logo

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Cà Mau

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 50/2018/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Sử
  Ngày ban hành: 28/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH CÀ MAU

  -------

  Số: 50/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

  --------------------------

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

   

  Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 06 năm 2012;

  Căn cứ Luật bảo vệ Môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

  Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

  Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản Tài nguyên nước;

  Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng chi phí hoạt động kinh tế đi với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 585/TTr-STNMT ngày 30 tháng 11 năm 2018.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau bao gồm: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; không khí tự động liên tục cố định; môi trường đất; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước mưa; nước biển; nước thải; nước mặt tự động liên tục cố định; chất lượng trầm tích; chất phóng xạ; chất thải; khí thải.

  Điều 2. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng

  1. Đơn giá này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và các hoạt động khác về lấy mẫu, phân tích mẫu phục vụ công tác quản lý môi trường có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  2. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này làm cơ sở duyệt dự toán, đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hoạt động quan trắc, phân tích.

  3. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp được giao biên chế, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động chi thường xuyên, khi lập dự toán kinh phí cho hoạt động quan trắc môi trường phải trừ kinh phí nhân công lao động của các đơn vị trong thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương) và không tính chi phí khấu hao tài sản cố định.

  4. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định này chưa bao gồm chi phí đi lại và Thuế giá trị gia tăng.

  Điều 3. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường

  1. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung (Phụ lục 01);

  2. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục 02);

  3. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất (Phụ lục 03);

  4. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất (Phụ lục 04);

  5. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa (Phụ lục 05);

  6. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển (Phụ lục 06);

  7. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất phóng xạ (Phụ lục 07);

  8. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải (Phụ lục 08);

  9. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải (Phụ lục 09);

  10. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích (Phụ lục 10);

  11. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải (Phụ lục 11);

  12. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí tự động liên tục cố định (Phụ lục 12);

  13. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt tự động liên tục cố định (Phụ lục 13).

  Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

  1. Đối với các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn tại từng thời điểm để tính đơn giá.

  2. Đối với hợp đồng đã ký: Hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường vẫn tính như hợp đồng đã ký. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, thì phần khối lượng công việc hoàn thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành sẽ căn cứ vào đơn giá tại thời điểm ký hợp đồng để tính, phần khối lượng công việc còn lại kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến nghiệm thu thì sẽ tính theo đơn giá đã phê duyệt tại Quyết định này.

  Điều 5. Tổ chức thực hiện

  1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - Văn phòng Chính phủ (b/c);
  - Bộ Tài chính (b/c);
  - Bộ Xây dựng (b/c);
  - Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
  - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
  - LĐVP UBND tỉnh (vic);
  - Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
  - Báo Cà Mau;
  - Cổng Thông tin điện tử t
  nh;
  - Phòng NN-TN (Nguyên, 15/12);
  - Lưu: VT
  , M.A154/12.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH

  Lê Văn Sử

   

   

  MỤC LỤC

   

  Phụ lục 01: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và đ rung

  Phụ lục 02: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa

  Phụ lục 03: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất

  Phụ lục 04: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất

  Phụ lục 05: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa

  Phụ lục 06: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước bin

  Phụ lục 07: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất phóng xạ

  Phụ lục 08: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải

  Phụ lục 09: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải

  Phụ lục 10: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích

  Phụ lục 11: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải

  Phụ lục 12: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí tự động liên tục cố định

  Phụ lục 13: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt tự động liên tục cố định

   

  ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

   

  Phụ lục 01:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Ti hin trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  A

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI

  1

  Nhiệt độ

  63.000

  -

  63.000

  2

  Độ ẩm

  63.000

  -

  63.000

  3

  Tc độ gió

  63.000

  -

  63.000

  4

  Hướng gió

  63.000

  -

  63.000

  5

  Áp suất khí quyển

  63.000

  -

  63.000

  6

  TSP

  229.000

  58.000

  287.000

  7

  Pb

  229.000

  348.000

  577.000

  8

  PM 10

  510.000

  161.000

  671.000

  9

  PM 2,5

  510.000

  161.000

  671.000

  10

  CO

  163.000

  302.000

  465.000

  11

  NO2

  212.000

  237.000

  449.000

  12

  SO2

  213.000

  246.000

  459.000

  13

  O3

  209.000

  184.000

  393.000

  14

  Amoniac (NH3)

  234.000

  207.000

  441.000

  15

  Hydrosunfua (H2S)

  235.000

  224.000

  459.000

  16

  Hơi axit (HCl)

  238.000

  268.000

  506.000

  17

  Hơi axit (HF)

  238.000

  268.000

  506.000

  18

  Hơi axit (HNO3)

  238.000

  268.000

  506.000

  19

  Hơi axit (H2SO4)

  238.000

  268.000

  506.000

  20

  Hơi axit (HCN)

  238.000

  268.000

  506.000

  21

  Benzen (C6H6)

