logo

Quyết định 3873/QĐ-BTNMT kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3873/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 25/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Đất đai-Nhà ở
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG

  -------

  Số: 3873/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2017

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2017 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) như sau:

  Tổng diện tích tự nhiên: 33.123.568 ha, bao gồm:

  - Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 27.268.589 ha;

  - Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.749.674 ha;

  - Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 2.105.305 ha.

  (Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2017 của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2017 được sử dụng thống nhất trong cả nước.

  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Lưu VT, VP(TH), TCQLĐĐ.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Hồng Hà

   

   

  Biểu số 01: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thtự

  Loại đất

  Tổng diện tích các loại đất trong đơn vị hành chính

  Diện tích đất theo đối tượng sử dụng

  Diện tích đất theo đối tượng quản lý

  Tng số

  Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC)

  Tchức trong nước (TCC)

  Tổ chức nước ngoài (NNG)

  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)

  Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS)

  Tng s

  UBND cp xã (UBQ)

  Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)

  Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ)

  Tổ chức kinh tế (TKT)

  Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN)

  Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN)

  T chc khác (TKH)

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN)

  Tổ chức ngoại giao (TNG)

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+(15)

  (5)=(8)+(9)+...+(14)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)=(16)+...+(18)

  (16)

  (17)

  (18)

  I

  Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)

   

  33.123.568

  26.818.605

  15.890.492

  3.304.578

  2.422.613

  4.513.649

  291.676

  46.609

  55

  3

  348.930

  6.304.963

  4.950.754

  6.285

  1.347.924

  1

  Đất nông nghiệp

  NNP

  27.268.589

  24.437.245

  15.005.810

  2.711.613

  1.916.696

  4.167.234

  285.276

  24.109

  -

  0

  326.506

  2.831.344

  2.214.417

  2.325

  614.603

  1.1

  Đất sản xuất nông nghiệp

  SXN

  11.508.010

  11.397.253

  10.307.157

  704.510

  276.281

  96.674

  3.508

  6.622

  -

  0

  2.502

  110.757

  88.061

  1.602

  21.095

  1.1.1

  Đất trồng cây hàng năm

  CHN

  6.969.303

  6.909.486

  6.474.326

  170.720

  191.681

  69.495

  1.154

  627

  -

  -

  1.483

  59.817

  54.115

  359

  5.342

  1.1.1.1

  Đất trồng lúa

  LUA

  4.126.430

  4.108.011

  3.970.618

  38.653

  93.289

  4.067

  301

  7

  -

  -

  1.077

  18.418

  18.004

  189

  226

  1.1.1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  2.842.873

  2.801.474

  2.503.709

  132.067

  98.392

  65.428

  853

  620

  -

  -

  407

  41.399

  36.112

  171

  5.116

  1.1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  4.538.707

  4.487.768

  3.832.831

  533.790

  84.600

  27.179

  2.354

  5.995

  -

  0

  1.019

  50.940

  33.945

  1.242

  15.752

  1.2

  Đất lâm nghiệp

  LNP

  14.910.513

  12.197.614

  4.006.089

  1.959.128

  1.566.325

  4.045.521

  281.376

  15.473

  -

  -

  323.702

  2.712.899

  2.119.103

  395

  593.401

  1.2.1

  Đt rừng sn xuất

  RSX

  7.479.366

  6.078.384

  3.373.742

  1.617.970

  447.516

  502.464

  18.539

  14.615

  -

  -

  103.539

  1.400.982

  1.178.140

  227

  222.614

  1.2.2

  Đất rng phòng hộ

  RPH

  5.238.968

  4.014.623

  614.707

  322.302

  640.697

  2.015.377

  200.630

  757

  -

  -

  220.154

  1.224.345

  878.626

  168

  345.551

  1.2.3

  Đt rừng đặc dụng

  RDD

  2.192.178

  2.104.607

  17.640

  18.856

  478.113

  1.527.681

  62.208

  101

  -

  -

  9

  87.572

  62.336

  -

  25.236

  1.3

  Đất nuôi trồng thủy sản

  NTS

  796.053

  789.184

  661.582

  33.587

  69.229

  23.007

  165

  1.315

  -

  -

  299

  6.869

  6.473

  312

  84

  1.4

  Đt làm mui

  LMU

  17.155

  16.672

  11.694

  3.993

  561

  46

  -

  377

  -

  -

  1

  482

  482

  -

  -

  1.5

  Đất nông nghiệp khác

  NKH

  36.858

  36.522

  19.287

  10.396

  4.301

  1.986

  227

  324

  -

  -

  2

  337

  298

  16

  23

  2

  Đất phi nông nghiệp

  PNN

  3.749.674

  1.868.278

  711.382

  501.418

  492.409

  113.492

  6.240

  21.718

  55

  3

  21.562

  1.881.396

  1.206.888

  1.970

  672.539

  2.1

  Đt ở

  OCT

  714.926

  712.908

  696.953

  13.897

  739

  600

  107

  594

  -

  1

  17

  2.018

  768

  945

  305

  2.1.1

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

  556.044

  554.882

  548.050

  5.584

  362

  370

  47

  463

  -

  0

  5

  1.162

  512

  488

  161

  2.1.2

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  158.882

  158.026

  148.902

  8.313

  377

  230

  60

  131

  -

  1

  12

  856

  255

  457

  144

  2.2

  Đất chuyên dùng

  CDG

  1.874.333

  926.454

  8.311

  466.941

  352.185

  70.865

  5.401

  21.045

  55

  1

  1.649

  947.879

  721.147

  927

  225.805

  2.2.1

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  12.952

  12.810

  -

  -

  12.746

  58

  6

  -

  -

  -

  0

  142

  122

  16

  4

  2.2.2

  Đt quốc phòng

  CQP

  245.138

  244.987

  -

  -

  244.975

  10

  2

  -

  -

  -

  0

  151

  70

  78

  2

  2.2.3

  Đt an ninh

  CAN

  52.569

  52.567

   

  -

  52.567

  0

  -

  -

  -

  -

  0

  1

  1

  0

  0

  2.2.4

  Đất xây dựng công trình sự nghiệp

  DSN

  82.603,77

  80.284

  123

  6.493

  17.039

  53.482

  1.802

  1.215

  54

  0

  76

  2.320

  1.739

  51

  530

  2.2.5

  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

  CSK

  274.481

  272.049

  7.458

  241.192

  3.391

  1.126

  780

  18.096

  1

  1

  3

  2.433

  603

  576

  1.254

  2.2.6

  Đất có mục đích công cộng

  CCC

  1.206.589

  263.758

  730

  219.256

  21.467

  16.189

  2.812

  1.734

  -

  -

  1.570

  942.832

  718.612

  206

  224.014

  2.3

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  11.923

  11.919

  21

  -

  5

  -

  40

  -

  -

  -

  11.853

  4

  2

  0

  2

  2.4

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

  6.650

  6.634

  20

  -

  3

  -

  6

  -

  -

  -

  6.605

  16

  16

  -

  1

  2.5

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

  NTD

  103.906

  92.999

  3.507

  2.628

  84.747

  243

  428

  34

  -

  -

  1.413

  10.907

  10.710

  29

  168

  2.6

  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

  742.864,57

  10.559

  547

  3.212

  1.044

  5.579

  172

  -

  -

  -

  6

  732.305

  363.409

  5

  368.891

  2.7

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

  243.759

  55.809

  1.780

  14.258

  3.515

  36.135

  58

  44

  -

  -

  19

  187.950

  110.577

  10

  77.364

  2.8

  Đất phi nông nghiệp khác

  PNK

  51.312

  50.995

  243

  482

  50.172

  71

  27

  1

  -

  -

  0

  317

  260

  54

  2

  3

  Đt chưa sử dụng

  CSD

  2.105.305

  513.082

  173.301

  91.547

  13.507

  232.923

  160

  782

  -

  -

  862

  1.592.223

  1.529.449

  1.991

  60.783

  3.1

  Đất bằng chưa sử dụng

  BCS

  213.836

  16.913

  1.657

  10.775

  2.170

  2.030

  16

  260

  -

  -

  4

  196.923

  192.499

  1.836

  2.588

  3.2

  Đất đồi núi chưa sử dụng

  DCS

  1.722.849

  488.934

  167.980

  79.444

  11.240

  228.747

  144

  522

  -

  -

  858

  1.233.915

  1.177.265

  154

  56.496

  3.3

  Núi đá không có rừng cây

  NCS

  168.620

  7.235

  3.664

  1.328

  97

  2.146

  -

  -

  -

  -

  -

  161.385

  159.686

  0

  1.699

  II

  Đất có mặt nước ven biển (quan sát)

  MVB

  113.606

  27.079

  659

  2.121

  23.427

  614

  243

  15

  -

  -

  -

  86.527

  69.527

  -

  17.001

  1

  Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

  MVT

  31.164

  20.752

  659

  860

  19.219

  -

  -

  15

  -

  -

  -

  10.412

  10.412

  -

  -

  2

  Đất mặt nước ven biển có rừng

  MVR

  4.786

  2.304

  -

  -

  1.707

  354

  243

  -

  -

  -

  -

  2.482

  1

  -

  2.481

  3

  Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

  MVK

  77.656

  4.022

  -

  1.261

  2.501

  260

  -

  -

  -

  -

  -

  73.633

  59.113

  -

  14.520

   

  Biểu số 02: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thtự

  Loại đất

  Mã

  Tng diện tích đt nông nghiệp trong đơn v hành chính

  Diện tích đất theo đối tượng sử dụng

  Diện tích đất theo đối tượng quản lý

  Tổng s

  Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC)

  Tổ chức trong nước (TCC)

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN)

  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)

  Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS)

  Tổng số

  UBND cp xã (UBQ)

  Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)

  Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ)

  Tổ chức kinh tế (TKT)

  Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN)

  Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN)

  Tổ chức khác (TKH)

   

   

   

   

  -1

  -2

  -3

  (4)=(5)+(14)

  (5)=(6)+... +(13)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)=(15)+... +(17)

  (16)

  (17)

  (18)

  1

  Đt nông nghiệp

  NNP

  27.268.589

  24.437.245

  15.005.810

  2.711.613

  1.916.696

  4.167.234

  285.276

  24.109

  0

  326.506

  2.831.344

  2.214.417

  2.325

  614.603

  1.1

  Đất sản xuất nông nghiệp

  SXN

  11.508.010

  11.397.253

  10.307.157

  704.510

  276.281

  96.674

  3.508

  6.622

  0

  2.502

  110.757

  88.061

  1.602

  21.095

  1.1.1

  Đất trồng cây hàng năm

  CHN

  6.969.303

  6.909.486

  6.474.326

  170.720

  191.681

  69.495

  1.154

  627

  -

  1.483

  59.817

  54.115

  359

  5.342

  1.1.1.1

  Đt trồng lúa

  LUA

  4.126.430

  4.108.011

  3.970.618

  38.653

  93.289

  4.067

  301

  7

  -

  1.077

  18.418

  18.004

  189

  226

  1.1.1.1.1

  Đất chuyên trồng lúa nước

  LUC

  3.360.749

  3.345.491

  3.232.165

  33.695

  76.121

  2.271

  244

  -

  -

  995

  15.258

  14.889

  176

  193

  1.1.1.1.2

  Đất trồng lúa nước còn lại

  LUK

  654.798

  652.085

  628.485

  4.750

  17.129

  1.578

  57

  7

  -

  80

  2.713

  2.668

  12

  33

  1.1.1.1.3

  Đt trồng lúa nương

  LUN

  110.883

  110.435

  109.968

  209

  40

  218

  -

  -

  -

  2

  447

  447

  -

  -

  1.1.1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  2.842.873

  2.801.474

  2.503.709

  132.067

  98.392

  65.428

  853

  620

  -

  407

  41.399

  36.112

  171

  5.116

  1.1.1.2.1

  Đất bằng trồng cây hàng năm khác

  BHK

  1.118.097

  1.102.683

  984.228

  41.320

  74.912

  1.429

  379

  226

  -

  188

  15.415

  15.156

  125

  134

  1.1.1.2.2

  Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

  NHK

  1.724.776

  1.698.791

  1.519.481

  90.747

  23.480

  63.999

  473

  394

  -

  218

  25.984

  20.956

  46

  4.983

  1.1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  4.538.707

  4.487.768

  3.832.831

  533.790

  84.600

  27.179

  2.354

  5.995

  0

  1.019

  50.940

  33.945

  1.242

  15.752

  1.2

  Đt lâm nghiệp

  LNP

  14.910.513

  12.197.614

  4.006.089

  1.959.128

  1.566.325

  4.045.521

  281.376

  15.473

  -

  323.702

  2.712.899

  2.119.103

  395

  593.401

  1.2.1

  Đt rừng sản xut

  RSX

  7.479.366

  6.078.384

  3.373.742

  1.617.970

  447.516

  502.464

  18.539

  14.615

  -

  103.539

  1.400.982

  1.178.140

  227

  222.614

  1.2.2

  Đt rừng phòng hộ

  RPH

  5.238.968

  4.014.623

  614.707

  322.302

  640.697

  2.015.377

  200.630

  757

  -

  220.154

  1.224.345

  878.626

  168

  345.551

  1.2.3

  Đt rng đặc dụng

  RDD

  2.192.178

  2.104.607

  17.640

  18.856

  478.113

  1.527.681

  62.208

  101

  -

  9

  87.572

  62.336

  -

  25.236

  1.3

  Đất nuôi trồng thủy sản

  NTS

  796.053

  789.184

  661.582

  33.587

  69.229

  23.007

  165

  1.315

  -

  299

  6.869

  6.473

  312

  84

  1.4

  Đt làm mui

  LMU

  17.155

  16.672

  11.694

  3.993

  561

  46

  -

  377

  -

  1

  482

  482

  -

  -

  1.5

  Đất nông nghiệp khác

  NKH

  36.858

  36.522

  19.287

  10.396

  4.301

  1.986

  227

  324

  -

  2

  337

  298

  16

  23

   

  Biểu số 03: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ tởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thứ tự

  Loại đất

  Mã

  Tng diện tích đt phi nông nghiệp trong đơn v hành chính

  Diện tích đất theo đối tượng sử dụng

  Diện tích đất theo đối tượng quản lý

  Tổng số

  Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC)

  Tổ chức trong nước (TCC)

  Tổ chức nước ngoài (NNG)

  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN)

  Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS)

  Tổng s

  UBND cp xã (UBQ)

  Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)

  Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ)

  Tổ chức kinh tế (TKT)

  Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN)

  Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN)

  Tổ chức khác (TKH)

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN)

  Tổ chức ngoại giao (TNG)

   

   

   

   

   

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+(15)

  (5)=(8)+(9)+... +(14)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)=(16)+... +(18)

  (16)

  (17)

  (18)

  2

  Đất phi nông nghiệp

  PNN

  3.749.674

  1.868.278

  711.382

  501.418

  492.409

  113.492

  6.240

  21.718

  55

  3

  21.562

  1.881.396

  1.206.888

  1.970

  672.539

  2.1

  Đt

  OCT

  714.926

  712.908

  696.953

  13.897

  739

  680

  107

  594

  -

  1

  17

  2.018

  768

  945

  305

  2.1.1

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

  556.044

  554.882

  548.050

  5.584

  362

  370

  47

  463

  -

  0

  5

  1.162

  512

  488

  161

  2.1.2

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  158.882

  158.026

  148.902

  8.313

  377

  230

  60

  131

  -

  1

  12

  856

  255

  457

  144

  2.2

  Đt chuyên dùng

  CDG

  1.874.333

  926.454

  8.311

  466.941

  352.185

  70.865

  5.401

  21.045

  55

  1

  1.649

  947.879

  721.147

  927

  225.805

  2.2.1

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  12.952

  12.810

  -

  -

  12.746

  58

  6

  -

  -

  -

  0

  141

  122

  16

  4

  2.2.2

  Đt quốc phòng

  CQP

  245.138

  244.987

  -

  -

  244.975

  10

  2

  -

  -

  -

  0

  151

  70

  78

  2

  2.2.3

  Đất an ninh

  CAN

  52.569

  52.567

   

  -

  52.567

   

  -

  -

  -

  -

  0

  1

  1

  0

  0

  2.2.4

  Đất xây dựng công trình sự nghiệp

  DSN

  82.604

  80.284

  123

  6.493

  17.039

  53.482

  1.802

  1.215

  54

  0

  76

  2.320

  1.739

  51

  530

  2.2.4.1

  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

  DTS

  2.648

  2.623

  -

  -

  302

  2.273

  48

  -

  -

  -

  0

  26

  11

  4

  11

  2.2.4.2

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa

  DVH

  5.393

  4.421

  2

  801

  2.386

  1.134

  58

  11

  -

  -

  30

  973

  544

  13

  415

  2.2.4.3

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

  DXH

  1.522

  1.507

  4

  61

  186

  776

  474

  -

  -

  -

  7

  15

  4

  5

  6

  2.2.4.4

  Đất xây dựng cơ sở y tế

  DYT

  7.252

  7.227

  3

  367

  935

  5.894

  21

  6

  -

  -

  1

  25

  16

  8

  1

  2.2.4.5

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

  DGD

  46.624

  46.484

  48

  1.327

  2.987

  41.213

  805

  81

  11

  0

  12

  140

  117

  15

  9

  2.2.4.6

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

  DTT

  17.874

  16.803

  64

  3.641

  9.929

  1.796

  229

  1.116

  -

  -

  27

  1.071

  1.022

  6

  43

  2.2.4.7

  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

  DKH

  877

  833

  2

  262

  184

  234

  151

  -

  -

  -

  0

  44

  0

  0

  44

  2.2.4.8

  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

  DNG

  45

  44

  -

  -

  2

  -

  -

  -

  43

  -

  0

  0

  0

  0

  0

  2.2.4.9

  Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

  DSK

  368

  341

  0

  35

  128

  161

  17

  -

  -

  -

  0

  26

  24

  0

  2

  2.2.5

  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

  CSK

  274.481

  272.049

  7.458

  241.192

  3.391

  1.126

  780

  18.096

  1

  1

  3

  2.433

  603

  576

  1.254

  2.2.5.1

  Đt khu công nghiệp

  SKK

  76.415

  75.471

  1

  64.371

  699

  557

  61

  9.782

  -

  -

  -

  943

  0

  16

  927

  2.2.5.2

  Đt cụm công nghiệp

  SKN

  12.921

  12.729

  85

  11.461

  383

  267

  55

  477

  -

  1

  -

  192

  50

  107

  35

  2.2.5.3

  Đt khu chế xuất

  SKT

  663

  659

  -

  159

  2

  -

  -

  498

  -

  -

  -

  5

  0

  0

  4

  2.2.5.4

  Đất thương mại, dịch vụ

  TMD

  33.719

  33.485

  1.457

  28.601

  1.069

  204

  462

  1.689

  1

  -

  0

  234

  80

  95

  59

  2.2.5.5

  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

  SKC

  78.280

  77.775

  4.485

  69.422

  317

  73

  69

  3.408

  -

  -

  0

  505

  109

  172

  224

  2.2.5.6

  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

  SKS

  41.104

  40.893

  119

  39.300

  66

  3

  3

  1.402

  -

  -

  -

  211

  142

  69

  0

  2.2.5.7

  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

  SKX

  31.379

  31.037

  1.309

  27.878

  856

  21

  129

  840

  -

  -

  3

  343

  221

  116

  5

  2.2.6

  Đất có mục đích công cộng

  CCC

  1.206.589

  263.758

  730

  219.256

  21.467

  16.189

  2.812

  1.734

  -

  -

  1.570

  942.832

  718.612

  206

  224.014

  2.2.6.1

  Đt giao thông

  DGT

  664.385

  26.887

  594

  19.473

  3.552

  1.863

  789

  612

  -

  -

  4

  637.498

  492.891

  73

  144.534

  2.2.6.2

  Đất thủy lợi

  DTL

  316.797

  20.810

  90

  13.987

  671

  5.405

  543

  113

  -

  -

  1

  295.988

  221.033

  10

  74.945

  2.2.6.3

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa

  DDT

  7.615

  5.139

  4

  40

  2.805

  1.797

  154

  -

  -

  -

  339

  2.476

  550

  1

  1.924

  2.2.6.4

  Đất danh lam thắng cảnh

  DDL

  8.439

  6.500

  1

  304

  315

  5.247

  632

  -

  -

  -

  -

  1.939

  223

  -

  1.716

  2.2.6.5

  Đất sinh hoạt cộng đồng

  DSH

  6.898

  6.644

  1

  24

  5.510

  61

  0

  -

  -

  -

  1.048

  253

  252

  1

  1

  2.2.6.6

  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

  DKV

  8.075

  6.591

  6

  2.354

  2.429

  969

  500

  156

  -

  -

  176

  1.485

  901

  77

  506

  2.2.6.7

  Đất công trình năng lượng

  DNL

  180.805

  179.151

  10

  177.950

  222

  39

  82

  848

  -

  -

  -

  1.654

  1.518

  1

  135

  2.2.6.8

  Đất công trình bưu chính, viễn thông

  DBV

  913

  904

  1

  674

  130

  92

  8

  0

  -

  -

  -

  9

  8

  1

  0

  2.2.6.9

  Đất chợ

  DCH

  3.846

  3.352

  11

  303

  2.792

  231

  12

  2

  -

  -

  0

  494

  473

  1

  20

  2.2.6.10

  Đất bãi thải, xử lý chất thải

  DRA

  8.093

  7.388

  8

  3.975

  2.841

  475

  88

  1

  -

  -

  -

  705

  652

  -

  54

  2.2.6.11

  Đất công trình công cộng khác

  DCK

  722

  390

  1

  171

  201

  11

  3

  2

  -

  -

  1

  331

  111

  40

  180

  2.3

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  11.923

  11.919

  21

  -

  5

  -

  40

  -

  -

  -

  11.853

  4

  2

  0

  2

  2.4

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

  6.650

  6.634

  20

  -

  3

  -

  6

  -

  -

  -

  6.605

  16

  16

  -

  1

  2.5

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

  NTD

  103.906

  92.999

  3.507

  2.628

  84.747

  243

  428

  34

  -

  -

  1.413

  10.907

  10.710

  29

  168

  2.6

  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

  742.865

  10.559

  547

  3.212

  1.044

  5.579

  172

  -

  -

  -

  6

  732.305

  363.409

  5

  368.891

  2.7

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

  243.759

  55.809

  1.780

  14.258

  3.515

  36.135

  58

  44

  -

  -

  19

  187.950

  110.577

  10

  77.364

  2.8

  Đt phi nông nghiệp khác

  PNK

  51.312

  50.995

  243

  482

  50.172

  71

  27

  1

  -

  -

  0

  317

  260

  54

  2

   

  Biểu số 04: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC THEO CÁC VÙNG ĐỊA LÝ, TỰ NHIÊN - KINH TẾ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thứ tự

  Loại đất

  Tng diện tích đt của đơn vị hành chính

  Diện tích phân theo các vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế

  Vùng Miền núi và Trung du Bắc Bộ

  Vùng Đồng bằng Sông Hồng

  Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung

  Vùng Tây Nguyên

  Vùng Đông Nam B

  Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+...+(15)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  1

  Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)

   

  33,123,568

  9,522,223

  2,126,000

  9,587,599

  5,450,827

  2,355,279

  4,081,639

  1

  Đt nông nghiệp

  NNP

  27,268,589

  7,565,359

  1,419,558

  8,048,733

  4,923,978

  1,901,764

  3,409,196

  1.1

  Đất sản xuất nông nghiệp

  SXN

  11,508,010

  2,120,865

  791,943

  2,196,022

  2,421,636

  1,359,591

  2,617,953

  1.1.1

  Đất trồng cây hàng năm

  CHN

  6,969,303

  1,629,559

  669,680

  1,389,338

  1,001,017

  264,877

  2,014,831

  1.1.1.1

  Đt trồng lúa

  LUA

  4,126,430

  579,988

  591,068

  721,264

  180,064

  149,475

  1,904,571

  1.1.1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  2,842,873

  1,049,571

  78,612

  668,074

  820,953

  115,402

  110,260

  1.1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  4,538,707

  491,306

  122,263

  806,684

  1,420,619

  1,094,713

  603,123

  1.2

  Đất lâm nghiệp

  LNP

  14,910,513

  5,398,732

  493,753

  5,770,176

  2,489,877

  504,444

  253,530

  1.2.1

  Đt rừng sản xut

  RSX

  7,479,366

  2,715,244

  272,398

  2,736,832

  1,487,467

  168,168

  99,257

  1.2.2

  Đt rừng phòng hộ

  RPH

  5,238,968

  2,202,061

  144,982

  2,128,991

  527,004

  154,152

  81,778

  1.2.3

  Đt rừng đặc dụng

  RDD

  2,192,178

  481,428

  76,373

  904,352

  475,406

  182,125

  72,495

  1.3

  Đất nuôi trồng thủy sản

  NTS

  796,053

  43,003

  121,083

  63,089

  11,574

  27,196

  530,108

  1.4

  Đất làm mui

  LMU

  17,155

  -

  926

  7,928

  -

  2,851

  5,450

  1.5

  Đt nông nghiệp khác

  NKH

  36,858

  2,760

  11,854

  11,517

  890

  7,682

  2,155

  2

  Đt phi nông nghiệp

  PNN

  3,749,674

  615,613

  607,818

  1,099,882

  341,447

  449,263

  635,652

  2.1

  Đt

  OCT

  714,926

  111,856

  145,869

  187,998

  59,482

  82,331

  127,390

  2.1.1

  Đất ở tại nông thôn

  ONT

  556,039

  97,083

  113,727

  153,948

  45,351

  42,715

  103,215

  2.1.2

  Đất ở tại đô thị

  ODT

  158,882

  14,773

  32,141

  34,045

  14,131

  39,616

  24,176

  2.2

  Đất chuyên dùng

  CDG

  1,874,333

  329,800

  321,057

  559,904

  194,537

  223,722

  245,308

  2.2.1

  Đất xây dựng trụ sở cơ quan

  TSC

  12,952

  2,318

  2,495

  2,892

  1,321

  1,379

  2,546

  2.2.2

  Đất quc phòng

  CQP

  245,138

  60,671

  17,475

  98,932

  24,568

  28,386

  15,105

  2.2.3

  Đất an ninh

  CAN

  52,569

  3,891

  2,887

  24,851

  8,337

  5,907

  6,697

  2.2.4

  Đất xây dựng công trình sự nghiệp

  DSN

  82,604

  12,930

  18,668

  21,136

  7,110

  13,127

  9,633

  2.2.5

  Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

  CSK

  274,481

  37,583

  63,905

  72,153

  11,735

  61,254

  27,852

  2.2.6

  Đất có mục đích công cộng

  CCC

  1,206,589

  212,408

  215,626

  339,945

  141,466

  113,670

  183,474

  2.3

  Đất cơ sở tôn giáo

  TON

  11,923

  466

  3,132

  2,338

  913

  2,140

  2,933

  2.4

  Đất cơ sở tín ngưỡng

  TIN

  6,650

  602

  2,107

  2,931

  47

  327

  637

  2.5

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang Iễ, NHT

  NTD

  103,906

  13,920

  16,038

  57,920

  5,662

  5,086

  5,279

  2.6

  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

  SON

  742,865

  114,242

  84,468

  160,458

  60,742

  71,763

  251,191

  2.7

  Đất có mặt nước chuyên dùng

  MNC

  243,759

  44,414

  34,543

  78,484

  19,889

  63,712

  2,716

  2.8

  Đất phi nông nghiệp khác

  PNK

  51,312

  313

  604

  49,843

  173

  181

  198

  3

  Đất chưa sử dụng

  CSD

  2,105,305

  1,341,251

  98,624

  438,983

  185,403

  4,252

  36,791

  3.1

  Đất bằng chưa sử dụng

  BCS

  213,836

  25,919

  54,540

  87,970

  6,025

  4,093

  35,288

  3.2

  Đất đồi núi chưa sử dụng

  DCS

  1,722,849

  1,190,065

  31,563

  320,874

  179,173

  146

  1,028

  3.3

  Núi đá không có rừng cây

  NCS

  168,620

  125,267

  12,521

  30,140

  204

  13

  474

  II

  Đất có mặt nước ven biển (quan sát)

  MVB

  113,606

  -

  74,415

  6,707

  -

  262

  32,221

  1

  Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

  MVT

  31,164

  -

  4,413

  420

  -

  231

  26,100

  2

  Đất mặt nước ven biển có rừng

  MVR

  4,786

  -

  4,128

  -

  -

  -

  657

  3

  Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

  MVK

  77,656

  -

  65,873

  6,287

  -

  31

  5,464

   

  Biểu số 04.1: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3873/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Đơn vị tính diện tích: ha

  Thứ tự

  Loại đất

  Mã

  Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính

  Diện tích phân theo đơn vị hành chính cp tỉnh

  Khu vực tranh chấp

  Tỉnh Hà Giang

  Tỉnh Tuyên Quang

  Tỉnh Cao Bng

  Tỉnh Lng Sơn

  Tỉnh Bắc Kạn

  Tỉnh Thái Nguyên

  Tỉnh Phú Thọ

  Tỉnh Lào Cai

  Tỉnh Yên Bái

  Tỉnh Bắc Giang

  Tỉnh Lai Châu

  Tỉnh Điện Biên

  Tỉnh Sơn La

  Tỉnh Hòa Bình

  Tỉnh Yên Bái - Tỉnh Sơn La

  Tỉnh Hòa Bình-Tỉnh Ninh Bình

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)=(5)+... +(18)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  (9)

  (10)

  (11)

  (12)

  (13)

  (14)

  (15)

  (16)

  (17)

  (18)

  (19)

  (20)

  I

  Tổng diện tích đất đơn vị hành chính (1+2+3)

   

  9.522.223

  792.948

  586.790

  670.026

  831.009

  485.996

  352.664

  353.456

  636.403

  688.767

  389.559

  906.879

  954.125

  1.412.349

  459.062

  1.876

  314

  1

  Đất nông nghiệp

  NNP

  7.565.359

  650.760

  540.233

  618.466

  687.440

  459.539

  302.894

  297.020

  480.983

  588.093

  301.879

  522.524

  734.733

  991.675

  387.117

  1.795

  208

  1.1

  Đất sản xuất nông nghiệp

  SXN

  2.120.865

  195.193

  94.878

  109.298

  111.027

  44.160

  112.190

  118.232

  134.952

  119.054

  147.800

  109.928

  370.797

  364.731

  88.512

  41

  71

  1.1.1

  Đất trồng cây hàng năm

  CHN

  1.629.559

  158.066

  54.280

  102.219

  83.963

  35.969

  61.179

  63.000

  108.465

  71.653

  84.155

  84.006

  351.184

  307.074

  64.265

  41

  41

  1.1.1.1

  Đất trồng lúa

  LUA

  579.988

  34.125

  28.297

  35.535

  43.962

  19.682

  44.895

  46.782

  31.212

  27.955

  75.153

  30.055

  90.813

  40.083

  31.374

  37

  28

  1.1.1.2

  Đất trồng cây hàng năm khác

  HNK

  1.049.571

  123.941

  25.983

  66.684

  40.000

  16.286

  16.284

  16.218

  77.253

  43.698

  9.003

  53.951

  260.371

  266.991

  32.891

  4

  13

  1.1.2

  Đất trồng cây lâu năm

  CLN

  491.306

  37.127

  40.599

  7.079

  27.065

  8.191

  51.011

  55.232

  26.487

  47.401

  63.645

  25.922

  19.613

  57.657

  24.247

  -

  30

  1.2

  Đất lâm nghip

  LNP

  5.398.732

  453.491

  441.620

  508.681

  574.336

  413.472

  185.844

  170.524

  343.448

  466.603

  145.703

  411.648

  361.625

  623.556

  296.289

  1.754