logo

Thông tư 04/2019/TT-BTNMT địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 669 đến 672-08/2019
  Số hiệu: 04/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 31/08/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 30/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 04/2019/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH THÁI BÌNH

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Bình.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Bình.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh
  Thái Bình;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT,
  Cổng Thông tin điện tử BTN&MT;
  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
  - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

  DANH MỤC

  ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN TỈNH THÁI BÌNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực phần đất liền tỉnh Thái Bình.

  2. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố và các huyện, trong đó:

  a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Tên gọi khác của địa danh hoặc ghi chú để phân biệt các địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện trong ngoặc đơn.

  b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC là nhóm địa danh dân cư; SV là nhóm địa danh sơn văn; TV là nhóm địa danh thủy văn; KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

  c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. là chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

  d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”; H. là chữ viết tắt của “huyện”.

  đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

  e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

  Phần II. DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN TỈNH THÁI BÌNH

   

  Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

  STT

  Đơn vị hành chính cấp huyện

  Trang

  1

  Thành phố Thái Bình

  3

  2

  Huyện Đông Hưng

  12

  3

  Huyện Hưng Hà

  32

  4

  Huyện Kiến Xương

  53

  5

  Huyện Quỳnh Phụ

  70

  6

  Huyện Thái Thuỵ

  91

  7

  Huyện Tiền Hải

  113

  8

  Huyện Vũ Thư

  129

   

  Địa danh

  Nhóm đối tượng

  Tên ĐVHC cấp xã

  Tên ĐVHC cấp huyện

  Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng

  Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

  Toạ độ trung tâm

  Toạ độ điểm đầu

  Toạ độ điểm cuối

  Vĩ độ

  (độ, phút, giây)

  Kinh độ

  (độ, phút, giây)

  Vĩ độ

  (độ, phút, giây)

  Kinh độ

  (độ, phút, giây)

  Vĩ độ

  (độ, phút, giây)

  Kinh độ

  (độ, phút, giây)

  cầu Thái Bình

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  chùa Vạn Xuân Tự

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

  20° 27' 17''

  106° 20' 12''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 458

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 23' 27''

  106° 26' 28''

  F-48-93-B-a

  Nhà máy Bia Hương Sen

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

  20° 27' 34''

  106° 20' 18''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  phố Lê Quý Đôn

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 38''

  106° 19' 59''

  20° 26' 18''

  106° 20' 59''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Thường Kiệt

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 26' 33''

  106° 21' 16''

  F-48-93-B-a

  phố Nguyễn Thị Minh Khai

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 10''

  106° 20' 19''

  20° 26' 58''

  106° 20' 02''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Thái Tông

  KX

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  P. Bồ Xuyên

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  đền Hai Bà Trưng

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

  20° 26' 57''

  106° 20' 27''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  phố Hai Bà Trưng

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 13''

  106° 20' 55''

  20° 26' 43''

  106° 20' 09''

  F-48-93-B-a

  phố Lê Lợi

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 12''

  106° 20' 43''

  20° 26' 44''

  106° 20' 03''

  F-48-93-B-a

  phố Lê Quý Đôn

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 38''

  106° 19' 59''

  20° 26' 18''

  106° 20' 59''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Quang Trung

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 43''

  106° 20' 09''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 20''

  106° 20' 47''

  20° 26' 29''

  106° 19' 36''

  F-48-93-B-a

  sân vận động tỉnh Thái Bình

  KX

  P. Đề Thám

  TP. Thái Bình

  20° 26' 50''

  106° 20' 24''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Cầu Bo

  KX

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

  20° 27' 15''

  106° 20' 57''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Sa Cát

  KX

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

  20° 28' 59''

  106° 21' 29''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Thái Bình

  KX

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Long Hưng

  KX

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 59''

  106° 21' 29''

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

  F-48-93-B-a

  Đền Quan

  KX

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

  20° 27' 54''

  106° 21' 44''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  quảng trường Thái Bình

  KX

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

  20° 28' 22''

  106° 21' 46''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  P. Hoàng Diệu

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  Cầu Nề

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

  20° 26' 24''

  106° 20' 19''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đình Bo

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

  20° 26' 55''

  106° 20' 45''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 458

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 23' 27''

  106° 26' 28''

  F-48-93-B-a

  phố Lê Đại Hành

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 01''

  106° 20' 52''

  20° 26' 33''

  106° 20' 15''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Thường Kiệt

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 26' 33''

  106° 21' 16''

  F-48-93-B-a

  phố Ngô Thì Nhậm

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 24''

  106° 19' 48''

  20° 26' 17''

  106° 20' 58''

  F-48-93-B-a

  Trường Đại học Y Dược Thái Bình

  KX

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

  20° 26' 38''

  106° 20' 18''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  P. Kỳ Bá

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  Cầu Bo

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

  20° 27' 15''

  106° 20' 57''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Thái Bình

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đài tưởng niệm Trận địa chiến đấu Trung đội tự vệ khu Trần Phú

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

  20° 27' 05''

  106° 20' 40''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 458

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 23' 27''

  106° 26' 28''

  F-48-93-B-a

  phố Hai Bà Trưng

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 13''

  106° 20' 55''

  20° 26' 43''

  106° 20' 09''

  F-48-93-B-a

  phố Lê Lợi

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 12''

  106° 20' 43''

  20° 26' 44''

  106° 20' 03''

  F-48-93-B-a

  phố Lê Quý Đôn

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 38''

  106° 19' 59''

  20° 26' 18''

  106° 20' 59''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Thường Kiệt

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 26' 33''

  106° 21' 16''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 20''

  106° 20' 47''

  20° 26' 29''

  106° 19' 36''

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  P. Lê Hồng Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  cầu Phúc Khánh 2

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

  20° 26' 28''

  106° 19' 15''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Hùng Vương

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  20° 26' 15''

  106° 17' 56''

  F-48-93-B-a

  đường Trần Thị Dung

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 25''

  106° 18' 04''

  20° 26' 30''

  106° 19' 14''

  F-48-93-B-a

  đường Trần Thủ Độ

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 56''

  106° 20' 12''

  20° 26' 37''

  106° 18' 03''

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Phúc Khánh

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

  20° 26' 35''

  106° 18' 24''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  phố Quang Trung

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 43''

  106° 20' 09''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Thái Tông

  KX

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  sông Kiến Giang

  TV

  P. Phú Khánh

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 25''

  106° 12' 58''

  20° 22' 53''

  106° 33' 54''

  F-48-93-B-a

  Bệnh viện Đa khoa chất lượng cao Thái Bình

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

  20° 26' 24''

  106° 20' 05''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

  20° 26' 32''

  106° 20' 08''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Ngô Thì Nhậm

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 24''

  106° 19' 48''

  20° 26' 17''

  106° 20' 58''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Quang Trung

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 43''

  106° 20' 09''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

  20° 26' 08''

  106° 19' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  sông Kiến Giang

  TV

  P. Quang Trung

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 25''

  106° 12' 58''

  20° 22' 53''

  106° 33' 54''

  F-48-93-B-a

  Cầu Báng

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  chùa Đoan Túc

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

  20° 27' 25''

  106° 19' 59''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Cụm công nghiệp Phong Phú

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

  20° 28' 08''

  106° 19' 51''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Nhân Thanh

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

  20° 27' 56''

  106° 19' 37''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Trần Thủ Độ

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 56''

  106° 20' 12''

  20° 26' 37''

  106° 18' 03''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

  20° 27' 11''

  106° 19' 39''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  phố Lê Quý Đôn

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 38''

  106° 19' 59''

  20° 26' 18''

  106° 20' 59''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Thái Tông

  KX

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  P. Tiền Phong

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  bến xe Thái Bình

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

  20° 26' 59''

  106° 19' 54''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Phúc Khánh 2

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

  20° 26' 28''

  106° 19' 15''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Trần Thủ Độ

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 56''

  106° 20' 12''

  20° 26' 37''

  106° 18' 03''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

  20° 27' 11''

  106° 19' 39''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Quang Trung

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 43''

  106° 20' 09''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 20''

  106° 20' 47''

  20° 26' 29''

  106° 19' 36''

  F-48-93-B-a

  phố Trần Thái Tông

  KX

  P. Trần Hưng Đạo

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

  20° 26' 22''

  106° 19' 11''

  F-48-93-B-a

  Cầu Trắng

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

  20° 26' 20''

  106° 21' 30''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Lạc Đạo (Đình Cả)

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

  20° 26' 40''

  106° 21' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Hoàng Văn Thái

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 33''

  106° 21' 16''

  20° 25' 58''

  106° 21' 56''

  F-48-93-B-a

  đường Trần Lãm

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 58''

  106° 21' 33''

  20° 24' 53''

  106° 18' 57''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 458

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 23' 27''

  106° 26' 28''

  F-48-93-B-a

  phố Lê Quý Đôn

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 38''

  106° 19' 59''

  20° 26' 18''

  106° 20' 59''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Thường Kiệt

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 26' 33''

  106° 21' 16''

  F-48-93-B-a

  phố Ngô Thì Nhậm

  KX

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 24''

  106° 19' 48''

  20° 26' 17''

  106° 20' 58''

  F-48-93-B-a

  Sông Kìm

  TV

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 57''

  106° 21' 30''

  20° 24' 32''

  106° 21' 51''

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  P. Trần Lãm

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  thôn Cầu Nhân

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 29' 03''

  106° 20' 41''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Hiệp Trung

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 29' 23''

  106° 20' 32''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nam Cầu Nhân

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 46''

  106° 20' 35''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nam Hiệp Trung

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 29' 03''

  106° 19' 59''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nghĩa Phương

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 10''

  106° 20' 44''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nghĩa Thắng

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 42''

  106° 20' 51''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Trung Nghĩa

  DC

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 24''

  106° 20' 32''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Hoà Bình

  KX

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 38''

  106° 19' 56''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Sa Cát 2

  KX

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 29' 18''

  106° 21' 27''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đền Đồng Côn

  KX

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 57''

  106° 20' 28''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Hiệp Trung

  KX

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 29' 21''

  106° 20' 23''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  miếu Vua Lẫm

  KX

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

  20° 28' 55''

  106° 20' 39''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Quốc lộ 10

  KX

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 39' 41''

  106° 26' 16''

  20° 26' 41''

  106° 13' 01''

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  xã Đông Hoà

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  thôn An Lễ

  DC

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 30' 00''

  106° 21' 40''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c, F-48-93-B-a

  thôn Gia Lễ

  DC

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 27''

  106° 21' 40''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tống Thỏ Bắc

  DC

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 45''

  106° 22' 11''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tống Thỏ Nam

  DC

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 03''

  106° 21' 59''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tống Thỏ Trung

  DC

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 28''

  106° 22' 13''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu An Lễ

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 30' 11''

  106° 21' 33''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Sa Cát

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 28' 59''

  106° 21' 29''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Khu di tích đền, chùa Gia Lễ

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 45''

  106° 22' 03''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Tống Thỏ

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 48''

  106° 22' 14''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Long Hưng

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 59''

  106° 21' 29''

  20° 27' 34''

  106° 20' 33''

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Gia Lễ

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

  20° 30' 23''

  106° 21' 24''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  Quốc lộ 10

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 39' 41''

  106° 26' 16''

  20° 26' 41''

  106° 13' 01''

  F-48-81-D-c, F-48-93-B-a

  Quốc lộ 39

  KX

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  20° 33' 12''

  106° 33' 36''

  F-48-81-D-c, F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  xã Đông Mỹ

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  thôn Đoàn Kết

  DC

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 38''

  106° 20' 04''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Hồng Phong

  DC

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 22''

  106° 20' 02''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Lam Sơn

  DC

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 43''

  106° 20' 40''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Quang Trung

  DC

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 35''

  106° 20' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Thống Nhất

  DC

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 26''

  106° 20' 16''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Trần Phú

  DC

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 31''

  106° 20' 32''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Nam Thọ

  KX

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 29' 40''

  106° 20' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Gia Lễ

  KX

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

  20° 30' 23''

  106° 21' 24''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  sông Trà Lý

  TV

  xã Đông Thọ

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a, F-48-81-D-c

  Tổ 1

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 45''

  106° 19' 39''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Tổ 2

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 26''

  106° 19' 45''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Tổ 4

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 26' 33''

  106° 19' 08''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Đại Lai 1

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 26' 58''

  106° 19' 10''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Đại Lai 2

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 13''

  106° 19' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nghĩa Chính

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 26' 48''

  106° 18' 03''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Phú Lạc

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 29''

  106° 19' 29''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Thắng Cựu

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 46''

  106° 19' 12''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Vĩnh Gia

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 29''

  106° 18' 53''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Xuân Lôi

  DC

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 33''

  106° 19' 16''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  chùa Phú Lạc

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 42''

  106° 19' 39''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Làng Nghĩa Chính

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 26' 52''

  106° 18' 04''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Trần Thị Dung

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 25''

  106° 18' 04''

  20° 26' 30''

  106° 19' 14''

  F-48-93-B-a

  đường Trần Thủ Độ

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 56''

  106° 20' 12''

  20° 26' 37''

  106° 18' 03''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Khu di tích đình, chùa Đại Lai

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 02''

  106° 19' 10''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Phúc Khánh

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 26' 35''

  106° 18' 24''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  Quốc lộ 10

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 39' 41''

  106° 26' 16''

  20° 26' 41''

  106° 13' 01''

  F-48-93-B-a

  từ đường quan Thái Bảo

  KX

  xã Phú Xuân

  TP. Thái Bình

  20° 27' 29''

  106° 19' 28''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Thôn Dinh

  DC

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 29''

  106° 19' 01''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Đồng Thanh

  DC

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 14''

  106° 19' 12''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tân Quán

  DC

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 27' 20''

  106° 18' 02''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Trường Mại

  DC

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 27' 52''

  106° 18' 40''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tú Linh

  DC

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 18''

  106° 18' 51''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Cầu Báng

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Chùa Chành

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 32''

  106° 18' 55''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  cầu Hoà Bình

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 38''

  106° 19' 56''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  chùa Trừng Mại

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 02''

  106° 18' 44''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Khu công nghiệp Sông Trà

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 47''

  106° 19' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  Quốc lộ 10

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 39' 41''

  106° 26' 16''

  20° 26' 41''

  106° 13' 01''

  F-48-93-B-a

  Trường Đại học Thái Bình

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 21''

  106° 19' 01''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  từ đường Bùi Quang Dũng

  KX

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

  20° 28' 11''

  106° 19' 13''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  xã Tân Bình

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  Tổ 1

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 46''

  106° 20' 10''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Tổ 2

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 26' 11''

  106° 21' 40''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Đông Hải

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 26' 04''

  106° 21' 39''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Hoà Hải

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 50''

  106° 21' 23''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Lạc Chính

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 30''

  106° 19' 46''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nam Hùng

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 10''

  106° 20' 15''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Thôn Quyến

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 30''

  106° 20' 33''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tây Sơn

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 46''

  106° 21' 05''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tiên Sơn

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 42''

  106° 20' 02''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tống Văn

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 16''

  106° 20' 30''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tống Vũ

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 38''

  106° 21' 05''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Trấn Tây

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 08''

  106° 20' 09''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Trung Hoà

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 27''

  106° 20' 11''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Vũ Trường

  DC

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 26' 17''

  106° 21' 52''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Bệnh viện Lao phổi Thái Bình

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 37''

  106° 19' 55''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  chùa Tống Vũ

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 36''

  106° 21' 02''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Cầu Kìm

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 58''

  106° 21' 56''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Cầu Trắng

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 26' 20''

  106° 21' 30''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Chùa Chanh

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 22''

  106° 20' 07''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Chùa Sam

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 35''

  106° 19' 52''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Tống Vũ

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

  20° 25' 48''

  106° 21' 22''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Hoàng Văn Thái

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 33''

  106° 21' 16''

  20° 25' 58''

  106° 21' 56''

  F-48-93-B-a

  đường Trần Lãm

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 58''

  106° 21' 33''

  20° 24' 53''

  106° 18' 57''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 454

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 35' 23''

  106° 13' 31''

  20° 22' 39''

  106° 20' 30''

  F-48-93-B-a

  Đường tỉnh 458

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 23' 27''

  106° 26' 28''

  F-48-93-B-a

  phố Lý Bôn

  KX

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 28' 06''

  106° 19' 18''

  20° 25' 45''

  106° 20' 32''

  F-48-93-B-a

  sông Kiến Giang

  TV

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 25''

  106° 12' 58''

  20° 22' 53''

  106° 33' 54''

  F-48-93-B-a

  Sông Kìm

  TV

  xã Vũ Chính

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 57''

  106° 21' 30''

  20° 24' 32''

  106° 21' 51''

  F-48-93-B-a

  thôn Đình Phùng

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 27' 53''

  106° 22' 01''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Hưng Đạo

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 27' 55''

  106° 22' 23''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  thôn Lê Lợi

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 27' 24''

  106° 22' 52''

   

   

   

   

  F-48-93-B-b

  thôn Nguyễn Du

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 29' 05''

  106° 22' 42''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  thôn Nguyễn Huệ

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 28' 49''

  106° 22' 26''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  thôn Nguyễn Trãi

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 28' 25''

  106° 22' 14''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Quang Trung

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 28' 14''

  106° 22' 37''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  thôn Trần Phú

  DC

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 28' 08''

  106° 22' 27''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  chùa Hoàng Cô

  KX

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 27' 47''

  106° 22' 15''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Đông Trì

  KX

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

  20° 28' 26''

  106° 22' 31''

   

   

   

   

  F-48-93-B-b

  sông Trà Lý

  TV

  xã Vũ Đông

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  Thôn Kìm

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 54''

  106° 22' 04''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Nam Hưng

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 09''

  106° 23' 03''

   

   

   

   

  F-48-93-B-b

  thôn Tam Lạc

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 56''

  106° 21' 46''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tam Lạc 2

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 56''

  106° 22' 16''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Thượng Cầm

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 02''

  106° 22' 31''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  thôn Vân Động

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 50''

  106° 23' 04''

   

   

   

   

  F-48-93-B-b

  thôn Vân Động Nam

  DC

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 08''

  106° 23' 10''

   

   

   

   

  F-48-93-B-b

  Cầu Kìm

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 58''

  106° 21' 56''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  chùa Thượng Cầm

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 56''

  106° 22' 14''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Trần Lãm

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 58''

  106° 21' 33''

  20° 24' 53''

  106° 18' 57''

  F-48-93-B-a

  đường Vũ Lạc

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 12''

  106° 23' 30''

  20° 25' 54''

  106° 21' 56''

  F-48-93-B-a, F-48-93-B-b

  Đường tỉnh 458

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 27' 29''

  106° 20' 30''

  20° 23' 27''

  106° 26' 28''

  F-48-93-B-a

  từ đường Nguyễn Đình

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 18''

  106° 22' 14''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  từ đường họ Phạm Đình

  KX

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 08''

  106° 22' 15''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  Sông Kìm

  TV

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 57''

  106° 21' 30''

  20° 24' 32''

  106° 21' 51''

  F-48-93-B-a

  sông Trà Lý

  TV

  xã Vũ Lạc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 31' 11''

  106° 10' 51''

  20° 28' 00''

  106° 36' 02''

  F-48-93-B-a

  thôn Bắc Sơn

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 24''

  106° 19' 34''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Cự Phú

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 01''

  106° 19' 24''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Đông Hạ

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 24' 42''

  106° 19' 49''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Phúc Hạ

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 24' 38''

  106° 19' 21''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Phúc Khánh

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 26' 03''

  106° 19' 04''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Phúc Thượng

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 56''

  106° 19' 18''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Tây Hạ

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 24' 21''

  106° 19' 11''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  thôn Thanh Miếu

  DC

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 11''

  106° 19' 40''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đình Thanh Miếu

  KX

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

  20° 25' 15''

  106° 19' 38''

   

   

   

   

  F-48-93-B-a

  đường Trần Lãm

  KX

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 58''

  106° 21' 33''

  20° 24' 53''

  106° 18' 57''

  F-48-93-B-a

  sông Kiến Giang

  TV

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 26' 25''

  106° 12' 58''

  20° 22' 53''

  106° 33' 54''

  F-48-93-B-a

  sông Ngô Xá

  TV

  xã Vũ Phúc

  TP. Thái Bình

   

   

  20° 23' 59''

  106° 17' 01''

  20° 24' 23''

  106° 20' 08''

  F-48-93-B-a

  cầu K40

  KX

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

  20° 33' 26''

  106° 20' 53''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  Cầu Nguyễn

  KX

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

  20° 33' 37''

  106° 21' 14''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  phố Bùi Sỹ Tiêm

  KX

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

   

   

  20° 33' 37''

  106° 21' 14''

  20° 33' 00''

  106° 21' 15''

  F-48-81-D-c

  phố Nguyễn Văn Năng

  KX

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

   

   

  20° 33' 28''

  106° 21' 11''

  20° 33' 26''

  106° 20' 53''

  F-48-81-D-c

  Quốc lộ 10

  KX

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

   

   

  20° 39' 41''

  106° 26' 16''

  20° 26' 41''

  106° 13' 01''

  F-48-81-D-c

  Quốc lộ 39

  KX

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

   

   

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  20° 33' 12''

  106° 33' 36''

  F-48-81-D-c

  sông Tiên Hưng

  TV

  TT. Đông Hưng

  H. Đông Hưng

   

   

  20° 38' 30''

  106° 13' 00''

  20° 32' 22''

  106° 31' 09''

  F-48-81-D-c

  thôn An Nạp

  DC

  xã An Châu

  H. Đông Hưng

  20° 35' 17''

  106° 18' 17''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  thôn Kim Châu I

  DC

  xã An Châu

  H. Đông Hưng

  20° 35' 25''

  106° 19' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  thôn Kim Châu II

  DC

  xã An Châu

  H. Đông Hưng

  20° 35' 19''

  106° 18' 42''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  thôn Hậu Thượng

  DC

  xã Bạch Đằng

  H. Đông Hưng

  20° 31' 23''

  106° 14' 35''

   

   

   

   

  F-48-81-C-d

  thôn Hậu Trung 1

  DC

  xã Bạch Đằng

  H. Đông Hưng

  20° 31' 11''

  106° 15' 02''

   

   

   

   

  F-48-81-C-d, F-48-81-D-c

  thôn Hậu Trung 2

  DC

  xã Bạch Đằng

  H. Đông Hưng

  20° 30' 36''

  106° 15' 04''

   

   

   

   

  F-48-81-D-c

  xóm Hoà Bình

  DC

  xã Bạch Đằng

  H. Đông Hưng

  20° 30' 26''

  106° 15' 17''