logo

Quyết định 900/QĐ-BGDĐT công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 900/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  Ngày ban hành: 31/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  _______________

  Số: 900/QĐ-BGDĐT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  _____________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

  Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

  Căn cứ Thông báo số 69/TB-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo các phụ lục, phụ biểu đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Bộ Tài chính;
  - Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ (công khai số liệu quyết toán của đơn vị theo quy định);
  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ;
  - Lưu: VT, KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


   
  Phạm Ngọc Thưởng

   

   

   

  THUYẾT MINH

  QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  (Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm (Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017);

  Căn cứ Thông báo số 69/TB-BTC ngày 16/01/2020 của Bộ Tài chính về việc Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 như sau (đơn vị tính là triệu đồng và đã làm tròn số);

  I. Số liệu quyết toán

  1. Thu phí, lệ phí

  - Tổng số thu phí: 2.914 triệu đồng (Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam quy định tại Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính);

  - Số phí phải nộp NSNN: 1.166 triệu đồng;

  - Số phí được khấu trừ/ để lại: 1.749 triệu đồng.

  2. Quyết toán chi ngân sách:

  2.1. Số liệu quyết toán chi ngân sách nguồn ngân sách trong nước:

  - Kinh phí năm 2017 chuyển sang: 1.008.731 triệu đồng;

  - Dự toán được giao trong năm: 4.978.899 triệu đồng;

  - Kinh phí được sử dụng trong năm: 5.987.630 triệu đồng;

  - Tổng số kinh phí quyết toán: 5.397.012 triệu đồng;

  - Kinh phí chuyển năm sau: 316.058 triệu đồng.

  Trong đó:

  + Số kinh phí chuyển năm 2019 nguồn ngân sách trong nước là 316.058 triệu đồng (Kinh phí đã nhận: 129.784 triệu đồng; Dự toán còn dư ở kho bạc: 186.274 triệu đồng);

  + Số giảm quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước các đơn vị thuộc Bộ GDĐT được cấp thừa là 17.842 triệu đồng, là kinh phí được giao để chi cho các nội dung gồm (i) miễn, giảm học phí; (ii) chi hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; (iii) chi cấp bù học phí sư phạm; (iv) các chế độ, chính sách của học sinh, sinh viên trường dự bị đại học.

  2.2. Số liệu quyết toán chi ngân sách nguồn Viện trợ:

  - Kinh phí năm 2017 chuyển sang: 117.570 triệu đồng;

  - Dự toán được giao trong năm: 178.200 triệu đồng;

  - Số đã nhận viện trợ trong năm: 106.447 triệu đồng;

  - Kinh phí được sử dụng trong năm: 224.017 triệu đồng;

  - Tổng số kinh phí quyết toán: 32.130 triệu đồng;

  - Kinh phí chuyển năm sau: 191.887 triệu đồng.

  2.3. Số liệu quyết toán chi ngân sách nguồn vay nợ:

  - Kinh phí năm 2017 chuyển sang: 564 triệu đồng;

  - Dự toán được giao trong năm: 1.228.300 triệu đồng;

  - Số đã vay trong năm: 751.949 triệu đồng, chênh lệch giảm 23.358 triệu đồng thuộc BQL Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý CSGDPT (ETEP) chưa đủ điều kiện ghi thu, ghi chi ngân sách;

  - Kinh phí được sử dụng trong năm: 1.228.864 triệu đồng

  - Tổng số kinh phí quyết toán: 745.089 triệu đồng, chênh lệch giảm 23.358 triệu đồng như đã công khai ở trên.

  II. Số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

  Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: 3.297 triệu đồng, trong đó:

  - Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 55.906 triệu đồng.

  - Trích lập các Quỹ: 3.106 triệu đồng.

  - Kinh phí cải cách tiền lương: 54.967 triệu đồng.

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  CHƯƠNG: 022

   

   

  QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

  (Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

  Đơn vị tính: triệu đồng

  STT

  Nội dung

  Tổng số liệu báo cáo quyết toán

  Tổng s liu quyết toán được duyệt

  Chênh lệch

  A

  QUYT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

  I

  Sthu phí, lệ phí

  2.914

  2.914

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

  1.730

  1.730

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

  1.730

  1.730

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  1.730

  1.730

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

  1.166

  1.166

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Thông tư s164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  6.257.572

  6.175.961

  - 41.200

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  5.414.854

  5.397.012

  - 17.842

   

  Kinh phí thường xuyên

  2.716.064

  2.698.222

  - 17.842

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.698.790

  2.698.790

  -

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  4.918.278

  4.918.278

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  2.561.795

  2.561.795

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.356.483

  2.356.483

   

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  9.771

  9.771

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  9.771

  9.771

   

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  150

  150

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  150

  150

   

  4.

  Chi Quản lý NN

  100.206

  100.206

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  97.150

  97.150

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  3.056

  3.056

   

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  2.807

  2.807

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.807

  2.807

   

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  1.620

  1.620

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  1.620

  1.620

   

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  120.051

  120.051

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  120.051

  120.051

   

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  244.129

  244.129

   

   

  Kinh phí thường xuyên

  39.276

  39.276

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  204.853

  204.853

   

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  32.130

  32.130

   

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  32.130

  32.130

   

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NNƯỚC NGOÀI

  730.174

  745.089

  - 23.358

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  768.447

  745.089

  - 23.358

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  80.413

  1.730

   

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  1.730

  1.730

   

   

  STT

  Nội dung

  Trường ĐH GTVT

  Trường ĐH Kinh tế TP. HCM

  Trường CĐSP TW TP. Hồ Chí Minh

  Viện Nghiên cứu CC về Toán

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cp cho người Việt Nam (Thông tư s164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  74.975

  4.225

  33.568

  36.244

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  74.975

  4.225

  33.568

  36.244

   

  Kinh phí thường xuyên

  61.254

  1.612

  33.479

  15.370

   

  Kinh phí không thường xuyên

  13.721

  2.612

  89

  20.874

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  63.386

  3.315

  33.479

  20.874

   

  Kinh phí thường xuyên

  61.254

  1.612

  33.479

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.132

  1.702

  -

  20.874

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  4.521

  384

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  4.521

  384

  -

  -

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  7.068

  526

  89

  15.370

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  15.370

   

  Kinh phí không thường xuyên

  7.068

  526

  89

   

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  BQL Dự án XD Trường ĐH Việt Đc

  Trường CĐSP TW Nha trang

  Trường DB ĐH DT TW Nha trang

  Trường ĐH Nha trang

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cp cho người Việt Nam (Thông tư s 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  15.400

  29.620

  14.081

  26.058

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  4.189

  29.620

  14.081

  26.058

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  27.095

  14.081

  21.359

   

  Kinh phí không thường xuyên

  4.189

  2.525

  -

  4.699

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  4.189

  29.520

  14.081

  24.987

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  27.095

  14.081

  21.359

   

  Kinh phí không thường xuyên

  4.189

  2.425

  -

  3.628

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  -

  100

  -

  1.071

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  100

  -

  1.071

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  11.211

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  11.211

  -

  -

  -

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Trường ĐH Mở Hà Nội

  Viện NCTK Trường học

  Trường CĐSP Trung ương

  BQL DA THCSKKN 2

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bng do CSGD nước ngoài cp cho người Việt Nam (Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  2.943

  2.272

  74.406

  85.632

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  2.943

  2.272

  74.406

  8.370

   

  Kinh phí thường xuyên

  1.432

  -

  62.471

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  1.511

  2.272

  11.935

  8.370

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  1.432

  -

  73.421

  8.370

   

  Kinh phí thường xuyên

  1.432

  -

  62.471

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  10.950

  8.370

  2.

  Sự nghiệp môi trưng

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Qun lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  -

  -

  774

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  774

  -

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  1.511

  2.272

  211

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  1.511

  2.272

  211

   

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

   

   

   

   

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  -

  -

  -

  77.262

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  77.262

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

  Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

  Trường ĐH Xây dựng

  Văn phòng HĐ QGGD và PTNL

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  2.333

  3.643

  73.773

  2.974

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  2.333

  3.643

  73.773

  2.974

   

  Kinh phí thường xuyên

  2.016

  1.497

  63.013

  415

   

  Kinh phí không thường xuyên

  317

  2.146

  10.761

  2.559

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  2.016

  2.731

  63.013

  2.559

   

  Kinh phí thường xuyên

  2.016

  1.497

  63.013

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  1.234

  -

  2.559

  2.

  Sự nghiệp môi trưng

  -

  -

  1.400

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  1.400

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  415

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  415

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  17

  -

  6.224

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  17

  -

  6.224

  -

  8.

  Chi snghiệp KHCN

  300

  912

  3.137

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thông thường xuyên

  300

  912

  3.137

  -

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHU TRỪ ĐLẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực

  Trường ĐH Tây Bắc

  BQL các Dự án Bộ GD ĐT

  Trường ĐH Vinh

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Thông tư s 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYT TOÁN CHI NSNN

  3.025

  64.071

  803.999

  180.190

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  3.025

  64.071

  785.125

  169.985

   

  Kinh phí thường xuyên

  553

  51.645

  1.300

  152.180

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.472

  12.426

  783.825

  17.804

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  2.665

  62.635

  713.740

  159.613

   

  Kinh phí thường xuyên

  553

  51.645

  1.300

  152.180

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.112

  10.990

  712.440

  7.433

  2.

  Sự nghiệp môi trưng

  -

  300

  -

  950

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  300

  -

  950

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  450

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  450

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  8.

  Chi snghiệp KHCN

  360

  1.136

  71.384

  8.972

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  360

  1.136

  71.384

  8.972

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  18.874

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  18.874

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  -

  -

  -

  10.206

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  10.206

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Trường ĐH SP NT Trung ương

  Trường PT VC Việt Bắc

  Chương trình phát triển GD Trung học giai đoạn 2

  Trường ĐH Việt Đức

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  46.021

  58.008

  57.628

  120.217

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  46.021

  58.008

  4.800

  46.812

   

  Kinh phí thường xuyên

  39.094

  47.804

  -

  40.774

   

  Kinh phí không thường xuyên

  6.927

  10.204

  4.800

  6.038

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  44.094

  58.008

  4.800

  45.889

   

  Kinh phí thường xuyên

  39.094

  47.804

  -

  40.774

   

  Kinh phí không thường xuyên

  5.000

  10.204

  4.800

  5.116

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  400

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  400

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  468

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  468

  -

  -

  -

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  1.059

  -

  -

  923

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  1.059

  -

  -

  923

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  -

  -

  52.828

  73.405

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  52.828

  73.405

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Cục Quản lý Chất lượng

  Trường ĐH Hà Nội

  Trường DB ĐH Dân tộc Trung ương

  Hội đồng Giáo sư nhà nước

  A

  QUYẾT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

  2.914

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

  1.730

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

  1.730

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

  1.730

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

  1.166

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cp cho người Việt Nam (Thông tư s164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYẾT TOÁN CHI NSNN

  90.929

  10.843

  22.593

  5.087

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  89.199

  10.843

  22.593

  5.087

   

  Kinh phí thường xuyên

  6.462

  1.555

  22.420

  5.087

   

  Kinh phí không thường xuyên

  82.737

  9.288

  173

  -

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  80.481

  7.538

  22.593

  5.087

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  1.555

  22.420

  5.087

   

  Kinh phí không thường xuyên

  80.481

  5.984

  173

  -

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  6.462

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  6.462

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  2.256

  3.047

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  2.256

  3.047

  -

  -

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  -

  258

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

   

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  258

  -

  -

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NNƯỚC NGOÀI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  1.730

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  1.730

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Dự án THPT giai đoạn 2

  Trường ĐH Bách khoa HN

  BQL DA ETEP

  Trường ĐH KTQD

  A

  QUYT TOÁN THU, CHI NP NSNN PHÍ, L PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bng do CSGD nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYT TOÁN CHI NSNN

  285.336

  76.904

  2.683

  21.380

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  26.829

  76.904

  2.683

  21.380

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  6.045

  -

  5.158

   

  Kinh phí không thường xuyên

  26.829

  70.859

  2.683

  16.222

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  26.829

  54.135

  2.683

  6.980

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  6.045

  -

  5.158

   

  Kinh phí không thường xuyên

  26.829

  48.090

  2.683

  1.822

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  -

  1.300

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  1.300

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  150

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  150

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  528

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  528

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  -

  6.459

  -

  10.429

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  6.459

  -

  10.429

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  -

  14.482

  -

  3.820

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  14.482

  -

  3.820

  II

  NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  258.508

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  258.508

  -

  -

  -

  IV

  NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ ĐỂ LẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  Báo Giáo dục và Thời đại

  Trường ĐHSP KT Hưng Yên

  Trường Hữu nghị T78

  ĐH Thái Nguyên

  A

  QUYT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí đlại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do CSGD nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYT TOÁN CHI NSNN

  12.524

  40.530

  44.192

  397.794

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  12.524

  40.530

  44.192

  388.431

   

  Kinh phí thường xuyên

  4.580

  26.459

  29.880

  313.374

   

  Kinh phí không thường xuyên

  7.944

  14.071

  14.312

  75.058

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  12.524

  39.379

  29.880

  355.601

   

  Kinh phí thường xuyên

  4.580

  26.459

  29.880

  313.374

   

  Kinh phí không thường xuyên

  7.944

  12.920

  -

  42.227

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  500

   

  Kinh phí thưng xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  500

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  -

  -

  14.312

  20.149

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  14.312

  20.149

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  -

  1.151

  -

  12.181

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  1.151

  -

  12.181

  II

  NGUN VỐN VIỆN TR

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí đào tạo C-K

   

   

   

   

   

  Chi sự nghiệp KHCN

   

   

   

   

  III

  NGUN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

  -

  -

  -

  9.363

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  9.363

  IV

  NGUN PHÍ ĐƯỢC KHU TRỪ ĐLẠI

  -

  -

  -

  -

   

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  -

  -

  -

  -

   

  STT

  Nội dung

  BQL Đề án Ngoại ngữ 2020

  BQL Dự án RGEP

  Văn phòng CTKHGD

  Thanh tra Bộ

  A

  QUYT TOÁN THU, CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ

   

   

   

   

  I

  Số thu phí, lệ phí

   

   

   

   

  II

  Chi từ nguồn thu phí, lệ phí để lại

   

   

   

   

  1

  Chi sự nghiệp GDĐT

   

   

   

   

  a

  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

   

   

   

   

  b

  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

   

   

   

   

  III

  Số phí, lệ phí nộp NSNN

   

   

   

   

  1

  Phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bng do CSGD nước ngoài cp cho người Việt Nam (Thông tư s 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính)

   

   

   

   

  B

  QUYT TOÁN CHI NSNN

  50.055

  51.977

  10.728

  12.999

  I

  NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

  50.055

  7.900

  10.728

  12.999

   

  Kinh phí thường xuyên

  3.083

  -

  723

  7.836

   

  Kinh phí không thường xuyên

  46.973

  7.900

  10.005

  5.163

  1.

  Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo

  50.055

  7.900

  -

  5.163

   

  Kinh phí thường xuyên

  3.083

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  46.973

  7.900

  -

  5.163

  2.

  Sự nghiệp môi trường

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  3.

  Sự nghiệp kinh tế

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  4.

  Chi Quản lý NN

  -

  -

  -

  7.836

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  7.836

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  5.

  Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  6.

  Chi đảm bảo xã hội

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  7.

  Kinh phí đào tạo C-K

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  -

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  -

  -

  8.

  Chi sự nghiệp KHCN

  -

  -

  10.728

  -

   

  Kinh phí thường xuyên

  -

  -

  723

  -

   

  Kinh phí không thường xuyên

  -

  -

  10.005

  -

  II