logo

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Tp.Đà Nẵng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 35/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Đức Thơ
  Ngày ban hành: 30/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  -------

  Số: 35/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  ---------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 06 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành đnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng n và độ rung, nước mặt lc địa, đất, nước dưới đất, nước biển, khí thải, phóng xạ nước thải, trầm tích, chất thải, trạm quan trắc không khí tự động liên tục và trạm quan trắc nước mặt tự động liên tục;

  Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy đnh về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bvà biên chế cho trạm quan trắc môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của BTài nguyên và Môi trường quy định chế độ ph cp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp đc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc viên môi trưng; điều tra cơ bản tài nguyên nước;

  Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính về sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư s 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khu hao tài sản cđịnh;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 600/TTr-STNMT ngày 23/7/2019.

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nng ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.

  Các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan được đầu tư tài sản cố định, giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phải trừ chi phí khấu hao tài sản cố định và các khoản chi cho con người tham gia thực hiện dự án hoặc nhiệm vụ được giao.

  Điều 3. Trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tin lương, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động ảnh hưởng tới bộ đơn giá tăng hoặc giảm trên 10% thì đơn giá được tính toán điều chỉnh lại cho phù hợp.

  Khi mức lương cơ sở có sự thay đổi, chi phí nhân công hiện hành sẽ được tính bng chi phí nhân công trong Bộ đơn giá theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng nhân với hệ số điều chỉnh K. Hệ số điều chỉnh K được tính: K = mức lương cơ sở theo quy định hiện hành/1.390.000 đồng.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8/2019. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND thành phố Đà Nng về việc Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nng.

  Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và UBND thành phố; Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước Đà Nng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cục Kiểm tr
  a VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà N
  ng;
  - TVTU; TT HĐND TP;
  - UB MTTQVN thành phố;
  - CT và các PCT UBND TP;
  - Ch
  ánh Văn phòng UBND thành phố;
  - Các Sở, ban, ngành;
  - Kho bạc Nhà nước Đà N
  ng;
  - Cổng TTĐT thành phố;
  - Báo Đà N
  ng;
  - Đài Phát thanh truyền h
  ình tp Đà Nng;
  - UBND các quận, huyện;
  - Lưu: VT
  , ĐTĐT.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Huỳnh Đức Thơ

   

  PHỤ LỤC

  ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 35/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố Đà Nng)

  Đvt: đng.

  TT

  Mã hiệu

  Thông số phân tích

  Đơn giá đề xuất/ thông số (không tính khấu hao)

  Đơn giá đề xuất/ thông số (có tính khấu hao)

  I

  Môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung

  1

  KK1

  Nhiệt độ, độ ẩm (tính cho 01 thông số)

  50.000

  51.000

  2

  KK2

  Vận tốc gió, hướng gió (tính cho 01 thông số)

  50.000

  51.000

  3

  KK3

  Áp suất khí quyển

  50.000

  51.000

  4

  KK4a

  Bụi tổng số (TSP), PM10, PM2,5 (TCVN 5067-1995) (tính cho 01 thông số)

  201.000

  214.000

  5

  KK4b

  Chì (Pb) (TCVN 6152 - 1996)

  336.000

  456.000

  6

  KK5

  CO (TCN của Bộ Y tế 52TCN 352 - 89)

  465.000

  636.000

  7

  KK6

  NO2 (Thường quy kỹ thuật YHLĐ&VSMT Bộ Y tế 1993)

  313.000

  402.000

  8

  KK7

  SO2 (TCVN 5971-1995)

  389.000

  461.000

  9

  KK8

  O3 (Phương pháp Kali Iodua NBIK của WHO)

  253.000

  304.000

  10

  KK9

  Amoniac (NH3)

  572.000

  668.000

  11

  KK10

  Hydrosunfua (H2S)

  305.000

  396.000

  12

  KK11

  Hơi axit (HCL, HF, HNO3, H2SO4, HCN) (tính cho 01 thông số)

  328.000

  379.000

  13

  KK12

  Benzen (C6H6), Toluen (C6H5CH3), Xylen (C6H4(CH3)2, Styren (C6H5CHCH2) (tính cho 01 thông số)

  400.000

  532.000

   

  Tiếng ồn giao thông

  1

  TO1

  L Aeq, L Amax (TCVN 5964:1995, ISO 1996/1-1982) (tính cho 01 thông số)

  140.000

  169.000

  2

  TO2

  Cường độ dòng xe

  288.000

  318.000

   

  Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị (ĐM10/2007/QĐ-BTNMT -trang 27)

  1

  TO3

  L Aeq, L Amax, L A50 (TCVN 5964:1995, ISO 1996/1-1982) (tính cho 01 thông số)

  140.000

  170.000

  2

  TO4

  Mức ồn theo tần số (dải Octa)

  172.000

  203.000

   

  Độ rung

   

  ĐR

   

  176.000

  208.000

  II

  Môi trường nước mặt lục địa

  1

  NM1a1

  Nhiệt độ nước

  62.000

  84.000

  2

  NM1a2

  pH

  71.000

  93.000

  3

  NM1b

  Thế oxi hóa khử (ORP)

  61.000

  83.000

  4

  NM2a

  Oxy hòa tan (DO)

  70.000

  93.000

  5

  NM2b

  Độ đục

  73.000

  95.000

  NM3a

  Chất rắn hòa tan (TDS),

  92.000

  114.000

  7

  NM3b

  Độ dẫn điện (EC)

  92.000

  114.000

  8

  NM4

  Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ của nước, pH, thế oxy hóa khử, ORP, Oxy hòa tan, độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), độ dẫn điện

  298.000

  364.000

  9

  NM5

  Chất rắn lơ lửng (TSS)

  161.000

  194.000

  10

  NM6a

  Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

  159.000

  195.000

  11

  NM6b

  Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  189.000

  229.000

  12

  NM7a

  Nitơ- amoni (NH4+)

  207.000

  231.000

  13

  NM7b

  Nitrite (NO2-)

  296.000

  362.000

  14

  NM7c

  Nitrate (NO3-)

  189.000

  225.000

  15

  NM7d

  Tổng P

  248.000

  302.000

  16

  NM7đ

  Tổng N

  272.000

  333.000

  17

  NM7e1

  Kim loại nặng Pb

  314.000

  432.000

  18

  NM7e2

  Kim loại nặng Cd

  365.000

  483.000

  19

  NM7g1

  Kim loại nặng As

  334.000

  438.000

  20

  NM7g2

  Kim loại nặng Hg

  359.000

  462.000

  21

  NM7h1

  Kim loại Fe

  255.000

  340.000

  22

  NM7h2

  Kim loại Cu

  255.000

  340.000

  23

  NM7h3

  Kim loại Zn

  255.000

  340.000

  24

  NM7h4

  Kim loại Mn

  255.000

  340.000

  25

  NM7h5

  Kim loại Cr

  135.000

  220.000

  26

  NM7h6

  Kim loại Ni

  255.000

  340.000

  27

  NM7i

  Sulphat (SO42-)

  231.000

  275.000

  28

  NM7k

  Photphat (PO43-)

  226.000

  269.000

  29

  NM7l

  Clorua (Cl-)

  176.000

  209.000

  30

  NM7m

  Florua (F-)

  216.000

  259.000

  31

  NM7n

  Crôm (VI)

  208.000

  254.000

  32

  NM8

  Tổng dầu, mỡ

  411.000

  482.000

  33

  NM9a

  Coliform

  726.000

  809.000

  34

  NM9b

  E.Coli

  525.000

  609.000

  35

  NM10

  Tổng cácbon hữu cơ (TOC)

  269.000

  344.000

  36

  NM11

  Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  1.066.000

  1.222.000

  37

  NM12

  Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ

  886.000

  1.155.000

  38

  NM13

  Xyanua (CN-)

  347.000

  443.000

  39

  NM14

  Chất hoạt động bề mặt

  399.000

  471.000

  40

  NM15

  Phenol

  447.000

  534.000

  41

  NM16

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho một mẫu)

  1.972.000

  2.060.000

  III

  Môi trường Đất

  1

  Đ1a

  Cl-

  313.000

  415.000

  2

  Đ1b

  SO42-

  324.000

  441.000

  3

  Đ1c

  HCO3-

  324.000

  441.000

  4

  Đ1d

  Tổng K2O

  341.000

  509.000

  5

  Đ1e

  Tổng N

  409.000

  571.000

  6

  Đ1f

  Tổng P

  396.000

  558.000

  7

  Đ1g

  Tổng các bon hữu cơ

  382.000

  491.000

  8

  Đ2a

  Ca2+

  378.000

  521.000

  9

  Đ2b

  Mg2+

  378.000

  521.000

  10

  Đ2c

  K+; Na+ (tính cho 01 thông số)

  331.000

  518.000

  11

  Đ2d

  Al3+

  383.000

  526.000

  12

  Đ2e

  Fe3+

  318.000

  410.000

  13

  Đ2f

  Mn2+

  328.000

  466.000

  14

  Đ2g

  Pb; Cd (tính cho 01 thông số)

  373.000

  744.000

  15

  Đ2h

  Hg

  663.000

  1.129.000

  16

  Đ2i

  As

  477.000

  942.000

  17

  Đ2k

  Fe; Cu; Zn; Cr; Mn, Ni (tính cho 01 thông số)

  409.000

  573.000

  18

  Đ3a

  Thuc BVTV nhóm Clo hữu cơ (TCVN 8061:2009): 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT, Alpha- Endosulfan, Beta-Endosulfan Endosulfan-sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Alpha- HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor

  1.651.000

  1.941.000

  19

  Đ3b

  Thuc BVTV nhóm photpho hữu cơ (TCVN 8062:2009): 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin DDE, DDD, DDT, Alpha- 5 Endosulfan, Beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin Endrin Aldehyde, Alpha- HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Heptaclor, Trans-Heptaclor Epoxide, Methoxyclor

  1.386.000

  1.676.000

  20

  Đ4

  Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid: Permethrin, Deltamethrin, Cypermethrin, Fenvalerate

  1.651.000

  1.952.000

  21

  Đ5

  PCBs

  1.651.000

  1.952.000

  22

  Đ6

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho một mẫu)

  1.844.000

  2.017.000

  IV

  Nước dưới đất

  1

  NN1a

  Nhiệt độ

  43.000

  50.000

  2

  NN1b

  pH

  48.000

  55.000

  3

  NN2

  DO

  56.000

  62.000

  4

  NN3a

  Độ đục

  55.000

  62.000

  5

  NN3b

  Độ dẫn điện

  60.000

  67.000

  6

  NN3c

  Thoxy hóa khử (ORP)

  56.000

  62.000

  7

  NN3d

  Tổng chất rn hòa tan (TDS)

  59.000

  66.000

  8

  NN4

  Lấy mu, phân tích đồng thời: nhiệt độ, pH, DO, độ đục. EC, OPR, TDS

  233.000

  240.000

  9

  NN5a

  Tổng chất lơ lửng (TSS)

  145.000

  171.000

  10

  NN5b

  Chất rắn tổng số (TS)

  156.000

  182.000

  11

  NN6

  Độ cứng tổng số theo CaCO3

  277.000

  302.000

  12

  NN7a

  Chỉ số pecmanganat

  155.000

  196.000

  13

  NN7b

  Amoni (NH4+)

  285.000

  321.000

  14

  NN7c

  Nitrite (NO2-)

  275.000

  310.000

  15

  NN7d

  Nitrate (NO3-)

  195.000

  197.000

  16

  NM7đ

  Sulphat (SO42-)

  180.000

  218.000

  17

  NM7e

  Florua (F-)

  191.000

  226.000

  18

  NM7f

  Potphat (PO43-)

  162.000

  209.000

  19

  NM7g

  Oxyt silic (SiO3)

  181.000

  216.000

  20

  NM7h

  Tổng N

  249.000

  293.000

  21

  NM7i

  Kim loại nặng Cr (VI)

  257.000

  405.000

  22

  NM7k

  Tổng P

  239.000

  293.000

  23

  NM7l

  Clorua (Cl-)

  168.000

  209.000

  24

  NM7m1

  Kim loại nặng Pb

  318.000

  445.000

  25

  NM7m2

  Kim loại nặng Cd

  325.000

  452.000.

  26

  NM7n1

  Kim loại nặng As

  334.000

  498.000

  27

  NM7n2

  Kim loại nặng Se

  334.000

  498.000

  28

  NM7n3

  Kim loại nặng Hg

  321.000

  485.000

  29

  NM7o

  Sunfua (S2-)

  181.000

  216.000

  30

  NM7p1

  Kim loại nặng Fe

  318.000

  466.000

  31

  NM7p2

  Kim loại nặng Cu

  318.000

  466.000

  32

  NM7p3

  Kim loại nặng Zn

  318.000

  466.000

  33

  NM7p4

  Kim loại nặng Mn

  318.000

  466.000

  34

  NM7p5

  Kim loại nặng Cr

  318.000

  466.000

  35

  NM7p6

  Kim loại nặng Ni

  318.000

  466.000

  36

  NM8

  Cyanua (CN-)

  336.000

  382.000

  37

  NM9a

  Coliform

  491.000

  556.000

  38

  NM9b

  E.coli

  491.000

  556.000

  39

  NM10

  Thuốc BVTV nhóm clo hữu cơ

  1.277.000

  1.520.000

  40

  NM11

  Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ

  856.000

  1.099.000

  41

  NM12

  Phenol

  387.000

  455.000

  42

  NM13

  Phân tích đồng thời các kim loại nặng

  1.536.000

  1.777.000

  V

  Nước mưa

  1

  MA1a

  Nhiệt độ nước

  35.000

  48.000

  2

  MA1b

  pH (TCVN 4559-1988)

  36.000

  40.000

  3

  MA2a

  Độ dẫn điện (EC)

  47.000

  59.000

  4

  MA2b

  Thế oxy hóa khử (ORP)

  68.000

  80.000

  5

  MA2c

  Độ đục

  56.000

  69.000

  6

  MA2d

  Tng chất rắn hòa tan

  44.000

  57.000

  7

  MA2đ

  Hàm lượng oxy hòa tan (DO)

  44.000

  57.000

  8

  MA3

  Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Độ dẫn điện (EC), Thoxy hóa khử (ORP), Độ đục, tổng chất rắn hòa tan, DO

  214.000

  227.000

  9

  MA4a

  Clorua (Cl-)

  164.000

  238.000

  10

  MA4b

  Nitrite (NO2-)

  203.000

  309.000

  11

  MA4c

  Nitrate (NO3-)

  178.000

  281.000

  12

  MA4d

  Nitơ- amoni (NH4+)

  213.000

  291.000

  13

  MA4e

  Sulphat (SO42-)

  215.000

  322.000

  14

  MA4f

  Crom VI (Cr6+)

  202.000

  306.000

  15

  MA5a

  Na+

  347.000

  370.000

  16

  MA5b

  NH4+

  213.000

  291.000

  17

  MA5c

  K+

  347.000

  370.000

  18

  MA5c

  Mg2+

  196.000

  354.000

  19

  MA5d

  Ca2+

  196.000

  354.000

  20

  MA5f1

  Kim loại nặng Pb

  345.000

  499.000

  21

  MA5f2

  Kim loại nặng Cd

  345.000

  499.000

  22

  MA5g1

  Kim loại nặng As

  368.000

  599.000

  23

  MA5g2

  Kim loại nặng Hg

  368.000

  599.000

  24

  MA5h1

  Kim loại nặng Fe

  238.000

  391.000

  25

  MA5h2

  Kim loại Cu

  238.000

  391.000

  26

  MA5h3

  Kim loại Zn

  238.000

  391.000

  27

  MA5h4

  Kim loại Cr

  238.000

  391.000

  28

  MA5h5

  Kim loại Mn

  238.000

  391.000

  29

  MA5h6

  Kim loại Ni

  238.000

  391.000

  30

  MA6a

  Phân tích đồng thời các kim loại (Cu; Fe; Zn; Mn, Ni, Cr)

  481.000

  732.000

  31

  MA6b

  Phân tích đồng thời các anion Cl, F-, NO2-, NO3-, SO4-2

  329.000

  469.000

  VI

  Nước biển gần bờ xa bờ

  1

  NB1

  Nhiệt độ không khí, độ m không khí (tính cho 01 thông số)

  60.000

  62.000

  2

  NB2

  Tốc độ gió

  60.000

  73.000

  3

  NB3

  Sóng

  62.000

  75.000

  4

  NB4

  Tốc độ dòng chảy tầng mặt

  74.000

  130.000

  5

  NB5

  Nhiệt độ nước biển

  88.000

  119.000

  6

  NB6

  Độ muối

  88.000

  104.000

  7

  NB7

  Độ đục

  93.000

  116.000

  8

  NB8

  Độ trong suốt

  85.000

  91.000

  9

  NB9

  Độ màu

  85.000

  108.000

  10

  NB10

  pH

  98.000

  113.000

  11

  NB11

  Oxy hòa tan (DO)

  117.000

  139.000

  12

  NB12, NB13

  Độ dẫn điện (EC), tổng chất rắn hòa tan. (tính cho 01 thông số)

  108.000

  121.000

  13

  NB14

  Lấy mẫu, đo đồng thời: pH, DO, EC, TDS

  291.000

  329.000

  14

  NB15a

  NH4+-N

  266.000

  318.000

  15

  NB15b

  NO2- - N

  246.000

  298.000

  16

  NB15c

  NO3- - N

  262.000

  315.000

  17

  NB15d

  SO42-

  229.000

  277.000

  18

  NB15đ

  PO43-

  230.000

  297.000

  19

  NB15e

  SiO32-

  229.000

  294.000

  20

  NB15f

  Tổng N

  269.000

  347.000

  21

  NB15g

  Tổng P

  270.000

  365.000

  22

  NB15h

  Crom (VI)

  244.000

  313.000

  23

  NB15i

  Florua (F-)

  252.000

  321.000

  24

  NB15k

  Sulfua (S2-)

  251.000

  287.000

  25

  NB16a

  COD

  233.000

  297.000

  26

  NB16b

  BOD5

  227.000

  291.000

  27

  NB17a

  Tổng chất rắn lơ lng (TSS)

  226.000

  273.000

  28

  NB17b

  Độ màu

  222.000

  293.000

  29

  NB18

  Coliform, Fecal Coliform (tính cho 01 thông số)

  697.000

  790.000

  30

  NB19

  Chlorophylla, Chlorophyll b, Chlorophyll c (tính cho 01 thông số)

  241.000

  287.000

  31

  NB20

  CN-

  379.000

  491.000

  32

  NB21a

  Pb, Cd

  324.000

  477.000

  33

  NB21b

  Hg, As

  401.000

  591.000

  34

  NB21c

  Fe, Cu, Cr, Zn, Mn, Ni, CrIII (tính cho 01 thông số)

  319.000

  482.000

  35

  NB22

  Tổng Dầu mỡ khoáng

  594.000

  729.000

  36

  NB23

  Phenol

  371.000

  576.000

  37

  NB24a

  Hóa chất BVTV nhóm Clo

  1.680.000

  2.260.000

  38

  NB24b

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  1.563.000

  2.143.000

  39

  NB24c

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho một mẫu)

  1.700.000

  2.133.000

   

  Trầm tích biển: N-NO2, N-NO3, P-PO4, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, CN-, Độ ẩm, Tỷ trọng, Chất hữu cơ, Tổng N, Tổng P, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Tổng Dầu mỡ khoáng

  40

  NB25a

  NO2- - N

  563.000

  616.000

  41

  NB25b

  NO3- - N

  440.000

  500.000

  42

  NB25c

  NH4+ - N

  441.000

  494.000

  43

  NB25d

  PO43- - P

  398.000

  445.000

  44

  NB25đ

  Pb, Cd

  536.000

  683.000

  45

  NB25e

  Hg, As

  552.000

  766.000

  46

  NB25f

  Cu, Zn

  462.000

  619.000

  47

  NB25g

  CN-

  523.000

  617.000

  48

  NB25h

  Độ ẩm

  387.000

  412.000

  49

  NB25i

  Tỷ trọng

  316.000

  339.000

  50

  NB25j

  Chất hữu cơ

  609.000

  648.000

  51

  NB25k

  Tổng N

  537.000

  616.000

  52

  NB25l

  Tổng P

  467.000

  524.000

  53

  NB25m

  Tổng Hóa chất BVTV nhóm Clo

  2.360.000

  3.035.000

  54

  NB25n

  Tổng Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  1.690.000

  2.365.000

  55

  NB25o

  Tổng Dầu, mỡ khoáng

  740.000

  849.000

   

  Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc, Động vật phù du, Động vật đáy, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg

  56

  NB26a

  Thực vật phù du, Tảo độc (tính cho 01 thông số)

  435.000

  490.000

  57

  NB26b

  Động vật phù du, Động vật đáy (tính cho 01 thông số)

  437.000

  473.000

  58

  NB26c

  Hóa chất BVTV nhóm Clo

  2.198.000

  2.398.000

  59

  NB26d

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  1.615.000

  1.768.000

  60

  NB26đ

  Pb, Cd (tính cho 01 thông số)

  563.000

  710.000

  61

  NB26e

  Hg, As (tính cho 01 thông s)

  584.000

  749.000

  62

  NB26f

  Cu, Zn, Mg (tính cho 01 thông số)

  490.000

  641.000

  VII

  Môi trường nước biển xa b

  1

  NB1

  Nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí (tính cho 01 thông số)

  98.000

  113.000

  2

  NB2

  Tc độ gió

  98.000

  119.000

  3

  NB3

  Sóng

  90.000

  111.000

  4

  NB4

  Tốc độ dòng chảy

  147.000

  158.000

  5

  NB5

  Nhiệt độ nước biển

  129.000

  161.000

  6

  NB6

  Độ muối

  150.000

  166.000

  7

  NB7

  Độ đục

  133.000

  156.000

  8

  NB8

  Độ trong suốt

  128.000

  133.000

  9

  NB9

  Độ màu

  128.000

  151.000

  10

  NB10

  pH

  142.000

  157.000

  11

  NB11

  DO

  144.000

  166.000

  12

  NB12, 13

  EC, TDS

  147.000

  158.000

  13

  NB14

  Lấy mẫu, phân tích đồng thời: pH, DO, EC, TDS

  326.000

  364.000

  14

  NB15a

  NH4+ - N

  291.000

  345.000

  15

  NB15b

  NO2- - N

  271.000

  325.000

  16

  NB15c

  NO3- - N

  288.000

  310.000

  17

  NB15d

  SO4(2-)

  256.000

  289.000

  18

  NB15đ

  PO4(3-)

  258.000

  327.000

  19

  NB15e

  SiO3(2-)

  256.000

  322.000

  20

  NB15f

  Tổng N

  288.000

  367.000

  21

  NB15g

  Tổng P

  306.000

  383.000

  22

  NB15h

  Crom (VI)

  275.000

  345.000

  23

  NB15i

  Florua (F-)

  283.000

  353.000

  24

  NB15k

  Sulfua (S2-)

  274.000

  342.000

  25

  NB16a

  COD

  261.000

  341.000

  26

  NB16b

  BOD5

  255.000

  335.000

  27

  NB17a

  SS

  238.000

  300.000

  28

  NB17b

  Độ màu

  249.000

  336.000

  29

  NB18

  Coliform, Fecal Coliform (tính cho 01 thông số)

  717.000

  826.000

  30

  NB19

  Chlorophylla, Chlorophyll b, Chlorophyll c (tính cho 01 thông số)

  253.000

  315.000

  31

  NB20

  CN-

  376.000

  403.000

  32

  NB21a

  Pb, Cd (tính cho 01 thông số)

  336.000

  479.000

  33

  NB21b

  Hg, As

  414.000

  593.000

  34

  NB21c

  Fe, Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr, CrIII (tính cho 01 thông số)

  332.000

  484.000

  35

  NB22

  Dầu mỡ trong tng nước mặt

  591.000

  715.000

  36

  NB23

  Phenol

  384.000

  578.000

  37

  NB24a

  Hóa chất BVTV nhóm Clo

  1.679.000

  2.155.000

  38

  NB24b

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  1.576.000

  2.143.000

  39

  NB24c

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho một mẫu)

  1.710.000

  2.013.000

   

  Trầm tích biển, N-NO2, N-NO3, P-PO4, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, CN-, Độ m, Tỷ trọng, Chất hữu cơ, Tổng N, Tổng P, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Dầu mỡ

  40

  NB25a

  NO2- - N

  577.000

  614.000

  41

  NB25b

  NO3- - N

  463.000

  505.000

  42

  NB25c

  NH4 - N

  464.000

  502.000

  43

  NB25d

  PO43- - P

  427.000

  460.000

  44

  NB25đ

  Pb, Cd (tính cho 01 thông số)

  595.000

  717.000

  45

  NB25e

  Hg, As (tính cho 01 thông số)

  614.000

  752.000

  46

  NB25f

  Cu, Zn (tính cho 01 thông số)

  487.000

  614.000

  47

  NB25g

  CN-

  543.000

  612.000

  48

  NB25h

  Độ ẩm

  407.000

  423.000

  49

  NB25i

  Tỷ trọng

  340.000

  357.000

  50

  NB25j

  Chất hữu cơ

  622.000

  652.000

  51

  NB25k

  Tổng N

  550.000

  598.000

  52

  NB25l

  Tổng P

  489.000

  529.000

  53

  NB25m

  Tổng Hóa chất BVTV nhóm Clo

  2.268.000

  2.734.000

  54

  NB25n

  Tổng Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  1.658.000

  2.124.000

  55

  NB25o

  Tổng Dầu, mỡ khoáng

  756.000

  833.000

   

  Sinh vật biển: Thực vật phù du, Tảo độc, Động vật phù du, Động vật đáy, Hóa chất BVTV nhóm Clo, Hóa chất BVTV nhóm Photpho, Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Mg.

  56

  NB26a

  Thực vật phù du, Tảo độc (tính cho 01 thông số)

  433.000

  440.000

  57

  NB26b

  Động vật phù du, Động vật đáy (tính cho 01 thông số)

  437.000

  461.000

  58

  NB26c

  Hóa chất BVTV nhóm Clo

  2.097.000

  2.247.000

  59

  NB26d

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  1.528.000

  1.666.000

  60

  NB26đ

  Pb, Cd (tính cho 01 thông số)

  600.000

  720.000

  61

  NB26e

  Hg, As (tính cho 01 thông số)

  626.000

  757.000

  62

  NB26f

  Cu, Zn, Mg. (tính cho 01 thông số)

  491.000

  613.000

  VIII

  Khí thải

  1

  KT1a

  Nhiệt độ

  94.000

  100.000

  2

  KT1b

  Độ ẩm

  94.000

  100.000

  3

  KT2a

  Vận tốc gió

  94.000

  100.000

  4

  KT2b

  Hướng gió

  94.000

  100.000

  5

  KT3

  Áp suất khí quyển

  94.000

  100.000

   

  Các thông số đo tại hiện trường

  6

  KT4

  Nhiệt độ

  286.000

  395.000

  7

  KT5

  Tốc độ dòng khí thải

  286.000

  357.000

  8

  KT6

  Hàm ẩm

  88.000

  175.000

  9

  KT7

  Khối lượng mol phân tử khí khô

  193.000

  290.000

  10

  KT8

  Áp suất khí thải

  272.000

  277.000

  11

  KT9a

  Khí O2

  1.012.000

  1.110.000

  12

  KT9b

  Khí CO

  1.012.000

  1.111.000

  13

  KT9c

  Khí NO

  1.013.000

  1.112.000

  14

  KT9d

  Khí NO2

  1.013.000

  1.112.000

  15

  KT9đ

  Khí SO2

  1.013.000

  1.111.000

   

  Các thông số lấy mẫu tại hiện trường

  16

  KT9a

  Khí CO

  654.000

  900.000

  17

  KT9b

  Khí NOx

  653.000

  939.000

  18

  KT9c

  Khí SO2

  650.000

  896.000

  19

  KT10a

  Bụi tổng số (TSP)

  1.540.000

  1.883.000

  20

  KT10b

  Bụi PM10

  1.540.000

  1.883.000

  21

  KT11a

  Khí HCl

  788.000

  1.319.000

  22

  KT11b

  Khí HF

  845.000

  1.376.000

  23

  KT11c

  Khí H2SO4

  845.000

  1.376.000

  24

  KT12a1

  Kim loại Pb

  694.000

  1.406.000

  25

  KT12a2

  Kim loại Cd

  694.000

  1.406.000

  26

  KT12b1

  Kim loại As

  696.000

  1.504.000

  27

  KT12b2

  Kim loại Se

  696.000

  1.504.000

  28

  KT12b3

  Kim kim loại Sb

  696.000

  1.504.000

  29

  KT12b4

  Kim loại Hg

  696.000

  1.504.000

  30

  KT12c1

  Kim loại Cu

  662.000

  1.335.000

  31

  KT12c2

  Kim loại Cr

  662.000

  1.335.000

  32

  KT12c3

  Kim loại Mn

  662.000

  1.335.000

  33

  KT12c4

  Kim loại Zn

  662.000

  1.335.000

  34

  KT12c5

  Kim loại Ni

  662.000

  1.335.000

  35

  KT12d

  Hơi Hg

  1.090.000

  1.763.000

  36

  KT13a

  Hp chất hữu cơ

  1.128.000

  1.952.000

  37

  KT13b

  Tng các hp chất hữu cơ (không bao gồm Metan) (TGNMO)

  1.097.000

  2.042.000

  41

  KT14

  Phân tích đng thời các kim loại (trừ Hg) (giá cho một mẫu)

  1.990.000

  2.977.000

   

   

  Đặc tính nguồn thải

   

   

  38

  KT15a

  Chiều cao nguồn thải

  221.000

  223.000

  39

  KT15b

  Đường kính trong miệng ống khói

  221.000

  223.000

  40

  KT16

  Lưu lượng khí thải

  394.000

  491.000

  IX

  Nước thải

  1

  NT1

  Nhiệt độ

  47.000

  50.000

  2

  NT2

  pH

  55.000

  58.000

  3

  NT3

  Vận tốc

  93.000

  96.000

  4

  NT4a

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  50.000

  52.000

  5

  NT4b

  Độ màu

  50.000

  52.000

  6

  NT5a

  Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

  160.000

  189.000

  7

  NT5b

  Nhu cu oxy hóa học (COD)

  203.000

  262.000

  8

  NT6

  Chất rắn lơ lửng (SS)

  152.000

  181.000

  9

  NT7a

  Coliform

  477.000

  555.000

  10

  NT7b

  E.Coli

  483.000

  560.000

  11

  NT8

  Tng du, mỡ khoáng

  374.000

  535.000

  12

  NT9

  Cyanua (CN-)

  284.000

  339.000

  13

  NT10a

  Tổng P

  236.000

  301.000

  14

  NT10b

  Tổng N

  244.000

  318.000

  15

  NT10c

  Nitơ amôn (NH4+)

  200.000

  239.000

  16

  NT10d

  Sunlfua (S2-)

  183.000

  231.000

  17

  NT10đ

  Crom (VI)

  215.000

  254.000

  18

  NT10e

  Nitrate (NO3)

  211.000

  251.000

  19

  NT10f

  Sulphat (SO42)

  198.000

  246.000

  20

  NT10g

  Photphat (PO43-)

  199.000

  301.000

  21

  NT10h

  Florua (F-)

  204.000

  252.000

  22

  NT10i

  Clorua (Cl-)

  176.000

  217.000

  23

  NT10j

  Clo dư (Cl2)

  299.000

  335.000

  24

  NT10k1

  Kim loại nặng (Pb)

  285.000

  491.000

  25

  NT10k2

  Kim loại nặng (Cd)

  285.000

  491.000

  26

  NT10l1

  Kim loại nặng (As)

  317.000

  560.000

  27

  NT10l2

  Kim loại nặng (Hg)

  293.000

  535.000

  28

  NT10m1

  Kim loại (Cu)

  255.000

  424.000

  29

  NT10m2

  Kim loại (Zn)

  255.000

  458.000

  30

  NT10m3

  Kim loại (Mn)

  255.000

  458.000

  31

  NT10m4

  Kim loại (Fe)

  255.000

  458.000

  32

  NT10m5

  Kim loại (Cr)

  255.000

  458.000

  33

  NT10m6

  Kim loại (Ni)

  255.000

  458.000

  34

  NT11

  Phenol

  326.000

  401.000

  35

  NT12

  Chất hoạt động bề mặt

  302.000

  383.000

  36

  NT13a

  HCBVTV clo hữu cơ

  1.199.000

  1.447.000

  37

  NT13b

  HCBVTV phot pho hữu cơ

  1.227.000

  1.475.000

  38

  NT13c

  PCBs

  1.228.000

  1.474.000

  39

  NT14

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho 01 mẫu)

  1.650.000

  1.944.000

  X

  Trầm tích

  1

  TT1

  pH H2O, KCI

  290.000

  297.000

  2

  TT2

  Tổng cacbon hữu cơ

  713.000

  805.000

  3

  TT3

  Dầu mỡ

  468.000

  580.000

  4

  TT4

  Cyanua (CN-)

  445.000

  509.000

  5

  TT5a

  Tổng N

  716.000

  851.000

  6

  TT5b

  Tổng P

  348.000

  432.000

  7

  TT5c

  Phenol

  723.000

  807.000

  8

  TT5d1

  Kim loại nặng (Pb)

  404.000

  547.000

  9

  TT5d2

  Kim loại nặng (Cd)

  404.000

  547.000

  10

  TT5đ1

  Kim loại nặng (As)

  659.000

  1.002.000

  11

  TT5đ2

  Kim loại nặng (Hg)

  659.000

  1.002.000

  12

  TT5e1

  Kim loại (Zn)

  377.000

  775.000

  13

  TT5e2

  Kim loại (Cu)

  377.000

  775.000

  14

  TT5e3

  Kim loại (Cr)

  377.000

  775.000

  15

  TT5e4

  Kim loại (Mn)

  377.000

  775.000

  16

  TT5e5

  Kim loại (Ni)

  377.000

  775.000

  17

  TT5f

  Tổng K2O

  263.000

  491.000

  18

  TT6a

  Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  1.329.000

  1.728.000

  19

  TT6b

  Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ

  1.329.000

  1.728.000

  20

  TT6c

  Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid

  1.329.000

  1.728.000

  21

  TT6d

  Polycyclic acromatic hydrocarbon (PAHs)

  1.330.000

  1.729.000

  22

  TT6đ

  PCBs

  1.329.000

  1.729.000

  23

  TT7

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho một mẫu)

  1.750.000

  1.943.000

  XI

  Chất thải

   

  Công tác phân tích môi trường chất thải trong phòng thí nghiệm ở dạng tuyệt đối

  1

  CT1

  Độ ẩm (%)

  185.000

  213.000

  2

  CT2

  pH

  225.000

  258.000

  3

  CT3

  Cyanua (CN-)

  462.000

  565.000

  4

  CT4

  Crom (VI)

  252.000

  311.000

  5

  CT5

  Florua (F-)

  251.000

  311.000

  6

  CT6a

  Kim loại nặng (Pb)

  408.000

  652.000

  7

  CT6b

  Kim loại nặng (Cd)

  408.000

  652.000

  8

  CT7a

  Kim loại nặng (As)

  422.000

  700.000

  9

  CT7b

  Kim loại nặng (Hg)

  422.000

  699.000

  10

  CT8a

  Kim loại (Cu)

  279.000

  519.000

  11

  CT8b

  Kim loại (Zn)

  279.000

  519.000

  12

  CT8c

  Kim loại (Mn)

  279.000

  519.000

  13

  CT8d

  Kim loại (Ta)

  279.000

  519.000

  14

  CT8đ

  Kim loại (Cr)

  279.000

  519.000

  15

  CT8e

  Kim loại (Ni)

  279.000

  519.000

  16

  CT8f

  Kim loại (Ba)

  279.000

  519.000

  17

  CT8g

  Kim loại (Se)

  279.000

  519.000

  18

  CT8h

  Kim loại (Mo)

  279.000

  519.000

  19

  CT8i

  Kim loại (Be)

  279.000

  519.000

  20

  CT8k

  Kim loại (Va)

  279.000

  519.000

  21

  CT8m

  Kim loại (Ag)

  279.000

  519.000

  22

  CT9

  Dầu mỡ

  485.000

  600.000

  23

  CT10

  Phenol

  469.000

  556.000

  24

  CT11a

  HCBVTV nhóm Clo hữu cơ

  1.480.000

  1.671.000

  25

  CT11b

  HCBVTV nhóm photpho hữu cơ

  1.479.000

  1.671.000

  26

  CT11c

  PAH

  1.532.000

  1.723.000

  27

  CT11d

  PCBs

  1.480.000

  1.671.000

  28

  CT12

  Phân tích đồng thời các kim loại

  1.682.000

  1.918.000

  • Đối với việc phân tích chất thải ở dạng ngâm chiết thì sẽ được áp dụng bằng Định mức KTKT cho dạng tuyệt đối X hệ số K (K=1,2)

   

  XII. ĐƠN GIÁ TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

   

  TT

  Mã hiệu

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đng)

  Số ngày thực hiện

  Thành tiền (đng/năm)

  A

  TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

  I

  Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục

   

