logo

Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long ban hành một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 18/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Quang Trung
  Ngày ban hành: 28/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
   --------------

  Số: 18 /2017/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ------------------- 

  Vĩnh Long, ngày   28   tháng  7  năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành quy định một số mức chi

  sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  ------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tài chính;

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Bộ Tư pháp;

  - TT.TU, TT.HĐND;
  - Đoàn ĐBQH tỉnh;

  - CT, các PCT.UBND tỉnh;

  - LĐ. VP. UBND tỉnh;

  - Sở Tư pháp;

  - Cổng TTĐT tỉnh;

  - Các Phòng nghiên cứu;

  - Lưu: VT.6.01.02

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH

   


   Đã ký: Lê Quang Trung

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
   ------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  -------------------- 

            Vĩnh Long, ngày   28     tháng 7 năm 2017

   

   

  QUY ĐỊNH
  Một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2017/QĐ-UBND
  ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

   

  Chương I

  Quy định chung

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

  1. Quy định ban hành mức chi sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường (bao gồm các dự án, đề án, chương trình bảo vệ môi trường nếu có) do ngân sách nhà nước bảo đảm.

   2. Các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường thuộc các nguồn kinh phí khác (như chi từ nguồn sự nghiệp khoa học, vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác) không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp. 

  Điều 3. Nguồn kinh phí

  1. Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do ngân sách địa phương bảo đảm;

  2. Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

   

  Chương II

  Quy định cụ thể

   

  Điều 4. Nội dung chi

  1. Lập nhiệm vụ, dự án;

  2. Họp Hội đồng xét duyệt dự án, nhiệm vụ (nếu có);

  3. Lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý;

  4. Điều tra, khảo sát;

  5. Báo cáo tổng kết dự án, nhiệm vụ;

  6. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường, Hội đồng thẩm định khác theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

  7. Hội thảo khoa học;

  8. Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệm vụ;

  9. Chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã;

  10. Chi giải thưởng môi trường.

  Điều 5. Mức chi cụ thể

  1. Một số mức chi cụ thể:

   

  TT

  Nội dung chi

  Đơn vị tính

  Khung, mức chi thực hiện (1.000 đồng)

  Ghi chú

  1

  Lập nhiệm vụ, dự án

   

   

   

  1.1

  Lập nhiệm vụ

  nhiệm vụ

  800 - 1.600

   

   

  1.2

   

  Lập dự án

   

  dự án

   

  2.400 - 4.000

  Tùy theo mức độ phức tạp của dự án

  1.3

  Lập dự án có tính chất như dự án đầu tư

   

  Áp dụng theo quy định như nguồn vốn đầu tư

   

  2

  Họp hội đồng xét duyệt dự án, nhiệm vụ (nếu có)

  Buổi họp

   

   

   

  Không tính chi họp hội đồng đối với nhiệm vụ được giao thường xuyên hàng năm

   

  Chủ tịch Hội đồng

  người/buổi

  400

   

  Thành viên, thư ký

  người/buổi

  240

   

  Đại biểu được mời tham dự

  người/buổi

  120

   

  Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

  Bài viết

  400

   

  Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng

  Bài viết

  240

   

  3

  Lấy ý kiến thẩm định dự án bằng văn bản của chuyên gia và nhà quản lý (tối đa không quá 5 bài viết)

   

  Bài viết

   

  400

  Trường hợp không thành lập hội đồng

  4

  Điều tra, khảo sát

   

   

   

   

  4.1

   

  Lập mẫu phiếu điều tra

  Phiếu mẫu được duyệt

   

  400

   

  4.2

  Chi cho đối tượng cung cấp thông tin

   

   

   

   

  - Cá nhân

  Phiếu

  40

   

   

  - Tổ chức

  Phiếu

  80

   

   

   

   

  4.3

   

   

  Chi cho điều tra viên; công quan trắc, khảo sát, lấy mẫu (trường hợp thuê ngoài)

   

   

  Người/ ngày công

  Mức tiền công 1 người/ngày tối đa không quá 160% mức lương cơ sở, tính theo lương ngày do Nhà nước quy định cho đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm thuê ngoài (22 ngày)

   

  4.4

  Chi cho người dẫn đường

  người/ ngày

  80

  Chỉ áp dụng cho điều tra thuộc vùng sâu cần có người địa phương dẫn đường và người phiên dịch cho điều tra viên

   

  4.5

   

  Chi cho người phiên dịch tiếng dân tộc

   

  người/ ngày

   

  160

  5

  Báo cáo tổng kết dự án, nhiệm vụ:

   

  Báo cáo

   

   

   

  • Nhiệm vụ

   

  4.000

   

   

  - Dự án

   

  8.000 – 12.000

  Tùy theo tính chất, quy mô của dự án

   

   

   

  6

  Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường, Hội đồng thẩm định khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, theo quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có)

   

   

   

   

  Chủ tịch Hội đồng

  Người/ buổi

  560

   

   

  Phó Chủ tịch Hội đồng (nếu có)

  Người/ buổi

  480

   

   

  Ủy viên, thư ký hội đồng

  Người/ buổi

  240

   

   

  Đại biểu được mời tham dự

  Người/ buổi

  120

   

   

  Bài nhận xét của ủy viên phản biện

  Bài viết

  400

   

   

  Bài nhận xét của ủy viên hội đồng (nếu có)

  Bài viết

  240

   

   

  Ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia, nhà quản lý đối với các báo cáo đã được chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng (số lượng nhận xét do cơ quan thẩm định quyết định nhưng không quá 03)

   

   

  Bài viết

   

   

  320

   

   

  7

   

  Hội thảo khoa học (nếu có)

  người/ buổi hội thảo

   

   

   

  Người chủ trì

   

  400

   

   

  Thư ký hội thảo

   

  240

   

   

  Đại biểu được mời tham dự

   

  120

   

   

  Báo cáo tham luận

  Bài viết

  280

   

  8

  Hội đồng nghiệm thu dự án, nhiệm vụ

   

   

   

  8.1

  Nghiệm thu nhiệm vụ

  người/ buổi

   

   

   

  Chủ tịch hội đồng

   

  320

   

   

  Thành viên, thư ký

   

  160

   

  8.2

  Nghiệm thu dự án

  người/ buổi

   

   

   

  Chủ tịch Hội đồng

   

  560

   

   

  Thành viên, thư ký hội đồng

   

  320

   

   

  Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

  bài viết

  400

   

   

  Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng (nếu có)

  bài viết

  320

   

   

  Đại biểu được mời tham dự

   

  120

   

   

  9

  Chi hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã

   

   

   

   

   

   

   

  9.1

   

   

   

   

  Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện

   

   

   

   

  người/ tháng

  Mức chi hợp đồng lao động tối đa bằng 1,5 lần hệ số lương bậc 1 công chức loại A1 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân với mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   

   

  9.2

   

  Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp xã

   

  người/ tháng

  Mức chi hợp đồng lao động tối đa bằng 1,5 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

   

  10

  Chi giải thưởng môi trường:

   

   

   

   

  Tổ chức

   

  6.400 – 16.000

   

   

  Cá nhân

   

  4.000 -  12.000

   

   

  2. Các mức chi không quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

   

  Chương III

  Tổ chức thực hiện

   

  Điều 6. Quy định chuyển tiếp

  Đối với những nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt đề cương và dự toán, đang triển khai thực hiện không phải xây dựng lại dự toán kinh phí theo mức chi tại quy định này.

  Điều 7. Điều khoản thi hành

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

   

   

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Đã ký: Lê Quang Trung

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  Ban hành: 14/02/2015 Hiệu lực: 01/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 22/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 14/12/2004 Hiệu lực: 04/01/2005 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long ban hành một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
  Số hiệu: 18/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/07/2017
  Hiệu lực: 15/08/2017
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Lê Quang Trung
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Văn bản liên quan

Văn bản mới