  236.000

  565.000

  801.000

  22

  Toluen (C6H5CH3)

  236.000

  565.000

  801.000

  23

  Xylen (C6H4(CH3)2

  236.000

  565.000

  801.000

  24

  Styren (C6H5CHCH2)

  236.000

  565.000

  801.000

  B

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN

  a

  Tiếng ồn giao thông

  1

  Mức ồn trung bình (LAeq)

  92.000

  68.000

  160.000

  2

  Mức ồn cực đại (LAmax)

  92.000

  68.000

  160.000

  3

  Cường độ dòng xe

  242.000

  92.000

  334.000

  b

  Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị

  1

  Mức ồn trung bình (LAeq)

  93.000

  68.000

  161.000

  2

  Mức ồn cực đại (LAmax)

  93.000

  68.000

  161.000

  3

  Mức ồn phân vị (LA50)

  93.000

  68.000

  161.000

  4

  Mức ồn theo tần số (dải Octa)

  130.000

  103.000

  233.000

  C

  HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG

  1

  Độ rung

  146.000

  70.000

  216.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 02:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Nhiệt độ nước

  95.000

  -

  95.000

  2

  pH

  106.000

  -

  106.000

  3

  Oxy hòa tan (DO)

  99.000

  -

  99.000

  4

  Độ đục

  111.000

  -

  111.000

  5

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  101.000

  -

  101.000

  6

  Độ dẫn điện (EC)

  101.000

  -

  101.000

  7

  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  93.000

  102.000

  195.000

  8

  Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

  89.000

  134.000

  223.000

  9

  Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  89.000

  222.000

  311.000

  10

  Amoni (NH4+)

  95.000

  172.000

  267.000

  11

  Nitrit (NO2-)

  95.000

  269.000

  364.000

  12

  Nitrat (NO3-)

  95.000

  165.000

  260.000

  13

  Tổng P

  95.000

  250.000

  345.000

  14

  Tổng N

  95.000

  279.000

  374.000

  15

  Sulphat (SO42-)

  95.000

  194.000

  289.000

  16

  Photphat (PO43-)

  82.000

  199.000

  281.000

  17

  Clorua (Cl-)

  108.000

  197.000

  305.000

  18

  Florua (F-)

  136.000

  235.000

  371.000

  19

  Crom (VI)

  107.000

  204.000

  311.000

  20

  Kim loại nặng (Pb)

  83.000

  380.000

  463.000

  21

  Kim loại nặng (As)

  83.000

  426.000

  509.000

  22

  Kim loại nặng (Hg)

  83.000

  411.000

  494.000

  23

  Kim loại (Fe)

  83.000

  282.000

  365.000

  24

  Kim loại (Cr)

  83.000

  282.000

  365.000

  25

  Tổng dầu, mỡ

  91.000

  465.000

  556.000

  26

  Coliform

  96.000

  344.000

  440.000

  27

  E.Coli

  96.000

  344.000

  440.000

  28

  Thuốc BVTV nhóm Photpho hữu cơ

  99.000

  2.350.000

  2.449.000

  29

  Chất hoạt động bề mặt

  91.000

  643.000

  734.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 03:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Thông s quan trc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Tổng P2O5

  86.000

  -

  86.000

  2

  P2O5 dễ tiêu

  86.000

  -

  86.000

  3

  K2O dễ tiêu

  86.000

  -

  86.000

  4

  Tổng muối

  86.000

  -

  86.000

  5

  Cl-

  86.000

  197.000

  283.000

  6

  SO42-

  86.000

  173.000

  259.000

  7

  HCO3-

  86.000

  173.000

  259.000

  8

  Tổng K2O

  86.000

  269.000

  355.000

  9

  Tổng N

  86.000

  301.000

  387.000

  10

  Tổng P

  86.000

  283.000

  369.000

  11

  Tổng các bon hữu cơ

  86.000

  391.000

  477.000

  12

  Ca2+

  86.000

  301.000

  387.000

  13

  Mg2+

  86.000

  301.000

  387.000

  14

  K+

  86.000

  422.000

  508.000

  15

  Na+

  86.000

  422.000

  508.000

  16

  Al3+

  86.000

  283.000

  369.000

  17

  Fe3+

  86.000

  213.000

  299.000

  18

  MN2+

  86.000

  205.000

  291.000

  19

  Pb

  86.000

  303.000

  389.000

  20

  Cd

  86.000

  303.000

  389.000

  21

  Kim loại nặng (As)

  86.000

  431.000

  517.000

  22

  Kim loại nặng (Hg)

  86.000

  420.000

  506.000

  23

  Kim loại (Fe)

  86.000

  329.000

  415.000

  24

  Kim loại (Cu)

  86.000

  329.000

  415.000

  25

  Kim loại (Mn)

  86.000

  329.000

  415.000

  26

  Kim loại (Zn)

  86.000

  329.000

  415.000

  27

  Kim loại (Cr)

  86.000

  329.000

  415.000

  28

  Kim loại (Ni)

  86.000

  329.000

  415.000

  29

  Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ (i)

  120.000

  1.749.000

  1.869.000

  30

  Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Photpho hữu cơ (i)

  120.000

  1.434.000

  1.554.000

  31

  Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid (ii)

  120.000

  1.757.000

  1.877.000

  32

  PCBs

  120.000

  1.757.000

  1.877.000

  33

  Phân tích đồng thời Kim loại

  0

  1.023.000

  1.023.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 04:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Nhiệt độ

  77.000

  -

  77.000

  2

  pH

  84.000

  -

  84.000

  3

  Oxy hòa tan (DO)

  90.000

  -

  90.000

  4

  Độ đục

  92.000

  -

  92.000

  5

  Độ dẫn điện (EC)

  87.000

  -

  87.000

  6

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  85.000

  -

  85.000

  7

  Chất rắn lơ lửng (SS)

  113.000

  118.000

  231.000

  8

  Chất rắn tổng số (TS)

  113.000

  109.000

  222.000

  9

  Độ cứng tổng số theo CaCO3

  113.000

  180.000

  293.000

  10

  Chỉ số Pemanganat

  117.000

  172.000

  289.000

  11

  Nitơ amôn (NH4+)

  117.000

  163.000

  280.000

  12

  Nitrit (NO2-)

  117.000

  262.000

  379.000

  13

  Nitrat (NO3-)

  117.000

  153.000

  270.000

  14

  Sulphat (SO42-)

  117.000

  152.000

  269.000

  15

  Florua (F-)

  117.000

  218.000

  335.000

  16

  Photphat (PO43-)

  117.000

  172.000

  289.000

  17

  Tổng N

  117.000

  263.000

  380.000

  18

  Crom (Cr6+)

  117.000

  190.000

  307.000

  19

  Tổng P

  117.000

  250.000

  367.000

  20

  Clorua (Cl-)

  117.000

  180.000

  297.000

  21

  Kim loại nặng (Pb)

  117.000

  384.000

  501.000

  22

  Kim loại nặng (Cd)

  117.000

  384.000

  501.000

  23

  Kim loại nặng (As)

  117.000

  417.000

  534.000

  24

  Kim loại nặng (Hg)

  117.000

  416.000

  533.000

  25

  Sunfua

  117.000

  171.000

  288.000

  26

  Kim loại (Fe)

  117.000

  325.000

  442.000

  27

  Kim loại (Cu)

  117.000

  325.000

  442.000

  28

  Kim loại (Zn)

  117.000

  325.000

  442.000

  29

  Kim loại (Mn)

  117.000

  325.000

  442.000

  30

  Kim loại (Cr)

  117.000

  325.000

  442.000

  31

  Kim loại (Ni)

  117.000

  325.000

  442.000

  32

  Coliform (TCVN 6187-2:2009)

  117.000

  316.000

  433.000

  33

  E.coli (TCVN 6187-2:2009)

  117.000

  316.000

  433.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 05:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước mưa

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  Stt

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Nhiệt độ

  73.000

  -

  73.000

  2

  pH

  73.000

  -

  73.000

  3

  Độ dẫn điện (EC)

  80.000

  -

  80.000

  4

  Thế oxi hóa khử (ORP)

  73.000

  -

  73.000

  5

  Độ đục

  88.000

  -

  88.000

  6

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  73.000

  -

  73.000

  7

  Hàm lượng ôxi hòa tan (DO)

  73.000

  -

  73.000

  8

  Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hóa khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO

  298.000

  -

  298.000

  9

  Clorua (Cl-)

  90.000

  242.000

  332.000

  10

  Florua (F-)

  90.000

  267.000

  357.000

  11

  Nitrit (NO2-)

  90.000

  335.000

  425.000

  12

  Nitrat (NO3-)

  90.000

  232.000

  322.000

  13

  Sulphat (SO42-)

  90.000

  231.000

  321.000

  14

  Crom (VI) (Cr6+)

  90.000

  272.000

  362.000

  15

  Na+

  90.000

  448.000

  538.000

  16

  NH4+

  90.000

  201.000

  291.000

  17

  K+

  90.000

  411.000

  501.000

  18

  Mg2+

  90.000

  258.000

  348.000

  19

  Ca2+

  90.000

  259.000

  349.000

  20

  Kim loại nặng (Pb)

  90.000

  397.000

  487.000

  21

  Kim loại nặng (Cd)

  90.000

  397.000

  487.000

  22

  Kim loại nặng (As)

  90.000

  459.000

  549.000

  23

  Kim loại nặng (Hg)

  90.000

  459.000

  549.000

  24

  Kim loại (Fe)

  -

  288.000

  288.000

  25

  Kim loại (Cu)

  -

  288.000

  288.000

  26

  Kim loại (Zn)

  -

  288.000

  288.000

  27

  Kim loại (Cr)

  -

  288.000

  288.000

  28

  Kim loại (Mn)

  -

  288.000

  288.000

  29

  Kim loại (Ni)

  -

  288.000

  288.000

  30

  Phân tích đồng thời các Kim loại

  -

  1.018.000

  1.018.000

  31

  Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42-

  -

  659.000

  659.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 06:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng nước biển ven bờ

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Thông squan trắc

  Đơn giá (đồng)

   

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

   

  1

  Sóng

  92.000

  -

  92.000

   

  2

  Nhiệt độ nước biển

  124.000

  -

  124.000

   

  3

  Độ muối

  125.000

  -

  125.000

   

  4

  Độ đục

  118.000

  -

  118.000

   

  5

  Độ màu

  116.000

  -

  116.000

   

  6

  pH

  131.000

  -

  131.000

   

  7

  Ôxy hòa tan (DO)

  158.000

  -

  158.000

   

  8

  Độ dẫn điện (EC)

  141.000

  -

  141.000

   

  9

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  141.000

  -

  141.000

   

  10

  NH4+

  151.000

  255.000

  406.000

   

  11

  NO2-

  151.000

  234.000

  385.000

   

  12

  NO3-

  151.000

  251.000

  402.000

   

  13

  SO42-

  151.000

  186.000

  337.000

   

  14

  PO43-

  151.000

  188.000

  339.000

   

  15

  Tổng N

  151.000

  303.000

  454.000

   

  16

  Tổng P

  151.000

  251.000

  402.000

   

  17

  Cr (VI)

  151.000

  231.000

  382.000

   

  18

  Sunlfua (S-)

  151.000

  210.000

  361.000

   

  19

  COD

  134.000

  210.000

  344.000

   

  20

  BOD5

  153.000

  166.000

  319.000

   

  21

  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  128.000

  115.000

  243.000

   

  22

  Độ màu

  145.000

  142.000

  287.000

   

  23

  Coliform, Fecal Coliform, E.Coli (Đnh mức tính cho 01 thông số)

  145.000

  343.000

  488.000

   

  24

  Kim loại nặng Pb

  155.000

  362.000

  517.000

   

  25

  Kim loại nặng Cd

  155.000

  362.000

  517.000

   

  26

  Kim loại nặng As

  155.000

  455.000

  610.000

   

  27

  Kim loại nặng Hg

  155.000

  463.000

  618.000

   

  28

  Kim loại Fe

  155.000

  342.000

  497.000

   

  29

  Kim loại Cu

  155.000

  342.000

  497.000

  30

  Kim loại Zn

  155.000

  342.000

  497.000

  31

  Kim loại Mn

  155.000

  342.000

  497.000

  32

  Kim loại Cr

  155.000

  342.000

  497.000

  33

  Kim loại Cr III

  155.000

  342.000

  497.000

  34

  Tổng dầu mỡ khoáng (dầu mỡ khoáng)

  377.000

  669.000

  1.046.000

  35

  Thực vật phù du, Tảo độc

  411.000

  198.000

  609.000

  36

  Động vật phù du, Động vật đáy

  411.000

  202.000

  613.000

  37

  Hóa chất BVTV nhóm Clo

  404.000

  2.509.000

  2.913.000

  38

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  404.000

  2.495.000

  2.899.000

  39

  Kim loại nặng Pb

  404.000

  458.000

  862.000

  40

  Kim loại nặng Cd

  404.000

  458.000

  862.000

  41

  Kim loại nặng As

  404.000

  511.000

  915.000

  42

  Kim loại nặng Hg

  404.000

  511.000

  915.000

  43

  Kim loại Cu

  404.000

  385.000

  789.000

  44

  Kim loại Zn

  404.000

  385.000

  789.000

  45

  Kim loại Mg

  404.000

  385.000

  789.000

  2. Đơn giá hoạt động quan trc và phân tích cht lượng nước bin xa bờ

  Đơn vị tính: đng/thông s

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Sóng

  135.000

  -

  135.000

  2

  Nhiệt độ nước biển

  164.000

  -

  164.000

  3

  Độ muối, Độ mặn (Tính cho một thông số)

  194.000

  -

  194.000

  4

  Độ đục

  237.000

  -

  237.000

  5

  Độ màu

  237.000

  -

  237.000

  6

  pH

  176.000

  -

  176.000

  7

  Ôxy hòa tan (DO)

  198.000

  -

  198.000

  8

  Độ dẫn điện (EC)

  192.000

  -

  192.000

  9

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  192.000

  -

  192.000

  10

  NH4+

  190.000

  255.000

  445.000

  11

  NO2-

  190.000

  234.000

  424.000

  12

  NO3-

  190.000

  251.000

  441.000

  13

  SO42-

  190.000

  186.000

  376.000

  14

  PO43-

  190.000

  188.000

  378.000

  15

  Tổng N

  190.000

  303.000

  493.000

  16

  Tổng P

  190.000

  251.000

  441.000

  17

  Crom (VI)

  190.000

  231.000

  421.000

  18

  Sulfua (S2-)

  190.000

  210.000

  400.000

  19

  COD

  193.000

  210.000

  403.000

  20

  BOD5

  193.000

  166.000

  359.000

  21

  TSS

  186.000

  115.000

  301.000

  22

  Độ màu

  162.000

  142.000

  304.000

  23

  Coliform

  186.000

  343.000

  529.000

  24

  Fecal Coliform

  186.000

  343.000

  529.000

  25

  E.coli

  186.000

  343.000

  529.000

  26

  Kim loại nặng Pb

  172.000

  362.000

  534.000

  27

  Kim loại nặng Cd

  172.000

  362.000

  534.000

  28

  Kim loại nặng As

  172.000

  455.000

  627.000

  29

  Kim loại nặng Hg

  172.000

  463.000

  635.000

  30

  Kim loại Fe

  172.000

  342.000

  514.000

  31

  Kim loại Cu

  172.000

  342.000

  514.000

  32

  Kim loại Cr

  172.000

  342.000

  514.000

  33

  Kim loại Zn

  172.000

  342.000

  514.000

  34

  Kim loại Mn

  172.000

  342.000

  514.000

  35

  Crom (III)

  172.000

  342.000

  514.000

  36

  Tổng dầu mỡ khoáng (dầu mỡ khoáng)

  172.000

  669.000

  841.000

  37

  Thực vật phù du, Tảo độc (Định mức tính cho một thông số)

  474.000

  198.000

  672.000

  38

  Động vật phù du, Động vật đáy (Định mức tính cho một thông số)

  474.000

  202.000

  676.000

  39

  Hóa chất BVTV nhóm Clo

  474.000

  2.509.000

  2.983.000

  40

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho

  474.000

  2.495.000

  2.969.000

  41

  Kim loại nặng Pb

  474.000

  458.000

  932.000

  42

  Kim loại nặng Cd

  474.000

  458.000

  932.000

  43

  Kim loại nặng As

  474.000

  511.000

  985.000

  44

  Kim loại nặng Hg

  474.000

  511.000

  985.000

  45

  Kim loại Cu

  474.000

  385.000

  859.000

  46

  Kim loại Zn

  474.000

  385.000

  859.000

  47

  Kim loại Mg

  474.000

  385.000

  859.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 07:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất phóng xạ

   

  Đơn vị tính: đng/thông s

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Ti hin trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  I

  Đồng vị phóng xạ trong mẫu Sol khí

  1

  Pb210

  401.000

  884.000

  1.285.000

  2

  Pb212

  401.000

  884.000

  1.285.000

  3

  Pb214

  401.000

  884.000

  1.285.000

  4

  Bi212

  401.000

  884.000

  1.285.000

  5

  Bi214

  401.000

  884.000

  1.285.000

  6

  Tl208

  401.000

  884.000

  1.285.000

  7

  Ac228

  401.000

  884.000

  1.285.000

  8

  Ra226

  401.000

  884.000

  1.285.000

  9

  Cs137

  401.000

  884.000

  1.285.000

  10

  K40

  401.000

  884.000

  1.285.000

  11

  131I

  358.000

  541.000

  899.000

  12

  Be7

  401.000

  884.000

  1.285.000

  13

  Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí

  670.000

  807.000

  1.477.000

  14

  Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu sol khí

  670.000

  Không xác định giá

  Chưa đủ cơ sở xác định giá

  15

  Hàm lượng Gama trong không khí

  4.211.000

  654.000

  4.865.000

  16

  Hàm lượng Radon trong không khí

  4.633.000

  717.000

  5.350.000

  17

  Tổng hoạt độ Anpha

  329.000

  846.000

  1.175.000

  18

  Tổng hoạt độ Beta

  329.000

  846.000

  1.175.000

  II

  Các đng vị phóng xạ trong mu Bụi xa lng

  1

  Pb210

  818.000

  947.000

  1.765.000

  2

  Pb212

  818.000

  947.000

  1.765.000

  3

  Pb214

  818.000

  947.000

  1.765.000

  4

  Bi212

  818.000

  947.000

  1.765.000

  5

  Bi214

  818.000

  947.000

  1.765.000

  6

  Tl208

  818.000

  947.000

  1.765.000

  7

  Ac228

  818.000

  947.000

  1.765.000

  8

  Ra226

  818.000

  947.000

  1.765.000

  9

  Cs137

  818.000

  947.000

  1.765.000

  10

  K40

  818.000

  947.000

  1.765.000

  11

  131I

  818.000

  541.000

  1.359.000

  12

  Be7

  818.000

  947.000

  1.765.000

  13

  Tổng hoạt độ Anpha

  530.000

  628.000

  1.158.000

  14

  Tổng hoạt độ Beta

  530.000

  628.000

  1.158.000

  III

  Các đồng vị phóng xạ trong mẫu Đất

  1

  Pb210

  374.000

  925.000

  1.299.000

  2

  Pb212

  374.000

  925.000

  1.299.000

  3

  Pb214

  374.000

  925.000

  1.299.000

  4

  Bi212

  374.000

  925.000

  1.299.000

  5

  Bi214

  374.000

  925.000

  1.299.000

  6

  Tl208

  374.000

  925.000

  1.299.000

  7

  Ac228

  374.000

  925.000

  1.299.000

  8

  Ra226

  374.000

  925.000

  1.299.000

  9

  Cs137

  374.000

  925.000

  1.299.000

  10

  K40

  374.000

  925.000

  1.299.000

  11

  131I

  278.000

  925.000

  1.203.000

  12

  Be7

  374.000

  925.000

  1.299.000

  13

  Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất

  374.000

  709.000

  1.083.000

  14

  Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất

  374.000

  709.000

  1.083.000

  IV

  Các đồng vị phóng xạ trong mẫu Nước

  1

  Pb210

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  2

  Pb212

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  3

  Pb214

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  4

  Bi212

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  5

  Bi214

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  6

  Tl208

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  7

  Ac228

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  8

  Ra226

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  9

  Cs137

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  10

  K40

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  11

  Be7

  401.000

  9.234.000

  9.635.000

  12

  Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước

  403.000

  9.234.000

  9.637.000

  13

  Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước

  403.000

  9.234.000

  9.637.000

  14

  Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước

  431.000

  Không xác định giá

  Chưa đủ cơ sở xác định giá

  15

  Hàm lượng Randon trong nước

  4.675.000

  801.000

  5.476.000

  16

  Tổng hoạt độ Anpha

  394.000

  690.000

  1.084.000

  17

  Tổng hoạt độ Beta

  394.000

  690.000

  1.084.000

  V

  Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm

  1

  Pb210

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  2

  Pb212

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  3

  Pb214

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  4

  Bi212

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  5

  Bi214

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  6

  Tl208

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  7

  Ac228

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  8

  Ra226

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  9

  Cs137

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  10

  K40

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  11

  131I

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  12

  Be7

  385.000

  1.124.000

  1.509.000

  13

  Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm

  385.000

  989.000

  1.374.000

  14

  Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm

  385.000

  989.000

  1.374.000

  15

  Tổng hoạt độ Anpha

  373.000

  826.000

  1.199.000

  16

  Tổng hoạt độ Beta

  373.000

  826.000

  1.199.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 08:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích khí thải

   

  Đơn vị tính: đng/thông s

  STT

  Thông s quan trc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Nhiệt độ khí thải

  293.000

  -

  293.000

  2

  Vận tốc khí thải

  334.000

  -

  334.000

  3

  Áp suất khí thải

  222.000

  -

  222.000

  4

  Khí O2

  373.000

  -

  373.000

  5

  Khí CO

  374.000

  -

  374.000

  6

  Khí NO

  378.000

  -

  378.000

  7

  Khí NO2

  374.000

  -

  374.000

  8

  Khí SO2

  376.000

  -

  376.000

  9

  Chiều cao nguồn thải

  304.000

  -

  304.000

  10

  Đường kính trong miệng ống khói

  304.000

  -

  304.000

  11

  Lưu lượng khí thải

  414.000

  -

  414.000

  12

  Khí NOx

  350.000

  245.000

  595.000

  13

  Khí SO2

  403.000

  254.000

  657.000

  14

  Khí CO

  332.000

  197.000

  529.000

  15

  Tổng bụi lơ lửng

  1.813.000

  260.000

  2.073.000

  16

  Bụi PM10

  1.813.000

  260.000

  2.073.000

  17

  Hơi axit (HCl)

  600.000

  313.000

  913.000

  18

  Hơi axit (HF)

  600.000

  313.000

  913.000

  19

  Hơi axit H2SO4

  600.000

  313.000

  913.000

  20

  Kim loại Pb

  511.000

  523.000

  1.034.000

  21

  Kim loại Cd

  511.000

  523.000

  1.034.000

  22

  Kim loại As

  511.000

  582.000

  1.093.000

  23

  Kim loại Sb

  511.000

  582.000

  1.093.000

  24

  Kim loại Se

  511.000

  582.000

  1.093.000

  25

  Kim loại Hg

  511.000

  582.000

  1.093.000

  26

  Kim loại Cu

  511.000

  475.000

  986.000

  27

  Kim loại Cr

  511.000

  475.000

  986.000

  28

  Kim loại Mn

  511.000

  475.000

  986.000

  29

  Kim loại Zn

  511.000

  475.000

  986.000

  30

  Kim loại Ni

  511.000

  475.000

  986.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 09:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích nước thải

   

  Đơn vị tính: đng/thông s

  STT

  Tng squan trắc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  Nhiệt độ

  75.000

  -

  75.000

  2

  pH

  86.000

  -

  86.000

  3

  Vận tốc

  134.000

  -

  134.000

  4

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  74.000

  -

  74.000

  5

  Độ màu

  74.000

  -

  74.000

  6

  Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5)

  88.000

  137.000

  225.000

  7

  Nhu cầu oxy hoá học (COD)

  92.000

  233.000

  325.000

  8

  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  87.000

  135.000

  222.000

  9

  Coliform (TCVN 6187-1:2009)

  96.000

  392.000

  488.000

  10

  Coliform (TCVN 6187-2:2009)

  96.000

  339.000

  435.000

  11

  E.Coli (TCVN 6187-1:2009)

  103.000

  392.000

  495.000

  12

  E.Coli (TCVN 6187-2:2009)

  103.000

  339.000

  442.000

  13

  Tổng dầu, mỡ

  103.000

  494.000

  597.000

  14

  Cyanua (CN-)

  105.000

  387.000

  492.000

  15

  Tổng P

  101.000

  253.000

  354.000

  16

  Tổng N

  101.000

  254.000

  355.000

  17

  Nitơ amôn (NH4+)

  101.000

  183.000

  284.000

  18

  Sunlfua (S2-)

  101.000

  179.000

  280.000

  19

  Crom (VI)

  101.000

  224.000

  325.000

  20

  Nitrate (NO3-)

  101.000

  322.000

  423.000

  21

  Sulphat (SO42-)

  101.000

  188.000

  289.000

  22

  Photphat (PO43-)

  101.000

  213.000

  314.000

  23

  Florua (F-)

  101.000

  234.000

  335.000

  24

  Clorua (Cl-)

  101.000

  193.000

  294.000

  25

  Clo dư (Cl2)

  101.000

  303.000

  404.000

  26

  Kim loại nặng (Pb)

  86.000

  405.000

  491.000

  27

  Kim loại nặng (Cd)

  86.000

  405.000

  491.000

  28

  Kim loại nặng (As)

  86.000

  430.000

  516.000

  29

  Kim loại nặng (Hg)

  86.000

  404.000

  490.000

  30

  Kim loại (Cu)

  86.000

  302.000

  388.000

  31

  Kim loại (Zn)

  86.000

  302.000

  388.000

  32

  Kim loại (Mn)

  86.000

  302.000

  388.000

  33

  Kim loại (Fe)

  86.000

  302.000

  388.000

  34

  Kim loại (Cr)

  86.000

  302.000

  388.000

  35

  Kim loại (Ni)

  86.000

  302.000

  388.000

  36

  Phenol

  96.000

  565.000

  661.000

  37

  Chất hoạt động bề mặt

  96.000

  577.000

  673.000

  38

  Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ

  103.000

  1.258.000

  1.361.000

  39

  Hóa chất bảo vệ thực vật phot pho hữu cơ

  103.000

  1.261.000

  1.364.000

  40

  PCBs

  103.000

  1.261.000

  1.364.000

  41

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho 01 mẫu)

  -

  1.077.000

  1.077.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 10:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất lượng trầm tích

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Tng s quan trc

  Đơn giá (đồng)

  Tại hiện trường

  Phòng thí nghiệm

  Tổng cộng

  1

  pH (H2O, KCl)

  150.000

  203.000

  353.000

  2

  Tổng các bon hữu cơ

  150.000

  457.000

  607.000

  3

  Dầu mỡ

  148.000

  447.000

  595.000

  4

  Cyanua (CN-)

  148.000

  448.000

  596.000

  5

  Tổng N

  150.000

  280.000

  430.000

  6

  Tổng P

  150.000

  300.000

  450.000

  7

  Phenol

  150.000

  775.000

  925.000

  8

  Kim loại nặng (Pb)

  150.000

  451.000

  601.000

  9

  Kim loại nặng (Cd)

  150.000

  451.000

  601.000

  10

  Kim loại nặng (As)

  150.000

  534.000

  684.000

  11

  Kim loại nặng (Hg)

  150.000

  534.000

  684.000

  12

  Kim loại nặng (Zn)

  150.000

  398.000

  548.000

  13

  Kim loại nặng (Cu)

  150.000

  398.000

  548.000

  14

  Kim loại nặng (Cr)

  150.000

  398.000

  548.000

  15

  Kim loại nặng (Mn)

  150.000

  398.000

  548.000

  16

  Kim loại nặng (Ni)

  150.000

  398.000

  548.000

  17

  Tổng K2O

  140.000

  322.000

  462.000

  18

  Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  149.000

  1.322.000

  1.471.000

  19

  Thuốc BVTV nhóm phốt pho hữu cơ

  149.000

  1.322.000

  1.471.000

  20

  Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid

  149.000

  1.322.000

  1.471.000

  21

  Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs)

  149.000

  1.317.000

  1.466.000

  22

  PCBs

  149.000

  1.322.000

  1.471.000

  23

  Phân tích đồng thời kim loại

  85.000

  1.049.000

  1.134.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 11:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích chất thải

   

  Đơn vị tính: đồng/thông số

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá

  HT

  PTN (phân tích dạng tuyệt đối)

  PTN (phân tích dạng ngâm chiết)

  HT + PTN (dạng tuyệt đối)

  HT + PTN (dạng ngâm chiết)

  1

  Độ ẩm

  91.000

  117.000

  -

  208.000

  -

  2

  pH

  88.000

  179.000

  -

  267.000

  -

  3

  Cyanua (CN-)

  101.000

  573.000

  -

  674.000

  -

  4

  Crom (VI)

  101.000

  291.000

  349.000

  392.000

  450.000

  5

  Florua (F-)

  101.000

  290.000

  348.000

  391.000

  449.000

  6

  Kim loại nặng (Pb)

  101.000

  478.000

  574.000

  579.000

  675.000

  7

  Kim loại nặng (Cd)

  101.000

  478.000

  574.000

  579.000

  675.000

  8

  Kim loại nặng (As)

  101.000

  513.000

  616.000

  614.000

  717.000

  9

  Kim loại nặng (Hg)

  101.000

  521.000

  625.000

  622.000

  726.000

  10

  Kim loại (Cu)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  11

  Kim loại (Zn)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  12

  Kim loại (Mn)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  13

  Kim loại (Ta)

  101.000

  365.000

  -

  466.000

  -

  14

  Kim loại (Cr)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  15

  Kim loại (Ni)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  16

  Kim loại (Ba)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  17

  Kim loại (Se)

  101.000

  365.000

  438.000

  466.000

  539.000

  18

  Kim loại (Mo)

  101.000

  365.000

  -

  466.000

  -

  19

  Kim loại (Be)

  101.000

  365.000

  -

  466.000

  -

  20

  Kim loại (Va)

  101.000

  365.000

  -

  466.000

  -

  21

  Kim loại (Ag)

  101.000

  365.000

  -

  466.000

  -

  22

  Dầu mỡ

  110.000

  593.000

  712.000

  703.000

  822.000

  23

  Phenol

  110.000

  691.000

  829.000

  801.000

  939.000

  24

  HCBVTV Clo hữu cơ

  110.000

  2.503.000

  3.004.000

  2.613.000

  3.114.000

  25

  HCBVTV phot pho hữu cơ

  110.000

  2.502.000

  3.002.000

  2.612.000

  3.112.000

  26

  PAHs

  110.000

  2.555.000

  3.066.000

  2.665.000

  3.176.000

  27

  PCBs

  110.000

  2.502.000

  3.002.000

  2.612.000

  3.112.000

  28

  Lấy mẫu đồng thời các kim loại

  110.000

  1.111.000

  1.333.000

  1.221.000

  1.443.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 12:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí tự động liên tục cố định

   

  Đơn vị tính: đồng/thông s

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá tại hiện trường

  (đồng)

  1

  Nhiệt độ

  234.000

  2

  Độ ẩm

  234.000

  3

  Tốc độ gió

  234.000

  4

  Tc độ gió

  234.000

  5

  Bức xạ mặt trời

  234.000

  6

  Áp suất khí quyển

  234.000

  7

  Bụi TSP

  251.000

  8

  Bụi PM-10

  251.000

  9

  Khí NO

  330.000

  10

  Khí NO2

  330.000

  11

  Khí Nox

  330.000

  12

  Khí SO2

  406.000

  13

  Khí CO

  326.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

  Phụ lục 13:

  Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt tự động liên tục cố định

   

  Đơn vị tính: đng/thông s

  STT

  Thông số quan trắc

  Đơn giá tại hiện trường

  (đồng)

  1

  Nhiệt độ

  168.000

  2

  pH

  168.000

  3

  Ôxy hòa tan (DO)

  278.000

  4

  Độ dẫn điện (EC)

  193.000

  5

  Độ đục

  291.000

  6

  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  222.000

  7

  Amoni (NH4+)

  270.000

  8

  Nitrat (NO3-)

  284.000

  9

  Tổng nitơ (TN)

  327.000

  10

  Tổng phốt pho (TP)

  324.000

  Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
  Ban hành: 20/06/2012 Hiệu lực: 01/01/2013 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 55/2014/QH13
  Ban hành: 23/06/2014 Hiệu lực: 01/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 41/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
  Ban hành: 24/07/2014 Hiệu lực: 10/09/2014 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
  Ban hành: 31/12/2014 Hiệu lực: 15/02/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  08
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  09
  Thông tư 20/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
  Ban hành: 08/08/2017 Hiệu lực: 01/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  10
  Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
  Ban hành: 01/09/2017 Hiệu lực: 15/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  11
  Thông tư 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
  Ban hành: 22/12/2017 Hiệu lực: 06/02/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  12
  Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  13
  Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
  Ban hành: 31/12/2014 Hiệu lực: 10/01/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 50/2018/QĐ-UBND Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Cà Mau

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
  Số hiệu: 50/2018/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/12/2018
  Hiệu lực: 10/01/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Văn Sử
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ (12)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới