logo

Công văn 3912/VPCP-KTN chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình huống siêu bão

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3912/VPCP-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
  Ngày ban hành: 30/05/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/05/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 3912/VPCP-KTN
  Vv: Triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với tình huống siêu bão.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

   
   

  Kính gửi:
  - Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
  - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn;
  - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
  - Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   
   
  Xét báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương (báo cáo số 23/PCLBTW ngày 01 tháng 4 năm 2014) về kết quả khảo sát tác động của siêu bão Haiyan tại Phi-lip-pin và đề xuất các giải pháp phòng, tránh siêu bão ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
  1. Đồng ý với báo cáo kết quả khảo sát tác động của siêu bão Haiyan tại Phi-lip-pin và các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện để chủ động phòng, tránh siêu bão như đề xuất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão trung ương tại văn bản nêu trên.
  2. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại trong tình huống xảy ra bão mạnh, siêu bão, giao các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
  a) Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm công bố kết quả nghiên cứu phân vùng bão: dự báo cấp gió bão mạnh nhất, mức nước biển dâng cao nhất có khả năng ảnh hưởng đến từng khu vực ven biển nước ta làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết, chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại do bão.
  b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng bản đồ ngập lụt ở vùng ven biển, cửa sông theo các kịch bản nước dâng do bão, lũ làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch bố trí dân cư và xây dựng sơ tán dân cư trong các tình huống bão, lũ; cập nhật, điều chỉnh các quy định, hướng dẫn neo đậu phương tiện, tàu thuyền thuộc lĩnh vực quản lý để chủ động ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão.
  c) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan bổ sung, điều chỉnh các quy định, hướng dẫn về xây dựng công trình, nhà ở theo phân vùng bão và điều kiện thiên tai ở từng vùng để tùy theo điều kiện cụ thể người dân có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro thiên tai khi đầu tư xây dựng công trình, nhà cửa; phân loại nhà ở, công trình hạ tầng đảm bảo an toàn hoặc không đảm bảo an toàn phục vụ chỉ đạo sơ tán dân cư, hướng dẫn chằng chống nhà cửa khi xảy ra bão mạnh, siêu bão.
  d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
  - Căn cứ phân vùng bão, bản đồ ngập lụt, các địa phương cập nhật, điều chỉnh phương án phòng, tránh, ứng phó, nhất là phương án sơ tán dân cư để chủ động triển khai thực hiện khi tình huống bão mạnh, siêu bão xảy ra.
  - Kiểm soát quy hoạch, xây dựng công trình, nhà ở tại các khu vực ven biển, cửa sông để hạn chế rủi ro thiên tai; đối với công trình, nhà ở hiện có trong khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực thấp trũng sát ven biển, cửa sông cần chủ động rà soát, chỉ đạo thực hiện phương án bảo đảm an toàn.
  đ) Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án chủ động ứng phó, đảm bảo cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả, nhất là trong tình huống siêu bão.
  e) Các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, chủ động ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành để hạn chế thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: GTVT, YT, CT, TTTT, QP, CA, KHCN, KHĐT, TC;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, V.III;
  - Lưu: VT, KTN (3), Tuynh
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Hữu Vũ

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới