logo

Công văn 1078/UBND-ĐT điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước Thành phố Hà Nội quản lý

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1078/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thế Hùng
  Ngày ban hành: 31/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ___________

  Số: 1078/UBND-ĐT
  V/v: Điều tra, đánh giá các vùng đất ngập nước thuộc địa bàn thành phố Hà Nội quản lý

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:  

  - Các Sở, Ban, Ngành;

  - UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây.

   

  Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và căn cứ chức năng nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

  I. Phân công triển khai Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

  - Chủ trì rà soát điều tra, kiểm kê, đánh giá và thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước, trầm tích, chế độ thủy văn, đa dạng sinh học và mối đe dọa tại các vùng đất ngập nước chưa thực hiện trên địa bàn Thành phố.

  - Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc bảo tồn các cá thể Giải Sin hoe - rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh.

  - Căn cứ kết quả điều tra, kiểm tra nghiên cứu đề xuất chuyển đổi, chuyển hạng, chuyển cấp các khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia, cấp tỉnh có toàn bộ diện tích thuộc địa bàn quản lý trong trong trường hợp vùng đất ngập nước trên địa bàn Thành phố đáp ứng các tiêu chí của vùng đất ngập nước cấp quốc gia.

  - Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập khu bảo tồn đất ngập nước cấp quốc gia; Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, chuyển đổi đối với khu bảo tồn đất ngập nước cấp tỉnh (nếu có).

  - Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo về vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2020.

  - Căn cứ kết quả điều tra khảo sát và triển khai các nhiệm vụ, đưa cơ sở dữ liệu về các vùng đất ngập nước vào cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của Thành phố.

  - Tham gia góp ý trong việc xây dựng quy hoạch Thành phố để lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quy hoạch cấp Thành phố.

  - Tham gia góp ý việc xây dựng Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn Thành phố.

  2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

  Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động việc lồng ghép nội dung bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước, danh mục các vùng đất ngập nước quan trọng vào quá trình xây dựng quy hoạch cấp Thành phố.

  3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

  - Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn Thành phố đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan trong việc sử dụng dịch vụ hệ sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng.

  - Tiếp tục chủ trì, triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc bảo tồn các cá thể Giải Sin hoe - rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh.

  - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản liên quan đến vùng đất ngập nước quan trọng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

  4. Sở Kế hoạch - Đầu tư:

  Trong quá trình thẩm các dự án đầu tư tham mưu trình UBND Thành phố không phê duyệt các dự án đầu tư gây tổn hại đến chức năng, dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước, làm thay đổi đặc tính sinh thái vùng đất ngập nước quan trọng của Thành phố.

  5. Sở Tài chính:

  Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành lập đề cương dự toán và thẩm định đề cương dự toán trình y ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  6. Các Sở, Ban, Ngành khác

  Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các vùng đất quan trọng của Thành phố; phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện quản lý hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng có trên địa bàn và trong việc điều tra, kiểm kê vùng đất ngập nước.

  7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây:

  Thực hiện tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho cộng đồng sống trong, xung quanh vùng đất ngập nước quan trọng của Thành phố.

  - Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc thực hiện quản lý hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước quan trọng có trên địa bàn và trong việc điều tra, kiểm kê vùng đất ngập nước.

  II. Thực hiện xây dựng Dự thảo báo cáo về các vùng đất ngập nước của Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Trên cơ sở các nội dung được phân công, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/11/2020.

  UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
  - PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;
  - CVP, PCVP Phạm Văn Chiến;
  - TH, ĐT (thực, trà, tịnh);
  - Lưu: VT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Thế Hùng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 66/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
  Ban hành: 29/07/2019 Hiệu lực: 15/09/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới