logo

Thông tư 06/2019/TT-BNTNMT Danh mục địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 679 đến 682-08/2019
  Số hiệu: 06/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 31/08/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 28/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 14/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 06/2019/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN TỈNH NINH BÌNH

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2019.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
  - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN (120b).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

  DANH MỤC

  ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN TỈNH NINH BÌNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BTNMT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình được chuẩn hoá từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực phần đất liền tỉnh Ninh Bình.

  2. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố và các huyện, trong đó:

  a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hoá. Tên gọi khác của địa danh hoặc ghi chú để phân biệt các địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện trong ngoặc đơn.

  b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC là nhóm địa danh dân cư; SV là nhóm địa danh sơn văn; TV là nhóm địa danh thuỷ văn; KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

  c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: “P.” là chữ viết tắt của “phường”; “TT.” là chữ viết tắt của “thị trấn”.

  d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: “TP.” là chữ viết tắt của “thành phố”; “H.” là chữ viết tắt của “huyện”.

  đ) Cột “Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng” là tọa độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị tọa độ tương ứng theo cột “Tọa độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị tọa độ tương ứng theo 2 cột “Tọa độ điểm đầu” và “Tọa độ điểm cuối”.

  e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hoá ở cột “Địa danh”.

   

  Phần II. DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THUỶ VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHẦN ĐẤT LIỀN TỈNH NINH BÌNH

   

  Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:  

  STT

  Đơn vị hành chính cấp huyện

  Trang

  1

  Thành phố Ninh Bình

  3

  2

  Thành phố Tam Điệp

  14

  3

  Huyện Gia Viễn

  19

  4

  Huyện Hoa Lư

  33

  5

  Huyện Kim Sơn

  45

  6

  Huyện Nho Quan

  62

  7

  Huyện Yên Khánh

  83

  8

  Huyện Yên Mô

  97

   

  Địa danh

  Nhóm đối tượng

  Tên ĐVHC cấp xã

  Tên ĐVHC cấp huyện

  Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

  Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

  Tọa độ trung tâm

  Tọa độ điểm đầu

  Tọa độ điểm cuối

  Vĩ độ (độ, phút, giây)

  Kinh độ (độ, phút, giây)

  Vĩ độ (độ, phút, giây)

  Kinh độ (độ, phút, giây)

  Vĩ độ (độ, phút, giây)

  Kinh độ (độ, phút, giây)

  tổ dân phố Bắc Sơn

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 51''

  105° 59' 21''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bích Sơn

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 43''

  105° 59' 39''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đông Hồ

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 42''

  105° 59' 49''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đông Sơn

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 14''

  105° 59' 22''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Đông Xuân

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 59' 18''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Hưng Thịnh

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 42''

  105° 59' 57''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Thịnh

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 44''

  106° 00' 04''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  tổ dân phố Thanh Sơn

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 59' 09''

   

   

   

   

  F-48-93-A-c

  tổ dân phố Thanh Xuân

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 55''

  105° 59' 05''

   

   

   

   

  F-48-93-A-c

  tổ dân phố Trung Sơn

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 48''

  105° 59' 26''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Vạn Hưng

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 55''

  105° 59' 11''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Vạn Thắng

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 50''

  105° 59' 15''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Vạn Thịnh

  DC

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 51''

  105° 59' 11''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cảng Bích Đào 1

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 06''

  105° 59' 54''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cảng Bích Đào 2

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 04''

  105° 59' 59''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cảng Ninh Phúc

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 06''

  106° 00' 06''

   

   

   

   

  F-48-93-A-c

  cảng Ninh Phúc 1

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 01''

  106° 00' 28''

   

   

   

   

  F-48-93-A-c

  đường nối QL1 - cảng Ninh Phúc

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 58''

  106° 00' 55''

  F-48-93-C-a

   đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  20° 14' 02''

  106° 01' 11''

  F-48-92-D-b, F-48-93-C-a

  đường Trần Nhân Tông

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 56''

  106° 00' 13''

  F-48-93-C-a

   Quốc lộ 10

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-D-b, F-48-93-C-a

  Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình

  KX

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 58''

  105° 59' 14''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

   Sông Đáy

  TV

  P. Bích Đào

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 22' 31''

  105° 54' 52''

  19° 57' 50''

  106° 05' 36''

  F-48-92-B-d, F-48-93-A-c

  cầu Non Nước

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cầu Vân Giang

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 35''

  105° 58' 37''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đền Đồng Bến

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 01''

  105° 58' 15''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường Đinh Tiên Hoàng

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 09''

  105° 57' 47''

  20° 15' 34''

  105° 58' 26''

  F-48-92-B-d

  đường Lê Hồng Phong

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 29''

  105° 58' 11''

  20° 15' 35''

  105° 58' 37''

  F-48-92-B-d

  đường Lương Văn Thăng

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 15' 45''

  105° 58' 04''

  F-48-92-B-d

  đường Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 02''

  105° 57' 29''

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 1

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 10

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-B-d

  Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao Tỉnh Ninh Bình

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 06''

  105° 58' 21''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Trường Cao đẳng Nghề Lilama

  KX

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 38''

  105° 58' 27''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Sông Đáy

  TV

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 22' 31''

  105° 54' 52''

  19° 57' 50''

  106° 05' 36''

  F-48-92-B-d

  Sông Vân

  TV

  P. Đông Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bắc Phong

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 35''

  105° 58' 52''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Chu Văn An

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 25''

  105° 58' 24''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đại Phong

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 54''

  105° 58' 46''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đông Phong

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 17''

  105° 58' 42''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Hàn Thuyên

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 01''

  105° 58' 29''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Lê Lợi

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 53''

  105° 58' 28''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Ngọc Hà

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 38''

  105° 58' 15''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Ngô Quyền

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 54''

  105° 58' 21''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phong Quang

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 43''

  105° 58' 20''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phong Sơn

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 49''

  105° 58' 54''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phú Sơn

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 46''

  105° 58' 57''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phú Xuân

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 56''

  105° 58' 41''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Trại Lộc

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 15''

  105° 58' 46''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Trung Tự

  DC

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 58''

  105° 58' 29''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cầu vượt Thanh Bình

  KX

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 01''

  105° 58' 36''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Cầu Lim

  KX

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

   đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  20° 14' 02''

  106° 01' 11''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  ga Ninh Bình

  KX

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 35''

  105° 58' 20''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

   Quốc lộ 10

  KX

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

   Sông Vân

  TV

  P. Nam Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bạch Đằng

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 34''

  105° 57' 59''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bắc Thành

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 59''

  105° 58' 02''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Hoà Bình

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 48''

  105° 57' 52''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Lê Lợi

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 53''

  105° 57' 30''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Chỉnh 1

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 54''

  105° 57' 59''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Chỉnh 2

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 49''

  105° 58' 09''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Trì

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 15''

  105° 57' 47''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Trung Thành

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 02''

  105° 57' 54''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tuệ Tĩnh

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 51''

  105° 57' 48''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Văn Miếu

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 59''

  105° 57' 43''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Võ Thị Sáu

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 59''

  105° 58' 16''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Yết Kiêu

  DC

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 38''

  105° 58' 06''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 42''

  105° 57' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cầu Vũng Trắm

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 44''

  105° 57' 56''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  chùa Phúc Chỉnh

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 59''

  105° 58' 06''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  Công ty Xây dựng số 9

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 04''

  105° 57' 46''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  đường 30 tháng 6

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 21''

  20° 13' 40''

  105° 57' 57''

  F-48-92-D-b

   Quốc lộ 1

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  trạm dừng nghỉ Nam Thành

  KX

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 56''

  105° 57' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  Sông Vân

  TV

  P. Nam Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bình Chương

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 17' 04''

  105° 57' 25''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bình Hà

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 17' 13''

  105° 57' 21''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bình Hoà

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 17' 03''

  105° 57' 42''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bình Khang

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 50''

  105° 57' 14''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bình Yên

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 53''

  105° 57' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bình Yên Tây

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 50''

  105° 57' 39''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Hợp Thành

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 16''

  105° 57' 46''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Hưng Phúc

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 11''

  105° 57' 49''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Khánh Bình

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 42''

  105° 57' 37''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Khánh Minh

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 44''

  105° 57' 43''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Khánh Tân

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 28''

  105° 57' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Kim Đa

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 44''

  105° 58' 11''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Mía Đông

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 14''

  105° 57' 53''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Trung Thành

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 10''

  105° 57' 34''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Vinh Quang

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 13''

  105° 57' 21''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Tổ dân phố Mía

  DC

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 13''

  105° 57' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  chùa A Nậu

  KX

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 40''

  105° 57' 14''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường Đinh Tiên Hoàng

  KX

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 09''

  105° 57' 47''

  20° 15' 34''

  105° 58' 26''

  F-48-92-B-d

  đường Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 02''

  105° 57' 29''

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 1

  KX

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 38B

  KX

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 13' 25''

  105° 50' 28''

  F-48-92-B-d

  trạm Biến thế 220KV

  KX

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 26''

  105° 58' 02''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Núi Sệu

  SV

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 43''

  105° 57' 11''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Sông Đáy

  TV

  P. Ninh Khánh

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 22' 31''

  105° 54' 52''

  19° 57' 50''

  106° 05' 36''

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố An Hoà

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 09''

  105° 57' 52''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố An Lạc

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 28''

  105° 58' 10''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đa Lộc

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 02''

  105° 58' 45''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đoàn Kết

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 59''

  105° 58' 00''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Đức Thế

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 30''

  105° 58' 19''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Nam Phong

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 03''

  105° 58' 18''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phong Đoài

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 17''

  105° 58' 16''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phong Lộc

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 05''

  105° 58' 48''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Lai

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 57''

  105° 58' 12''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Lâm

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 52''

  105° 58' 41''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Lộc

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 13''

  105° 58' 49''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Tương Lai

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 07''

  105° 57' 58''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Vân Giang

  DC

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 38''

  105° 57' 54''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cầu Ba Vuông

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 08''

  105° 57' 42''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cầu Sông Hệ

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 40''

  105° 57' 33''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cầu Vũng Trắm

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 44''

  105° 57' 56''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  Cầu Yên

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 40''

  105° 57' 49''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  đường 30 tháng 6

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 21''

  20° 13' 40''

  105° 57' 57''

  F-48-92-D-b

  đường nối QL1 - cảng Ninh Phúc

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 58''

  106° 00' 55''

  F-48-92-D-b

  đường Nguyễn Minh Không

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 19' 11''

  105° 56' 25''

  20° 13' 08''

  105° 57' 29''

  F-48-92-D-b

  Đường tỉnh 478B

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 13' 10''

  105° 54' 51''

  F-48-92-D-b

  đường tránh Quốc lộ 1

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 19' 11''

  105° 56' 25''

  20° 10' 37''

  105° 56' 50''

  F-48-92-D-b

  đường Trần Nhân Tông

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 56''

  106° 00' 13''

  F-48-92-D-b

  Quốc lộ 1

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-D-b

  Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Ninh Bình

  KX

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 28''

  105° 58' 17''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  Sông Hệ

  TV

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 10' 59''

  105° 56' 03''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-D-b

  Sông Vạc

  TV

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  20° 03' 09''

  106° 06' 49''

  F-48-92-D-b

  Sông Vân

  TV

  P. Ninh Phong

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bắc Thịnh

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 33''

  105° 59' 46''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bích Đào

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 38''

  105° 59' 29''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Hợp Thiện

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 22''

  105° 59' 08''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Hương Phúc

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 24''

  105° 59' 31''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Nam Thịnh

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 23''

  105° 59' 40''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phong Đào

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 37''

  105° 59' 37''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Khánh

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 10''

  105° 59' 26''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phương Đình

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 02''

  105° 59' 23''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Thanh Bình

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 50''

  105° 59' 05''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Thiện Tân

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 31''

  105° 59' 12''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Thiện Tiến

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 11''

  105° 59' 03''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Thượng Lân

  DC

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 42''

  105° 59' 16''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  đường nối QL1 - cảng Ninh Phúc

  KX

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 58''

  106° 00' 55''

  F-48-92-D-b

  đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  20° 14' 02''

  106° 01' 11''

  F-48-92-D-b

  đường Trần Nhân Tông

  KX

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 56''

  106° 00' 13''

  F-48-92-D-b

  Quốc lộ 10

  KX

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-D-b

  Sông Vạc

  TV

  P. Ninh Sơn

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  20° 03' 09''

  106° 06' 49''

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Phúc Hải

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 02''

  105° 58' 14''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Hoà

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 13''

  105° 58' 08''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Hưng

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 19''

  105° 58' 04''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Long

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 58' 13''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Lộc

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 12''

  105° 58' 11''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Nam

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 16''

  105° 57' 58''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Ninh

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 08''

  105° 58' 10''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Tân

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 23''

  105° 58' 03''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Thái

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 12''

  105° 58' 03''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Thắng

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 11''

  105° 58' 16''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Thiện

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 04''

  105° 58' 07''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Thịnh

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 07''

  105° 57' 53''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Trọng

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 03''

  105° 58' 19''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Trung

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 24''

  105° 58' 10''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Trực

  DC

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 19''

  105° 58' 13''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình

  KX

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 57' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Cầu Lim

  KX

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường 30 tháng 6

  KX

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 21''

  20° 13' 40''

  105° 57' 57''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  đường Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 02''

  105° 57' 29''

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  Quốc lộ 1

  KX

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-B-d

  Viện Quân Y 5

  KX

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 09''

  105° 58' 04''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Sông Vân

  TV

  P. Phúc Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  tổ dân phố Bắc Thành

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 05''

  105° 57' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Đẩu Long

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 35''

  105° 57' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Khánh Thành

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 47''

  105° 57' 54''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Khánh Trung

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 04''

  105° 57' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Kỳ Lân

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 58''

  105° 57' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Nhật Tân

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 28''

  105° 57' 52''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Tân

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 39''

  105° 58' 05''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tân An

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 02''

  105° 57' 35''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tân Khang

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 34''

  105° 58' 06''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tân Quý

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 28''

  105° 58' 06''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tân Thịnh

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 28''

  105° 57' 34''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tân Trung

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 45''

  105° 57' 49''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tân Văn

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 32''

  105° 58' 07''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Trung Nhì

  DC

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 43''

  105° 58' 02''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  chùa Đẩu Long

  KX

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 39''

  105° 57' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 02''

  105° 57' 29''

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 1

  KX

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 38B

  KX

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 13' 25''

  105° 50' 28''

  F-48-92-B-d

  núi Kỳ Lân

  SV

  P. Tân Thành

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 55''

  105° 57' 58''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Bắc Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 07''

  105° 58' 35''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Nam Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 03''

  105° 58' 34''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Ngọc Mỹ

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 57''

  105° 58' 56''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Ngọc Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 58''

  105° 58' 52''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  tổ dân phố Ngọc Xuân

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 01''

  105° 58' 47''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Phúc Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 24''

  105° 58' 39''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tây Sơn 1

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 26''

  105° 58' 56''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tây Sơn 2

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 21''

  105° 58' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Tây Sơn 3

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 15''

  105° 58' 45''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Thanh Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 09''

  105° 58' 29''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Thuý Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 35''

  105° 58' 44''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Trần Kiên

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 19''

  105° 58' 34''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Trần Phú

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 13''

  105° 58' 31''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Trung Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 11''

  105° 58' 37''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Vạn Phúc

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 18''

  105° 58' 40''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Vạn Sơn

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 15''

  105° 58' 38''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Vạn Xuân 1

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 09''

  105° 58' 41''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  tổ dân phố Vạn Xuân 2

  DC

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 02''

  105° 58' 40''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  bến xe khách Ninh Bình

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 58' 28''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cảng Ninh Bình

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 43''

  105° 58' 59''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Cầu Lim

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cầu Non Nước (cầu Ninh Bình)

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 45''

  105° 58' 57''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cầu Vân Giang

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 35''

  105° 58' 37''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  chùa Non Nước

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 47''

  105° 58' 48''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  công viên Núi Thuý

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 45''

  105° 58' 51''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đền Trương Hán Siêu

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 43''

  105° 58' 46''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường Lê Đại Hành

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 04''

  105° 58' 25''

  20° 15' 42''

  105° 58' 54''

  F-48-92-B-d

   đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  20° 14' 02''

  106° 01' 11''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

   Quốc lộ 10

  KX

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-B-d, F-48-92-D-b

  núi Cánh Diều

  SV

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 08''

  105° 58' 58''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  núi Non Nước

  SV

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 46''

  105° 58' 51''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Sông Đáy

  TV

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 22' 31''

  105° 54' 52''

  19° 57' 50''

  106° 05' 36''

  F-48-92-B-d

  Sông Vân

  TV

  P. Thanh Bình

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-B-d

  Cầu Lim

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cầu Vân Giang

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 35''

  105° 58' 37''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Chợ Rồng

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 25''

  105° 58' 32''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường Lê Hồng Phong

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 29''

  105° 58' 11''

  20° 15' 35''

  105° 58' 37''

  F-48-92-B-d

  đường Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 17' 02''

  105° 57' 29''

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 1

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 21' 51''

  105° 55' 10''

  20° 08' 01''

  105° 51' 32''

  F-48-92-B-d

  Quốc lộ 10

  KX

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-B-d

  Sông Vân

  TV

  P. Vân Giang

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 49''

  105° 58' 46''

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  F-48-92-B-d

  thôn Bình Khê

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 46''

  105° 56' 13''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  thôn Đề Lộc

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 20''

  105° 56' 48''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  thôn Ích Duệ

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 00''

  105° 56' 55''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Thôn Hậu

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 16''

  105° 57' 12''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  thôn Nguyên Ngoại

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 40''

  105° 56' 12''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  thôn Nguyễn Xá

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 19''

  105° 56' 16''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  thôn Thượng Bắc

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 17''

  105° 56' 34''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  thôn Thượng Nam

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 09''

  105° 56' 36''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Thôn Thượng

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 28''

  105° 57' 07''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Thôn Tiền

  DC

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 07''

  105° 57' 16''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  cầu Tràng An

  KX

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 26''

  105° 56' 33''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  đường Nguyễn Minh Không

  KX

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 19' 11''

  105° 56' 25''

  20° 13' 08''

  105° 57' 29''

  F-48-92-B-d

  đường tránh Quốc lộ 1

  KX

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 19' 11''

  105° 56' 25''

  20° 10' 37''

  105° 56' 50''

  F-48-92-B-d

  Quần thể danh thắng Tràng An di sản văn hoá và thiên nhiên Thế giới

  KX

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 32''

  105° 54' 30''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Trường Đại học Hoa Lư

  KX

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 21''

  105° 57' 08''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  núi Chiều Đổi

  SV

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 29''

  105° 56' 04''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  núi Đồng So

  SV

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 16' 03''

  105° 55' 39''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  núi Hang Bụt

  SV

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 38''

  105° 55' 31''

   

   

   

   

  F-48-92-B-d

  Sông Chanh

  TV

  xã Ninh Nhất

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 19' 15''

  105° 54' 54''

  20° 13' 46''

  105° 57' 43''

  F-48-92-B-d

  thôn Đào Công

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 38''

  105° 59' 50''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Đoài Hạ

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 21''

  106° 00' 12''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  thôn Đoài Thượng

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 06''

  106° 00' 07''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  thôn Đông Hạ

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 20''

  106° 00' 30''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  thôn Đông Thượng

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 15''

  106° 00' 19''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  thôn Khoái Hạ

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 17''

  105° 59' 23''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Khoái Thượng

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 50''

  105° 59' 35''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Phúc Hạ

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 52''

  105° 59' 15''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Phúc Trung

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 15''

  105° 59' 36''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Vĩnh Tiến

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 45''

  106° 00' 14''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  thôn Vườn Hoa

  DC

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 42''

  106° 00' 13''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  bến xe Phía Đông

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 25''

  105° 59' 56''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cảng Ninh Phúc 1

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 01''

  106° 00' 28''

   

   

   

   

  F-48-93-A-c

  cảng Ninh Phúc 2

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 58''

  106° 01' 05''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  cầu Đông Thịnh

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 12' 20''

  105° 59' 03''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  cầu Nam Bình

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 15' 04''

  106° 00' 56''

   

   

   

   

  F-48-93-A-c

  Chợ Bợi

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 36''

  106° 00' 13''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  Chùa Gạo

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 00''

  106° 00' 15''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

  Đường cao tốc Bắc Nam (Cầu Giẽ - Ninh Bình)

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 04''

  106° 00' 56''

  20° 11' 18''

  105° 57' 10''

  F-48-93-A-c, F-48-93-C-a

   đường nối QL1 - cảng Ninh Phúc

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 58''

  106° 00' 55''

  F-48-92-D-b, F-48-93-C-a

   đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 05''

  105° 58' 23''

  20° 14' 02''

  106° 01' 11''

  F-48-92-D-b, F-48-93-C-a

   đường Trần Nhân Tông

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 13' 09''

  105° 57' 45''

  20° 14' 56''

  106° 00' 13''

  F-48-92-D-b, F-48-93-C-a

  Khu công nghiệp Khánh Phú

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 26''

  106° 01' 19''

   

   

   

   

  F-48-93-C-a

   Quốc lộ 10

  KX

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 15' 59''

  105° 58' 44''

  20° 03' 48''

  106° 02' 24''

  F-48-92-D-b, F-48-93-C-a

  Sông Đáy

  TV

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 22' 31''

  105° 54' 52''

  19° 57' 50''

  106° 05' 36''

  F-48-93-A-c

  Sông Vạc

  TV

  xã Ninh Phúc

  TP. Ninh Bình

   

   

  20° 12' 41''

  105° 57' 46''

  20° 03' 09''

  106° 06' 49''

  F-48-92-D-b

  thôn Cổ Loan Hạ 1

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 54''

  105° 57' 34''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Cổ Loan Hạ 2

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 13' 53''

  105° 57' 24''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Cổ Loan Thượng

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 36''

  105° 57' 01''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Cổ Loan Trung 1

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 25''

  105° 57' 30''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Cổ Loan Trung 2

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 14''

  105° 57' 22''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Hoàng Sơn Đông

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 19''

  105° 56' 48''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Hoàng Sơn Tây

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 13''

  105° 56' 36''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b

  thôn Phúc Sơn 1

  DC

  xã Ninh Tiến

  TP. Ninh Bình

  20° 14' 53''

  105° 57' 05''

   

   

   

   

  F-48-92-D-b