logo

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 14/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TIỀN GIANG
  -------

  Số: 15/2019/-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Tiền Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  --------------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ đo đạc bản đồ;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Ban hành đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  Điều 2. Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề

  1. Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT).

  2. Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là căn cứ để các cơ quan Nhà nước thanh quyết toán kinh phí khi thực hiện nhiệm vụ thành lập bản đồ chuyên đề; đồng thời là cơ sở để lập dự toán thành lập bản đồ chuyên đề trên địa bàn tỉnh.

  Trường hợp Nhà nước thay đổi định mức kinh tế kỹ thuật và các cơ chế chính sách có liên quan; hoặc đơn giá dụng cụ, thiết bị và vật liệu biến động trên 10% làm thay đổi đến đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, thành phố Mỹ Tho và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 6 năm 2019./.

   

  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
  - Cổng TTĐT Chính phủ;
  - TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
  - UBMTTQVN tỉnh;
  - UBND tỉnh: CT và các PCT;
  - VPĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
  - Cổng TT Điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, Lực, Lam.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phạm Anh Tuấn

   

   

  PHỤ LỤC

  ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

   

  1. Tổng hợp tính đơn giá thành lập và biên tập phục vụ chế in bản đồ chuyên đề sử dụng nền bản đồ địa hình số:

  Bảng tính đơn giá cho các loại khó khăn

  Bảng 1

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá khó khăn 1 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 2 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 3 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 4 (đồng)

  I

  Kích thước mảnh (19cm x 27cm)

   

   

  20.813.436

  26.013.557

  34.239.769

  43.729.471

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  18.098.640

  22.620.484

  29.773.712

  38.025.627

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  3.878.017

  3.961.009

  4.126.991

  4.292.974

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  13.323.550

  17.490.323

  24.077.762

  31.732.793

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  897.073

  1.169.152

  1.568.959

  1.999.860

  1.2

  Chi phí chung (15% x I.1)

  mảnh

  1

  2.714.796

  3.393.073

  4.466.057

  5.703.844

  II

  Kích thước mảnh (27cm x 38cm)

   

   

  31.220.154

  39.020.334

  51.359.652

  65.594.207

  II. 1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  27.147.960

  33.930.725

  44.660.567

  57.038.441

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  5.817.026

  5.941.514

  6.190.487

  6.439.462

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  19.985.325

  26.235.484

  36.116.642

  47.599.189

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.345.609

  1.753.727

  2.353.438

  2.999.790

  II.2

  Chi phí chung (15% x II.1)

  mảnh

  1

  4.072.194

  5.089.609

  6.699.085

  8.555.766

  III

  Kích thước mảnh (38cm x 54cm)

   

   

  52.033.591

  65.033.889

  85.599.421

  109.323.679

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  45.246.601

  56.551.208

  74.434.279

  95.064.069

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  9.695.044

  9.902.522

  10.317.478

  10.732.436

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  33.308.875

  43.725.807

  60.194.404

  79.331.982

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.242.682

  2.922.879

  3.922.397

  4.999.651

  III.2

  Chi phí chung (15% x III.1)

  mảnh

  1

  6.786.990

  8.482.681

  11.165.142

  14.259.610

  IV

  Kích thước mảnh (54cm x 78cm)

   

   

  69.378.120

  86.711.853

  114.132.561

  145.764.906

  IV.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  60.328.800

  75.401.611

  99.245.705

  126.752.092

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  12.926.725

  13.203.363

  13.756.637

  14.309.915

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  44.411.833

  58.301.076

  80.259.205

  105.775.976

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.990.242

  3.897.172

  5.229.863

  6.666.201

  IV.2

  Chi phí chung (15% x IV.1)

  mảnh

  1

  9.049.320

  11.310.242

  14.886.856

  19.012.814

  Ghi chú:

  (1) Kích thước mảnh lớn hơn tính theo tỷ lệ thuận theo diện tích mảnh.

  (2) Khi mức lương cơ sở thay đổi. đơn vị tư vấn thực hiện thành lập và biên tập phục vụ chế in bản đồ chuyên đề sử dụng nền bản đồ địa hình số được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  2. Tổng hợp tính đơn giá thành lập bản đồ hiện trạng bằng tư liệu ảnh vệ tinh:

  Bảng tính đơn giá cho các loại khó khăn

  Bảng 2

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá khó khăn 1 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 2 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 3 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 4 (đồng)

  A

  Điều tra bổ sung ngoại nghiệp + lập bản đồ hiện trạng

  *

  Trường hợp không sử dụng ảnh cũ

  I

  Tỷ lệ 1:25.000

   

   

  49.349.860

  56.713.532

  65.406.932

  74.834.740

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  42.497.319

  48.837.280

  56.320.854

  64.427.874

  I.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  9.558.848

  11.013.205

  12.758.999

  14.853.705

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.484.928

  2.524.501

  2.572.554

  2.629.087

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  7.073.920

  8.488.704

  10.186.445

  12.224.618

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  I.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  32.938.471

  37.824.075

  43.561.855

  49.574.169

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  7.325.780

  7.523.871

  7.764.411

  7.990.801

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  24.099.209

  28.461.920

  33.621.281

  39.044.713

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.513.482

  1.838.284

  2.176.163

  2.538.655

  I.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  6.852.541

  7.876.252

  9.086.078

  10.406.866

  1

  Ngoại nghiệp (20% x I.1.1)

  mảnh

  1

  1.911.770

  2.202.641

  2.551.800

  2.970.741

  2

  Nội nghiệp (15% x I.1.2)

  mảnh

  1

  4.940.771

  5.673.611

  6.534.278

  7.436.125

  II

  Tỷ lệ 1:50.000

   

   

  57.696.438

  66.523.756

  77.073.590

  88.296.556

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  49.675.994

  57.273.074

  66.351.962

  75.997.267

  II.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  11.380.901

  13.194.431

  15.376.679

  17.993.963

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.534.080

  2.583.551

  2.643.623

  2.714.296

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  8.846.821

  10.610.880

  12.733.056

  15.279.667

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  II.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  38.295.093

  44.078.643

  50.975.283

  58.003.304

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  7.612.483

  7.850.664

  8.139.883

  8.395.077

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  28.819.192

  34.025.154

  40.227.482

  46.576.270

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.863.418

  2.202.825

  2.607.918

  3.031.957

  II.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  8.020.444

  9.250.682

  10.721.628

  12.299.289

  1

  Ngoại nghiệp (20% x II.1.1)

  mảnh

  1

  2.276.180

  2.638.886

  3.075.336

  3.598.793

  2

  Nội nghiệp (15% x II.1.2)

  mảnh

  1

  5.744.264

  6.611.796

  7.646.292

  8.700.496

  III

  Tỷ lệ 1:100.000

   

   

  68.488.399

  79.262.429

  92.173.809

  105.586.842

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  58.961.678

  68.231.597

  79.340.090

  90.861.544

  III.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  13.649.389

  15.921.848

  18.654.104

  21.921.318

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.596.389

  2.658.248

  2.733.363

  2.821.734

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  11.053.000

  13.263.600

  15.920.741

  19.099.584

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  III.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  45.312.289

  52.309.749

  60.685.986

  68.940.226

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  7.917.910

  8.208.764

  8.561.944

  8.873.573

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  35.132.475

  41.430.224

  48.964.000

  56.409.014

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.261.904

  2.670.761

  3.160.042

  3.657.639

  III.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  9.526.721

  11.030.832

  12.833.719

  14.725.298

  1

  Ngoại nghiệp (20% x III.1.1)

  mảnh

  1

  2.729.878

  3.184.370

  3.730.821

  4.384.264

  2

  Nội nghiệp (15% x III.1.2)

  mảnh

  1

  6.796.843

  7.846.462

  9.102.898

  10.341.034

  *

  Trường hợp sử dụng ảnh cũ

  I

  Tỷ lệ 1:25.000

   

   

  42.558.896

  48.564.376

  55.627.945

  63.099.107

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  36.838.183

  42.046.317

  48.171.698

  54.648.180

  I.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  3.899.712

  4.222.242

  4.609.843

  5.074.011

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.484.928

  2.524.501

  2.572.554

  2.629.087

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  1.414.784

  1.697.741

  2.037.289

  2.444.924

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  I.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  32.938.471

  37.824.075

  43.561.855

  49.574.169

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  7.325.780

  7.523.871

  7.764.411

  7.990.801

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  24.099.209

  28.461.920

  33.621.281

  39.044.713

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.513.482

  1.838.284

  2.176.163

  2.538.655

  I.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  5.720.713

  6.518.059

  7.456.247

  8.450.927

  1

  Ngoại nghiệp (20% x I.1.1)

  mảnh

  1

  779.942

  844.448

  921.969

  1.014.802

  2

  Nội nghiệp (15% x I.1.2)

  mảnh

  1

  4.940.771

  5.673.611

  6.534.278

  7.436.125

  II

  Tỷ lệ 1:50.000

   

   

  49.203.490

  56.337.311

  64.849.856

  73.628.075

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  42.598.537

  48.784.370

  56.165.517

  63.773.533

  II.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  4.303.444

  4.705.727

  5.190.234

  5.770.229

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.534.080

  2.583.551

  2.643.623

  2.714.296

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  1.769.364

  2.122.176

  2.546.611

  3.055.933

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mnh

  1

  0

  0

  0

  0

  II.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  38.295.093

  44.078.643

  50.975.283

  58.003.304

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  7.612.483

  7.850.664

  8.139.883

  8.395.077

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  28.819.192

  34.025.154

  40.227.482

  46.576.270

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.863.418

  2.202.825

  2.607.918

  3.031.957

  II.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  6.604.953

  7.552.941

  8.684.339

  9.854.542

  1

  Ngoại nghiệp (20% x ll.1.1)

  mảnh

  1

  860.689

  941.145

  1.038.047

  1.154.046

  2

  Nội nghiệp (15% x II.1.2)

  mảnh

  1

  5.744.264

  6.611.796

  7.646.292

  8.700.496

  III

  Tỷ lệ 1:100.000

   

   

  57.877.519

  66.529.373

  76.889.897

  87.251.241

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  50.119.278

  57.620.717

  66.603.497

  75.581.877

  III.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  4.806.989

  5.310.968

  5.917.511

  6.641.651

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.596.389

  2.658.248

  2.733.363

  2.821.734

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  2.210.600

  2.652.720

  3.184.148

  3.819.917

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  III.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  45.312.289

  52.309.749

  60.685.986

  68.940.226

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  7.917.910

  8.208.764

  8.561.944

  8.873.573

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  35.132.475

  41.430.224

  48.964.000

  56.409.014

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.261.904

  2.670.761

  3.160.042

  3.657.639

  III.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  7.758.241

  8.908.656

  10.286.400

  11.669.364

  1

  Ngoại nghiệp (20% x III.1.1)

  mảnh

  1

  961.398

  1.062.194

  1.183.502

  1.328.330

  2

  Nội nghiệp (15% x II.1.2)

  mảnh

  1

  6.796.843

  7.846.462

  9.102.898

  10.341.034

  B

  Báo cáo thiết minh thành lập bản đồ hiện trạng

  I

  Cấp xã

   

   

  21.758.968

  21.758.968

  21.758.968

  21.758.968

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  báo cáo

  1

  18.920.842

  18.920.842

  18.920.842

  18.920.842

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  báo cáo

  1

  257.004

  257.004

  257.004

  257.004

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  báo cáo

  1

  18.206.625

  18.206.625

  18.206.625

  18.206.625

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  báo cáo

  1

  457.213

  457.213

  457.213

  457.213

  I.2

  Chi phí chung (15% x I.1)

  báo cáo

  1

  2.838.126

  2.838.126

  2.838.126

  2.838.126

  II

  Cấp huyện

   

   

  34.708.051

  34.708.051

  34.708.051

  34.708.051

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  báo cáo

  1

  30.180.914

  30.180.914

  30.180.914

  30.180.914

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  báo cáo

  1

  318.769

  318.769

  318.769

  318.769

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  báo cáo

  1

  29.130.600

  29.130.600

  29.130.600

  29.130.600

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  báo cáo

  1

  731.545

  731.545

  731.545

  731.545

  II.2

  Chi phí chung (15% x II.1)

  báo cáo

  1

  4.527.137

  4.527.137

  4.527.137

  4.527.137

  III

  Cấp tỉnh

   

   

  51.973.503

  51.973.503

  51.973.503

  51.973.503

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  báo cáo

  1

  45.194.350

  45.194.350

  45.194.350

  45.194.350

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  báo cáo

  1

  401.123

  401.123

  401.123

  401.123

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  báo cáo

  1

  43.695.900

  43.695.900

  43.695.900

  43.695.900

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  báo cáo

  1

  1.097.327

  1.097.327

  1.097.327

  1.097.327

  III.2

  Chi phí chung (15% x III.1)

  báo cáo

  1

  6.779.153

  6.779.153

  6.779.153

  6.779.153

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi. đơn vị tư vấn thực hiện thành lập bản đồ hiện trạng bằng tư liệu ảnh vệ tinh được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

  3. Tổng hợp tính đơn giá thành lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá bằng tư liệu ảnh vệ tinh:

  Bảng tính đơn giá cho các loại khó khăn

  Bảng 3

  STT

  Nội dung chi phí

  ĐVT

  Số lượng

  Đơn giá khó khăn 1 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 2 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 3 (đồng)

  Đơn giá khó khăn 4 (đồng)

  A

  Điều tra bổ sung ngoại nghiệp + lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá

  *

  Trường hợp không sử dụng ảnh cũ

  I

  Tỷ lệ 1:25.000

   

   

  55.478.465

  63.746.452

  73.525.982

  84.240.513

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  47.826.541

  54.952.862

  63.380.897

  72.606.807

  I.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  9.558.848

  11.013.205

  12.758.999

  14.853.705

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.484.928

  2.524.501

  2.572.554

  2.629.087

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  7.073.920

  8.488.704

  10.186.445

  12.224.618

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  I.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  38.267.693

  43.939.657

  50.621.898

  57.753.102

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  8.875.307

  9.103.590

  9.380.791

  9.641.686

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  27.627.546

  32.695.925

  38.702.974

  45.138.306

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.764.840

  2.140.142

  2.538.133

  2.973.110

  I.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  7.651.924

  8.793.590

  10.145.085

  11.633.706

  1

  Ngoại nghiệp (20% x I.1.1)

  mảnh

  1

  1.911.770

  2.202.641

  2.551.800

  2.970.741

  2

  Nội nghiệp (15% x I.1.2)

  mảnh

  1

  5.740.154

  6.590.949

  7.593.285

  8.662.965

  II

  Tỷ lệ 1:50.000

   

   

  64.696.688

  74.601.339

  86.445.843

  99.228.216

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  55.763.168

  64.297.059

  74.501.747

  85.503.059

  II.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  11.380.901

  13.194.431

  15.376.679

  17.993.963

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.534.080

  2.583.551

  2.643.623

  2.714.296

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  8.846.821

  10.610.880

  12.733.056

  15.279.667

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  II.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  44.382.267

  51.102.628

  59.125.068

  67.509.096

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  9.191.941

  9.466.116

  9.799.042

  10.112.384

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  33.026.568

  39.073.561

  46.285.571

  53.845.976

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.163.758

  2.562.951

  3.040.455

  3.550.736

  II.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  8.933.520

  10.304.280

  11.944.096

  13.725.157

  1

  Ngoại nghiệp (20% x II.1.1)

  mnh

  1

  2.276.180

  2.638.886

  3.075.336

  3.598.793

  2

  Nội nghiệp (15%x II.1.2)

  mảnh

  1

  6.657.340

  7.665.394

  8.868.760

  10.126.364

  III

  Tỷ lệ 1:100.000

   

   

  76.544.846

  88.604.909

  103.060.464

  118.308.995

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  65.967.284

  76.355.492

  88.806.747

  101.924.286

  III.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  13.649.389

  15.921.848

  18.654.104

  21.921.318

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.596.389

  2.658.248

  2.733.363

  2.821.734

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  11.053.000

  13.263.600

  15.920.741

  19.099.584

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  III.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  52.317.895

  60.433.644

  70.152.643

  80.002.968

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  9.547.991

  9.881.772

  10.287.079

  10.644.702

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  40.149.814

  47.450.588

  56.189.325

  65.081.178

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.620.090

  3.101.284

  3.676.239

  4.277.088

  III.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  10.577.562

  12.249.417

  14.253.717

  16.384.709

  1

  Ngoại nghiệp (20% x III.1.1)

  mảnh

  1

  2.729.878

  3.184.370

  3.730.821

  4.384.264

  2

  Nội nghiệp (15% x III.1.2)

  mảnh

  1

  7.847.684

  9.065.047

  10.522.896

  12.000.445

  *

  Trường hợp sử dụng ảnh cũ

  I

  Tỷ lệ 1:25.000

   

   

  48.687.501

  55.597.296

  63.746.995

  72.504.880

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  42.167.405

  48.161.899

  55.231.741

  62.827.113

  I.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  3.899.712

  4.222.242

  4.609.843

  5.074.011

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.484.928

  2.524.501

  2.572.554

  2.629.087

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  1.414.784

  1.697.741

  2.037.289

  2.444.924

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  I.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  38.267.693

  43.939.657

  50.621.898

  57.753.102

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  8.875.307

  9.103.590

  9.380.791

  9.641.686

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  27.627.546

  32.695.925

  38.702.974

  45.138.306

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  1.764.840

  2.140.142

  2.538.133

  2.973.110

  I.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  6.520.096

  7.435.397

  8.515.254

  9.677.767

  1

  Ngoại nghiệp (20% x I.1.1)

  mảnh

  1

  779.942

  844.448

  921.969

  1.014.802

  2

  Nội nghiệp (15% x I.1.2)

  mnh

  1

  5.740.154

  6.590.949

  7.593.285

  8.662.965

  II

  Tỷ lệ 1:50.000

   

   

  56.203.740

  64.414.894

  74.222.109

  84.559.735

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  48.685.711

  55.808.355

  64.315.302

  73.279.325

  II.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  4.303.444

  4.705.727

  5.190.234

  5.770.229

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.534.080

  2.583.551

  2.643.623

  2.714.296

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  1.769.364

  2.122.176

  2.546.611

  3.055.933

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  II.1.2

  Nội nghiệp

  mnh

  1

  44.382.267

  51.102.628

  59.125.068

  67.509.096

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  9.191.941

  9.466.116

  9.799.042

  10.112.384

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  33.026.568

  39.073.561

  46.285.571

  53.845.976

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.163.758

  2.562.951

  3.040.455

  3.550.736

  II.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  7.518.029

  8.606.539

  9.906.807

  11.280.410

  1

  Ngoại nghiệp (20% x II.1.1)

  mảnh

  1

  860.689

  941.145

  1.038.047

  1.154.046

  2

  Nội nghiệp (15% x II.1.2)

  mảnh

  1

  6.657.340

  7.665.394

  8.868.760

  10.126.364

  III

  Tỷ lệ 1:100.000

   

   

  65.933.966

  75.871.853

  87.776.552

  99.973.394

  III.1

  Chi phí trực tiếp:

  mảnh

  1

  57.124.884

  65.744.612

  76.070.154

  86.644.619

  III.1.1

  Ngoại nghiệp

  mảnh

  1

  4.806.989

  5.310.968

  5.917.511

  6.641.651

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  2.596.389

  2.658.248

  2.733.363

  2.821.734

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  2.210.600

  2.652.720

  3.184.148

  3.819.917

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  0

  0

  0

  0

  III.1.2

  Nội nghiệp

  mảnh

  1

  52.317.895

  60.433.644

  70.152.643

  80.002.968

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  mảnh

  1

  9.547.991

  9.881.772

  10.287.079

  10.644.702

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  mảnh

  1

  40.149.814

  47.450.588

  56.189.325

  65.081.178

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  mảnh

  1

  2.620.090

  3.101.284

  3.676.239

  4.277.088

  III.2

  Chi phí chung:

  mảnh

  1

  8.809.082

  10.127.241

  11.706.398

  13.328.775

  1

  Ngoại nghiệp (20% x III.1.1)

  mnh

  1

  961.398

  1.062.194

  1.183.502

  1.328.330

  2

  Nội nghiệp (15% x III.1.2)

  mảnh

  1

  7.847.684

  9.065.047

  10.522.896

  12.000.445

  B

  Báo cáo thiết minh thành lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá

  I

  Cấp xã

   

   

  30.391.701

  30.391.701

  30.391.701

  30.391.701

  I.1

  Chi phí trực tiếp:

  báo cáo

  1

  26.427.566

  26.427.566

  26.427.566

  26.427.566

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  báo cáo

  1

  298.178

  298.178

  298.178

  298.178

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  báo cáo

  1

  25.489.275

  25.489.275

  25.489.275

  25.489.275

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  báo cáo

  1

  640.113

  640.113

  640.113

  640.113

  I.2

  Chi phí chung (15% x 1.1)

  báo cáo

  1

  3.964.135

  3.964.135

  3.964.135

  3.964.135

  II

  Cấp huyện

   

   

  43.340.854

  43.340.854

  43.340.854

  43.340.854

  II.1

  Chi phí trực tiếp:

  báo cáo

  1

  37.687.699

  37.687.699

  37.687.699

  37.687.699

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  báo cáo

  1

  360.004

  360.004

  360.004

  360.004

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  báo cáo

  1

  36.413.250

  36.413.250

  36.413.250

  36.413.250

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  báo cáo

  1

  914.445

  914.445

  914.445

  914.445

  II.2

  Chi phí chung (15% x II.1)

  báo cáo

  1

  5.653.155

  5.653.155

  5.653.155

  .5.653.155

  III

  Cấp tỉnh

   

   

  60.606.210

  60.606.210

  60.606.210

  60.606.210

  III.l

  Chi phí trực tiếp:

  báo cáo

  1

  52.701.052

  52.701.052

  52.701.052

  52.701.052

  1

  Chi phí vật liệu, dụng cụ trực tiếp

  báo cáo

  1

  442.294

  442.294

  442.294

  442.294

  2

  Chi phí nhân công trực tiếp

  báo cáo

  1

  50.978.550

  50.978.550

  50.978.550

  50.978.550

  3

  Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp

  báo cáo

  1

  1.280.208

  1.280.208

  1.280.208

  1.280.208

  III.2

  Chi phí chung (15% x III.1)

  báo cáo

  1

  7.905.158

  7.905.158

  7.905.158

  7.905.158

  Ghi chú: Khi mức lương cơ sở thay đổi. đơn vị tư vấn thực hiện thành lập bản đồ tổng hợp, biến động, đánh giá bằng tư liệu ảnh vệ tinh được phép điều chỉnh chi phí nhân công trực tiếp theo công thức: Chi phí nhân công trực tiếp điều chỉnh = Chi phí nhân công trực tiếp x K (mức lương cơ sở tại thời điểm/1.300.000 đồng).

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 21/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc bản đồ
  Ban hành: 22/05/2015 Hiệu lực: 06/07/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 15/2019/QĐ-UBND Đơn giá dịch vụ thành lập bản đồ chuyên đề tỉnh Tiền Giang

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
  Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 14/06/2019
  Hiệu lực: 24/06/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới