logo

Quyết định 71/QĐ-BTC văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực của BTC 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: 465 đến 468-06/2019
  Số hiệu: 71/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: 05/06/2019
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 07/01/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
 •  

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  Số: 71/QĐ-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BDANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018

  ------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018 (Danh mục kèm theo).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Lãnh đạo Bộ Tài chính;
  - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - TANDTC, VKSNDTC, KTNN;
  - Cục DTNNKV, KBNN, Cục thuế, Sở TC, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, PC. (360b)

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

   

   

  DANH MỤC I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 71/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Tổng số

  Chi tiết

   

   

   

   

   

  NGHỊ QUYẾT UBTVQH

  1

  1

  Nghị quyết

  1269/2011/UBTVQH13

  14/07/2011

  Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

  bãi bỏ bởi Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

  01/01/2019

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  2

  1

  Nghị định

  75/2002/NĐ-CP

  30/08/2002

  Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

  bãi bỏ bởi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

  01/01/2017

  3

  2

  Nghị định

  123/2004/NĐ-CP

  18/5/2004

  Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  05/07/2017

  4

  3

  Nghị định

  26/2005/NĐ-CP

  02/03/2005

  Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

  bãi bỏ bởi Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

  01/05/2018

  5

  4

  Nghị định

  13/2006/NĐ-CP

  24/01/2006

  Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  6

  5

  Nghị định

  130/2006/NĐ-CP

  08/11/2006

  Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  bãi bỏ bởi Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  15/04/2018

  7

  6

  Nghị định

  162/2006/NĐ-CP

  28/12/2006

  Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên Nhà nước

  Bị thay thế bởi NĐ 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước

  01/07/2018 Áp dụng từ năm ngân sách 2017

  8

  7

  Nghị định

  52/2009/NĐ-CP

  03/06/2009

  Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  9

  8

  Nghị định

  96/2009/NĐ-CP

  30/10/2009

  Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam

  Bị thay thế bởi Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

  05/03/2018

  10

  9

  Nghị định

  106/2009/NĐ-CP

  16/11/2009

  Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết mt số điều của Luật quản sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  11

  10

  Nghị định

  23/2010/NĐ-CP

  12/03/2010

  Nghị định số 23/2010/NĐ-CP ngày 12/3/2010 của Chính nhủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  Bị bãi bỏ bi Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  01/01/2018

  12

  11

  Nghị định

  78/2010/NĐ-CP

  14/07/2010

  Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

  Bị thay thế bởi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về việc cho vay lại vn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

  01/07/2018

  13

  12

  Nghị định

  78/2010/NĐ-CP

  14/07/2010

  Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

  Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

  01/07/2018

  14

  13

  Nghị định

  79/2010/NĐ-CP

  14/07/2010

  Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

  Bị thay thế bởi Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

  01/07/2018

  15

  14

  Nghị định

  115/2011/NĐ-CP

  14/02/2011

  Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14/2/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

  01/01/2017

  16

  15

  Nghị định

  107/2011/NĐ-CP

  24/11/2011

  Nghị định số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

  B bãi bỏ bởi Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

  10/12/2017

  17

  16

  Nghị định

  115/2011/NĐ-CP

  14/12/2011

  Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006

  bãi bỏ bởi Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

  01/01/2017

  18

  17

  Nghị định

  42/2012/NĐ-CP

  11/05/2012

  Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa

  bãi bỏ bởi Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

  01/07/2015

  19

  18

  Nghị định

  57/2012/NĐ-CP

  20/07/2012

  Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  bãi bỏ bởi Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước

  25/09/2017

  20

  19

  Nghị định

  10/2013/NĐ-CP

  11/01/2013

  Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực thi hành

  01/01/2018

  21

  20

  Nghị định

  23/2013/NĐ-CP

  25/03/2013

  Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ

  Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  01/01/2017

  22

  21

  Nghị định

  25/2013/NĐ-CP

  29/3/2013

  Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  B thay thế bởi Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  01/01/2017

  23

  22

  Nghị định

  60/2003/NĐ-CP

  06/06/2013

  Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách

  01/1/2017

  24

  23

  Nghị định

  57/2014/NĐ-CP

  16/06/2014

  Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

  bị bãi bỏ bởi Nghị định 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

  25/12/2017

  25

  24

  Nghị định

  116/2015/NĐ-CP

  11/11/2015

  Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  Bị thay thế bởi Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

  01/01/2018

  26

  25

  Nghị định

  112/2015/NĐ-CP

  03/11/2015

  Nghị định số 112/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ.

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  05/07/2017

  27

  26

  Nghị định

  114/2015/NĐ-CP

  09/11/2015

  Nghị định 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

  bãi bỏ bởi Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

  10/07/2018

  28

  27

  Nghị định

  04/2016/NĐ-CP

  06/01/2016

  Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/1/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  29

  28

  Nghị định

  137/2016/NĐ-CP

  29/06/2016

  Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  30

  29

  Nghị định

  132/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2016-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  31

  30

  Nghị định

  125/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 125/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023

  01/01/2018

  32

  31

  Nghị định

  129/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018

  B bãi bỏ bởi Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  33

  32

  Nghị định

  131/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 131/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  34

  33

  Nghị định

  128/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 cửa Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  35

  34

  Nghị định

  130/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 130/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016 - 2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  36

  35

  Nghị định

  126/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - n Độ giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  37

  36

  Nghị định

  133/2016/NĐ-CP

  01/09/2016

  Nghị định số 133/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nht Bản giai đoạn 2018-2023

  01/01/2018

  38

  37

  Nghị định

  127/2016/NĐ-CP

  01/9/2016

  Nghị định số 127/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  39

  38

  Nghị định

  04/2017/NĐ-CP

  16/01/2017

  Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

  Bị thay thế bởi Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

  01/07/2018

  40

  39

  Nghị định

  52/2017/NĐ-CP

  28/04/2017

  Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/06/2018 của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

  01/07/2018

  41

  40

  Nghị định

  84/2018/NĐ-CP

  28/05/2018

  Nghị định 84/2018/NĐ-CP ngày 28/05/2018 của Chính phủ về việc ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

  Hết hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  30/06/2018

  QUYT ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  42

  1

  Quyết định

  147/1999/QĐ-TTg

  05/7/1999

  Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

  01/01/2018

  43

  2

  Quyết định

  146/2005/QĐ-TTg

  15/06/2005

  Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

  bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg ngày 07/7/2017 (do Bộ NNPTNT trình TTCP)

  20/08/2017

  44

  3

  Quyết định

  13/2006/QĐ-TTg

  16/01/2006

  Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với thành phố Đà Nng

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nng

  01/01/2017

  45

  4

  Quyết định

  260/2006/QĐ-TTg

  14/11/2006

  Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

  01/01/2018

  46

  5

  Quyết định

  09/2007/QĐ-TTg

  19/1/2007

  Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

  31/12/2017

  47

  6

  Quyết định

  54/2007/QĐ-TTg

  19/4/2007

  Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  25/02/2019

  48

  7

  Quyết định

  13/2008/QĐ-TTg

  18/01/2008

  Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  15/03/2019

  49

  8

  Quyết định

  140/2008/QĐ-TTg

  21/10/2008

  Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

  01/01/2018

  50

  9

  Quyết định

  24/2009/QĐ-TTg

  17/02/2009

  Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

  bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về kinh doanh hàng miễn thuế

  15/02/2017

  51

  10

  Quyết định

  30/2010/QĐ-TTg

  15/03/2010

  Quyết định số 30/2010/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  Bị bãi bỏ bi Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  01/01/2018

  52

  11

  Quyết định

  46/2010/QĐ-TTg

  24/06/2010

  Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tài Ba Son

  Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực thi hành

  01/01/2018

  53

  12

  Quyết định

  86/2010/QĐ-TTg

  22/12/2010

  Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

  01/01/2018

  54

  13

  Quyết định

  16/2011/QĐ-TTg

  10/3/2011

  Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015

  bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg ngày 15/3/2016 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

  01/05/2016

  55

  14

  Quyết định

  08/2012/QĐ-TTg

  08/2/2012

  Quyết định số 08/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  01/01/2018

  56

  15

  Quyết định

  23/2012/QĐ-TTg

  31/05/2012

  Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước tại xã, phường, thị trấn

  Bị bãi bbởi Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

  27/12/2017

  57

  16

  Quyết định

  47/2012/QĐ-TTg

  01/11/2012

  Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản và sử dụng Quỹ phòng, chng tội phạm

  Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/1/2019 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

  10/03/2019

  58

  17

  Quyết định

  56/2012/QĐ-TTg

  21/12/2012

  Quyết định số 56/2012/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

  Bị thay thế bởi Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

  01/07/2018

  59

  18

  Quyết định

  01/2013/QĐ-TTg

  07/01/2013

  Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg ngày 07/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ

  Bị thay thế bởi Nghị định số 92/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

  01/07/2018

  60

  19

  Quyết định

  44/2013/QĐ-TTg

  19/07/2013

  Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ- TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về kinh doanh hàng miễn thuế

  15/02/2017

  61

  20

  Quyết định

  58/2013/QĐ-TTg

  15/10/2013

  Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

  bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  08/03/2018

  62

  21

  Quyết định

  51/2014/QĐ-TTg

  15/09/2014

  Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phiếu và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước

  Bị thay thế bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp

  01/05/2018

  63

  22

  Quyết định

  32/2015/QĐ-TTg

  04/08/2015

  Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ Nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  25/02/2019

  64

  23

  Quyết định

  39/2015/QĐ-TTg

  11/09/2015

  Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

  bãi bỏ bởi Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về kinh doanh hàng miễn thuế

  15/02/2017

  65

  24

  Quyết định

  41/2015/QĐ-TTg

  15/09/2015

  Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô

  Bị thay thế bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

  01/05/2018

  66

  25

  Quyết định

  52/2015/QĐ-TTg

  20/10/2015

  Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

  bãi bỏ bởi Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

  23/01/2018

  67

  26

  Quyết định

  08/2016/QĐ-TTg

  26/02/2016

  Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  68

  27

  Quyết định

  46/2016/QĐ-TTg

  19/10/2016

  Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

  Chỉ áp dụng cho năm ngân sách 2017

  31/12/2017

  THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

  69

  1

  Thông tư

  43/TC-QLCS

  31/7/1996

  Thông tư số 43/TC-QLCS ngày 31 tháng 7 năm 1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiện, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  15/02/2018

  70

  2

  Thông tư

  01/2001/TT-TCHQ

  09/02/2001

  Thông tư số 01/2001/TT-TCHQ ngày 09 tháng 02 năm 2001 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ

  Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ

  12/07/2010

  71

  3

  Thông tư

  59/2003/TT-BTC

  23/06/2003

  Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

  Bị thay thế bởi Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách

  13/02/2017

  72

  4

  Thông tư

  51/2004/TT-BTC

  06/09/2004

  Thông tư số 51/2004/TT-BTC ngày 06/9/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

  hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015

  Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

  Ngày 19/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thđô Hà Nội và bãi bỏ Nghị định số 123/2004/NĐ-CP

  05/07/2017

  73

  5

  Thông tư

  55/2006/TT-BTC

  22/06/2006

  Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

  bãi bỏ bởi Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

  25/06/2018

  74

  6

  Thông tư

  01/2007/TT-BTC

  02/01/2007

  Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp

  bãi bỏ bởi Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

  10/02/2018

  75

  7

  Thông tư

  52/2007/TT-BTC

  21/05/2007

  Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật

  bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

  04/05/2018

  76

  8

  Thông tư

  77/2007/TT-BTC

  05/07/2007

  Thông tư 77/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho quỹ "Vì người nghèo"

  01/01/2019

  77

  9

  Thông tư

  83/2007/TT-BTC

  16/07/2007

  Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

  bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản

  01/06/2018

  78

  10

  Thông tư

  122/2007/TT-BTC

  18/10/2007

  Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

  Bbãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  79

  11

  Thông tư

  120/2008/TT-BTC

  09/12/2008

  Thông tư số 120/2008/TT-BTC ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

  Bị thay thế bởi Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

  01/01/2019

  80

  12

  Thông tư

  11/2009/TT-BTC

  21/01/2009

  Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

  bãi bỏ bởi Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước

  01/10/2018

  81

  13

  Thông tư

  136/2009/TT-BTC

  02/07/2009

  Thông tư số 136/2009/TT-BTC ngày 02/7/2009 của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  82

  14

  Thông tư

  69/2009/TT-BTC

  03/04/2009

  Thông tư số 69/2009/TT-BTC ngày 03/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  83

  15

  Thông tư

  123/2009/TT-BTC

  17/6/2009

  Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

  03/10/2018

  84

  16

  Thông tư

  223/2009/TT-BTC

  25/11/2009

  Thông tư số 223/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  85

  17

  Thông tư

  225/2009/TT-BTC

  26/11/2009

  Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung qunhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  29/12/2017

  86

  18

  Thông tư

  245/2009/TT-BTC

  31/12/2009

  Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  Bbãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  87

  19

  Thông tư

  01/2010/TT-BTC

  06/01/2010

  Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chtiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

  bãi bỏ bởi Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

  01/11/2018

  88

  20

  Thông tư

  26/2010/TT-BTC

  25/02/2010

  Thông tư số 26/2010/TT-BTC ngày 25/2/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 cửa Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  89

  21

  Thông tư

  89/2010/TT-BTC

  16/06/2010

  Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  B bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  90

  22

  Thông tư

  18/2010/TT-BTC

  01/02/2010

  Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01/2/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn

  Bị thay thế bởi Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

  01/07/2019

  91

  23

  Thông tư

  35/2010/TT-BTC

  12/3/2010

  Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  01/12/2018

  92

  24

  Thông tư

  139/2010/TT-BTC

  21/09/2010

  Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ NSNN dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước

  bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

  15/06/2018

  93

  25

  Thông tư

  143/2010/TT-BTC

  22/09/2010

  Thông tư số 143/2010/TT-BTC ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  94

  26

  Thông tư

  198/2010/TT-BTC

  08/12/2010

  Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  95

  27

  Thông tư

  209/2010/TT-BTC

  20/12/2010

  Thông tư số 209/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định GDĐT trong hoạt động nghiệp vụ KBNN

  bãi bỏ bởi Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

  01/02/2018

  96

  28

  Thông tư

  220/2010/TT-BTC

  30/12/2010

  Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  bãi bỏ bởi Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  15/04/2018

  97

  29

  Thông tư

  21/2011/TT-BTC

  18/02/2011

  Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

  01/01/2019

  98

  30

  Thông tư

  30/2011/TT-BTC

  02/03/2011

  Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  99

  31

  Thông tư

  39/2011/TT-BTC

  22/03/2011

  Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuc sở hữu nhà nước

  bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

  01/06/2018

  100

  32

  Thông tư

  53/2011/TT-BTC

  27/04/2011

  Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

  Bị thay thế bởi Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

  15/01/2018

  101

  33

  Thông tư

  55/2011/TT-BTC

  29/4/2011

  Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu

  bãi bỏ bởi Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo giá thị trường

  01/02/2019

  102

  34

  Thông tư

  57/2011/TT-BTC

  05/05/2011

  Thông tư số 57/2011/TT-BTC ngày 05/5/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  103

  35

  Thông tư

  81/2011/TT-BTC

  09/6/2011

  Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng

  bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

  01/06/2018

  104

  36

  Thông tư

  118/2011/TT-BTC

  16/8/2011

  Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  01/12/2018

  105

  37

  Thông tư

  144/2011/TT-BTC

  21/10/2011

  Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung, sửa đổi và hướng dẫn Mục lục ngân sách Nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  106

  38

  Thông tư

  150/2011/TT-BTC

  09/11/2011

  Thông tư số 150/2011/TT-BTC ngày 09/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ

  bãi bỏ bởi Thông tư số 110/2018/TT-BTC 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

  01/01/2019

  107

  39

  Thông tư

  155/2011/TT-BTC

  11/11/2011

  Thông tư số 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010

  bãi bỏ bởi Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

  01/01/2015

  108

  40

  Thông tư

  196/2011/TT-BTC

  26/12/2011

  Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  18/06/2018

  109

  41

  Thông tư

  09/2012/TT-BTC

  19/01/2012

  Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  110

  42

  Thông tư

  09/2012/TT-BTC

  19/01/2012

  Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  15/02/2018

  111

  43

  Thông tư

  28/2012/TT-BTC

  24/2/2012

  Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/2/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

  Bị thay thế bởi các Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

  10/07/2018

  112

  44

  Thông tư

  38/2012/TT-BTC

  05/3/2012

  Thông tư số 38/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

  15/12/2018

  113

  45

  Thông tư

  85/2012/TT-BTC

  25/05/2012

  Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

  01/01/2019

  114

  46

  Thông tư

  110/2012/TT-BTC

  03/07/2012

  Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  115

  47

  Thông tư

  120/2012/TT-BTC

  24/07/2012

  Thông tư số 120/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2012 quy định sut chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

  bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

  01/05/2018

  116

  48

  Thông tư

  121/2012/TT-BTC

  26/7/2012

  Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về qun trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng

  01/08/2017

  117

  49

  Thông tư

  122/2012/TT-BTC

  27/07/2012

  Thông tư s122/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với các loại tài sản quý và giy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

  bãi bỏ bởi Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

  15/02/2019

  118

  50

  Thông tư

  131/2012/TT-BTC

  13/08/2012

  Thông tư số 131/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

  Bthay thế bởi Thông tư số 322/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quc gia

  15/06/2017

  119

  51

  Thông tư

  178/2012/TT-BTC

  23/10/2012

  Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

  01/01/2019

  120

  52

  Thông tư

  217/2012/TT-BTC

  17/12/2012

  Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  121

  53

  Thông tư

  191/2012/TT-BTC

  12/11/2012

  Thông tư số 191/2012/TT-BTC ngày 12/11/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 155/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010

  bãi bỏ bởi Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013

  01/01/2015

  122

  54

  Thông tư

  10/2013/TT-BTC

  18/01/2013

  Thông tư số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con

  bãi bỏ bi Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  18/06/2018

  123

  55

  Thông tư

  24/2013/TT-BTC

  01/03/2013

  Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn

  bãi bỏ bởi Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016

  03/09/2016

  124

  56

  Thông tư

  05/2013/TT-BTC

  09/01/2013

  Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

  26/03/2018

  125

  57

  Thông tư

  06/2013/TT-BTC

  09/01/2013

  Thông tư số 06/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

  29/03/2018

  126

  58

  Thông tư

  87/2013/TT-BTC

  28/6/2013

  Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

  bãi bỏ bởi Thông tư 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

  01/03/2018

  127

  59

  Thông tư

  93/2013/TT-BTC

  08/7/2013

  Thông tư số 93/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

  29/03/2018

  128

  60

  Thông tư

  94/2013/TT-BTC

  08/7/2013

  Thông tư số 94/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

  bị bãi bbởi Thông tư số 20/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

  29/03/2018

  129

  61

  Thông tư

  111/2015/TT-BTC

  28/7/2015

  Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

  bãi bỏ bởi Thông tư 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước

  01/01/2019

  130

  62

  Thông tư

  129/2013/TT-BTC

  18/09/2013

  Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

  bị bãi bỏ bi Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

  02/04/2018

  131

  63

  Thông tư

  137/2013/TT-BTC

  07/10/2013

  Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm TTATGT do ngân sách nhà nước cấp

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  01/03/2018

  132

  64

  Thông tư

  97/2013/TT-BTC

  23/07/2013

  Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017 áp dụng từ năm ngân sách 2017

  133

  65

  Thông tư

  177/2013/TT-BTC

  29/11/2013

  Thông tư số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

  bãi bỏ bởi Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định số 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016

  03/09/2016

  134

  66

  Thông tư

  194/2013/TT-BTC

  17/12/2013

  Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  bãi bỏ bởi Thông tư số 69/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty

  01/10/2018

  135

  67

  Thông tư

  198/2013/TT-BTC

  20/12/2013

  Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước

  B bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  136

  68

  Thông tư

  198/2013/TT-BTC

  20/12/2013

  Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  15/02/2018

  137

  69

  Thông tư

  01/2014/TT-BTC

  02/01/2014

  Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

  bãi bỏ bởi Thông tư 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xsố quy định tại Nghị định 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  10/02/2018

  138

  70

  Thông tư

  41/2014/TT-BTC

  08/4/2014

  Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 08/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  Bthay thế bởi Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

  10/01/2017

  139

  71

  Thông tư

  81/2014/TT-BTC

  24/6/2014

  Thông tư số 81/2014/TT-BTC ngày 24/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án vay vốn được cấp bảo lãnh Chính phủ

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2018/TT-BTC ngày 10/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh

  01/09/2018

  140

  72

  Thông tư

  118/2014/TT-BTC

  21/08/2014

  Thông tư số 118/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước

  15/10/2018

  141

  73

  Thông tư

  124/2014/TT-BTC

  27/08/2014

  Thông tư 124/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đi với xăng dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào

  Hết hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản)

  31/12/2015

  142

  74

  Thông tư

  127/2014/TT-BTC

  05/9/2014

  Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyn doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty

  18/6/2018

  143

  75

  Thông tư

  140/2014/TT-BTC

  24/9/2014

  Thông tư số 140/2014/TT-BTC ngày 24/9/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 120/2012/TT-BTC ngày 24/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

  bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

  01/05/2018

  144

  76

  Thông tư

  142/2014/TT-BTC

  25/09/2014

  Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/09/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

  bị bãi bỏ bởi Thông tư 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán Dự trữ quốc gia

  01/01/2019

  145

  77

  Thông tư

  159/2014/TT-BTC

  27/10/2014

  Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập, quyền sở hữu của Nhà nước

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

  20/08/2018

  146

  78

  Thông tư

  162/2014/TT-BTC

  06/11/2014

  Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cđịnh do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  02/07/2018

  147

  79

  Thông tư

  165/2014/TT-BTC

  14/11/2014

  Thông tư số 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 cửa Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  148

  80

  Thông tư

  167/2014/TT-BTC

  14/11/2014

  Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  149

  81

  Thông tư

  168/2014/TT-BTC

  14/11/2014

  Thông tư số 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Úc - Niu Di-lân giai đoạn 2015-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  150

  82

  Thông tư

  169/2014/TT-BTC

  14/11/2014

  Thông tư số 169/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015-

  B bãi bỏ bởi Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  151

  83

  Thông tư

  170/2014/TT-BTC

  14/11/2014

  Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 109/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 ca Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ

  01/01/2019

  152

  84

  Thông tư

  192/2014/TT-BTC

  12/12/2014

  Thông tư số 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017

  153

  85

  Thông tư

  212/2014/TT-BTC

  31/12/2014

  Thông tư số 212/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  01/01/2016

  154

  86

  Thông tư

  10/2015/TT-BTC

  29/01/2015

  Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 95/2018/TT-BTC ngày 17/10/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  01/12/2018

  155

  87

  Thông tư

  22/2015/TT-BTC

  12/02/2015

  Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/2/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao

  Bị thay thế bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  10/07/2018

  156

  88

  Thông tư

  24/2015/TT-BTC

  14/02/2015

  Thông tư số 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nht Bản giai đoạn 2018-2023

  01/01/2018

  157

  89

  Thông tư

  41/2015/TT-BTC

  27/3/2015

  Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

  bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản

  01/06/2018

  158

  90

  Thông tư

  42/2015/TT-BTC

  27/03/2015

  Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

  bãi bỏ bởi Thông tư 50/2018/TT-BTC ngày 23/05/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ

  05/06/2018

  159

  91

  Thông tư

  44/2015/TT-BTC

  30/03/2015

  Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 157/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

  01/01/2018

  160

  92

  Thông tư

  171/2015/TT-BTC

  09/11/2015

  Thông tư số 171/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 209/2013/TT-BTC ngày 27/12/2013 ca Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2017/TT-BTC ngày 05/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

  21/02/2017

  161

  93

  Thông tư

  23/2016/TT-BTC

  16/2/2016

  Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

  B bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  162

  94

  Thông tư

  34/2016/TT-BTC

  26/02/2016

  Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia

  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  01/01/2018

  163

  95

  Thông tư

  35/2016/TT-BTC

  26/02/2016

  Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

  B bãi bỏ bởi Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

  15/02/2018

  164

  96

  Thông tư

  55/2016/TT-BTC

  23/3/2016

  Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  12/11/2018

  165

  97

  Thông tư

  56/2016/TT-BTC

  25/03/2016

  Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017

  166

  98

  Thông tư

  115/2016/TT-BTC

  30/06/2016

  Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  bãi bỏ bởi Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

  01/06/2018

  167

  99

  Thông tư

  170/2016/TT-BTC

  26/10/2016

  Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25/01/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hot động hóa chất

  12/03/2018

  168

  100

  Thông tư

  177/2016/TT-BTC

  01/11/2016

  Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

  14/05/2018

  169

  101

  Thông tư

  178/2016/TT-BTC

  01/11/2016

  Thông tư s178/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  bãi bỏ bởi Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

  14/05/2018

  170

  102

  Thông tư

  195/2016/TT-BTC

  08/11/2016

  Thông tư số 195/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trưng, đề án bảo vệ môi trường chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

  10/08/2018

  171

  103

  Thông tư

  242/2016/TT-BTC

  11/11/2016

  Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  15/02/2019

  172

  104

  Thông tư

  241/2016/TT-BTC

  11/11/2016

  Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  15/02/2019

  173

  105

  Thông tư

  326/2016/TT-BTC

  23/12/2016

  Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

  hết hiệu lực theo Khoản 1 Điều 154 luật ban hành văn bản QPPL 2015 (Chỉ áp dụng cho năm NSNN 2017)

  31/12/2017

  174

  106

  Thông tư

  341/2016/TT-BTC

  29/12/2016

  Thông tư số 341/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  B bãi bỏ bởi Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  01/01/2018

  175

  107

  Thông tư

  22/2017/TT-BTC

  15/3/2017

  Thông tư số 22/2017/TT-BTC ngày 15/3/2017 của Bộ Tài chính quy định về mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

  bãi bỏ bởi Thông tư số 110/2018/TT-BTC 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

  01/01/2019

  176

  108

  Thông tư

  67/2017/TT-BTC

  30/06/2017

  Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

  19/09/2018

  177

  109

  Thông tư

  75/2017/TT-BTC

  21/07/2017

  Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư và chi phí lựa chọn

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  12/11/2018

  178

  110

  Thông tư

  126/2017/TT-BTC

  27/11/2017

  Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công

  01/12/2018

  179

  111

  Thông tư

  04/2018/TT-BTC

  17/01/2018

  Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/1/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

  01/01/2019

  180

  112

  Thông tư

  30/2018/TT-BTC

  28/03/2018

  Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  12/11/2018

  181

  113

  Thông tư

   

  98/2002/TT- BTC ngày 21/10/2002

  Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 03/1998/QH10

  Nội dung về thuế TNDN hết hiệu lực do Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 (là căn cứ ban hành Thông tư số 98/2002/TT-BTC) bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003

   

   

  Nội dung về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hết hiệu lực do các quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC bị bãi bbởi Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thi hành Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

   

   

  Nội dung về thuế chuyn lợi nhuận (thu nhập) ra nước ngoài; thuế sử dụng đất; tiền thuê đất tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 (căn cứ ban hành Thông tư số 98/2002/TT-BTC) bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

   

   

  Các nội dung quy định về tổ chức thực hiện, trong đó có một số quy định về chuyển tiếp ưu đãi đầu tư đã hết hiệu lực bởi Thông tư 98/2002/TT-BTC hết hiệu lực

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

  182

  1

  Quyết định

  24/2005/QĐ-BTC

  18/04/2005

  Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1)

  bị bãi bỏ bởi Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

  01/01/2015

  183

  2

  Quyết định

  77/2005/QĐ-BTC

  01/11/2005

  Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

  bị bãi bỏ bởi Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04

  01/01/2015

  184

  3

  Quyết định

  24/2005/QĐ-BTC

  18/04/2005

  Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 1)

  bị bãi bỏ bởi Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

  20/04/2015

  185

  4

  Quyết định

  77/2005/QĐ-BTC

  01/11/2005

  Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

  bị bãi bỏ bởi Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

  20/04/2015

  186

  5

  Quyết định

  65/2006/QĐ-BTC

  14/11/2006

  Quyết định số 65/2006/QĐ-BTC ngày 14/11/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác

  Bthay thế bởi Thông tư số 262/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải chuyên dùng

  01/01/2017

  187

  6

  Quyết định

  33/2008/QĐ-BTC

  02/06/2008

  Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  04/02/2017

  188

  7

  Quyết định

  129/2008/QĐ-BTC

  31/12/2008

  Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đt 3)

  bị bãi bỏ bởi Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07

  20/04/2015

   

  DANH MỤC II VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HT HIU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 71/QĐ-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính)

  STT

  Tên loi văn bản

  Số; ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  tổng số

  chi tiết

   

   

   

   

  LUẬT

  1

  1

  Luật

  Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011

  Bãi bỏ Điều 25 và khoản 3 Điều 15

  Bị sửa đổi bởi Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

  01/01/2017

  2

  2

  Luật

  Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014

  Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 99

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018

  01/01/2019

  3

  3

  Luật

  Luật quản lý, sử dụng vn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014

  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018

  01/01/2019

   

   

  NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI

  4

  1

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  Sửa đổi khoản 3 Điều 1 và bổ sung khoản 4 vào Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 4

  Bsửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  01/01/2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  5

  1

  Quyết định

  Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5; Sửa đổi Điều 10; Sửa đổi khoản 4, khoản 5 và bổ sung khoản 6 vào Điều 11

  Bsửa đi, bổ sung bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 246/2006/QĐ- TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp

  15/08/2017

  6

  2

  Quyết định

  Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  Sửa đổi điểm a. khoản 1 và khoản 2 Điều 3; Thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo

  Bsửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 ca Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  01/01/2018

  7

  3

  Quyết định

  Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  Điều 4 được sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung tên Điều 9 và Khoản 2, Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung

  Bị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013/QĐ- TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại

  20/04/2018

   

   

  NGH ĐNH

  8

  1

  Nghị định

  Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4; Sửa đổi khoản 8, bổ sung khoản 9 và sửa khoản 9 thành khoản 10 Điều 12; Bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 vào Điều 13; Sửa đổi, bổ sung khoản 7, bổ sung khoản 8 vào Điều 15; Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 9, khoản 10, khoản 11 vào Điều 18; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, bổ sung điểm đ vào khoản 3, sửa đổi, bổ sung khoản 8, bổ sung khoản 10 và sửa khoản 10 thành khoản 11 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung khoản 11 và bổ sung khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17 Điều 31; Bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 32

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  15/11/2016

  9

  2

  Nghị định

  Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

  sửa đổi, bổ sung Điều 1; sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3; sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điều 6; sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 2, khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 7; Bổ sung khoản 3a Điều 7; sửa đổi, bổ sung Điều 8; sửa đổi, bổ sung Điểm c, điểm d khoản 1 Điều 9; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15; sửa đổi, bổ sung Mục 2 Chương IV; Bãi bỏ khoản 3 Điều 3, điểm e khoản 2 Điều 7

  sửa đổi, bổ sung bi Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

  01/01/2017

  10

  3

  Nghị định

  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tra Luật Quản lý thuế

  Bãi bỏ Điều 18

  Bbãi bỏ một phần bởi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

  01/01/2017

   

   

  Nghị định

  Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

  Bãi bỏ quy định về khai, thu, nộp và quản lý lệ phí trước bạ

  Bị bãi bỏ một phn bởi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  01/01/2017

  11

  4

  Nghị định

  Nghị định s67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2015 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  Bãi bỏ khoản 6 Điều 6

  Bị sửa đổi bởi Nghị định số 172/2016/NĐ- CP ngày 27/12/2015 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

  15/02/2017

  12

  5

  Nghị định

  Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài

  Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4; Sửa đổi khoản 1 Điều 5; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13; Sửa đổi khoản 1 và khoản 6 Điều 14; Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 18; Sửa đổi khoản 1 và điểm đ khoản 3 Điều 19; Bãi bỏ khoản 6, sửa đổi khoản 2, khoản 3 và khoản 10 Điều 20; Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 21; Sửa đổi Điều 24; Sửa đổi Điều 27; Bãi bỏ điểm d khoản 1 và điểm c khoản 8 Điều 32; Sửa đổi khoản 3 và khoản 4 Điều 33; Sửa đổi khoản 3 Điều 38; Sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 39; Sửa đổi khoản 3 Điều 45; Sửa đổi Điều 51

  Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  15/02/2017

  13

  6

  Nghị định

  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  01/04/20 ỉ 7

  14

  7

  Nghị định

  Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Bãi bỏ cụm từ “Khu kinh tế, Khu công nghệ cao” tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  20/06/2017

  15

  8

  Nghị định

  Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Bãi bỏ khoản 4 Điều 19, khoản 2 Điều 20

  Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 3 5/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

  20/06/2017

  16

  9

  Nghị định

  Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3; sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4; sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3 Điều 5; sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7; Bổ sung Điều 7a; sửa đổi, bổ sung Điều 8; Bãi bỏ khoản 2 Điều 4 và các Phụ lục ban hành kèm theo

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế

  01/01/2018

  17

  10

  Nghị định

  Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

  Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 3; Sửa đổi điểm c khoản 4, bổ sung khoản 5 vào Điều 4; Sửa đổi khoản 3, bổ sung khoản 4 vào Điều 5, Sửa đổi Điều 9; Bổ sung khoản 10 vào Điều 10; Bổ sung Điều 13a; Sửa đổi khoản 5 Điều 14; Bổ sung điều 14a, Điều 14b; Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 15

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  01/01/2018

  18

  11

  Nghị định

  Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  Sửa đổi điểm a khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 4; Sửa đổi khoản 3 Điều 7; Sửa đổi khoản 5, khoản 6 và bổ sung khoản 6a, khoản 7a, khoản 8a vào Điều 12; Sửa đổi khoản 2, bổ sung khoản 3a vào Điều 13; Sửa đổi khoản 2 Điều 17; Sửa đổi khoản 7 và bổ sung khoản 9, khoản 10 vào Điều 18; Sửa đổi điều 21; Sửa đổi, bổ sung khoản 3, bổ sung khoản 5a vào Điều 24; Bổ sung khoản 5, khoản 6; khoản 7, khoản 8 vào

  Bsửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  01/01/2018

  19

  12

  Nghị định

  Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí.

  Bãi bỏ Điều 7.9 Mu Hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định số 33/2013/NĐ-CP

  Bãi bỏ bởi Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  01/01/2018

  20

  13

  Nghị định

  Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

  Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1

  Bsửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều ca Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

  01/02/2018

  21

  14

  Nghị định

  Nghđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10;

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

  01/02/2018

  22

  15

  Nghị định

  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 9

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ

  01/02/2018

  23

  16

  Nghị định

  Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/1/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

  Thay thế Phụ lục phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại khu vực cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa trong khu vực biên giới; Sửa đổi, bổ sung Điều 7; Sửa đổi khoản 2, khoản 8 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Điều 15; Bổ sung Điều 15a;

  Thay thế bởi Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

  10/03/2018

  24

  17

  Nghị định

  Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2015 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  Điều 1 được sửa đổi; Khoản 1, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi; Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 4; Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi; Bổ sung Điều 4a; Điều 5 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 2, khoản 3, khoản 7, khoản 8 Điều 6 được sửa đổi; Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi; Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi; Điểm e khoản 1 Điều 9 được sửa đổi; Bổ sung điểm g vào khoản 1 Điều 9; Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi; Điểm b khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung điểm d vào khoản 3 Điều 9; Bổ sung điểm đ vào khoản 4 Điều 9; Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi; Bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 và khoản 11 vào Điều 10; Bổ sung khoản 5, khoản 6 vào Điều 12; Khoản 4 Điều 13 được sửa đổi; Bãi bkhoản 6 Điều 3 và khoản 2 Điều 7

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/03/2018

  25

  18

  Nghị định

  Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  Bãi bỏ khoản 5, khoản 7 Điều 1

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

  25/03/2018

  26

  19

  Nghị định

  Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  Bãi bỏ Điều 2

  bãi bỏ bởi Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

  15/04/2018

  27

  20

  Nghị định

  Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp

  Bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9 vào Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 5; Bổ sung khoản 5 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 11; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 21; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26; Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 27; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 28; Sửa đổi, bổ sung Điều 29; Bổ sung Điều 29a; Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 37; Sửa đổi, bổ sung Điều 38; Bổ sung Điều 38a; Bổ sung Điều 38b; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 42; Bãi bỏ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 31

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

  01/05/2018

  28

  21

  Nghị định

  Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2; Khoản 1 Điều 7; Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 7; sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 9; sửa đổi, bổ sung Điểm d khoản 2 Điều 9; Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 9; sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 3 Điều 9; sửa đổi, bổ sung Điểm a, điểm b khoản 4 Điều 9: sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 10; sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 2 Điều 12; sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 14; Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 2 Điều 17; sửa đổi, bổ sung Khoản 2, khoản 3 Điều 18; sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 2; sửa đổi, bổ sung Điểm a khoản 1 Điều 26; sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 29; sửa đổi, bổ sung Tên Điều 31; Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 31; Bãi bỏ khoản 1 Điều 9; điểm b khoản 2 Điều 14; điểm a khoản 3 Điều 23; điểm d khoản 6 Điều 24; điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 26

  sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

  10/05/2018

  29

  22

  Nghị định

  Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

  - Bổ sung: Khoản 6, Khoản 7 Điều 3; Khoản 4 Điều 9; 5 Điều 11; Điều 22a; Điều 55a; Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 60; Khoản 4 Điều 71; Điều 77a; Điều 104a

  - Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1, Khoản 3 Điều 4; Khoản 3, Khoản 4 Điều 5; Điều 6; Khoản 1, Khoản 3 Điều 7; Điều 21; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 7 Điều 24; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 10 Điều 25; Khoản 4 Điều 26; Khoản 5 Điều 29; Khoản 1 Điều 32; Khoản 1, Khoản 2 Điều 33; Khoản 1, Khoản 3 Điều 39; Khoản 1 Điều 40; Điều 43; Điều 44; Khoản 1, Khoản 4 Điều 48; Điều 49; Điều 50; tên Điều 51 và Khoản 3 Điều 51; Điều 52; Điều 53; Khoản 1, Khoản 4 Điều 54; tên Điều 55 và Khoản 3 Điều 55; Khoản 2 Điều 59; Khoản 1, Khoản 2 Điều 61; Điều 62; Khoản 1, Khoản 2 Điều 63; Điều 65; Khoản 1, Khoản 4 Điều 66; Điều 67; Điều 68; Khoản 1, Khoản 2 Điều 70; Điều 74; Điều 76; Điều 77; Điều 79; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5, Khoản 6 Điều 81 ; Khoản 3, Khoản 6 Điều 98; Khoản 1 Điều 106.

  - Sửa đổi Khoản 1, bổ sung Khoản 1 a và sửa đổi Khoản 2 Điều 20;

  Bị sửa đổi, bổ sung bi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

  05/06/2018

  31

  23

  Nghị định

  Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  Bãi bỏ các quy định tại Mục 1 Chương II, Mục 1 Chương III

  Thay thế bởi Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

  01/07/2018

  32

  24

  Nghị định

  Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  thay thế các quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 9 Chương I; Mục 2 Chương II; Mục 2 Chương III và Chương IV liên quan tới trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

  Thay thế bởi Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về cấp và quản bảo lãnh Chính phủ

  01/07/2018

  33

  25

  Nghị định

  Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  Bổ sung khoản 4a Điều 3; Sửa đổi khoản 15 Điều 3; Bổ sung khoản 15a Điều 3; Sửa đổi điểm a khoản 16 Điều 3; Sửa đổi khoản 18 Điều 3; Sửa đổi khoản 20 Điều 3; Bổ sung khoản 20a Điều 3; Sửa đổi khoản 21 Điều 3; Sửa đổi khoản 22 Điều 3; Sửa đổi điểm b, c khoản 23 Điều 3; Sửa đổi khoản 25 Điều 3; Sửa đổi Điều 5; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi Điều 8; Sửa đổi Điều 10; Sửa đổi khoản 1 Điều 11; Sửa đổi tên Chương II; Sửa đổi khoản 3, 4 Điều 12; Sửa đổi Điều 13; Sửa đổi tên Điều 16; Bổ sung Điều 16a; Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 19; Sửa đổi phần lời dẫn, điểm b khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 21; Sửa đổi tên Chương III; 25. Sửa đổi lời dẫn khoản 1 Điều 24; Sửa đổi Điều 27; Bổ sung Chương IIIa; Sửa đổi Điều 31; Sửa đổi khoản 2, 3 và 4 Điều 32; Sửa đổi khoản 2, 3 và 4 Điều 35; Sửa đổi khoản 3 Điều 36; bổ sung khoản 3a, 3b, 3c Điều 36; Sửa đổi lời dẫn và khoản 1, 2 và 5 Điều 37; Sửa đổi Điều 39; Bổ sung các Điều 45a, 45b, 45c; Sửa đổi khoản 1 Điều 47; Sửa đổi Điều 53; Bổ sung Chương Va; Sửa đổi các khoản 4 và 6, 7, 8 Điều 58; Bổ sung khoản 6a, 6b Điều 58; Sửa đổi khoản 4, 5, 6, điểm

  Bsửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  01/10/2018

  34

  26

  Nghị định

  Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về việc kinh doanh casino

  Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 24; Bãi bỏ khoản 3 Điều 24

  Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 8)

  07/11/2018

  35

  27

  Nghị định

  Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

  Sửa đổi điểm d và Điểm e khoản 1 Điều 30; Sửa đổi điểm b và Điểm đ khoản 2 Điều 38; Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 30; Bãi bỏ điểm d khoản 2 Điều 38.

  Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 9)

  07/11/2018

  36

  28

  Nghị định

  Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

  Bãi bỏ khoản 2 Điều 6; Bãi bỏ các điểm b, đ, g khoản 1 Điều 11; Bãi bỏ các điểm b, d, đ khoản 1 Điều 30; Bãi bỏ các điểm b, d khoản 1 Điều 34;

  Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ

  07/11/2018

  37

  29

  Nghị định

  Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số

  Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 12; Bãi bỏ khoản 2 Điều 23.

  Bị sửa đổi bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 4)

  07/11/2018

  38

  30

  Nghị định

  Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  Sửa đổi Điểm b khoản 1, Điểm b khoản 6 Điều 71; Điểm a khoản 1, Khoản 2 Điều 74

  sửa đổi bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 13)

  07/11/2018

  39

  31

  Nghị định

  Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

  Sửa đổi Điểm c khoản 1 Điều 6; Gạch đầu dòng th2 điểm a khoản 1 Điều 7; Gạch đầu dòng thứ 4 điểm a khoản 1 Điều 7; Điểm a khoản 2 Điều 7; Điểm đ khoản 2 Điều 8; Điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9; Điểm d khoản 10 Điều 11; Điểm d khoản 11 Điều 12; Điểm d khoản 8, Khoản 9 Điều 13; Điểm c khoản 10 Điều 14; Bãi bỏ điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 6; gạch đầu dòng thứ nhất điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 7; điểm c khoản 2 Điều 8; điểm a khoản 8 Điều 13; điểm a, điểm c khoản 1; điểm a, điểm c khoản 2; điểm b khoản 3; điểm a, điểm b khoản 4

  sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 11)

  07/11/2018

  40

  32

  Nghị định

  Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ s

  Bãi bỏ khoản 9 Điều 1

  Bbãi bỏ một phần bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 5)

  07/11/2018

  41

  33

  Nghị định

  Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

  sửa đổi Điểm đ khoản 1 Điều 5; Điểm b, c khoản 2 Điều 5; Bãi bỏ các điểm a, e, g, h, i khoản 1 Điều 5; khoản 2, điểm g khoản 4, khoản 5 Điều 9

  sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 1)

  07/11/2018

  42

  34

  Nghị định

  Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán

  Bãi bỏ các điểm b, d, đ khoản 1 Điều 30. Bãi bỏ các điểm b, d khoản 1 Điều 34.

  bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 2)

  07/11/2018

  43

  35

  Nghị định

  Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

  Bãi bỏ khoản 2 Điều 6. Bãi bỏ các điểm b, đ, g khoản 1 Điều 11.

  bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 3)

  07/11/2018

  44

  36

  Nghị định

  Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

  Sửa đổi Điểm b, c khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 19 (đã được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài); sửa đổi Điểm c, Điểm e khoản 3 Điều 19; sửa đổi Khoản 9 Điều 20; Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 19

  sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 6)

  07/11/2018

  45

  37

  Nghị định

  Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài

  Sửa đổi điểm b, c khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 19; Điểm c khoản 3 Điều 19; Điểm e khoản 3 Điều 19; Khoản 9 Điều 20; Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 19.

  Bsửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

  07/11/2018

  46

  38

  Nghị định

  Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

  Sửa đổi Khoản 1 Điều 5; Điểm a, điểm b, điểm d khoản 3 Điều 5; Điểm b khoản 1 Điều 8; Điểm a, điểm d khoản 4 Điều 8; Điểm a khoản 1 Điều 10; Điểm b khoản 3 Điều 11; Khoản 4 Điều 11; Đãi bỏ điểm đ khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 5; điểm c và điểm d khoản 1 Điều 8; điểm d khoản 3 Điều 11; khoản 1 Điều 12; điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13; điểm a, b khoản 3 Điều 14; khoản 4 Điều 17; khoản 3, 4 Điều 18; Điều 19

  sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 14)

  07/11/2018

  47

  39

  Nghị định

  Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

  Sửa đổi các khoản 7, 8 Điều 14; Bãi bỏ khoản 1, khoản 10 Điều 14; khoản 2 Điều 15; khoản 1, 2 Điều 19; khoản 1 Điều 20; khoản 1 Điều 21

  sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 10)

  07/11/2018

  48

  40

  Nghị định

  Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

  Sửa đổi Điểm e khoản 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 34; Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 34; điểm b khoản 4 Điều 35

  sửa đổi, bãi bỏ bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 10)

  07/11/2018

  49

  41

  Nghị định

  Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 8 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

  Sửa đổi khoản 1 Điều 18

  sửa đổi bởi Nghị định 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Điều 10)

  07/11/2018

  50

  42

  Nghị định

  Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung; Điều 7 được sửa đổi, bổ sung

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

  20/03/2019

  51

  43

  Nghị định

  Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  Điều 6 được sửa đổi, bổ sung; Khoản 5 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung và bổ sung thêm khoản 7, khoản 8 vào Điều 7; Khoản 3, khoản 15, điểm b, c, d khoản 16, khoản 21, khoản 23, khoản 25 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung và bổ sung thêm điểm f vào khoản 16 Điều 9; Khoản 2, điểm a và điểm d khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung và bổ sung thêm khoản 7 vào Điều 10; Điều 13 được sửa đổi,

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

  10/04/2019

   

   

  THÔNG TƯ

  52

  1

  Thông tư

  Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  Sửa đổi Khoản 3 Điều 5; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi Khoản 3 Điều 9; Sửa đổi Điểm b, Điểm đ Khoản 3 Điều 11; Sửa đổi Khoản 2 Điều 11; Sửa đổi Khoản 2 Điều 13; Sửa đổi Điểm c Khoản 4 Điều 13; Sửa đổi Điểm b Khoản 5 Điều 13; Sửa đổi các biểu mẫu 01/CC, 07/CC, 08/CC, 09/CC tại Thông tư số 215/2013/TT- BTC; Bổ sung các biểu mẫu 10/CC, 11/CC ; Bãi bỏ Điềm d Khoản 3 Điều 11; Thay thế cụm từ “tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế” tại Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 bằng cụm từ “tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt”.

  Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tải chỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

  15/11/2018

  53

  2

  Thông tư

  Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

  sửa đổi Khoản 2 Điều 3; Gộp điểm b và c Khoản 2 Điều 4 thành điểm c; sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 6; sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7; sửa đổi Điều 11; sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 12; sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 12; sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 13; sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 13; sửa đổi Điều 14 Thông tư số 30/2017AT-BTC quy định trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức liên quan đến việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước; sửa đổi Khoản 2 Điều 15; Thay thế Mu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh, Mu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 30/2017/TT-BTC bằng Mu 02 - Giấy rút vốn tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh, Mu 04 - Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước ban hành kèm

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước

  10/03/2018

  54

  3

  Thông tư

  Thông tư số 186/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

  Sửa đổi khoản 2 Điều 2

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

  10/08/2018

  55

  4

  Thông tư

  Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2; Bổ sung Điều 2a; Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Bổ sung Điều 3 a Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 4; Bổ sung Điều 4a Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất; Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: Bổ sung Điều 10a như sau: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11 Bãi bỏ quy định tại Điều 6 Thông tư số 219/2015/TT-BTC

  sửa đổi bởi Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

  01/09/2018

  56

  5

  Thông tư

  Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kim định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

  Bãi bỏ các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản quy định tại Thông tư số 230/2016/TT-BTC

  bãi bỏ bởi Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản

  15/01/2019

  57

  6

  Thông tư

  Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

  Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép hoạt động viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 273/2016/TT-BTC: Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 5

  sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

  01/03/2018

  58

  7

  Thông tư

  Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 2, 3 phần I Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286/2016/TT-BTC

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

  22/06/2018

  59

  8

  Thông tư

  Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

  Sửa đổi khoản 2 Điều 2

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

  10/08/2018

  60

  9

  Thông tư

  Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  Bỏ gạch đầu dòng thứ ba điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 55/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 75/2017/TT- BTC.

  Sửa đổi Khoản 1 Điều 2

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

  12/05/2018

  61

  10

  Thông tư

  Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

  Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3; Bổ sung khoản 3 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Bổ sung khoản 1a Điều 7; Sửa đổi, bổ sung Điều 11; Bãi bỏ Điều 12

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

  05/12/2016

  62

  11

  Thông tư

  Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bo hiểm

  Gạch đầu dòng thứ hai, tiết a, điểm 3.1 khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung; Bổ sung tiết 1 vào sau tiết k vào điểm 2.3 khoản 2 Điều 20: Khoản 1 Điều 27 được sửa đổi bổ sung

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2019/TT-BTC ngày 02/1/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

  16/02/2019

   

   

  Thông tư

  Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

  thay thế mẫu chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Phụ lục số 13 Thông tư số 50/2017/TT-BTC

  bãi bỏ bởi Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

  01/03/2019

  63

  12

  Thông tư

  Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vn ngân sách nhà nước

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 1; Khoản 1 Điều 8; sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 5, Điều 8 ; sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 8; Bổ sung vào Điểm a Khoản 1, Điều 9; Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 9 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 và bổ sung Khoản 5 vào Điều 11; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12; Bổ sung Mục 4 vào Thông tư nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư các công trình đặc thù. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 (nay là Điều 15 Thông tư) Bổ sung Điều 18 (nay là Điều 20 Thông tư) Bãi bỏ mẫu biểu tại phụ lục số 06 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của BTài chính

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

  10/07/2018

  64

  13

  Thông tư

  Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1; khoản 2 Điều 1; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1, khoản 4 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung Điều 9, sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2, điểm d khoản 6 Điều 15; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16; Bổ sung Điều 20a; Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và c khoản 1 Điều 21; Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 23; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 26; Sửa đổi, bổ sung các mẫu báo cáo quyết toán Mu số 02/QTDA, Mu số 10/QTDA, Mu số 11/QTDA, Mu số 12/QTDA; Bổ sung các mẫu sau: Mu số 06A/QTDA, Mu số 15/QTDA, Mu số 16/QTDA; Bãi bỏ Điều 5

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

  15/09/2018

  65

  14

  Thông tư

  Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

  Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 19

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2018/TT- BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyn địa phương

  01/04/2018

  66

  15

  Thông tư

  Thông tư số 107/2007/TT-BTC ngày 07/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về qun lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  Bãi bỏ các nội dung quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

  10/07/2018

  67

  16

  Thông tư

  Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1; sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 1 và Tiết a Điểm 2 Khoản 2 Điều 1

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

  10/07/2018

  68

  17

  Thông tư

  Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 7 8/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính

  01/05/2018

  69

  18

  Thông tư

  Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

  Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 40

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  01/04/2018

  70

  19

  Thông tư

  Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  sửa đổi Điều 1; bổ sung, sửa đổi Khoản 2 Điều 3; Bổ sung khoản 3 vào Điều 3; Bổ sung khoản 4 vào Điều 3; Bổ sung khoản 5 vào Điều 3; sửa đổi Điểm a khoản 3 Điều 5; sửa đổi Điểm b khoản 3 Điều 5

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT- BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  31/01/2019

  71

  20

  Thông tư

  Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT- BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2017/TT- BTC ngày 21 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  Bãi bỏ khoản 1 Điều 1

  bãi bỏ bởi Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị đnh số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT- BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

  31/01/2019

  72

  21

  Thông tư

  Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

  bổ sung Khoản 4 Điều 5; sửa đổi Khoản 1 Điều 6; Khoản 2; Khoản 4 Điều 7; Điều 8; Khoán 1 Điều 9; Khoản 3 Điều 10; Khoản 3 Điều 11

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

  01/04/2019

  73

  22

  Thông tư

  Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

  Bãi bỏ Điểm 2 và Điểm 3 Mục II về thẩm tra phân bổ vốn đầu tư và điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

  10/07/2018

  74

  23

  Thông tư

  Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 8; Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10; Sửa đổi, bổ sung Điều 13; Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 14; Sửa đổi, bổ sung Điều 15

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 131/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

  12/02/2019

  75

  24

  Thông tư

  Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

  Thay thế khoản 8 Điều 1

  Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  01/01/2017

  76

  25

  Thông tư

  Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính về vic quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai, đoạn 2016 - 2020

  Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7

  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 100/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định qun lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  17/12/2018

  77

  26

  Thông tư

  Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 ca Bộ Tài chính quy định về, chi phí phát hành, hoán đổi mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được, Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  bãi bKhoản 1 Điều 3; bãi bỏ Khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 3

  bãi bỏ bởi Thông tư số 110/2018/TT-BTC 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại và hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  01/01/2019

   

   

   

  Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đi mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  bãi bỏ quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 5 Điều 3, Điều 4, Điểm a Khoản 1 Điều 5, Khoản 2 Điều 5

  bãi bỏ bởi Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2019 của Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  15/02/2019

  78

  27

  Thông tư

  Thông tư số 150/2011/TT-BTC ngày 09/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoán đổi trái phiếu Chính phủ

  Bãi bỏ các nội dung quy định tại Điều 12

  bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền đa phương

  01/04/2018

  79

  28

  Thông tư

  Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5

  Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 thang 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

  01/01/2019

  80

  29

  Thông tư

  Thông tư số 152/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

  Thay thế khoản 1 Điều 1

  Bị sửa đổi bởi Thông tư số 263/2016/TT- BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

  01/01/2017

  81

  30

  Thông tư

  Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

  bãi bỏ Khoản 3 Điều 4; Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 5; Điều 7 và Điều 8

  sửa đổi , thay thế bởi Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

  20/08/2018

  82

  31

  Thông tư

  Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

  sửa đổi, bổ sung các điều: Điều 17, Điều 19, Khoản 1 Điều 23, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 44, Khoản 4 Điều 54.

  Bổ sung các điều: Điều 29a, Điều 30a, Điều 38a

  * Sửa đổi, bổ sung một số nội dung: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu (mẫu số 01/BK-HQ), Bảng kê chứng từ thu thuế (mẫu số 05/BK-HQ) tại Phụ lục số 01; Danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Mục I và các điểm 1, 3, 4, 5.1, 6, 18, 23 tại Mục II Phụ lục số 02; Danh mục sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03; Báo cáo tổng hợp thu ngân sách nhà nước về thuế chuyên thu (mẫu số 02/BCTC), Báo cáo tổng hợp thu ngân sách nhà nước về tiền chậm nộp, tiền phạt (mẫu số 03/BCTC), Báo cáo tổng hợp thu thuế tạm thu (mẫu số 05/BCTC), Báo cáo thu phí, lệ phí (mẫu số 09/BCTC), Bảng đối chiếu với Kho bạc Nhà nước số nộp ngân sách (mẫu số 10/BCTC) tại Phụ lục số 04, kèm theo Thông tư số 174/2015/TT- BTC

  * Bổ sung các nội dung: Bảng kê trừ lùi

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 112/TT- BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

  01/01/2019

  83

  32

  Thông tư

  Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 12/2/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  Bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 8

  Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  01/01/2017

  84

  33

  Thông tư

  Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

  Thay thế khoản 4 Điều 14

  Bsửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 242/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  01/01/2017

  85

  34

  Thông tư

  Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 5

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

  10/08/2018

  86

  35

  Thông tư

  Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BT BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, khoản 3 Điều 3 ; Sửa đổi, bổ sung Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9

  sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BT BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyn nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  20/11/2018

  87

  36

  Thông tư

  Thông tư số 190/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng

  Sa đổi, bổ sung Điều 2

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

  10/08/2018

  88

  37

  Thông tư

  Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

  Sửa đổi, bổ sung Điều 2

  sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25/6/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

  10/08/2018

  89

  38

  Thông tư

  Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

  Bãi bĐiều 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19

  sửa đổi, thay thế bởi Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

  20/08/2018

  90

  39

  Thông tư

  Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3: Sửa đổi, bổ sung điểm 2, 3, 4 phần II; phần V Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 207/2016/TT-BTC

  sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong nh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

  26/03/2018

  91

  40

  Thông tư

  Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

  Bổ sung một số chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính

  Bổ sung bởi Thông tư số 23/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

  27/04/2018

  92

  41

  Thông tư

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT

  Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7

  sửa đổi bởi Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT

  15/10/2018

   

   

  Thông tư

  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)

  Sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4; Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18;