logo

Thông tư 19/2015/TT-NHNN Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: 1109&1112-11/2015
  Số hiệu: 19/2015/TT-NHNN Ngày đăng công báo: 10/11/2015
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đào Minh Tú
  Ngày ban hành: 22/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/12/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán
 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  VIỆT NAM
  -------
  Số: 19/2015/TT-NHNN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

   
   
   
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
  Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  Căn c Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ vChế độ kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;
  Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  Chương 1
   
  Thông tư này quy định hệ thống tài khoản kế toán, việc mở, sửa đổi tài khoản kế toán sử dụng trong hệ thống quản lý và hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính (phần mm ERP) tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước và viết tắt tà NHNN).
  Thông tư này áp dụng đối với: Sở Giao dịch, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Công nghệ tin học, Cục Phát hành và kho quỹ, Cục Quản trị, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Văn phòng đại diện tại thành phố HChí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán.
  1. Sở Giao dịch, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Công nghệ tin học, Cục Phát hành và kho quỹ, Cc Quản trị, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán, trừ các đơn vị áp dụng chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là đơn vị NHNN) áp dụng đầy đủ các quy định tại Thông tư này.
  2. Các đơn vị áp dụng chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo quy định tại Thông tư này để chuyển đi báo cáo tài chính, phục vụ việc tổng hợp báo cáo tài chính của NHNN.
  1.Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning): Là hệ thống quản lý và hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính của NHNN, bao gồm các phân hệ nghiệp vụ:
  a) Phân hệ Quản lý Sổ cái (General Ledger), viết tắt là GL;
  b) Phân hệ Quản lý Tài sản (Fixed Assets), viết tắt là FA;
  c) Phân hệ Quản lý Phải thu, phải trả (Account Payable, Account Receivable), viết tắt là AP, AR;
  d) Phân hệ Công cụ kế toán (Financial Accounting Hub), viết tắt là FAH;
  đ) Phân hệ quản lý Ngân Sách (Budgeting), viết tắt là BG.
  2.Phần mềm T24 (Temenos T24): Là hệ thống ngân hàng lõi (Core banking) của NHNN để quản lý và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính cơ bản ca NHNN bao gồm các phân hệ nghiệp vụ sau:
  a) Phân hệ Cho vay và Huy động vốn (Lending and Deposit), viết tắt là LD;
  b) Phân hệ Mua bán ngoại tệ liên ngân hàng và quc tế (Interbank and International Foreign Exchange), viết tắt là FX;
  c) Phân hệ Quản lý các nghiệp vụ phái sinh (Derivatives), viết tắt là DX;
  d) Phân hệ Chuyển tiền (Fund Transfer), viết tắt là FT;
  đ) Phân hMua bán chứng khoán (Securities), viết tắt là SC;
  e) Phân hệ Quản lý khách hàng (Customer), viết tt là CUS;
  g) Phân hệ Thị trường tiền tệ (Money Market), viết tắt là MM;
  h) Phân hệ Quản lý tài khoản khách hàng (Account), viết tắt là AC;
  i) Phân hệ Quản lý hạn mức (Limit), viết tắt là LI;
  k) Phân hệ Quản lý nợ quá hạn (Loans Past Dues), viết tắt là PD;
  l) Phân hệ Quản lý quỹ giao dịch (Teller), viết tắt là TT;
  m) Phân hệ Quản lý dự trữ bắt buộc (Cash Reserve Ratio), viết tắt là CRR.
  3.Phần mềm CMO (Currency Management Optimization): Là hệ thống quản lý và phát hành kho qutập trung của NHNN.
  4. Phần mềm CSD (Central Securities Depository): Là hệ thống của NHNN để quản lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến lưu ký giấy tờ có giá.
  5. Phần mềm AOM (Auction/ Open Market Operation): Là hệ thống quản lý các nghiệp vụ đấu thầu vàng, nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ phát hành tín phiếu NHNN, trái phiếu chính phủ, trái phiếu đặc biệt.
  6. Tài khoản kế toán: dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh của NHNN theo đối tượng và nội dung kinh tế cụ th.
  7. Hệ thống tài khoản kế toán: Là một tập hợp các tài khoản kế toán dược sử dng đphân loại phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản của NHNN trong kỳ kế toán.
  8. Tài khoản tổng hợp: Là tài khoản kế toán phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của NHNN, tài khoản này được mở và sử dụng tại phân hệ GL của phần mềm ERP đthu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của NHNN.
  9. Tài khoản chi tiết: Là tài khoản kế toán dùng để theo dõi, phản ánh thông tin chi tiết theo yêu cầu quản lý, tài khoản này được mở và sử dụng tại phân hệ GL của phần mềm ERP.
  10. Tài khoản hoạt động: Là tài khoản kế toán dùng để theo dõi, phản ánh và cung cấp thông tin chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể như: loại tiền tệ, đối tượng, loại nghiệp vụ,... và theo yêu cầu quản lý, tài khoản này được mvà sử dụng tại các phần mềm ứng dụng (T24, CMO, CSD, AOM...) và các phân hệ nghiệp vụ khác thuộc phần mềm ERP.
  11. Tài khoản hệ thống: Là các tài khoản phát sinh do yêu cầu của hệ thng để liên kết các bút toán của một nghiệp vụ phát sinh nhưng được thực hiện trên nhiu phân hệ/ phn mềm khác nhau. Các tài khoản này không nhm mục đích phản ánh nghiệp vụ kinh tế và được quy định tại Phụ lục số 01 ca Thông tư này.
  12. Mở tài khoản kế toán: Là việc tạo lập tài khoản mới để ghi nhận, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  13. Sửa đổi tài khoản kế toán: Là việc chỉnh sửa tên gọi, số hiệu, nội dung hạch toán kế toán của tài khoản kế toán.
  14. Đóng tài khoản kế toán: Là việc tất toán số dư và ngừng việc sử dụng tài khoản kế toán đ ghi nhận, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  15. Tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là TCTD): bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định theo Luật các tổ chức tín dụng.
  Tài khoản kế toán được bố trí theo hệ thống số thập phân nhiều cấp, có cấu trúc như sau:
  A.B.C.D.E.F
  1. Nhóm A: là mã đơn vị gồm 5 chữ s A1 A2 A3 A4 A5, thể hiện các đơn vị NHNN có báo cáo kế toán riêng. Mã đơn vị dùng để phân biệt bút toán thuộc đơn vị nào, hỗ trợ chức năng cộng ngang từ cp chi nhánh đtổng hợp sliệu báo cáo kế toán của toàn NHNN. Trong đó:
  a) A1 A2 A3là số thứ tự đơn vị (từ 001 đến 999);
  b) A4 A5 là số thứ tự của Ban quản lý công trình trực thuộc đơn vị NHNN (từ 01 đến 99).
  2. Nhóm B: là mã phòng ban/ bộ phận gồm có 2 chữ số B1 B2 (từ 01 đến 99) dùng để nhóm các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo từng phòng ban/ bộ phận của từng đơn vị.
  3. Nhóm C: là mã tài khoản tổng hợp gồm có 8 chữ số C1 C2 C3 C4C5 C6 C7 C8dùng để làm cơ sở hạch toán tổng hợp và lập bảng cân đối tài khoản kế toán thống nhất trong tất cả các đơn vị NHNN. Tài khoản tổng hợp của NHNN được bố trí như sau:
  a) Loại tài khoản: gồm 1 chữ số C1 (từ 0 đến 9);
  b) Tài khoản tổng hợp cấp I: gồm 3 chữ số C1 C2 C3 trong đó C1là loại tài khoản, C2C3 là số thứ tự của tài khoản cấp I trong loại (từ 01 đến 99);
  c) Tài khoản tổng hợp cấp II: gm 6 chữ s C1 C2 C3 C4 C5 C6trong đó C1 C2 C3 là tài khoản cấp I, C4 C5C6 là số thứ tự của tài khoản cấp II trong tài khoản cấp I (từ 001 đến 999);
  d) Tài khoản tổng hợp cấp III: gm 8 chữ số C1 C2 C3 C4 C5 C6C7C8 trong đó C1 C2 C3 C4 C5C6là tài khoản cấp II, C7 C8 là số thứ tự của tài khoản cấp III trong tài khoản cấp II (từ 01 đến 99).
  4. Nhóm D: là mã tài khoản chi tiết dùng để theo dõi, phản ánh thông tin chi tiết của tài khoản tổng hợp. Mã tài khoản này gồm có 3 chữ số D1 D2 D3 (từ 001 đến 999) phản ánh số thứ tự tài khoản chi tiết trong tài khoản tng hp.
  Việc mvà sử dụng tài khoản chi tiết thực hiện theo yêu cầu quản lý của NHNN.
  5. Nhóm E: là mã liên chi nhánh gồm 5 chữ số E1 E2 E3 E4 E5 (sử dụng bộ giá trị như nhóm A) dùng để theo dõi các luồng thanh toán giữa các đơn vị NHNN.
  6. Nhóm F:là mã tài khoản hoạt động, dùng để theo dõi, phản ánh thông tin chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể như: loại tiền tệ, đối tượng, khách hàng, loại nghiệp vụ,... Độ dài và kết cấu của tài khoản hoạt động được xác định tùy theo các phân hệ nghiệp vụ, phần mềm ứng dụng.
  1. Nguyên tắc mở, sửa đổi tài khoản kế toán
  a) Các tài khoản kế toán sau khi mở, sửa đổi phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 5 Thông tư này;
  b) Việc mở, sửa đổi, đóng tài khoản tng hp được thực hiện vào cui ngày, sau khi đã cập nhật và lưu trữ ngày, in sổ kế toán chi tiết, Bảng cân đi kế toán ngày, tháng theo số hiệu và tên tài khoản cũ;
  c) Việc chuyển đổi số dư từ tài khoản cũ sang tài khoản mới phải đm bảo các yêu cầu sau:
  (i) Phản ánh đúng nội dung và tính chất tài khoản;
  (ii) Số dư đầu kỳ kế toán, số phát sinh từ đu kỳ kế toán đến ngày chuyển đổi, số dư cui ngày chuyển đổi của các tài khoản cũ không thay đi khi chuyn sang tài khoản mới;
  (iii) Sau ngày chuyển đi, tài khoản được ghi, in trên chứng từ, sổ kế toán, báo cáo kế toán được thể hiện theo số hiệu tài khoản mới;
  (iv) Tại ngày chuyển đổi, phải lập, in và lưu trữ hai bảng cân đối tài khoản kế toán: Bảng cân đối tài khoản kế toán theo số hiệu tài khoản cũ và Bảng cân đối tài khoản kế toán theo số hiệu tài khoản mới;
  d) Trách nhiệm quản lý hệ thống tài khoản kế toán:
  (i) Việc quản lý mã tài khoản nhóm A, nhóm B, nhóm E, nhóm F do Cục Công nghệ tin học thực hiện;
  (ii) Việc quản lý mã tài khoản nhóm C, nhóm D do Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện.
  2. Mở, sửa đổi tài khoản tổng hợp
  Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế mới hoặc yêu cầu mới về quản lý, theo dõi đối tượng kế toán mà các phân hệ nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng không có khả năng quản lý, theo dõi được, việc mở, sửa đổi tài khoản tổng hợp được thực hiện theo quy trình sau:
  a) Mở tài khoản tổng hợp
  Sau khi có xác lập yêu cầu mở tài khoản tổng hợp tại Thông tư sửa đổi, bổ sung hệ thống tài khoản NHNN, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp vi Cục Công nghệ tin học thực hiện tạo mới tài khoản (nhập giá trị tài khoản mi vào hệ thống gm mã tài khoản, tên tài khoản, tính chất tài khoản) và thực hiện cập nhật tài khoản mới vào quy tắc hạch toán trên phân hệ FAH, cập nhật tài khoản mới vào bảng khai chỉ tiêu báo cáo tài chính.
  b) Sửa đổi tài khoản tổng hợp
  (i) Trường hợp sửa đổi tên, nội dung tài khoản mà không sửa đổi số hiệu tài khoản: Sau khi có xác lập yêu cầu sửa đổi tài khoản tổng hợp tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Hthống tài khoản NHNN, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp vi Cục Công nghệ tin học thực hin sửa đi tên tài khoản và thực hiện cập nhật quy tắc hạch toán trên phân hệ FAH, cập nhật vào bảng khai chỉ tiêu báo cáo tài chính trên;
  (ii) Trường hợp sửa đổi số hiệu tài khoản phải thực hiện mở mã tài khoản mới và đóng tài khoản cũ: Sau khi có xác lập yêu cầu sửa đổi tài khoản tổng hợp tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản NHNN, Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Cục Công nghệ tin học kiểm tra sdư tài khoản cũ, mở tài khoản mới, chuyển đi số dư trên tài khoản cũ sang tài khoản mới, đóng tài khoản cũ và cập nhật quy tc hạch toán trên phân hệ FAH và cập nhật vào bảng khai chỉ tiêu báo cáo tài chính.
  3. Mở, sửa đổi tài khoản chi tiết
  Tài khoản chi tiết được mở theo đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế và đối tượng kế toán của tài khoản tổng hợp, đảm bảo tuân thủ quy định này và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ khác của NHNN. Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế mới hoặc yêu cầu mới về quản lý, theo dõi đối tượng kế toán mà các phân hệ nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng không có khả năng quản lý, theo dõi được, các đơn vị NHNN gửi văn bản đề xuất việc mở, sửa đổi tài khoản chi tiết về Vụ Tài chính - Kế toán để xem xét phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, việc mở, sửa đổi tài khoản chi tiết được thực hiện theo quy trình sau:
  a) Mở tài khoản chi tiết
  Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Cục Công nghệ tin học thực hiện tạo mới tài khoản (nhập giá trị tài khoản mới vào hệ thống gồm mã tài khoản, tên tài khoản, tính chất tài khoản) và thực hiện cập nhật tài khoản mới vào quy tắc hạch toán trên phân hệ FAH, cập nhật tài khoản mới vào bảng khai ch tiêu báo cáo tài chính;
  b) Sửa đổi tài khoản chi tiết
  (i) Trường hợp sa đổi tên, nội dung tài khoản mà không sửa đi số hiệu tài khoản: Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Cục Công nghệ tin học thực hiện sửa đổi tên tài khoản và thực hiện cập nhật quy tắc hạch toán trên phân hệ FAH, cập nhật vào bảng khai chỉ tiêu báo cáo tài chính;
  (ii) Trường hợp sửa đổi số hiệu tài khoản phải thực hiện mở mã tài khoản mới và đóng tài khoản cũ: Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Cục Công nghệ tin học kiểm tra số dư tài khoản cũ, mở tài khoản mới, chuyn đi sdư trên tài khoản cũ sang tài khoản mới, đóng tài khoản cũ và cập nhật quy tắc hạch toán trên phân hệ FAH và cập nhật vào bảng khai ch tiêu báo cáo tài chính.
  4. Mở, sửa đổi tài khoản hoạt động
  a) Việc mở và sửa đổi tài khoản hoạt động phải đảm bảo phù hợp với nội dung kinh tế, đối tượng của tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết và khả năng xử lý thực tế của hệ thống;
  b) Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế mới theo quy định của NHNN, các đơn vị có liên quan thiết lập yêu cầu quản lý cần theo dõi trên tài khoản hoạt động. Căn cứ vào yêu cầu quản lý của các đơn vị và quy định về theo dõi đối tượng kế toán, Cục Công nghệ tin học phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan để thống nhất xây dựng, cài đặt các tham số về tài khoản hoạt động tại phân hệ, phần mềm ứng dụng phù hợp;
  c) Việc m, sửa đổi tài khoản hoạt động trên Hệ thống phần mềm ứng dụng phải thực hiện theo các quy định, quy trình của các phân hệ, phần mềm ng dụng cụ thể của NHNN.
  Chương 2
  Hệ thống tài khoản kế toán của NHNN gồm 8 loại tài khoản trong Bảng cân đối kế toán (tài khoản trong bảng) và 2 loại tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán (tài khoản ngoài bảng). Cụ th:
  1. Các tài khoản trong bảng gồm:
  a) Loại 1: Tiền và tài sản thanh khoản;
  b) Loại 2: Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước;
  c) Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác;
  d) Loại 4: Phát hành tiền và nợ phải trả;
  đ) Loại 5: Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;
  e) Loại 6: Tài khoản trung gian;
  g) Loại 7: Thu nhập;
  h) Loại 8: Chi phí.
  2. Các tài khoản ngoài bảng gồm:
  a) Loại 9: Các cam kết ngoài bảng;
  b) Loại 0: Tài khoản ghi nhớ ngoài bảng.
  1. Việc hạch toán trên các tài khoản được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ - Có). Các tài khoản trong bảng chia làm ba loại:
  Loại tài khoản thuộc tài sản Có             : luôn luôn có số dư Nợ.
  Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ              : luôn luôn có số dư Có.
  Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có       : lúc có số dư Có, lúc có sdư Nợ hoặc có cả hai số dư.
  Khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý và năm, các đơn vị NHNN chỉ lập đến tài khoản cấp III và phải phản ánh đy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ - Có (đối vi tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có).
  2. Các cách thức hạch toán:
  a) Hạch toán tự động từ các chương trình ứng dụng: Việc hạch toán được hệ thống tự động thực hiện thông qua cài đặt các tham số tại các chương trình, phân hệ nghiệp vụ (ví dụ như các giao dịch hạch toán dự thu lãi cho vay khách hàng, dự trả lãi tiền gửi khách hàng...). Theo đó, các giao dịch tự động từ các chương trình sẽ được cập nhật vào các tài khoản tng hp thích hp được khai báo trong tham số hạch toán tương ứng;
  b) Hạch toán thủ công từ các phân hệ: Người dùng nhập trực tiếp hoặc sử dụng các bảng khai trên các chương trình, phân hệ nghiệp vụ làm phát sinh các bút toán hạch toán vào tài khoản tổng hợp.
  Việc hạch toán trên các tài khoản ngoại tệ và vàng thuộc dự trữ ngoại hi nhà nước quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán này phải thực hiện theo các quy định sau:
  1. Vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước được hạch toán tương tự như ngoại tệ (vàng được coi là một loại ngoại tệ), đơn vị đo lường là gram.
  2. Các giao dịch phát sinh theo loại tiền tệ nào được hạch toán theo loại tiền tệ đó.
  3. Các bút toán hạch toán ngoại tệ phải được hạch toán trên cặp tài khoản đối ứng và đảm bảo cân đối theo từng loại ngoại tệ.
  4. Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ, hạch toán đồng thời các bút toán đối ứng bằng ngoại tệ và bút toán đối ứng bằng đồng Việt Nam.
  5. Đối với các khoản thu, trả lãi, phí bằng ngoại tệ được chuyn đổi ra đồng Việt Nam đhạch toán vào thu nhập, chi phí.
  6. Tỷ giá hạch toán
  a) Tỷ giá sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ là tỷ giá mua, bán thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ;
  b) Tỷ giá sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ khác như thu, trả lãi, phí bằng ngoại tệ, điều chuyển và hoán đổi giữa Quỹ Dự trữ ngoại hối và Qu Bình n tỷ giá và quản lý thị trường vàng:
  (i) Đối với đồng đô la Mỹ: Tỷ giá bằng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đng Việt Nam với đô la Mỹ do NHNN công bố tại ngày hạch toán;
  (ii) Đối vi loại ngoại tệ khác đồng đô la Mỹ: Tỷ giá được quy đổi thông qua tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do NHNN công bố và tỷ giá giữa các loại ngoại tệ niêm yết trên màn hình Reuters hoặc Bloomberg hoặc các phương tiện khác trước 10 giờ sáng ngày hạch toán.
  c) Tỷ giá sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ ngoại tệ theo Luật Ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
  7. Định k(ngày, tháng, quý, năm) khi lập Bảng cân đối tài khoản kế toán quy đổi theo từng loại ngoại tệ và Bảng cân đối tài khoản kế toán cộng quy đổi, hệ thống tự động quy đổi số dư, doanh số hoạt động trong kỳ báo cáo của các tài khoản ngoại tệ ra đồng Việt Nam. Tỷ giá quy đổi cụ thể như sau:
  a) Đối với đồng đô la Mỹ: Tỷ giá bằng tỷ giá quy định tại đim b(i) khoản 6 Điều này tại ngày lập Bảng cân đối tài khoản kế toán;
  b) Đối với loại ngoại tệ khác đồng đô la Mỹ: Tỷ giá bằng tỷ giá quy định tại điểm b(ii) khoản 6 Điều này tại ngày lập Bảng cân đối tài khoản kế toán;
  c) Đối với các khoản mục phi tiền tệ; khoản mục ngoại tệ theo Luật Ngân sách Nhà nước: tỷ giá bng tỷ giá hạch toán tại ngày giao dịch (các tài khoản này không được đánh giá lại);
  d) Số chênh lệch do quy đổi số dư cuối ngày, tháng (quy ra đồng Việt Nam) của các tài khoản có gốc ngoại tệ được hạch toán chuyển vào Tài khoản 503001 - Chênh lệch tỷ giá hi đoái.
  8. Kết quả mua bán ngoại tệ được tính bằng chênh lệch giữa doanh số bán ngoại tệ với doanh số mua vào tương ứng hạch toán vào tài khoản thu nhập hoặc chi phí theo quy định.
  9. Cuối năm tài chính, số chênh lệch do đánh giá lại ngoại tệ (nếu có) hạch toán vào tài khoản 501003- Vốn do đánh giá lại tài sản (tài khoản cấp III thích hợp).
  10. Đphân biệt đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ, vàng NHNN sdụng thng nhất Bảng mã tiền tệ theo quy định tại Phụ lục số 02 của Thông tư này.
   

  Loại TK
  Cấp I
  Cấp II
  Cấp III
  Tên Tài khoản
  1
   
   
   
  Tiền và tài sản thanh khoản
   
  101
   
   
  Tiền tại quỹ phát hành
   
   
  101001
   
  Quỹ dự trữ phát hành
   
   
   
  10100101
  Tin đủ tiêu chuẩn lưu thông
   
   
   
  10100102
  Tin không đ tiêu chun lưu thông
   
   
   
  10100103
  Tin đình ch lưu hành
   
   
   
  10100104
  Tin bị phá hoại thuộc Quỹ dự trữ phát hành
   
   
   
  10100105
  Quỹ dự trữ phát hành đang vận chuyn
   
   
  101002
   
  Quỹ nghiệp vụ phát hành
   
   
   
  10100201
  Tin đủ tiêu chun lưu thông
   
   
   
  10100202
  Tin không đủ tiêu chuẩn lưu thông
   
   
   
  10100203
  Tiền đình chỉ lưu hành
   
   
   
  10100204
  Tiền bị phá hoại thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành
   
   
   
  10100205
  Quỹ nghip vụ phát hành đang vận chuyển
   
   
   
   
   
   
  102
   
   
  Tiền mặt
   
   
  102001
   
  Tiền mặt bng đng Việt Nam
   
   
  102002
   
  Tiền mặt ngoại tệ
   
   
   
  10200201
  Ngoại tệ tại quỹ
   
   
   
  10200202
  Ngoại tệ đang vận chuyển
   
   
   
   
   
   
  103
   
   
  Vàng
   
   
  103001
   
  Vàng vật cht tại kho
   
   
  103002
   
  Vàng vật cht gửi ở nước ngoài
   
   
  103003
   
  Vàng tài khoản ở nước ngoài
   
   
  103004
   
  Vàng đang vận chuyển
   
   
  103005
   
  Vàng mang đi gia công
   
   
   
   
   
   
  104
   
   
  Chứng từ có giá trị ngoại tệ
   
   
  104001
   
  Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại quỹ
   
   
  104002
   
  Chứng tcó giá trị ngoại tệ gi đi nhờ thu
   
   
  104003
   
  Chứng tcó giá trị ngoại tệ đang vận chuyển
   
   
   
   
   
   
  105
   
   
  Tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài, ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ
   
   
  105001
   
  Tài sản quyn rút vn đặc biệt tại IMF
   
   
  105002
   
  Tiền gửi tại ngân hàng quốc tế, tổ chức tin tệ khác
   
   
   
  10500201
  Tin gửi không kỳ hạn
   
   
   
  10500202
  Tiền gi có kỳ hạn
   
   
   
  10500299
  Tin gửi khác
   
   
  105003
   
  Tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài
   
   
   
  10500301
  Tin gửi không kỳ hạn
   
   
   
  10500302
  Tin gi có kỳ hạn
   
   
   
  10500399
  Tiền gửi khác
   
  106
   
   
  Tiền gửi khác
   
   
   
   
   
   
  107
   
   
  Đầu tư chứng khoán nước ngoài
   
   
  107001
   
  Chứng khoán kinh doanh
   
   
   
  10700101
  Chứng khoán chính phủ
   
   
   
  10700102
  Chứng khoán của NHTW
   
   
   
  10700103
  Chứng khoán của NHTM
   
   
   
  10700199
  Chứng khoán của tổ chức quốc tế khác
   
   
  107002
   
  Chứng khoán đầu tư sn sàng đ bán
   
   
   
  10700201
  Chứng khoán chính phủ
   
   
   
  10700202
  Chứng khoán của NHTW
   
   
   
  10700203
  Chứng khoán của NHTM
   
   
   
  10700299
  Chứng khoán của tổ chức quc tế khác
   
   
  107003
   
  Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
   
   
   
  10700301
  Chứng khoán chính phủ
   
   
   
  10700302
  Chứng khoán của NHTW
   
   
   
  10700303
  Chứng khoán của NHTM
   
   
   
  10700399
  Chứng khoán của tổ chức quốc tế khác
   
   
   
   
   
   
  108
   
   
  Lãi phải thu từ vàng, tiền gửi và đầu tư chứng khoán ở nước ngoài
   
   
  108001
   
  Lãi phải thu từ vàng gửi ở nước ngoài
   
   
  108002
   
  Lãi phải thu từ tài sản quyền rút vốn đặc biệt tại IMF
   
   
  108003
   
  Lãi phải thu từ tiền gửi tại ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ khác
   
   
  108004
   
  Lãi phải thu từ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài
   
   
  108006
   
  Lãi phải thu từ chứng khoán sn sàng để bán
   
   
   
  10800601
  Lãi dồn tích giai đoạn trước đầu tư
   
   
   
  10800602
  Lãi dn tích tính từ thời điểm đầu tư
   
   
  108007
   
  Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hn
   
   
   
  10800701
  Lãi dn tích giai đoạn trước đầu tư
   
   
   
  10800702
  Lãi dồn tích tính từ thời điểm đầu tư
   
   
  108999
   
  Lãi phải thu khác
   
   
   
   
   
   
  109
   
   
  Dự phòng rủi ro vàng, tiền gửi và đầu tư chứng khoán ở nước ngoài
   
   
  109001
   
  Dự phòng rủi ro vàng gửi nước ngoài
   
   
  109003
   
  Dự phòng rủi ro tiền gửi tại ngân hàng quốc tế, tổ chức tiền tệ khác
   
   
  109004
   
  Dự phòng rủi ro tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài
   
   
  109005
   
  Dự phòng rủi ro chng khoán kinh doanh
   
   
  109006
   
  Dự phòng ri ro chứng khoán sẵn sàng để bán
   
   
  109007
   
  Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
   
   
   
   
   
  2
   
   
   
  Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước
   
  201
   
   
  Cho vay tổ chức tín dụng trong nước
   
   
  201001
   
  Cho vay qua đêm
   
   
   
  20100101
  Ntrong hạn
   
   
   
  20100102
  Nợ quá hạn
   
   
  201002
   
  Cho vay có đảm bảo bằng cầm cgiấy tờ có giá
   
   
   
  20100201
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100202
  Nợ quá hạn
   
   
  201003
   
  Chiết khu giy tờ có giá
   
   
   
  20100301
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100302
  Nợ quá hạn
   
   
  201004
   
  Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng
   
   
   
  20100401
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100402
  Nợ quá hạn
   
   
  201005
   
  Cho vay đặc biệt
   
   
   
  20100501
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100502
  Nợ quá hạn
   
   
  201006
   
  Cho vay theo mục tiêu chỉ định của Chính phủ
   
   
   
  20100601
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100602
  Nợ quá hạn
   
   
  201007
   
  Cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ
   
   
   
  20100701
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100702
  Nợ quá hạn
   
   
  201008
   
  Trả thay bảo lãnh
   
   
   
  20100801
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20100802
  Nợ quá hạn
   
   
  201009
   
  Cho vay được khoanh
   
   
  201999
   
  Cho vay khác trong nước
   
   
   
  20199901
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20199902
  Nợ quá hạn
   
   
   
   
   
   
  202
   
   
  Hoạt động nghiệp vụ thị trường mở
   
   
  202001
   
  Mua bán Giy tcó giá của Chính phủ
   
   
   
  20200101
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20200102
  Nợ quá hạn
   
   
  202002
   
  Mua bán lại Giấy tờ có giá của NHNN
   
   
   
  20200201
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20200202
  Nợ quá hạn
   
   
  202999
   
  Mua bán Giấy tờ có giá khác
   
   
   
  20299901
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20299902
  Nợ quá hạn
   
   
   
   
   
   
  203
   
   
  Mua trực tiếp chứng khoán Chính phủ
   
   
   
   
   
   
  204
   
   
  Thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước
   
   
  204001
   
  Tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước
   
   
  204002
   
  Sử dụng dự trữ ngoại hối theo lệnh của Chính phủ
   
   
  204003
   
  Sử dụng tiền cung ng theo mục đích chỉ định
   
   
   
  20400301
  Cấp vốn điều lệ cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
   
   
   
  20400302
  Cung ứng tiền đsử dụng vào mục đích khác
   
   
  204004
   
  Thanh toán khác với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước
   
   
   
  20400401
  Nợ cũ của Ngân sách Nhà nước
   
   
   
  20400402
  Chuyn vn vay nước ngoài cho Ngân sách Nhà nước
   
   
   
  20400499
  Các khoản thanh toán khác
   
   
   
   
   
   
  205
   
   
  Cho vay trên thị trường quốc tế
   
   
  205001
   
  Cho vay qua đêm
   
   
   
  20500101
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20500102
  Nợ quá hạn
   
   
  205002
   
  Cho vay ngn hn
   
   
   
  20500201
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20500202
  Nợ quá hạn
   
   
  205003
   
  Cho vay trung và dài hạn
   
   
   
  20500301
  Nợ trong hạn
   
   
   
  20500302
  Nquá hạn
   
   
   
   
   
   
  206
   
   
  i phải thu cho vay
   
   
  206001
   
  Lãi phải thu cho vay tổ chức tín dụng trong nước
   
   
  206002
   
  Lãi phải thu hoạt động nghiệp vụ thị trường mở
   
   
  206003
   
  Lãi phải thu từ mua trực tiếp chứng khoán Chính phủ
   
   
  206004
   
  Lãi phải thu cho vay trên thị trường quốc tế
   
   
  206999
   
  Lãi phải thu khác
   
   
   
   
   
   
  207
   
   
  Dự phòng rủi ro
   
   
  207001
   
  Dự phòng rủi ro cho vay tổ chức tín dụng trong nước
   
   
  207002
   
  Dự phòng rủi ro từ hoạt động nghiệp vụ thị trường m
   
   
  207004
   
  Dự phòng rủi ro cho vay trên thị trường quốc tế
   
   
  207999
   
  Dự phòng rủi ro khác
   
   
   
   
   
  3
   
   
   
  Tài sản cố định và tài sản Có khác
   
  301
   
   
  Kim loại quý, Đá quý
   
   
  301001
   
  Kim loại quý
   
   
   
  30100101
  Bc
   
   
   
  30100102
  Kim loại quý khác trong kho
   
   
   
  30100103
  Kim loại quý đang vận chuyển
   
   
  301002
   
  Đá quý
   
   
   
  30100201
  Đá quý trong kho
   
   
   
  30100202
  Đá quý đang vận chuyển
   
   
   
   
   
   
  302
   
   
  Ủy thác
   
   
  302001
   
  y thác cho vay
   
   
  302002
   
  y thác đu tư
   
   
  302999
   
  y thác khác
   
   
   
   
   
   
  303
   
   
  Góp vốn
   
   
  303001
   
  Góp vn vào các t chc trong nước
   
   
  303002
   
  Góp vn vào các tchức quốc tế
   
   
   
  30300201
  Góp vn vào IMF
   
   
   
  30300202
  Góp vn vào tổ chức quốc tế khác
   
   
   
   
   
   
  304
   
   
  Tài sản cố định
   
   
  304001
   
  Tài sản c đnh hữu hình
   
   
   
  30400101
  Nhà cửa, vật kiến trúc
   
   
   
  30400102
  Máy móc, thiết bị
   
   
   
  30400103
  Phương tiện vận tải, truyền dẫn
   
   
   
  30400104
  Thiết bị, dụng cụ quản lý
   
   
   
  30400199
  Tài sn cố định hữu hình khác
   
   
  304002
   
  Tài sản c đnh vô hình
   
   
   
  30400201
  Quyn sử dụng đt
   
   
   
  30400202
  Chương trình phần mềm
   
   
   
  30400299
  Tài sản cđịnh vô hình khác
   
   
  304003
   
  Tài sản cđịnh thuê tài chính
   
   
  304004
   
  i sản cố định thuộc chương trình d án
   
   
  304005
   
  Hao mòn tài sản cố định
   
   
   
  30400501
  Hao mòn tài sản cố định hữu hình
   
   
   
  30400502
  Hao mòn tài sản cố định vô hình
   
   
   
  30400503
  Hao mòn tài sản cố đnh thuê tài chính
   
   
  304006
   
  Hao mòn tài sản cố định thuộc chương trình dự án
   
   
   
   
   
   
  305
   
   
  Tài sản khác trong kho
   
   
  305001
   
  Công cụ, dụng cụ
   
   
  305002
   
  Vt liu
   
   
  305999
   
  Tài sản khác
   
   
   
   
   
   
  313
   
   
  Tạm ứng về xây dựng cơ bn, mua sắm và sửa chữa lớn tài sản cố định
   
   
  313001
   
  Mua sắm tài sản cố định
   
   
  313002
   
  Sửa chữa ln tài sản cố định
   
   
   
  31300201
  Sửa chữa lớn tài sản cố định
   
   
   
  31300202
  Sa chữa ln công trình xây dựng cơ bản
   
   
  313003
   
  Xây dựng cơ bản dở dang
   
   
   
  31300301
  Chi phí công trình
   
   
   
  31300399
  Chi phí khác
   
   
  313004
   
  Các khoản phải thu về xây dng cơ bản
   
   
   
  31300401
  Phải thu vốn đầu tư xây dựng cơ bản
   
   
   
  31300402
  Tạm ng vn xây dựng bản cho bên B
   
   
   
  31300499
  Các khoản phải thu kc vxây dựng cơ bản
   
   
   
   
   
   
  314
   
   
  Các khoản phải thu khách hàng
   
   
  314001
   
  Ký quỹ, cm c
   
   
  314002
   
  Các khon tham ô, lợi dụng
   
   
  314999
   
  Các khoản phải thu khách hàng khác
   
   
   
   
   
   
  315
   
   
  Các khoản phải thu nội bộ
   
   
  315001
   
  Tạm ứng chi tiêu hành chính quản trị
   
   
  315002
   
  Tạm ng sửa chữa bảo dưỡng tài sản
   
   
  315003
   
  Tạm ứng tin lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên
   
   
  315004
   
  Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý
   
   
  315005
   
  Các khoản phi bồi thường của cán bộ, nhân viên
   
   
  315999
   
  Các khoản phải thu ni bộ khác
   
   
   
   
   
   
  316
   
   
  Các khoản phải thu đi vi các đơn vị sự nghiệp
   
   
   
   
   
   
  317
   
   
  Các khoản tạm ứng và phải thu Ngân sách Nhà nước
   
   
  317001
   
  Tạm ứng nộp Ngân sách nhà nước
   
   
  317999
   
  Phải thu khác
   
   
   
   
   
   
  318
   
   
  Các khoản chi phí chờ phân bổ
   
   
  318001
   
  Lãi trả trước chờ phân b
   
   
  318002
   
  Chi phí in đúc tin chờ phân b
   
   
  318003
   
  Phí mua quyền chọn
   
   
  318999
   
  Chi phí khác chờ phân b
   
   
   
   
   
   
  319
   
   
  Phải thu từ giao dịch ngoại tệ, công cụ tài chính phái sinh và kinh doanh vàng tài khoản
   
   
  319001
   
  Phải thu từ giao dịch giao ngay
   
   
  319002
   
  Phải thu từ công cụ tài chính phái sinh
   
   
   
  31900201
  Phải thu từ các giao dịch hoán đổi
   
   
   
  31900202
  Phải thu từ các giao dịch kỳ hạn
   
   
   
  31900203
  Phải thu tcác giao dịch tương lai
   
   
   
  31900204
  Phi thu từ các giao dịch quyn chọn
   
   
   
  31900299
  Phải thu từ các giao dịch vcông cụ tài chính phái sinh khác
   
   
  319003
   
  Phải thu từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản
   
   
   
   
   
   
  320
   
   
  Phải thu từ hoạt động ủy thác
   
   
  320001
   
  Phải thu lãi từ hoạt động ủy thác
   
   
  320999
   
  Phải thu khác từ hoạt động ủy thác
   
   
   
   
   
   
  321
   
   
  Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ
   
   
   
   
   
   
  327
   
   
  Dự phòng các khoản phải thu
   
   
  327001
   
  Dphòng rủi ro hoạt động ủy thác
   
   
  327002
   
  Dự phòng rủi ro hoạt động góp vn
   
   
  327999
   
  Dphòng các khoản phải thu khác
   
   
   
   
   
   
  328
   
   
  Chi về hoạt động sự nghiệp và chương trình, dự án
   
   
  328001
   
  Chi hoạt động snghiệp
   
   
   
  32800101
  Năm trước
   
   
   
  32800102
  Năm nay
   
   
   
  32800103
  Năm sau
   
   
  328002
   
  Chi chương trình, dự án
   
   
   
  32800201
  Chi quản lý dự án
   
   
   
  32800202
  Chi thc hin dự án
   
   
   
   
   
  4
   
   
   
  Phát hành tin và nợ phải trả
   
  401
   
   
  Phát hành tiền
   
   
  401001
   
  Tiền giấy phát hành
   
   
   
  40100101
  Tin cotton phát hành
   
   
   
  40100102
  Tin polymer phát hành
   
   
  401002
   
  Tin kim loại phát hành
   
   
   
   
   
   
  402
   
   
  Các cam kết trả nợ của NHNN
   
   
  402001
   
  Tín phiếu NHNN
   
   
  402999
   
  Các cam kết trả nkhác của NHNN
   
   
   
   
   
   
  403
   
   
  Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và vốn tài trợ, ủy thác nhận của Chính phủ
   
   
  403001
   
  Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước
   
   
  403002
   
  Vốn tài trợ; ủy thác nhận của Chính phủ
   
   
   
   
   
   
  404
   
   
  Tiền gửi của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoạt động tại Việt Nam
   
   
  404001
   
  Tiền gửi không kỳ hạn
   
   
  404002
   
  Tiền gửi khác
   
   
   
   
   
   
  405
   
   
  Nhận ký quỹ
   
   
  405001
   
  Ký quỹ tham gia nghiệp vụ thị trường mở
   
   
  405002
   
  Ký quỹ đu thu vàng
   
   
  405003
   
  Ký quỹ cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng
   
   
  405004
   
  Ký quỹ bo lãnh
   
   
  405999
   
  Ký quỹ khác
   
   
   
   
   
   
  406
   
   
  Tiền gửi của tổ chức quốc tế và pháp nhân nước ngoài
   
   
  406001
   
  Tiền gửi của IMF
   
   
  406002
   
  Tiền gửi của các tổ chức quốc tế khác
   
   
   
  40600201
  Tiền gửi không kỳ hạn
   
   
   
  40600202
  Tiền gửi có kỳ hạn
   
   
   
  40600203
  Tiền gửi chuyên dùng
   
   
  406003
   
  Tiền gửi của pháp nhân nước ngoài
   
   
   
  40600301
  Tiền gửi không kỳ hạn
   
   
   
  40600302
  Tin gi có kỳ hạn
   
   
   
  40600303
  Tiền gửi chuyên dùng
   
   
   
   
   
   
  407
   
   
  SDK đã phân b
   
   
   
   
   
   
  408
   
   
  Vay các tổ chức quốc tế
   
   
  408001
   
  Vay ngn hạn
   
   
   
  40800101
  Nợ trong hạn
   
   
   
  40800102
  Nợ quá hạn
   
   
  408002
   
  Vay trung và dài hạn
   
   
   
  40800201
  Nợ trong hạn
   
   
   
  40800202
  Nợ quá hạn
   
   
   
   
   
   
  409
   
   
  Vay Chính phủ nước ngoài
   
   
  409001
   
  Vay ngắn hạn
   
   
   
  40900101
  Nợ trong hạn
   
   
   
  40900102
  Nợ quá hạn
   
   
  409002
   
  Vay trung và dài hạn
   
   
   
  40900201
  Nợ trong hạn
   
   
   
  40900202
  Nợ quá hạn
   
   
   
   
   
   
  410
   
   
  Vay pháp nhân nước ngoài
   
   
  410001
   
  Vay ngắn hạn
   
   
   
  41000101
  Nợ trong hạn
   
   
   
  41000102
  Nợ quá hạn
   
   
  410002
   
  Vay trung và dài hạn
   
   
   
  41000201
  Nợ trong hạn
   
   
   
  41000202
  Nợ quá hạn
   
   
   
   
   
   
  411
   
   
  Vốn tài trợ, nhận ủy thác của Chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế
   
   
   
   
   
   
  412
   
   
  Thanh toán với pháp nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế
   
   
   
   
   
   
  413
   
   
  Các khoản phải trả về xây dựng cơ bản, tài sản cố định
   
   
  413001
   
  Vốn Ngân sách Nhà nước cp
   
   
  413002
   
  Tin bảo hành chưa đến hạn trả
   
   
   
  41300201
  Công trình xây dựng cơ bản
   
   
   
  41300202
  Tài sản cố định
   
   
  413004
   
  Phải trả v xây dng cơ bản
   
   
   
  41300401
  Tiền nhận giữ (quản lý) hộ Ban quản lý Dự án
   
   
  413999
   
  Các khoản phải trả khác
   
   
   
   
   
   
  414
   
   
  Các khoản phải trả khách hàng
   
   
  414001
   
  Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã xử lý và chờ thanh toán cho khách hàng
   
   
  414002
   
  Tin giữ hộ và đi thanh toán
   
   
  414999
   
  Các khoản phải trả bên ngoài khác
   
   
   
   
   
   
  415
   
   
  Các khoản phải trả nội bộ
   
   
  415001
   
  Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý
   
   
  415002
   
  Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên NHNN
   
   
  415999
   
  Các khoản phải trả nội bộ khác
   
   
   
   
   
   
  416
   
   
  Các khoản phải trả đối với các đơn vị sự nghiệp
   
   
   
   
   
   
  417
   
   
  Các khoản phải trả Ngân sách Nhà nước
   
   
  417001
   
  Thuế thu nhập cá nhân phải nộp
   
   
  417002
   
  Trả thay thuế nhà thầu nước ngoài
   
   
  417999
   
  Các khoản phải trả khác
   
   
   
   
   
   
  418
   
   
  Thu nhập chờ phân bổ
   
   
   
   
   
   
  419
   
   
  Phải trả từ giao dịch ngoại tệ, công cụ tài chính phái sinh và kinh doanh vàng tài khoản
   
   
  419001
   
  Phải trả từ giao dịch giao ngay
   
   
  419002
   
  Phải trả từ công cụ tài chính phái sinh
   
   
   
  41900201
  Phải tr tgiao dịch hoán đi
   
   
   
  41900202
  Phải trả từ giao dịch kỳ hạn
   
   
   
  41900203
  Phải trả từ giao dịch tương lai
   
   
   
  41900204
  Phải trả từ giao dịch quyền chọn
   
   
   
  41900299
  Phải trả từ giao dịch vcông cụ tài chính phái sinh khác
   
   
  419003
   
  Phải trả từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản
   
   
   
   
   
   
  420
   
   
  Phải trả từ hoạt động ủy thác
   
   
   
   
   
   
  421
   
   
  Phí phải trả
   
   
   
   
   
   
  422
   
   
  Lãi phải trả
   
   
  422001
   
  Lãi phải trả tín phiếu NHNN
   
   
  422002
   
  Lãi phải trả tiền gửi
   
   
  422003
   
  Lãi phải trả tin vay
   
   
  422999
   
  Lãi phải trả khác
   
   
   
   
   
   
  423
   
   
  Các khoản chờ thanh toán khác
   
   
   
   
   
   
  424
   
   
  Dự trngoại hối chính thức
   
   
  424001
   
  Quỹ dự trữ ngoại hối
   
   
   
  42400101
  Qudự trữ ngoại hối
   
   
   
  42400102
  Mua bán và thanh toán ngoại hối thuộc Quỹ dự trữ ngoại hối
   
   
  424002
   
  Quỹ bình n tỷ giá và quản lý thị trường vàng
   
   
   
  42400201
  Quỹ bình n tỷ giá và quản lý thị trường vàng
   
   
   
  42400202
  Mua bán và thanh toán ngoại hối thuộc Quỹ bình n tỷ giá và quản lý thị trường vàng
   
   
   
   
   
   
  425
   
   
  Thanh toán dự trngoại hối Nhà nước
   
   
  425001
   
  Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước bng ngoại tệ
   
   
  425002
   
  Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng đng Vit Nam
   
   
   
   
   
   
  426
   
   
  Giao dịch phái sinh
   
   
  426001
   
  Giao dịch hoán đổi
   
   
   
  42600101
  Cam kết giao dịch hoán đi
   
   
   
  42600102
  Giá trị giao dịch hoán đi
   
   
  426002
   
  Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi
   
   
  426003
   
  Giao dịch kỳ hạn
   
   
   
  42600301
  Cam kết giao dịch khạn
   
   
   
  42600302
  Giá trị giao dịch kỳ hạn
   
   
  426004
   
  Thanh toán đi với giao dịch kỳ hạn
   
   
  426005
   
  Giao dịch tương lai
   
   
   
  42600501
  Cam kết giao dịch tương lai
   
   
   
  42600502
  Giá trị giao dịch tương lai
   
   
  426006
   
  Thanh toán đi với giao dịch tương lai
   
   
  426007
   
  Giao dịch quyn chọn
   
   
   
  42600701
  Cam kết giao dịch quyn chọn
   
   
   
  42600702
  Giá trị giao dịch quyền chọn
   
   
  426008
   
  Thanh toán đi với giao dịch quyền chọn
   
   
  426998
   
  Giao dịch phái sinh khác
   
   
   
  42699801
  Cam kết giao dịch phái sinh khác
   
   
   
  42699802
  Giá trị giao dịch phái sinh khác
   
   
  426999
   
  Thanh toán đối với giao dịch phái sinh khác