logo

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Kiên Giang phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 20/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Hồng
  Ngày ban hành: 20/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH
  KIÊN GIANG
  -------
  Số: 20/2017/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Kiên Giang, ngày 20 tháng 06 năm 2017

   
   
  ------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
  Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
  Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
  Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;
  Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tm nhìn đến năm 2030;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 21/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản của tỉnh; thực trạng khai thác chế biến khoáng sản trong thời gian qua; đánh giá nhu cầu sử dụng trong thời gian tới; đề xuất biện pháp quản lý, bảo vệ các nguồn tài nguyên theo quy định của Luật Khoáng sản; đồng thời có chiến lược khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ môi trường phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.
  a) Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo, thuộc tài sản quan trọng của quốc gia phải được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt, lâu dài và bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường.
  b) Điều tra, đánh giá khoáng sản phải đi trước một bước, làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản để lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và dự trữ quốc gia.
  c) Thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản và nhu cầu của các ngành kinh tế.
  d) Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước, chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với khoáng sản quy mô lớn.
  đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu khoa học hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.
  Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có 80 điểm mỏ khoáng sản gồm: 17 mỏ vật liệu xây dựng, 19 mỏ sét gạch ngói, 24 mỏ vật liệu san lập và 20 mỏ than bùn (đính kèm Phụ lục).
  Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017 và thay thế Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và dự báo đến năm 2025 và Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2010 - 2015./.
   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 của QĐ;
  - Chính phủ;
  - Website Chính phủ;
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Bộ Xây dựng;
  - Bộ Công Thương;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
  - Thường trực Tỉnh ủy;
  - Thường trực HĐND tỉnh;
  - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh KG;
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh KG;
  - CT, các PCT.UBND tỉnh;
  - Công báo tỉnh;
  - Website Kiên Giang;
  - LĐVP, P.KTCN;
  - Lưu: VT, Sở TN&MT, dtnha.
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Phạm Vũ Hồng

   
   
  QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
   

  STT
   
  Tên mỏ
   
  Tổng số mỏ
   
  Quy hoạch thăm dò, khai thác (ha)
  Quy hoạch khai thác
  (ngàn m3/tấn)
  Giai đoạn 2016 đến 2020
  Dự báo đến năm 2030
  Giai đoạn 2016 đến 2020
  Dự báo đến năm 2030
  Độ sâu (m)
  I
  VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  17
  309,07
  30,00
   20.950
   56.900
   
  A
  ĐÁ XÂY DỰNG
  4
  230,70
  0,00
   17.500
   45.000
   
  1
  Núi Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
   
  128,00
  -
  5.000
  15.000
  Từ cốt +10m trở lên
  2
  Núi Sơn Trà, xã Bình An, huyện Kiên Lương
   
  32,80
  -
  5.000
  12.000
  Từ cốt -20m trở lên
  3
  Núi Trà Đuốc Lớn, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương
   
  55,20
  -
  6.000
  15.000
  Từ cốt -40m trở lên
  4
  Núi Trà Đuốc Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương
   
  14,70
  -
  1.500
  3.000
  Từ cốt -30m trở lên
  B
  ĐÁ VÔI
  11
  63,37
  0,00
  2.950
  5.900
   
  5
  Núi Túc Khối, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương
   
  14,00
  -
  1.000
  2.000
  Từ cốt -40m trở lên
  6
  Núi Cà Đa, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương
   
  7,00
  -
  500
  1.000
  Từ cốt -20m trở lên
  7
  Núi Nhà Vô, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương
   
  5,70
  -
  500
  1.000
  Từ cốt -20m trở lên
  8
  Núi Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
   
  4,80
  -
  250
  500
  Từ cốt -40m trở lên
  9
  Núi Bnumpo Lớn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
   
  4,60
  -
  500
  1.000
  Từ cốt -60m trở lên
  10
  Núi Blumpo nhỏ, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
   
  3,80
  -
  200
  400
  Từ cốt -20m trở lên
  11
  Nam núi Khoe Lá, xã Bình An, huyện Kiên Lương
   
  7,45
  -
  -
  -
  Từ cốt -50m trở lên
  12
  Núi Nhỏ, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương
   
  2,32
  -
   
   
  Từ cốt -50m trở lên
  13
  Núi Lò Vôi Lớn, xã Bình An, huyện Kiên Lương
   
  8,00
  -
   
   
  Từ cốt -50m trở lên
  14
  Núi Lò Vôi Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương
   
  4,70
  -
   
   
  Từ cốt -50m trở lên
  15
  Núi Bnumcha, xã Bình An, huyện Kiên Lương
   
  1,00
  -
  -
  -
  Từ cốt -20m trở lên
  C
  ĐÁ, ĐẤT SAN LẤP
  2
  15,00
  30,00
   500
   6.000
   
  16
  Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc
   
  -
  30,00
   
  5.000
  Từ cốt bằng mặt đường Dương Đông - An Thới trở lên
  17
  Km13, Tỉnh lộ 46, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc
   
  15,00
  -
  500
  1.000
  Từ cốt bằng mặt đường Dương Đông - An Thới trở lên
  II
  SÉT GẠCH NGÓI
  19
   261,94
   1,015,00
   1.980
   4.670
   
  18
  Ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
   
  185,00
  -
  850
  2.000
  Từ cốt -20m trở lên
  19
  Xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
   
   
  315,00
   
  50
  Từ cốt -10m trở lên
  20
  Ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  21
  Ấp Tân Thành, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  22
  Ấp Đồng Cừ, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  23
  Ấp Cống Cả, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  24
  Ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  25
  Ấp Mới, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  26
  Ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên
   
   
  50,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  27
  Ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
   
   
  170,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  28
  Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương
   
  26,94
  -
  600
  1.200
  Từ cốt -10m trở lên
  29
  Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
   
   
  80,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  30
  Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao
   
  30,00
  -
  500
  1.000
  Từ cốt -10m trở lên
  31
  Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao
   
  -
  20,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  32
  Đường Cày, huyện Gò Quao
   
   
  20,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  33
  Thới An, huyện Gò Quao
   
   
  20,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  34
  Định Hòa, huyện Gò Quao
   
   
  20,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  35
  Thới Quản, huyện Gò Quao
   
   
  20,00
   
  30
  Từ cốt -10m trở lên
  36
  Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao
   
  20,00
  -
  30
  -
  Từ cốt -10m trở lên
  III
  VẬT LIỆU SAN LẤP
  24
  1.962,00
  1.902,80
   76.250
   104.300
   
  A
  TRÊN ĐẤT LIỀN
  8
  44,00
  52,80
   3.250
   6.300
   
  37
  Núi Nhọn, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
   
  22,00
  -
  500
  1.000
  Từ cốt +2m trở lên
  38
  Núi Mây, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương
   
  17,00
  -
  2.500
  5.000
  Từ cốt -30m trở lên
  39
  Vật liệu san lấp tại Bãi Chà Và, Dương Hòa, Kiên Lương
   
  5,00
  -
  250
  -
  Từ cốt +2m trở lên
  40
  Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc
   
   
  6,00
  -
  50
  -
  41
  Ấp 2, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc
   
   
  30,00
  -
  100
  -
  42
  Cái Khế, Cây Thông Trong, huyện Phú Quốc
   
   
  10,50
  -
  50
  -
  43
  Suối Bom, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc
   
   
  4,60
  -
  50
  -
  44
  Ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc
   
   
  1,70
  -
  50
  -
  B
  TỪ BIỂN
  16
   1.918,00
   1.850,00
   73.000
   98.000
   
  45
  Tô Châu, phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên
   
  100,00
  -
  4.000
  -
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 9,64m
  46
  Thuận Yên 1, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
   
  200,00
  300,00
  10.000
  15.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 10,0m
  47
  Thuận Yên 2, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
   
  100,00
  -
  5.000
  -
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 10,0m
  48
  Thuận Yên 3, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
   
  100,00
  -
  5.000
  -
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 10,0m
  49
  Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên
   
  60,00
  -
  5.000
  -
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 10,0m
  50
  Vịnh Ba Hòn, huyện Kiên Lương
   
  200,00
  -
  5.000
  5.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 20,2m
  51
  Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc
   
  500,00
   
  15.000
  20.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 5,0m
  52
  Phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá
   
  300,00
  400,00
  10.000
  10.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 15,0m
  53
  Khu Du lịch Hạ Long, thành phố Rạch Giá
   
   
  100,00
   
  5.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 15,0m
  54
  Khu lấn biển Đảo Hải Âu, thành phố Rạch Giá
   
  108,00
  -
  4.000
  -
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 15,0m
  55
  Khu lấn biển Tây Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá
   
  100,00
  -
  3.000
  -
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 15,0m
  56
  Ven biển xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
   
   
  200,00
   
  10.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 7,0m
  57
  Ven biển xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất
   
   
  200,00
   
  10.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 7,0m
  58
  Ven biển xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất
   
   
  200,00
   
  10.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 7,0m
  59
  Biển Bắc Hòn Tre, huyện Kiên Hải
   
  100,00
  400,00
  5.000
  10.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 7,0m
  60
  Ven Bãi Bắc, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải
   
  50,00
  50,00
  2.000
  3.000
  Từ bề mặt địa hình đáy biển xuống 10,0m
  IV
  THAN BÙN
  20
  1.705,46
  577,50
   4.885
   5.008
   
  61
  Ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành
   
  150,00
  -
  375
  700
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 1,65m
  62
  Xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành
   
   
  100,00
   
  500
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 1,0m
  63
  Ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành và ấp Rạch Vượt, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên
   
  185,00
  -
  100
  200
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,2m
  64
  Kênh K2 và kênh K3 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành
   
  30,00
   
   
  300
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m
  65
  Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
   
  397,50
  202,50
  1.000
  1.000
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 2,0m
  66
  Lung Hòa Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương
   
  77,00
  -
  250
  500
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 5,4m
  67
  Kênh 7, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương
   
  18,00
   
  150
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 6,0m
  68
  Kênh Sáng và Kênh T5, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
   
  30,00
  25,00
  300
  250
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m
  69
  Kênh KN3, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương
   
  13,40
   
  160
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m
  70
  Lâm trường Hòn Đất, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
   
  120,00
  -
  350
  408
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 2,24m
  71
  Bình Giang, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
   
  96,26
  -
  400
  450
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 1,94m
  72
  Kênh T5, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất
   
  100,00
   
  250
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 2,0m
  73
  Kênh Ninh Phước 2, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
   
  35,30
   
  100
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 2,2m
  74
  Kênh Bao, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất
   
  23,00
   
  100
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 2,94m
  75
  Kênh Bao, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
   
  100,00
   
  250
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 2,7m
  76
  Kênh 85B, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
   
  30,00
   
  200
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 4,72m
  77
  Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao
   
  100,00
  100,00
  250
  250
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m
  78
  Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao
   
  100,00
  100,00
  250
  250
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m
  79
  Xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao
   
  50,00
  50,00
  200
  200
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m
  80
  Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao
   
  50,00
  -
  200
   
  Từ bề mặt địa hình đến độ sâu 3,0m

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12
  Ban hành: 17/11/2010 Hiệu lực: 01/07/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
  Ban hành: 31/10/2013 Hiệu lực: 15/12/2013 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
  Ban hành: 29/11/2016 Hiệu lực: 15/01/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo đến năm 2025
  Ban hành: 11/02/2011 Hiệu lực: 21/02/2011 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  07
  Quyết định 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản giai đoạn 2010-2015
  Ban hành: 12/02/2014 Hiệu lực: 22/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Kiên Giang phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
  Số hiệu: 20/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/06/2017
  Hiệu lực: 30/06/2017
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Phạm Vũ Hồng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới