logo

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1956/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quý Kiên
  Ngày ban hành: 29/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 29/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 1956/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)

  ----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 nam 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định công tác điều tra địa chất - khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước tỷ lệ 1:500.000 và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam và Quyết định số 276/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường đính chính Quyết định số 2374/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016;

  Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 200 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000;

  Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

  Căn cứ Công văn số 8381/BTC-QLG ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2019;

  Xét đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tại Công văn số 251/CNTT-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2019 đề xuất ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

  Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu...).

  Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng Trần Hồng hà (để báo cáo);
  - Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá);
  - Kho bạc nhà nước Trung ương;
  - Lưu: VT, KHTC, MB.20.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Quý Kiên

   

  THUYẾT MINH BỘ ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NSNN NĂM 2019 (THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ 1.490.000 ĐỒNG/THÁNG)

  (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

  (Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-BTNMT ngày    tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  I. Căn cứ tính đơn giá:

  1. Định mức kinh tế kỹ thuật:

  - Quyết định số 2374/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định công tác điều tra địa chất - khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước tỷ lệ 1:500.000 và đánh giá tiền năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam và Quyết định số 276/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đính chính Quyết định số 2374/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016;

  - Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000;

  - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;

  - Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  2. Cơ cấu tính giá sản phẩm:

  Các hạng mục chi phí áp dụng Thông tư liên tịch số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về quy định việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường. Trong đó: Chi phí chung công việc ngoại nghiệp là 25% trên chi phí trực tiếp, nội nghiệp là 15% trên chi phí trực tiếp (nhóm II quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017).

  - Đối với đơn giá không có khấu hao tài sản cố định, chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu).

  - Đối với đơn giá có khấu hao tài sản cố định (áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư) chi phí chung được xác định tỷ lệ trên chi phí trực tiếp (bao gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định); đồng thời giá đầu vào của vật liệu, công cụ dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu đã loại trừ thuế giá trị gia tăng.

  3. Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương:

  - Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  - Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (mức tiền lương cơ sở từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 là 1.490.000 đồng/tháng);

  - Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng áp dụng mức 3 hệ số 0,2 tiền lương cơ sở áp dụng cho tổ 05 người trở lên, chỉ tính cho tổ trưởng, đội trưởng của nhóm cán bộ kỹ thuật/công nhân);

  - Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức (áp dụng mức 3; hệ số 0,6 tiền lương cơ sở cho các công việc ngoại nghiệp);

  - Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức (phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng mức 0,2);

  - Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút (áp dụng mức 20%).

  * Đối với công tác thi công thực địa: phụ cấp lương bao gồm phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút.

  * Đối với công tác văn phòng: phụ cấp lương chỉ bao gồm phụ cấp trách nhiệm.

  4. Chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn:

  - Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

  - Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

  - Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  - Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Thông tư hướng dẫn.

  (Mức trích từ ngày 01/6/2017 của người sử dụng lao động là 23,5% tiền lương đóng bảo hiểm, gồm: BHXH 17,5%; BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%).

  - Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  5. Chế độ Thuế:

  - Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng,

  - Công văn số 14573/BTC-TCT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản và hướng dẫn tại Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện luật thuế GTGT đối với hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  II. Phương pháp tính chi tiết các khoản mục chi phí trực tiếp

  1. Chi phí nhân công:

  - Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật, bao gồm: lương cơ bản; phụ cấp lưu động (áp dụng mức 3 hệ số 0,6 tiền lương cơ sở cho các công việc ngoại nghiệp); phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng (áp dụng mức 3 hệ số 0,2 tiền lương cơ sở, tính cho tổ từ 05 người trở lên); phụ cấp độc hại (áp dụng mức 2 hệ số 0,2 tiền lương cơ sở cho các công việc độc hại nguy hiểm); phụ cấp thu hút (áp dụng mức 1 hệ số 0,2 tiền lương cơ bản); các khoản đóng góp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ = 23,5% tiền lương cơ bản).

  - Ngày công lao động tháng là 26 ngày;

  - Đơn giá tiền lương lao động kỹ thuật theo từng nội dung công việc, từng loại sản phẩm trong các bảng chi phí nhân công, đã tính theo số lượng định biên và cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức kinh tế kỹ thuật;

  - Định mức công lao động là số lượng công nhóm hoặc công đơn theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  2. Chi phí vật liệu:

  - Đơn giá vật liệu: lấy theo đơn giá đã tính trong bộ đơn giá sản phẩm đã ban trong năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  - Định mức vật liệu là số lượng từng loại vật liệu theo quy định tại các định mức KT-KT.

  - Chi phí vật liệu của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm hao hụt và vật liệu nhỏ là 8% theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  - Đối với các nội dung công việc định mức kinh tế - kỹ thuật tính cho bước công việc lớn và quy định hệ số phân bổ cho các bước công việc nhỏ, đã phân bổ chi phí cho từng bước công việc nhỏ theo hệ số quy định tại các định mức kinh tế - kỹ thuật.

  3. Chi phí công cụ, dụng cụ:

  - Đơn giá công cụ dụng cụ: cách tính theo nguyên tắc như mục vật liệu nêu trên;

  - Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ một ca

  =

  Đơn giá công cụ, dụng cụ

  Niên hạn sử dụng công cụ, dụng cụ x 26 ngày theo định mức (tháng)

  - Định mức công cụ, dụng cụ là số lượng ca cần sử dụng, của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  - Chi phí công cụ, dụng cụ của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm công cụ nhỏ là 5% theo quy định.

  - Đối với các nội dung công việc định mức kinh tế - kỹ thuật tính cho bước công việc lớn và quy định hệ số phân bổ cho các bước công việc nhỏ, đã phân bổ chi phí cho từng bước công việc nhỏ theo hệ số quy định tại các định mức kinh tế - kỹ thuật.

  4. Chi phí năng lượng:

  - Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

  - Đơn giá điện năng tính theo giá bán thực tế quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự thực hiện là 2.092 đồng/kwh, áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện là 2.011 đồng/kwh.

  - Định mức tiêu hao điện năng của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  5. Chi phí nhiên liệu:

  - Là chi phí nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian tham gia sản xuất sản phẩm.

  - Đơn giá xăng, dầu: tính theo giá bán thực tế bình quân từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đến ngày 17 tháng 5 năm 2019, cụ thể: mức giá xăng là 18.674 đồng/lít, dầu diezen là 16.945 đồng/lít, dầu mazut là 14.671 đồng/lít.

  6. Chi phí khấu hao tài sản cố định:

  - Nguyên giá thiết bị: cách tính theo nguyên tắc như mục vật liệu nêu trên;

  - Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị đo biển là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca (theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC).

  - Số năm sử dụng: theo quy định tại Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  - Định mức sử dụng thiết bị là số lượng ca cần sử dụng, của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật.

  - Chi phí sử dụng thiết bị của từng nội dung công việc hay từng loại sản phẩm, đã bao gồm chi phí sử dụng tất cả các thiết bị theo quy định tại các định mức kinh tế kỹ thuật (trừ tiêu hao điện năng).

  III. Phần tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng:

  1. Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung. Chi phí chung được xác định theo tỷ lệ % trên chi phí trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC (chi tiết tại các Phụ lục số 01, 02 và 03 kèm theo).

  2. Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá sản phẩm:

  - Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực biển và hải đảo được áp dụng đối với khối lượng sản phẩm thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 với mức tiền lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng;

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

  - Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, kí hợp đồng cho các tổ chức bên ngoài: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu…).

  - Đối với các đơn vị thi công là đơn vị sự nghiệp được Nhà nước cấp tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo chế độ, chi thường xuyên thì không được tính chi phí công lao động kỹ thuật cho số biên chế, cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án và chi phí quản lý chung phải trừ kinh phí chi thường xuyên của số biên chế, cán bộ, viên chức trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án; trường hợp cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc theo chế độ quy định, đã có trong thiết bị làm việc (như bàn, ghế, máy tính,…) thì không tính các chi phí thiết bị công cụ trên trong đơn giá; không tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

  - Các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại, phụ cấp lưu động xác định theo đúng quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với từng đối tượng cụ thể; khi thực hiện nhiệm vụ, dự án, đối tượng nào được hưởng theo từng chế độ phụ cấp mới được tính.

  - Đối với nhiệm vụ điều tra bổ sung địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500 m nước đơn giá sản phẩm được tính theo hệ số bằng 0,95 đơn giá điều tra diện tích địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500 m nước.

  - Đối với điều kiện thi công, độ sâu nước và loại đi lại khác nhau sẽ có định mức thời gian (hệ số W) khác nhau và được quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000.

  - Đối với các điều kiện thời tiết khác nhau thì chi phí nhân công được nhân với hệ số thời tiết tương ứng. Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết trên biển được quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

  TT

  Cấp khó khăn

  Đặc điểm thời tiết

  Hệ số

  1

  I

  Sóng cấp 0 - I; Gió cấp 0 - 2

  Thời tiết tốt

  1,0

  2

  II

  Sóng cấp II - III; Gió cấp 3 - 4

  Không có hiện tượng thời tiết nguy hiểm

  1,5

  3

  III

  Sóng cấp IV - V; Gió cấp 5 - 6

  Không có hiện tượng thời tiết nguy hiểm

  1,8

  4

  Sóng trên cấp V, gió trên cấp 6 hoặc có hiện tượng thời tiết nguy hiểm

  - Không tiến hành khảo sát, đo đạc

  - Đối với sản phẩm, dịch vụ có sử dụng các dữ liệu đã được tính chi phí trong sản phẩm khác thì không tính trong đơn giá sản phẩm chi phí để tạo ra dữ liệu.

  - Khi đơn vị thực hiện quyết toán, thanh tra, kiểm toán với cơ quan có thẩm quyền, trường hợp có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để tính vào trong chi phí theo kết luận của các cơ quan này thì phải giảm trừ phần chi phí đó và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế và pháp luật có liên quan./.

   

  ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN BIỂN SÂU TỪ 300 TỚI 2.500M NƯỚC

  (Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Mức lương cơ sở: 1490000 đồng/tháng

  Số ngày làm việc: 26 ngày

  Đơn vị tính: Đồng

   

  TT

  Tên sản phẩm

  ĐVT

  KK

  Chi phí trực tiếp

  Chi phí chung

  Đơn giá (Ko KH)

  Đơn giá (Có KH)

  Phụ cấp khu vực I

   

   

   

   

   

   

  Chi phí nhân công

  Vật liệu

  Công cụ, dụng cụ

  Năng lượng

  Nhiên liệu

  Khấu hao TSCĐ

  Tổng CP trực tiếp

   

   

   

   

   

   

   

  LĐKT

  LĐPT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

  (9)

  (10)= 8+9

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngoài trời

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Mức độ đi lại loại 1 (khoảng cách từ bờ đến trạm KS từ 0 đến 100km)

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  37.324

   

  3.103

  253

   

  127

  136

  40.806

  10.202

  51.008

  50.768

  548

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  41.072

   

  3.103

  278

   

  140

  150

  44.592

  11.148

  55.740

  55.512

  603

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  46.382

   

  3.103

  313

   

  157

  169

  49.955

  12.489

  62.444

  62.231

  681

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  51.691

   

  3.103

  351

   

  176

  189

  55.322

  13.830

  69.152

  68.956

  759

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  57.157

   

  3.103

  386

   

  194

  208

  60.841

  15.210

  76.051

  75.870

  839

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  64.809

   

  3.103

  439

   

  221

  237

  68.572

  17.143

  85.716

  85.558

  951

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  63.560

   

  3.103

  432

   

  217

  233

  67.312

  16.828

  84.140

  83.979

  933

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  70.431

   

  3.103

  477

   

  240

  257

  74.251

  18.563

  92.814

  92.674

  1.034

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  79.957

   

  3.103

  543

   

  273

  293

  83.876

  20.969

  104.845

  104.734

  1.174

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  75.585

   

  3.103

  513

   

  258

  276

  79.458

  19.865

  99.323

  99.198

  1.109

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  83.705

   

  3.103

  568

   

  285

  306

  87.662

  21.916

  109.578

  109.477

  1.229

   

   

   

   

   

   

  1.1.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  95.262

   

  3.103

  644

   

  324

  347

  99.332

  24.833

  124.165

  124.098

  1.398

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  82.498

   

  7.758

  593

   

  523

  452.412

  91.372

  22.843

  114.216

  627.315

  1.370

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  90.783

   

  7.758

  652

   

  576

  497.654

  99.768

  24.942

  124.711

  689.208

  1.507

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  102.519

   

  7.758

  735

   

  649

  560.991

  111.661

  27.915

  139.576

  776.030

  1.702

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  114.255

   

  7.758

  824

   

  727

  628.853

  123.565

  30.891

  154.456

  868.006

  1.897

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  126.337

   

  7.758

  907

   

  801

  692.191

  135.802

  33.951

  169.753

  955.260

  2.097

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  143.251

   

  7.758

  1.032

   

  911

  787.197

  152.951

  38.238

  191.188

  1.084.631

  2.378

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  140.489

   

  7.758

  1.014

   

  895

  773.625

  150.156

  37.539

  187.695

  1.065.718

  2.332

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  155.677

   

  7.758

  1.121

   

  989

  855.059

  165.545

  41.386

  206.931

  1.177.470

  2.585

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  176.733

   

  7.758

  1.275

   

  1.125

  972.686

  186.891

  46.723

  233.614

  1.337.788

  2.934

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  167.068

   

  7.758

  1.204

   

  1.062

  918.397

  177.092

  44.273

  221.365

  1.263.862

  2.774

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  185.018

   

  7.758

  1.334

   

  1.178

  1.017.928

  195.287

  48.822

  244.109

  1.399.681

  3.072

   

   

   

   

   

   

  1.1.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  210.561

   

  7.758

  1.512

   

  1.335

  1.153.651

  221.165

  55.291

  276.457

  1.586.222

  3.496

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  51.425

   

  4.655

  368

   

  325

  267.296

  56.773

  14.193

  70.966

  374.105

  822 

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  56.589

   

  4.655

  405

   

  358

  294.026

  62.006

  15.502

  77.508

  411.014

  904 

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  63.904

   

  4.655

  457

   

  403

  331.447

  69.419

  17.355

  86.773

  462.793

  1.021 

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  71.220

   

  4.655

  512

   

  452

  371.541

  76.838

  19.210

  96.048

  517.617

  1.138 

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  78.751

   

  4.655

  563

   

  497

  408.963

  84.466

  21.117

  105.583

  569.666

  1.258

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  89.294

   

  4.655

  641

   

  566

  465.095

  95.155

  23.789

  118.944

  646.797

  1.427

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  87.573

   

  4.655

  630

   

  556

  457.076

  93.413

  23.353

  116.766

  635.509

  1.399

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  97.040

   

  4.655

  696

   

  614

  505.189

  103.005

  25.751

  128.756

  702.159

  1.551

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  110.165

   

  4.655

  792

   

  699

  574.686

  116.311

  29.078

  145.388

  797.744

  1.760

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  104.140

   

  4.655

  748

   

  660

  542.611

  110.203

  27.551

  137.753

  753.669

  1.664

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  115.329

   

  4.655

  829

   

  732

  601.416

  121.544

  30.386

  151.930

  834.653

  1.843

   

   

   

   

   

   

  1.1.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  131.251

   

  4.655

  939

   

  829

  681.605

  137.674

  34.419

  172.093

  945.915

  2.097

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  51.425

   

  4.655

  368

   

  325

  267.296

  56.773

  14.193

  70.966

  374.105

  822

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  56.589

   

  4.655

  405

   

  358

  294.026

  62.006

  15.502

  77.508

  411.014

  904

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  63.904

   

  4.655

  457

   

  403

  331.447

  69.419

  17.355

  86.773

  462.793

  1.021

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  71.220

   

  4.655

  512

   

  452

  371.541

  76.838

  19.210

  96.048

  517.617

  1.138

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  78.751

   

  4.655

  563

   

  497

  408.963

  84.466

  21.117

  105.583

  569.666

  1.258

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  89.294

   

  4.655

  641

   

  566

  465.095

  95.155

  23.789

  118.944

  646.797

  1.427

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  87.573

   

  4.655

  630

   

  556

  457.076

  93.413

  23.353

  116.766

  635.509

  1.399

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  97.040

   

  4.655

  696

   

  614

  505.189

  103.005

  25.751

  128.756

  702.159

  1.551

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  110.165

   

  4.655

  792

   

  699

  574.686

  116.311

  29.078

  145.388

  797.744

  1.760

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  104.140

   

  4.655

  748

   

  660

  542.611

  110.203

  27.551

  137.753

  753.669

  1.664

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  115.329

   

  4.655

  829

   

  732

  601.416

  121.544

  30.386

  151.930

  834.653

  1.843

   

   

   

   

   

   

  1.1.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  131.251

   

  4.655

  939

   

  829

  681.605

  137.674

  34.419

  172.093

  945.915

  2.097

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  23.497

   

  1.552

  375

   

  127

  82.271

  25.550

  6.388

  31.938

  125.194

  274

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  25.856

   

  1.552

  412

   

  140

  90.498

  27.960

  6.990

  34.950

  137.549

  301

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  29.199

   

  1.552

  465

   

  157

  102.015

  31.373

  7.843

  39.216

  154.896

  340

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  32.542

   

  1.552

  521

   

  176

  114.356

  34.791

  8.698

  43.488

  173.183

  379

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  35.983

   

  1.552

  573

   

  194

  125.874

  38.302

  9.575

  47.877

  190.653

  419

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  40.800

   

  1.552

  652

   

  221

  143.151

  43.225

  10.806

  54.031

  216.427

  476

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  40.014

   

  1.552

  641

   

  217

  140.683

  42.423

  10.606

  53.029

  212.622

  466

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  44.339

   

  1.552

  708

   

  240

  155.491

  46.839

  11.710

  58.549

  234.960

  517

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  50.337

   

  1.552

  806

   

  273

  176.882

  52.967

  13.242

  66.208

  266.912

  587

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  47.584

   

  1.552

  761

   

  258

  167.009

  50.154

  12.538

  62.692

  252.183

  555

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  52.696

   

  1.552

  843

   

  285

  185.109

  55.376

  13.844

  69.220

  279.267

  614

   

   

   

   

   

   

  1.1.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  59.971

   

  1.552

  956

   

  324

  209.790

  62.802

  15.701

  78.503

  316.579

  699

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  37.324

   

  3.103

  375

   

  127

  82.271

  40.929

  10.232

  51.161

  144.241

  548

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  41.072

   

  3.103

  412

   

  140

  90.498

  44.727

  11.182

  55.908

  158.332

  603

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  46.382

   

  3.103

  465

   

  157

  102.015

  50.107

  12.527

  62.633

  178.138

  681

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  51.691

   

  3.103

  521

   

  176

  114.356

  55.492

  13.873

  69.364

  198.883

  759

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  57.157

   

  3.103

  573

   

  194

  125.874

  61.028

  15.257

  76.285

  218.884

  839

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  64.809

   

  3.103

  652

   

  221

  143.151

  68.785

  17.196

  85.981

  248.202

  951

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  63.560

   

  3.103

  641

   

  217

  140.683

  67.521

  16.880

  84.401

  243.819

  933

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  70.431

   

  3.103

  708

   

  240

  155.491

  74.482

  18.621

  93.103

  269.338

  1.034

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  79.957

   

  3.103

  806

   

  273

  176.882

  84.139

  21.035

  105.174

  305.701

  1.174

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  75.585

   

  3.103

  761

   

  258

  167.009

  79.706

  19.927

  99.633

  288.948

  1.109

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  83.705

   

  3.103

  843

   

  285

  185.109

  87.937

  21.984

  109.921

  319.792

  1.229

   

   

   

   

   

   

  1.1.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  95.262

   

  3.103

  956

   

  324

  209.790

  99.644

  24.911

  124.555

  362.456

  1.398

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  26.912

   

  2.327

  419

   

  366

  74.132

  30.024

  7.506

  37.529

  121.417

  411

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  29.614

   

  2.327

  460

   

  402

  81.545

  32.804

  8.201

  41.006

  133.309

  452

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  33.443

   

  2.327

  519

   

  454

  91.923

  36.743

  9.186

  45.928

  150.013

  511

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  37.271

   

  2.327

  582

   

  508

  103.043

  40.689

  10.172

  50.861

  167.568

  569

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  41.212

   

  2.327

  640

   

  560

  113.422

  44.740

  11.185

  55.925

  184.413

  629

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  46.730

   

  2.327

  728

   

  636

  128.990

  50.422

  12.606

  63.028

  209.188

  713

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  45.829

   

  2.327

  716

   

  626

  126.765

  49.498

  12.374

  61.872

  205.508

  700

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  50.784

   

  2.327

  791

   

  691

  140.109

  54.593

  13.648

  68.242

  227.024

  775

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  57.652

   

  2.327

  900

   

  786

  159.383

  61.666

  15.417

  77.083

  257.745

  880

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  54.499

   

  2.327

  850

   

  743

  150.488

  58.419

  14.605

  73.024

  243.588

  832

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  60.355

   

  2.327

  942

   

  823

  166.797

  64.447

  16.112

  80.559

  269.636

  922

   

   

   

   

   

   

  1.1.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  68.687

   

  2.327

  1.067

   

  933

  189.036

  73.015

  18.254

  91.268

  305.591

  1.049

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  30.332

   

  2.327

  321

   

  366

  74.126

  33.346

  8.336

  41.682

  125.574

  411

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  33.378

   

  2.327

  353

   

  402

  81.538

  36.460

  9.115

  45.575

  137.883

  452

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  37.693

   

  2.327

  398

   

  454

  91.915

  40.871

  10.218

  51.089

  155.178

  511

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  42.008

   

  2.327

  446

   

  508

  103.035

  45.289

  11.322

  56.612

  173.324

  569

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  46.450

   

  2.327

  491

   

  560

  113.412

  49.828

  12.457

  62.284

  190.779

  629

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  52.668

   

  2.327

  558

   

  636

  128.978

  56.190

  14.048

  70.238

  216.405

  713

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  51.653

   

  2.327

  549

   

  626

  126.754

  55.154

  13.789

  68.943

  212.585

  700

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  57.237

   

  2.327

  607

   

  691

  140.097

  60.862

  15.216

  76.078

  234.868

  775

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  64.979

   

  2.327

  690

   

  786

  159.370

  68.782

  17.196

  85.978

  266.648

  880

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  61.425

   

  2.327

  652

   

  743

  150.475

  65.146

  16.287

  81.433

  252.005

  832

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  68.024

   

  2.327

  722

   

  823

  166.782

  71.897

  17.974

  89.871

  278.957

  922

   

   

   

   

   

   

  1.1.8

  Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  77.416

   

  2.327

  818

   

  933

  189.020

  81.494

  20.374

  101.868

  316.201

  1.049

   

   

   

   

   

   

  1.2

  Mức độ đi lại loại 2 (khoảng cách từ bờ đến trạm KS từ 100 đến 200km)

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  40.760

   

  3.103

  253

   

  127

  136

  44.242

  11.061

  55.303

  55.063

  598

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  44.820

   

  3.103

  303

   

  152

  163

  48.378

  12.095

  60.473

  60.255

  658

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  50.598

   

  3.103

  343

   

  173

  185

  54.217

  13.554

  67.771

  67.572

  743

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  56.376

   

  3.103

  381

   

  192

  206

  60.052

  15.013

  75.065

  74.882

  828

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  62.311

   

  3.103

  422

   

  212

  227

  66.047

  16.512

  82.559

  82.394

  915

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  70.587

   

  3.103

  477

   

  240

  257

  74.408

  18.602

  93.009

  92.869

  1.036

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  69.338

   

  3.103

  470

   

  236

  253

  73.147

  18.287

  91.434

  91.290

  1.018

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  76.834

   

  3.103

  520

   

  261

  280

  80.719

  20.180

  100.898

  100.777

  1.128

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  87.141

   

  3.103

  588

   

  296

  317

  91.128

  22.782

  113.910

  113.819

  1.279

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  82.456

   

  3.103

  558

   

  280

  301

  86.398

  21.599

  107.997

  107.892

  1.210

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  91.201

   

  3.103

  616

   

  310

  332

  95.230

  23.808

  119.038

  118.959

  1.339

   

   

   

   

   

   

  1.2.1

  Bản đồ địa mạo đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  103.851

   

  3.103

  702

   

  353

  378

  108.009

  27.002

  135.011

  134.970

  1.524

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  90.093

   

  7.758

  593

   

  523

  452.412

  98.966

  24.742

  123.708

  636.807

  1.496

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  99.067

   

  7.758

  712

   

  628

  542.895

  108.165

  27.041

  135.206

  751.100

  1.645

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  111.839

   

  7.758

  806

   

  712

  615.281

  121.115

  30.279

  151.394

  849.525

  1.857

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  124.611

   

  7.758

  895

   

  790

  683.143

  134.054

  33.514

  167.568

  942.796

  2.069

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  137.728

   

  7.758

  990

   

  874

  755.529

  147.350

  36.837

  184.187

  1.041.651

  2.287

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  156.022

   

  7.758

  1.121

   

  989

  855.059

  165.890

  41.472

  207.362

  1.177.902

  2.590

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  153.261

   

  7.758

  1.103

   

  973

  841.487

  163.095

  40.774

  203.869

  1.158.989

  2.544

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  169.830

   

  7.758

  1.222

   

  1.078

  931.969

  179.887

  44.972

  224.859

  1.282.775

  2.820

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  192.612

   

  7.758

  1.382

   

  1.219

  1.054.121

  202.970

  50.743

  253.713

  1.450.403

  3.198

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  182.256

   

  7.758

  1.311

   

  1.157

  999.831

  192.481

  48.120

  240.601

  1.375.614

  3.026

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  201.586

   

  7.758

  1.447

   

  1.277

  1.103.886

  212.068

  53.017

  265.085

  1.518.312

  3.347

   

   

   

   

   

   

  1.2.2

  Bản đồ địa chất

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  229.546

   

  7.758

  1.649

   

  1.455

  1.257.706

  240.407

  60.102

  300.509

  1.728.489

  3.811

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  56.158

   

  4.655

  368

   

  325

  267.296

  61.506

  15.377

  76.883

  380.022

  897

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  61.753

   

  4.655

  442

   

  390

  320.755

  67.239

  16.810

  84.049

  447.922

  987

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  69.714

   

  4.655

  501

   

  442

  363.523

  75.311

  18.828

  94.139

  506.599

  1.114

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  77.675

   

  4.655

  556

   

  491

  403.617

  83.377

  20.844

  104.221

  562.230

  1.241

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  85.851

   

  4.655

  615

   

  543

  446.384

  91.664

  22.916

  114.580

  621.176

  1.372

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  97.255

   

  4.655

  696

   

  614

  505.189

  103.220

  25.805

  129.025

  702.428

  1.554

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  95.534

   

  4.655

  685

   

  605

  497.171

  101.478

  25.370

  126.848

  691.140

  1.527

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  105.862

   

  4.655

  759

   

  670

  550.630

  111.945

  27.986

  139.931

  764.957

  1.692

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  120.063

   

  4.655

  858

   

  758

  622.800

  126.333

  31.583

  157.916

  864.932

  1.919

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  113.608

   

  4.655

  814

   

  719

  590.724

  119.795

  29.949

  149.744

  820.320

  1.816

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  125.657

   

  4.655

  899

   

  793

  652.202

  132.004

  33.001

  165.005

  905.424

  2.008

   

   

   

   

   

   

  1.2.3

  Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính trong trầm tích

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  143.086

   

  4.655

  1.024

   

  904

  743.083

  149.668

  37.417

  187.085

  1.030.751

  2.287

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  56.158

   

  4.655

  368

   

  325

  267.296

  61.506

  15.377

  76.883

  380.022

  897

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  61.753

   

  4.655

  442

   

  390

  320.755

  67.239

  16.810

  84.049

  447.922

  987

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  69.714

   

  4.655

  501

   

  442

  363.523

  75.311

  18.828

  94.139

  506.599

  1.114

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  77.675

   

  4.655

  556

   

  491

  403.617

  83.377

  20.844

  104.221

  562.230

  1.241

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  85.851

   

  4.655

  615

   

  543

  446.384

  91.664

  22.916

  114.580

  621.176

  1.372

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  97.255

   

  4.655

  696

   

  614

  505.189

  103.220

  25.805

  129.025

  702.428

  1.554

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  95.534

   

  4.655

  685

   

  605

  497.171

  101.478

  25.370

  126.848

  691.140

  1.527

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  105.862

   

  4.655

  759

   

  670

  550.630

  111.945

  27.986

  139.931

  764.957

  1.692

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  120.063

   

  4.655

  858

   

  758

  622.800

  126.333

  31.583

  157.916

  864.932

  1.919

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  113.608

   

  4.655

  814

   

  719

  590.724

  119.795

  29.949

  149.744

  820.320

  1.816

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  125.657

   

  4.655

  899

   

  793

  652.202

  132.004

  33.001

  165.005

  905.424

  2.008

   

   

   

   

   

   

  1.2.4

  Bản đồ dị thường địa hóa khí

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  143.086

   

  4.655

  1.024

   

  904

  743.083

  149.668

  37.417

  187.085

  1.030.751

  2.287

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  25.660

   

  1.552

  375

   

  127

  82.271

  27.713

  6.928

  34.641

  127.898

  299

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  28.216

   

  1.552

  450

   

  152

  98.725

  30.370

  7.592

  37.962

  149.905

  329

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  31.854

   

  1.552

  510

   

  173

  111.888

  34.087

  8.522

  42.609

  169.501

  371

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  35.491

   

  1.552

  566

   

  192

  124.228

  37.800

  9.450

  47.250

  188.157

  414

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  39.227

   

  1.552

  626

   

  212

  137.392

  41.616

  10.404

  52.021

  207.877

  457

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  44.438

   

  1.552

  708

   

  240

  155.491

  46.937

  11.734

  58.672

  235.083

  518

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  43.651

   

  1.552

  697

   

  236

  153.023

  46.136

  11.534

  57.670

  231.278

  509

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  48.370

   

  1.552

  772

   

  261

  169.477

  50.955

  12.739

  63.694

  255.989

  564

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  54.859

   

  1.552

  873

   

  296

  191.690

  57.579

  14.395

  71.974

  289.495

  640

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  51.910

   

  1.552

  828

   

  280

  181.818

  54.570

  13.642

  68.212

  274.522

  605

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  57.415

   

  1.552

  914

   

  310

  200.740

  60.191

  15.048

  75.238

  303.037

  669

   

   

   

   

   

   

  1.2.5

  Bản đồ dự báo triển vọng khoáng sản đáy biển

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  65.379

   

  1.552

  1.042

   

  353

  228.712

  68.325

  17.081

  85.406

  344.971

  762

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  40.760

   

  3.103

  375

   

  127

  82.271

  44.364

  11.091

  55.455

  148.536

  598

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  44.820

   

  3.103

  450

   

  152

  98.725

  48.525

  12.131

  60.656

  172.423

  658

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  50.598

   

  3.103

  510

   

  173

  111.888

  54.383

  13.596

  67.979

  194.695

  743

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1000-1500m-DG

  56.376

   

  3.103

  566

   

  192

  124.228

  60.237

  15.059

  75.296

  216.027

  828

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1000-1500m-TB

  62.311

   

  3.103

  626

   

  212

  137.392

  66.251

  16.563

  82.814

  238.494

  915

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1000-1500m-PT

  70.587

   

  3.103

  708

   

  240

  155.491

  74.639

  18.660

  93.298

  269.534

  1.036

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1500-2000m-DG

  69.338

   

  3.103

  697

   

  236

  153.023

  73.374

  18.344

  91.718

  265.150

  1.018

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1500-2000m-TB

  76.834

   

  3.103

  772

   

  261

  169.477

  80.971

  20.243

  101.213

  293.332

  1.128

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-1500-2000m-PT

  87.141

   

  3.103

  873

   

  296

  191.690

  91.413

  22.853

  114.266

  331.612

  1.279

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-2000-2500m-DG

  82.456

   

  3.103

  828

   

  280

  181.818

  86.668

  21.667

  108.335

  314.468

  1.210

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-2000-2500m-TB

  91.201

   

  3.103

  914

   

  310

  200.740

  95.529

  23.882

  119.411

  347.034

  1.339

   

   

   

   

   

   

  1.2.6

  Bản đồ dự báo triển vọng và tiềm năng khí hydrate

  km2

  DSTC-2000-2500m-PT

  103.851

   

  3.103

  1.042

   

  353

  228.712

  108.349

  27.087

  135.436

  394.826

  1.524

   

   

   

   

   

   

  1.2.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-300-1000m-DG

  29.389

   

  2.327

  419

   

  366

  74.132

  32.501

  8.125

  40.626

  124.514

  449

   

   

   

   

   

   

  1.2.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-300-1000m-TB

  32.317

   

  2.327

  502

   

  439

  88.958

  35.585

  8.896

  44.482

  145.200

  493

   

   

   

   

   

   

  1.2.7

  Bản đồ trầm tích tầng mặt

  km2

  DSTC-300-1000m-PT

  36.483

   

  2.327

  569

   

  497

  100.819

  39.877

  9.969

  49.847

  164.029