  1.090.649 200

  1

  KKC1a

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ

  128.200

  292

  37.434.400

  2

  KKC1b

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ m

  128.200

  292

  37.434.400

  3

  KKC1c

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió

  128.200

  292

  37.434.400

  4

  KKC1d

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió

  128.200

  292

  37.434.400

  5

  KKC1đ

  Modul quan trc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời

  128.200

  292

  37.434.400

  6

  KKC1e

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông s áp sut khí quyn

  128.200

  292

  37.434.400

  7

  KKC2b

  Modul quan trắc Bụi PM-10

  255.000

  292

  74.460.000

  8

  KKC2c

  Modul quan trắc Bụi PM-2,5

  255.000

  292

  74.460.000

  9

  KKC2d

  Modul quan trắc Bụi PM-1

  255.000

  292

  74.460.000

  10

  KKC3a

  Modul quan trắc khí NO

  271.600

  292

  79.307.200

  11

  KKC3b

  Modul quan trắc khí NO2

  271.600

  292

  79.307.200

  12

  KKC3c

  Modul quan trắc khí NOx

  271.600

  292

  79.307.200

  13

  KKC4

  Modul quan trắc khí SO2

  275.600

  292

  80.475.200

  14

  KKC5

  Modul quan trắc khí CO

  270.200

  292

  78.898.400

  15

  KKC6

  Modul quan trắc O3

  283.400

  292

  82.752.800

  16

  KKC7

  Modul quan trắc THC

  267.300

  292

  78.051.600

  17

  KKC8

  Modul quan trắc BETX

  289.600

  292

  84.563.200

   

   

  Tng

  3.735.100

  292

  1.090.649.200

  B

  Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động liên tục

  1.136.347.200

  19

  KKD1a

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ

  135.300

  292

  39.507.600

  20

  KKD1b

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm

  135.300

  292

  39.507.600

  21

  KKD1c

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió

  135.300

  292

  39.507.600

  22

  KKD1d

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông shướng gió

  135.300

  292

  39.507.600

  23

  KKD1đ

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời

  135.300

  292

  39.507.600

  24

  KKD1e

  Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông sáp suất khí quyển

  135.300

  292

  39.507.600

  25

  KKD2a

  Modul quan trắc bụi TSP

  277.700

  292

  81.088.400

  26

  KKD2b

  Modul quan trắc bụi PM10

  277.700

  292

  81.088.400

  27

  KKD2c

  Modul quan trắc bụi PM 2,5

  277.700

  292

  81.088.400

  28

  KKD3a

  Modul quan trắc khí NO

  319.200

  292

  93.206.400

  29

  KKD3b

  Modul quan trắc khí NO2

  319.200

  292

  93.206.400

  30

  KKD3c

  Modul quan trắc khí NOx

  319.200

  292

  93.206.400

  31

  KKD4

  Modul quan trắc khí SO2

  322.400

  292

  94.140.800

  32

  KKD5

  Modul quan trắc khí CO

  315.000

  292

  91.980.000

  33

  KKD6

  Modul quan trc O3

  297.000

  292

  86.724.000

  34

  KKD7

  Modul quan trắc CxHy

  354.700

  292

  103.572.400

   

   

  Tng

  3.891.600

  292

  1.136.347.200

  XIII. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

  TT

  Mã hiệu

  Thông s quan trc

  Đơn giá (Đng)

  Số ngày thực hiện

  Thành tiền (đng/năm)

  A

  TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

   

  Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục

  1

  NMC1a

  Nhiệt độ

  187.100

  292

  54.633.200

  2

  NMC1b

  pH

  187.100

  292

  54.633.200

  3

  NMC1c

  ORP

  187.100

  292

  54.633.200

  4

  NMC2

  Ôxy hòa tan (DO)

  248.700

  292

  72.620.400

  5

  NMC3

  Độ dẫn điện (EC)

  270.800

  292

  79.073.600

  6

  NMC4

  Độ đục

  297.100

  292

  86.753.200

  7

  NMC5

  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  207.100

  292

  60.473.200

  8

  NMC6

  Amoni (NH4+)

  240.400

  292

  70.196.800

  9

  NMC7

  Nitrat (NO3-)

  245.700

  292

  71.744.400

  10

  NMC8

  Tổng nitơ (TN)

  247.800

  292

  72.357.600

  11

  NMC9

  Tổng phốt pho (TP)

  241.400

  292

  70.488.800

  12

  NMC10

  Tổng các bon hữu cơ (TOC)

  243.300

  292

  71.043.600

   

   

  TNG

  2.803.600

  292

  818.651.200

  B

  Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động di động liên tục

  1

  NMD1a

  Nhiệt độ nước, pH/ORP

  196.400

  292

  57.348.800

  2

  NMD1b

  pH

  196.400

  292

  57.348.800

  3

  NMD1c

  ORP

  196.400

  292

  57.348.800

  4

  NMD2

  Ôxy hòa tan (DO)

  258.300

  292

  75.423.600

  5

  NMD3a

  Độ dẫn điện (EC)

  298.800

  292

  87.249.600

  6

  NMD3b

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  298.800

  292

  87.249.600

  7

  NMD4

  Độ đục

  296.000

  292

  86.432.000

  3

  NMD5

  Amoni (NH4+)

  244.000

  292

  71.248.000

  9

  NMD6

  Nitrat (NO3-)

  254.600

  292

  74.343.200

  10

  NMD7

  Photphat (PO43-)

  246.900

  292

  72.094.800

   

   

  TNG

  2.486.600

  292

  726.087.200

  Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyn.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 18/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường
  Ban hành: 04/10/2010 Hiệu lực: 18/11/2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
  Ban hành: 24/07/2014 Hiệu lực: 10/09/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 117/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 21/07/2016 Hiệu lực: 15/09/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Thông tư 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
  Ban hành: 06/01/2017 Hiệu lực: 22/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  08
  Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Ban hành: 12/04/2017 Hiệu lực: 26/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Thông tư 20/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
  Ban hành: 08/08/2017 Hiệu lực: 01/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
  Ban hành: 18/07/2013 Hiệu lực: 28/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 35/2019/QĐ-UBND Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Tp.Đà Nẵng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng
  Số hiệu: 35/2019/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/07/2019
  Hiệu lực: 12/08/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Huỳnh Đức Thơ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (10)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới