logo

Công văn 2963/BTNMT-TĐKTTT kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2963/BTNMT-TĐKTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 24/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 2963/BTNMT-TĐKTTT
  V/v: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưng và tuyên truyền năm 2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Th trưng các đơn vị trực thuc B;
  - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành ph trc thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện kế hoạch kim tra thường xun năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Vụ Thi đua, Khen thưng và Tuyên truyền ch trì, tổ chức kiểm tra công tác thi đua, khen thưng và tuyên truyền đối với một số Sở Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương theo một số nội dung cụ th như sau:

  I. Mục đích kiểm tra

  Thông qua kiểm tra đnắm nh hình, đánh giá việc thực hiện các chtrương của Đng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ về công tác thi đua, khen thưng và tuyên truyn tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tài nguyên và môi trưng; những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân đ có bin pháp khc phục và xử lý kịp thời đ công tác thi đua, khen thưng là công cụ quan trọng trong quản lý, điều hành và thực sự trở thành đng lc thúc đy mọi cá nhân, tp thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, vì sphát triển của ngành tài nguyên và môi trường, sự phát triển bền vững của đất nước.

  II. Nội dung kiểm tra

  1. V công tác thi đua, khen thưng

  - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các ch trương ca Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy định của Bvề công tác thi đua, khen thưng; tác đng, ảnh hưng của c phong trào thi đua trong việc tchức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  - Kim tra, đánh giá việc bình xét khen thưng (thường xuyên, đột xut, chuyên đ); slượng, tỷ lệ khen thưng giữa các đi tượng, thành phần; kiểm tra vic lưu giữ h sơ khen thưởng.

  - Kim tra, đánh giá công tác xây dựng, nhân rng đin hình tiên tiến, gương người tt, việc tốt.

  - Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; nhng khó khăn, vưng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đ xut gii pháp với Bộ và Trung ương đkhắc phục, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

  2. Về công tác tuyên truyền

  - Kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đng, chính sách pháp luật Nhà nước về công c tuyên truyền, báo chí; việc tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động truyền thông, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (ban hành theo các Quyết định s 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2013 và s 829/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2018 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền hằng năm.

  - Việc phi, kết hợp vi các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan, tổ chức trong việc tuyên truyền về tài nguyên và môi trường.

  - Ưu điểm, hn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; nhng khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xut giải pháp với Bộ và Trung ương để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo chí.

  III. Tổ chức thực hiện

  1. Căn cứ vào những ni dung kiểm tra về công tác thi đua, khen thưng và tuyên truyền nêu trên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc S Tài nguyên và Môi trưng các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương xây dựng kế hoch, tiến hành tự kim tra đơn vị, các tổ chức trực thuộc và gi báo cáo kết quvề Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưng và Tuyên truyền) trước ngày 10 tháng 7 năm 2019, đầu mối liên hệ: Bà Lê Thị Thủy Thi, sđiện thoại 0437956868/1714, địa chthư điện t; lttthi@monre.gov.vn cương báo cáo tại Phụ lục I kèm theo).

  2. Đối với các Sở Tài nguyên và môi tờng nằm trong Kế hoạch kiểm tra năm 2019 của Bộ, chuẩn bị báo cáo và tài liu theo yêu cầu đlàm việc với đoàn công tác của Bộ.

  Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Danh sách tại Phụ lục 2 kèm theo)./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
  - TTra Bộ, Văn phòng Bộ;
  - Lưu: VT, TĐKTTT, Thi30.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

  PHỤ LỤC 1

  ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN TRUYỀN
  (Kèm theo Công văn số    /BTNMT-TĐKTTT, ngày   tháng   năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  I. SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ

  1. Đặc điểm tình hình

  …………………….…………………….…………………….…………………………

  2. Thuận lợi, khó khăn

  …………………….…………………….…………………….…………………………

  II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

  1. Quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ về thi đua, khen thưởng

  …………………….…………………….…………………….…………………………

  2. Các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

  …………………….…………………….…………………….…………………………

  3. Các phong trào thi đua

  - Hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp trên: …………………….…………

  - Các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị phát động: …………………….…..

  4. Tham gia hoạt động của Khối (Cụm thi đua)

  …………………….……………………………….……………………………….……

  5. Việc bình xét khen thưởng (thường xuyên, đột xuất, chuyên đề):

  - Phương pháp bình xét …………………….……………………………….……….

  - Kết quả (thường xuyên, đột xuất, chuyên đề): số lượng tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng ……………………

  - Tỷ lệ khen thưởng giữa các đối tượng, thành phần …………………….………

  6. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt……………………

  7. Đánh giá tác động, ảnh hưởng của các phong trào thi đua trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị …………………….…………..

  8. Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ khen thưởng …………………….…………….

  9. Xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua khen thưởng (nếu có).

  10. Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất giải pháp với Bộ và Trung ương để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

  III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BÁO CHÍ

  1. Tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác tuyên truyền, báo chí.

  …………………….……………………………….……………………………….……

  2. Việc tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-BTNMT ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quy chế hoạt động truyền thông ban hành theo Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  …………………….……………………………….……………………………….……

  3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền hằng năm

  …………………….……………………………….……………………………….……

  4. Việc phối, kết hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan, tổ chức trong việc tuyên truyền về tài nguyên và môi trường …………………….………

  5. Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị, đề xuất giải pháp với Bộ và Trung ương để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo chí.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ TNMT (qua Vụ TĐKT&TT);
  - Lưu: VT, TĐKTTT, Thi30.

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  (Ký tên, đóng dấu)

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2963/BTNMT-TĐKTTT kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 2963/BTNMT-TĐKTTT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 24/06/2019
  Hiệu lực: 24/06/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới