8.250

  3.750

   

   

  4.950

  3.300

   

  THA Ninh Kiều

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

  6

  LONG AN

  76.000

  57.000

  15.200

  41.800

  19.000

   

   

  25.080

  16.720

   

  THA tỉnh

  38.000

  28.500

  7.600

  20.900

  9.500

   

   

  12.540

  8.360

   

  THA TP. Tân An

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA Đức Hòa

  14.000

  10.500

  2.800

  7.700

  3.500

   

   

  4.620

  3.080

   

  THA Cần Giuộc

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

  7

  TIỀN GIANG

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA tỉnh

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

  8

  BẾN TRE

  18.000

  13.500

  3.600

  9.900

  4.500

   

   

  5.940

  3.960

   

  THA TP. Bến Tre

  18.000

  13.500

  3.600

  9.900

  4.500

   

   

  5.940

  3.960

  9

  VĨNH LONG

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA TX. Vĩnh Long

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

  10

  AN GIANG

  30.000

  22.500

  6.000

  16.500

  7.500

   

   

  9.900

  6.600

   

  THA tỉnh

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA TP. Long Xuyên

  18.000

  13.500

  3.600

  9.900

  4.500

   

   

  5.940

  3.960

  11

  KIÊN GIANG

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA TP. Rạch Giá

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

  12

  CÀ MAU

  30.000

  22.500

  6.000

  16.500

  7.500

   

   

  9.900

  6.600

   

  THA TP. Cà Mau

  19.000

  14.250

  3.800

  10.450

  4.750

   

   

  6.270

  4.180

   

  THA Cái Nước

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

  13

  TRÀ VINH

  10.000

  7.500

  2.000

  5.500

  2.500

   

   

  3.300

  2.200

   

  THA TP. Trà Vinh

  10.000

  7.500

  2.000

  5.500

  2.500

   

   

  3.300

  2.200

  14

  SÓC TRĂNG

  30.000

  22.500

  6.000

  16.500

  7.500

   

   

  9.900

  6.600

   

  THA tnh

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA TP. Sóc Trăng

  19.000

  14.250

  3.800

  10.450

  4.750

   

   

  6.270

  4.180

  15

  BC NINH

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA TP. Bắc Ninh

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

  16

  BC GIANG

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA TP. Bắc Giang

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

  17

  THANH HÓA

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA TP. Thanh Hóa

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

  18

  NGHỆ AN

  22.000

  16.500

  4.400

  12.100

  5.500

   

   

  7.260

  4.840

   

  THA TP. Vinh

  22.000

  16.500

  4.400

  12.100

  5.500

   

   

  7.260

  4.840

  19

  BÀ RỊA-V/TÀU

  45.000

  33.750

  9.000

  24.750

  11.250

   

   

  14.850

  9.900

   

  THA tnh

  15.000

  11.250

  3.000

  8.250

  3.750

   

   

  4.950

  3.300

   

  THA TP. Vũng Tàu

  17.000

  12.750

  3.400

  9.350

  4.250

   

   

  5.610

  3.740

   

  THA TX. Phú Mỹ

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

  20

  BÌNH THUẬN

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA TP. Phan Thiết

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

  21

  ĐNG NAI

  83.000

  62.250

  16.600

  45.650

  20.750

   

   

  27.390

  18.260

   

  THA tỉnh

  20.000

  15.000

  4.000

  11.000

  5.000

   

   

  6.600

  4.400

   

  THA TP. Biên Hòa

  21.000

  15.750

  4.200

  11.550

  5.250

   

   

  6.930

  4.620

   

  THA Trảng Bom

  11.000

  8.250

  2.200

  6.050

  2.750

   

   

  3.630

  2.420

   

  THA Long Thành

  14.000

  10.500

  2.800

  7.700

  3.500

   

   

  4.620

  3.080

   

  THA Nhơn Trạch

  17.000

  12.750

  3.400

  9.350

  4.250

   

   

  5.610

  3.740

  22

  BÌNH DƯƠNG

  72.000

  54.000

  14.400

  39.600

  18.000

   

   

  23.760

  15.840

   

  THA tnh

  15.000

  11.250

  3.000

  8.250

  3.750

   

   

  4.950

  3.300

   

  THA TX. Thủ Dầu Một

  16.000

  12.000

  3.200

  8.800

  4.000

   

   

  5.280

  3.520

   

  THA Thuận An

  13.000

  9.750

  2.600

  7.150

  3.250

   

   

  4.290

  2.860

   

  THA Bến Cát

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA Dầu Tiếng

  16.000

  12.000

  3.200

  8.800

  4.000

   

   

  5.280

  3.520

  23

  TÂY NINH

  44.000

  33.000

  8.800

  24.200

  11.000

   

   

  14.520

  9.680

   

  THA TX. Tây Ninh

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA Tân Châu

  17.000

  12.750

  3.400

  9.350

  4.250

   

   

  5.610

  3.740

   

  THA Hòa Thành

  15.000

  11.250

  3.000

  8.250

  3.750

   

   

  4.950

  3.300

  24

  QUẢNG NAM

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA tỉnh

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

  25

  QUẢNG NGÃI

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

   

  THA TP. Quảng Ngãi

  12.000

  9.000

  2.400

  6.600

  3.000

   

   

  3.960

  2.640

  26

  LÂM ĐNG

  16.000

  12.000

  3.200

  8.800

  4.000

   

   

  5.280

  3.520

   

  THA Đức Trọng

  16.000

  12.000

  3.200

  8.800

  4.000

   

   

  5.280

  3.520

  27

  ĐK LK

  14.000

  10.500

  2.800

  7.700

  3.500

   

   

  4.620

  3.080

   

  THA TP. Buôn Ma Thuột

  14.000

  10.500

  2.800

  7.700

  3.500

   

   

  4.620

  3.080

  Ghi chú: Sgiao chi từ ngun phí điu hòa chđược thực hiện khi có Quyết định phê duyệt phương án điều hòa phí ca Bộ.

   

   

  BỘ TƯ PHÁP
  __________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  Phụ lục số 03

  THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
  (Kèm theo Quyết định số 573/QĐ-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   

  Đơn vị: 1.000 đồng

  STT

  Ch tiêu

  Số tiền

  Thuyết minh căn c

  I

  DỰ TOÁN THU NSNN

   

   

   

  SỐ THU PHÍ

  1.812.000

  Điều chỉnh tăng theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2185/BTC-HCSN ngày 28/02/2020

   

  Tng cục Thi hành án dân sự

  1.812.000

   

  Phí Thi hành án n sự

  1.812.000

   

  SPHÍ NỘP NSNN

  453.000

   

  Tng cục Thi hành án dân sự

  453.000

   

  Phí Thi hành án dân sự

  453.000

   

  DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI

  1.359.000

   

  Tng cục Thi hành án dân sự

  1.359.000

   

  Phí thi hành án dân sự

  1.359.000

  II

  DỰ TOÁN CHI NSNN

   

   

   

  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340 - KHOẢN 341)

  0

   

   

  KINH PHÍ GIAO TCHỦ/KINH PHÍ GIAO THƯỜNG XUYÊN

  -142.000

   

   

  Hỗ trợ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp

  -142.000

  Điều chỉnh giảm theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 2185/BTC-HCSN ngày 28/02/2020

   

  Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL

  -13.000

   

  Tạp chí Dân chvà Pháp luật

  -69.000

   

  Trung tâm htrợ thực hiện quyn yêu cầu bồi thường

  -36.000

   

  Trung tâm thông tin pháp luật về xlý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

  -24.000

   

  KINH PHÍ GIAO KHÔNG TỰ CHỦ (CHI ĐẶC THÙ NGOÀI ĐỊNH MỨC)

  142.000

   

   

  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/-TTg ngày 07/02/2020 ca Thtướng Chính phủ trong thời gian chờ được cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.

  142.000

  B sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 573/QĐ-BTP công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  Số hiệu: 573/QĐ-BTP
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/03/2020
  Hiệu lực: 20/03/2020
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phan Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới