logo

Quyết định 3370/QĐ-BTNMT xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3370/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 06/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Đã sửa đổi
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ------------

  Số: 3370/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ
  thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020

  ------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 như tại các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

  Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Các Thứ trưởng;

  - Lưu: VT, KHCN, ĐH.50

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

  Trần Hồng Hà

   

  Phụ lục 1

  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

   

  TT

  Lĩnh vực/đổi tượng TCVN

  Tên gọi TCVN

  Phương thức

  xây dựng TCVN

  Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng TCVN

  Thời gian thực hiện

  Ghi chú

  Bắt đầu

  Kết thúc

  Khí tượng thủy văn (07)

  1.

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 4. Quan trắc bức xạ

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  2.

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 5. Quan trắc Ôzôn - bức xạ cực tím

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  3.

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 6. Quan trắc thám không vô tuyến

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  4.

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 7. Quan trắc gió trên cao

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  5.

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 8. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng thuỷ triều

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  6.

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 9. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thuỷ triều

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  7.

  Khí tượng thủy văn

  Các yếu tố Khí tượng Thuỷ văn - khái niệm, thuật ngữ, ký hiệu và đơn vị đo

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

   

  Địa chất khoáng sản (20)

  8.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 1. Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích Đệ tứ

  Xây dựng mới;

  Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  9.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 2. Phương pháp đo vẽ các thành tạo trầm tích trước Đệ tứ

  Xây dựng mới;

  Dựa trên QCVN

  49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  10.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 3. Phương pháp đo vẽ các thành tạo biến chất

  Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  11.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 4.Phương pháp đo vẽ các thành tạo núi lửa không phân tầng

  Xây dựng mới;

  Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  12.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 6. Phương pháp đo vẽ cấu trúc - kiến tạo

  Dựa trên QCVN

  49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  13.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 7. Phương pháp đo vẽ vỏ phong hóa

  Xây dựng mới;

  Dựa trên QCVN

  49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  14.

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 8. Phương pháp điều tra tai biến địa chất

  Xây dựng mới;

  Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  15.

  Địa chất

  khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất

  liền: Phần 9. Phương pháp điều tra địa chất môi trường

  Xây dựng mới;

  Dựa trên QCVN 49:2012/TT-BTNMT và thực tế đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  16.

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng trong nhà do khí phóng xạ gây ra.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  17.

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng ngoài nhà do khí phóng xạ gây ra.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  18.

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng ngoài nhà do bức xạ gamma gây ra.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  19.

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp đánh giá liều hiệu dụng trong nhà do bức xạ gamma gây ra.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  20.

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp đánh giá liều bức xạ do các nhân phóng xạ xâm nhập qua đường tiêu hóa.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  21.

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ radon ngoài nhà.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  22.

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ radon trong nhà.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  23.

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-

  Phương pháp thành lập bản đồ suất liều gamma ngoài nhà.

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và Thông tư số 06/2015/BTNMT

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  24.

  Địa chất

  khoáng sản

  Quặng Uran - Xác định hàm lượng urani, thory - Phương pháp khối phổ (ICP-MS)

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCN và TCCS đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  25.

  Địa chất khoáng sản

  Đất, đá quặng đất hiếm - Xác định hàm lượng các nguyên tố đất hiếm - Phương pháp khối phổ ICP-MS

  Xây dựng mới dựa trên kết quả đề tài KHCNvà TCCS đã áp dụng

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  26.

  Địa chất khoáng sản

  Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học

  Xây dựng mới; sửa đổi TCN trước đây

  Tổng cục ĐCKSVN

  2019

  2019

   

  27.

  Địa chất khoáng sản

  Đất, đá quặng - Yêu cầu kỹ thuật về gia công và phân tích mẫu khoáng tướng

  Xây dựng mới; sửa đổi TCN trước đây

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2019

  2019

   

   
   
   
   

  Phụ lục 2

  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

   

  TT

  Lĩnh vực/đối

  tượng TCVN

  Tên gọi TCVN

  Phương thức

  xây dựng TCVN

  Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựngTCVN

  Thời gian thực hiện

  Ghi chú

  Bằt đầu

  Kết thúc

  Khí tượng thủy văn (09)

  1

  Khí tượng thủy văn

  Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 4: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng cao không

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  2

  Khí tượng thủy văn

  Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5: Mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  3

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 10. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thuỷ triều

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  4

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 11. Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thuỷ triều

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  5

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 12. Quan trắc ra đa thời tiết

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  6

  Khí tượng thủy văn

  Quan trắc khí tượng thủy văn Phần 13. Quan trắc khí tượng nông nghiệp

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  7

  Khí tượng thủy văn

  Đánh giá chất lượng dự báo - phần 1: đánh giá chất lượng dự báo các yếu tố khí tượng

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  8

  Khí tượng thủy văn

  Đánh giá chất lượng dự báo - phần 2: đánh giá chất lượng dự báo các yếu tố thuỷ văn

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  9

  Khí tượng thủy văn

  Trạm khí tượng thủy văn tự động - Hồ sơ kỹ thuật điện tử

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

   

  Đia chất khoáng sản (20)

  1

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp thành lập bản đồ tổng liều bức xạ gamma tự nhiên.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  2

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp phân vùng môi trường phóng xạ tự nhiên.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  3

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phần I. Phương pháp đo hơi thủy ngân.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  4

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 2. Phương pháp đánh giá chất lượng tài liệu đo hơi thủy ngân.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  5

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 3.

  Phương pháp xử lý, đánh giá kết quả đo hơi thủy ngân.

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  6

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp thành lập bản đồ nồng độ hơi thủy ngân.

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  7

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 1. Phương pháp đo Detector vết hạt nhân

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  8

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phần 2. Phương pháp xử lý và phân tích tài liệu Detector vết hạt nhân.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  9

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp đo phổ gamma để xác định hoạt độ của U, Th, K trong đất phủ.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  10

  Địa chất

  khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường-Phương pháp lập bản đồ hoạt độ phóng xạ riêng trong đất phủ.

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  11

  Địa chất khoáng sản

  Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp thành lập bản đồ tổng hoạt độ phóng xạ trong tầng đất phủ

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  12

  Địa chất khoáng sản

  Đất, đá và quặng - Xác định hàm lượng tantal, niobi - Phương phap khối phổ ICP-MS

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  13

  Địa chất khoáng sản

  Đá quặng - Xác định tên đá - Phương pháp phân tích thạch học

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  14

  Địa chất khoáng sản

  Đá quặng - Xác định hàm lượng các khoáng vật quặng - Phương pháp phân tích khoáng tướng

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  15

  Địa chất

  khoáng sản

  Đá và khoáng vật - Xác định thành phần nguyên tố và tên khoáng vật trong các khoáng vật đất hiếm - Phương pháp microsond.

  Xây dựng mới

  Tổng cục ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  16

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 10. Phương pháp điều tra địa chất thủy văn

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  17

  Địa chất

  khoáng sản

  Lập bản đo ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 11. Phương pháp điều tra địa chất công trình

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  18

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 12. Phương pháp điều tra di sản địa chất

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  19

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 13. Phương pháp điều tra khoáng sản

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  20

  Địa chất khoáng sản

  Lập bản đồ ĐCKS tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền: Phần 14. Phương pháp phân tích tài liệu viễn thám

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  ĐCKSVN

  2020

  2020

   

  Viễn thám (02)

  1

  Viễn thám

  Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  Xây dựng mới

  Cục Viễn thám quốc gia

  2020

  2020

   

  2

  Viễn thám

  Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  Xây dựng mới

  Cục Viễn tham quốc gia

  2020

  2020

   

  Biến đổi khí hậu (01)

  1

  Biến đổi khí hậu

  Sản xuất xốp - Sử dụng chất trợ nở có tính cháy

  Xây dựng mới

  Cục Biến đổi khí hậu

  2020

  2020

   

                           
   
   

  Phụ lục 3

  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CA B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2020

  (Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

   

  TT

  Lĩnh

  vực/đối

  tượng

  TCVN

  Tên gọi QCVN

  Phương thức xây dựng QCVN

  Tổ chức biên soạn/ Ban kỹ thuật xây dựng QCVN

  Thời gian thực hiện

  Cơ quan đề xuất kế hoạch

  Ghi chú

  Bắt đầu

  Kết thúc

  Năm 2019 (02)

  Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý (01)

  1

  Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

  Sửa đổi, bổ sung QCVN42: 2012/BTNMT

  Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý

  2019

  2020

  Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý

   

  Khí tượng thủy văn (01)

  1

  Khí tượng thủy văn

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

  Sửa đổi, bổ sung

  QCVN18: 2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ)

  Tổng cục KTTV

  2019

  2019

  Tổng cục Khí tượng thủy văn

   

  Năm 2020 (06)

  Môi trường (03)

  1

  Môi trường

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong lò hơi

  Xây dựng mới

  Tổng cục Môi trường

  2020

  2020

  Tổng cục Môi trường

   

  2

  Môi trường

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản

  Xây dựng mới

  Tổng

  cục Môi trường

  2020

  2020

  Tổng cục Môi trường

   

  3

  Môi trường

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  đối với chất phân tán để xử lý dầu tràn

  Xây dựng mới

  Tổng

  cục Môi trường

  2020

  2020

  Tổng cục Môi trường

   

  Khí tượng thủy văn (03)

  1

  Khí tượng thủy văn

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

  Xây dựng mới

  Tổng cục

  KTTV

  2020

  2020

  Tổng cục KTTV

   

  2

  Khí tượng thủy văn

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2020

  2020

  Tổng cục KTTV

   

  3

  Khí tượng thủy văn

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

  Xây dựng mới

  Tổng cục KTTV

  2020

  2020

  Tổng cục KTTV

   

   
   

  Phụ lục 4

  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

  (Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

   

  STT

  Tên quy định kỹ thuật

  Năm ban hành

  Đơn vị chủ trì xây dựng

  Ghi chú

  I

  Lĩnh vực địa chất, khoáng sản (06)

   

   

   

  1

  Quy định công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá ốp lát

  2019

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  2

  Quy định về rút gọn, lưu giữ và bảo quản mẫu lõi khoan trong điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản

  2019

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  3

  Quy định kỹ thuật về công tác bay đo phổ gamma

  2019

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  4

  Quy định kỹ thuật về công tác khai đào trong điều tra, đánh giá

  và thăm dò khoáng sản

  2019

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  5

  Quy định kỹ thuật công tác khoan trong đánh giá, thăm dò khoáng sản

  2019

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  6

  Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản urani

  2019

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  II

  Lĩnh vực Khí tượng thủy văn (02)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

  2019

  Tổng cục KTTV

   

  2

  Quy định kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

  2019

  Tổng cục KTTV

   

  III

  Lĩnh vực Biển và Hải đảo (03)

   

   

   

  1

  Quy định quy trình quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kỹ thuật về giao khu vực biển

  2019

  Tổng cục Biển và Hải đảo

  Việt Nam

   

  2

  Quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc

  các yếu tố khí tượng biển (nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, gió, áp suất không khí, bức xạ, mây, tầm nhìn xa)

  2019

  Tổng cục Biển và Hải đảo

  Việt Nam

   

  3

  Quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc các yếu tố thủy văn biển (sóng, dòng chảy, mực nước, nhiệt độ nước biển, độ muối, sóng âm)

  2019

  Tổng cục Biển và Hải đảo

  Việt Nam

   

  IV

  Lĩnh vực Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý (05)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật về sử dụng hệ thống hạm định vị vệ tinh quốc gia trong đo đạc, thành lập bản đồ

  2019

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  2

  Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ

  1:2.000 và 1:5.000

  2019

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  3

  Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ

  1:10.000,1:25.000

  2019

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  4

  Quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và

  1:5.000.

  2019

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  5

  Quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000,

  1:25.000.

  2019

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  VI

  Lĩnh vực Viễn thám (12)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật công tác bảo trì trạm thu ảnh viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  2

  Quy định kỹ thuật giám sát thực hiện quy hoạch sự dụng đất bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  3

  Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  4

  Quy định kỹ thuật giám sát biến động lớp phủ mặt đất bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  5

  Quy định kỹ thuật giám sát dầu tràn trên biển bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  6

  Quy định kỹ thuật giám sát sụt lún bằng công nghệ viễn thám radar giao thoa

  2019

  Cục VTQG

   

  7

  Quy định kỹ thuật giám sát nước ngoài biên giới

  2019

  Cục VTQG

   

  8

  Quy định kỹ thuật giám sát lượng khí thải các-bon bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  9

  Quy định kỹ thuật giáp sát biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  10

  Quy định kỹ thuật giám sát xói lở bờ biển bằng công nghệ viễn

  thám

  2019

  Cục VTQG

   

  11

  Quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng

  công

  nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  12

  Quy định kỹ thuật giám sát hạn hán bằng công nghệ viễn thám

  2019

  Cục VTQG

   

  VII

  Lĩnh vực đất đai (04)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

  2019

  Tổng cục QLĐĐ

   

  2

  Quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ các khu vực đất trồng lúa cần bảo vệ

  2019

  Tổng cục QLĐĐ

   

  VIII

  Lĩnh vực Tài nguyên nước (04)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật về thành lập, quản lý, vận hành trạm quan trắc tài nguyên nước

  2019

  Cục Quản lý Tài nguyên nước

   

  2

  Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

  2019

  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

   

  3

  Quy định kỹ thuật về xây dựng bản tin cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

  2019

  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

   

  4

  Quy định kỹ thuật về bổ sung nhân tạo nước dưới đất

  2019

  Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

   

  IX

  Lĩnh vực khác (09) (Công nghệ thông tin và Dữ liệu)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật cấu trúc dữ liệu trao đổi giữa các lĩnh vực trong Bộ Tài nguyên và Môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  2

  Quy định kỹ thuật cấu trúc dữ liệu trao đổi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  3

  Quy định kỹ thuật về việc quản lý, duy trì, cập nhật kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  4

  Quy định kỹ thuật về việc tích hợp, kết nối liên thông tin với

  Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  5

  Quy định kỹ thuật về thu thập, chuẩn hóa, tích hợp, cập nhật dữ

  liệu quan trắc tài nguyên môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  6

  Quy trình kỹ thuật về quản lý, chia sẻ, khai thác thông tin dữ

  liệu quan trắc tài nguyên môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  7

  Quy định kỹ thuật về cấu trúc nội dung dữ liệu quan trắc môi trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  8

  Quy định kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản dữ

  liệu ngành TNMT

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  9

  Quy định kỹ thuật về công tác thư viện ngành tài nguyên và môi

  trường

  2019

  Cục CNTT&DL TNMT

   

   
   

  Phụ lục 5

  KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

  (Kèm theo Quyết định số 3370/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 11 năm 2018)

   

  STT

  Tên quy định kỹ thuật

  Nãm ban hành

  Đơn vị chủ trì xây dựng

  Ghi chú

  I

  Lĩnh vực Địa chất, khoáng sản (02)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật biên tập, thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ

  1:250.000

  2020

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  2

  Quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng và tài nguyên mỏ đá ốp lát

  2020

  Tổng cục ĐC&KSVN

   

  II

  Lĩnh vực Khí tượng thủy văn (02)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật về kiểm soát tài liệu quan trắc bức xạ

  2020

  Tổng cục KTTV

   

  2

  Quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn

  2020

  Tổng cục KTTV

   

  III

  Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ (05)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật về kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

  2020

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  2

  Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000,

  1:100.000.

  2020

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  3

  Quy định kỹ thuật về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000,1:5000, 1:10.000

  2020

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  4

  Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000.

  2020

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  5

  Quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

  2020

  Cục ĐĐBĐ&TTĐL

   

  IV

  Lĩnh vực Tài nguyên nước (01)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng cảnh báo, dự báo tài nguyên nước

  2020

  Trung tâm Quy hoạch và

  Điều tra tài nguyên nước quốc gia

   

  V

  Lĩnh vực Viễn thám (06)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

  2020

  Cục VTQG

   

  2

  Quy định kỹ thuật giám sát ô nhiễm môi trường biển ven bờ bằng công nghệ viễn thám

  2020

  Cục VTQG

   

  3

  Quy định kỹ thuật giám sát ô nhiễm môi trường không khí bằng công nghệ viễn thám

  2020

  Cục VTQG

   

  4

  Quy định kỹ thuật giám sát xói mòn đất bằng công nghệ viễn thám

  2020

  Cục VTQG

   

  5

  Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám

  2020

  Cục VTQG

   

  6

  Quy định kỹ thuật giám sát xói lở bờ sông bằng công nghệ viễn thám

  2020

  Cục VTQG

   

  VI

  Lĩnh vực đất đai (01)

  1

  Quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  cấp quốc gia, cấp vùng

  2020

  Tổng cục Quản lý đất đai

   

  VII

  Lĩnh vực khác (10) (Công nghệ thông tin và Dữ liệu)

   

   

   

  1

  Quy định kỹ thuật về danh mục bảng mã dùng chung cần thiết là dữ liệu

  nền tảng và đảm bảo sự trao đổi dữ liệu giữa các HTTT trong ngành tài nguyên và môi trường

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  2

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Đất đai

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  3

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Tài nguyên nước

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  4

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Địa chất khoáng sản

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  5

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Môi trường

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  6

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Khí tượng thủy văn

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  7

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  8

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Biển và Hải đảo

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  9

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Biến đổi khí hậu

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

  10

  Quy định kỹ thuật về mô hình và cấu trúc CSDL Viễn thám

  2020

  Cục CNTT&DL TNMT

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 3370/QĐ-BTNMT xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 3370/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/11/2018
  Hiệu lực: 01/01/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới