logo

Thông tư 08/2019/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 667&668-08/2019
  Số hiệu: 08/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 30/08/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Công Thành
  Ngày ban hành: 05/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  --------

  Số: 08/2019/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ BẰNG ẢNH VIỄN THÁM TỶ LỆ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

  -------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
  - Lưu: VT, KH-TC, PC, VTQG

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG




  Lê Công Thành

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ BẰNG ẢNH VIỄN THÁM TỶ LỆ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05. tháng 07 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Phạm vi điều chỉnh:

  Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám quang học tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 áp dụng đối với các nội dung công việc (các nguyên công công việc) công nghệ như sau:

  1.1. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám

  1.2. Thành lập bản đồ nền

  1.3. Đo phổ/Lấy mẫu phổ

  1.4. Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám

  1.5. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

  1.6. Xây dựng nội dung bản đồ biến động

  a) Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất

  b) Tích hợp, phân tích, xử lý, tổng hợp dữ liệu

  1.7. Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề

  1.8. Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chuyên đề

  1.9. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm

  Hai bước công việc (1) Công tác chuẩn bị và (2) Biên tập khoa học của Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với sản phẩm là Thiết kế kỹ thuật - dự toán, chi phí cho 02 bước công việc này được tính trong chi phí lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán.

  Bước (11) của Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT: Công việc kiểm tra, nghiệm thu do chủ đầu tư thực hiện; đơn vị thi công thực hiện phần việc “Phục vụ nghiệm thu”.

  2. Đối tượng áp dụng

  Định mức này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân sử dụng để thẩm định, tính đơn giá sản phẩm, lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ thực hiện thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 bằng nguồn ngân sách nhà nước.

  3. Cơ sở xây dựng định mức

  - Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình Thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

  - Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.

  - Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo đạc và bản đồ.

  - Thông tư 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ.

  - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường.

  - Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành đo đạc bản đồ.

  - Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc và bản đồ.

  - Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất.

  - Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong Ngành đo đạc và bản đồ.

  4. Quy định viết tắt

  Nội dung viết tắt

  Chữ viết tắt

  Bảo hộ lao động

  BHLĐ

  Bình đồ ảnh

  BĐA

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.1

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 2 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.2

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 3 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.3

  Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV IV.4

  Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 6 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV IV.6,

  Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 10 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV IV.10

  Khó khăn 1, Khó khăn 2, .., Khó khăn 5

  KK1, KK2, ..., KK5

  Lái xe 3

  LX3

  Thứ tự

  TT

  Công suất

  CS

  5. Định mức kinh tế - kỹ thuật: Bao gồm các định mức thành phần sau

  5.1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

  a) Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc (nguyên công công việc).

  b) Phân loại khó khăn: quy định các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.

  c) Định biên: xác định số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện bước công việc.

  Cấp bậc kỹ thuật công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật và thực tế tổ chức sản xuất.

  d) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để sản xuất một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là công (công nhóm) /đơn vị sản phẩm.

  - Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

  - Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:

  Tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân);

  Mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân. Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển thiết bị, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, phục vụ đo ngắm, đào bới mốc, rửa vật liệu…

  - Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính bằng 0,25 mức đã quy định.

  - Mức lao động kỹ thuật thực hiện nội dung công việc “Chiết xuất nội dung chuyên đề” do ảnh hưởng của ảnh cũ được tính thêm hệ số như sau:

  + Hệ số mức cho ảnh cũ từ 3-5 năm: 0,10 mức đã quy định;

  + Hệ số mức cho ảnh cũ từ 5 năm trở lên: Thêm 0,05/1 năm, không quá 0,30. 5.2. Định mức vật tư và thiết bị

  - Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ (công cụ) và định mức sử dụng thiết bị (máy móc).

  + Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

  + Định mức sử dụng dụng cụ: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

  + Định mức sử dụng thiết bị: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

  - Thời hạn sử dụng dụng cụ (thời gian tính hao mòn), thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian quy định sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

  + Thời hạn sử dụng dụng cụ: xác định bằng phương pháp thống kê; đơn vị tính là tháng.

  + Thời gian tính khấu hao thiết bị: theo quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành.

  - Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

  - Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

  6. Diện tích mảnh bản đồ chuyên đề quy định như bản đồ địa hình trong hệ VN-2000 trong bảng dưới:

  Bản đồ tỷ lệ

  Diện tích trên mảnh bản đồ

  Diện tích thực địa

  (dm2)

  (km2)

  1:5.000

  45

  11,25

  1:10.000

  45

  45,00

  1:500.000

  30

  75.000,00

  1:1.000.000

  30

  300.000,00

  7. Giải thích từ ngữ

  Các loại bản đồ chuyên đề được thành lập bằng tư liệu ảnh viễn thám được phân thành 2 nhóm cơ bản như sau:

  7.1. Bản đồ hiện trạng: là một loại bản đồ chuyên đề được thành lập bằng tư liệu ảnh viễn thám tại một thời điểm hoặc một giai đoạn nhất định để khai thác thông tin phục vụ thành lập bản đồ hiện trạng của thời điểm đó.

  7.2. Bản đồ tổng hợp, biến động: là một loại bản đồ chuyên đề được thành lập bằng tư liệu ảnh viễn thám của một giai đoạn hoặc nhiều giai đoạn khác nhau để khai thác thông tin phục vụ thành lập các bản đồ dẫn xuất theo từng thời điểm và xử lý tổng hợp thành bản đồ tổng hợp, biến động.

  8. Ghi chú

  Trong quá trình áp dụng Định mức KT-KT này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

  Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

   

  1. Thành lập bình đồ ảnh viễn thám

  1.1. Định mức lao động

  1.1.1. Nội dung công việc

  - Thu thập, đặt chụp ảnh viễn thám

  - Đo khống chế ảnh (chỉ áp dụng cho bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000), áp dụng theo Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám.

  - Thành lập mô hình số độ cao (chỉ áp dụng cho bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000).

  - Nhập dữ liệu đầu vào.

  - Tăng dày khối ảnh viễn thám.

  - Nắn chỉnh hình học ảnh viễn thám.

  - Xử lý, tăng cường chất lượng ảnh.

  - Nắn, ghép ảnh, cắt mảnh BĐA viễn thám.

  - Dựng khung, lưới tọa độ, chú giải và phần ngoài khung BĐA viễn thám.

  1.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: Vùng đồng bằng, dân cư thưa thớt, địa vật đơn giản; Vùng đồi núi thấp, thực phủ và dân cư thưa, địa hình không bị cắt xẻ; Dễ xét đoán và xác định điểm.

  Loại 2: Vùng đồng bằng dân cư tương đối đông đúc, các thị trấn và khu công nghiệp nhỏ; Vùng đồi núi xen kẽ, thực phủ tương đối dày; Xét đoán và xác định điểm có khó khăn.

  Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư đông đúc; Các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp lớn, địa vật phức tạp; Vùng núi, núi cao, thực phủ dày; Xét đoán và xác định điểm có nhiều khó khăn.

  1.1.3. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.4

  1.1.4. Định mức: công/mảnh.

  Bảng 01

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  Thành lập BĐA viễn thám

  1

  13,76

  16,51

  67,92

  81,50

   

  2

  15,54

  18,65

  77,42

  92,91

   

  3

  17,46

  20,95

  88,74

  106,48

  1.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh.

  Bảng 02

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo BHLĐ

  chiếc

  09

  74,33

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  06

  74,33

  3

  Ghế tựa

  chiếc

  96

  74,33

  4

  Bàn phím

  chiếc

  12

  44,60

  5

  Bàn làm việc

  chiếc

  96

  44,60

  6

  Lưu điện 600W

  chiếc

  60

  44,60

  7

  Chuột máy tính

  chiếc

  12

  44,60

  8

  Ổn áp 10A

  chiếc

  60

  11,15

  9

  Tủ sắt đựng tài liệu

  chiếc

  96

  18,58

  10

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  18,58

  11

  Giá để bản vẽ

  bộ

  60

  18,58

  12

  Giá để tài liệu

  chiếc

  60

  18,58

  13

  Đèn neon 40W

  bộ

  30

  74,33

  14

  Máy hút bụi 1,5 kW

  chiếc

  60

  0,56

  15

  Máy hút ẩm 2 kW

  chiếc

  60

  4,64

  16

  Quạt thông gió 40W

  chiếc

  60

  12,45

  17

  Quạt trần 100W

  chiếc

  60

  12,45

  18

  Điện năng

  kW

   

  124,62

  Ghi chú: mức cho từng loại tỷ lệ BĐA và loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 3 dưới đối với mức quy định tại bảng 2 trên:

  Bảng 03

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  Thành lập BĐA vệ tinh

  1

  0,15

  0,18

  0,73

  0,88

   

  2

  0,17

  0,20

  0,83

  1,00

   

  3

  0,19

  0,22

  0,96

  1,15

  1.3. Định mức thiết bị ca/mảnh

  Bảng 04

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  CS

  KK1

  KK2

  KK3

   

  Thành lập bình đồ ảnh viễn thám

   

  (kW)

   

   

   

  1

  Tỷ lệ 1:5.000

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  8,26

  9,32

  10,48

   

  Máy in ảnh A0

  chiếc

  1,50

  0,02

  0,03

  0,04

   

  Máy chủ Netserver

  chiếc

  0,40

  0,33

  0,37

  0,42

   

  Thiết bị nối mạng

  bộ

  0,10

  0,33

  0,37

  0,42

   

  Đầu ghi CD

  chiếc

  0,40

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  1,84

  2,08

  2,34

   

  Điện năng

  kW

   

  63,47

  71,75

  80,79

  2

  Tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  9,91

  11,19

  12,57

   

  Máy in ảnh A0

  chiếc

  1,50

  0,02

  0,03

  0,04

   

  Máy chủ Netserver

  chiếc

  0,40

  0,40

  0,45

  0,50

   

  Thiết bị nối mạng

  bộ

  0,10

  0,40

  0,45

  0,50

   

  Đầu ghi CD

  cái

  0,40

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  2,21

  2,50

  2,81

   

  Điện năng

  kW

   

  76,14

  86,14

  96,84

  3

  Tỷ lệ 1:500.000

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  40,75

  46,76

  53,25

   

  Máy in ảnh A0

  chiếc

  1,50

  0,02

  0,03

  0,04

   

  Máy chủ Netserver

  chiếc

  0,40

  1,63

  1,87

  2,13

   

  Thiết bị nối mạng

  bộ

  0,10

  1,63

  1,87

  2,15

   

  Đầu ghi CD

  chiếc

  0,40

  0,03

  0,03

  0,03

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  9,10

  10,44

  11,89

   

  Điện năng

  kW

   

  312,29

  358,38

  408,26

  4

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  48,90

  55,75

  63,89

   

  Máy in ảnh A0

  chiếc

  1,50

  0,02

  0,03

  0,04

   

  Máy chủ Netserver

  chiếc

  0,40

  1,96

  2,23

  2,56

   

  Thiết bị nối mạng

  bộ

  0,10

  1,96

  2,23

  2,56

   

  Đầu ghi CD

  chiếc

  0,40

  0,03

  0,03

  0,03

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  10,92

  12,45

  14,27

   

  Điện năng

  kW

   

  374,69

  427,24

  489,71

  1.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 mảnh

  Bảng 05

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  1

  Bìa đóng sổ

  tờ

  2,00

  2,00

  2,00

  2,00

  2

  Đĩa CD

  cái

  0,15

  0,20

  0,45

  0,50

  3

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,50

  0,55

  1,00

  1,10

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,40

  0,55

  0,90

  1,00

  5

  Bản đồ địa hình

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  6

  Giấy A4

  ram

  0,02

  0,02

  0,04

  0,04

  7

  Mực in lazer

  hộp

  0,004

  0,004

  0,01

  0,01

  8

  Sổ giao ca

  quyển

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

  9

  Sổ ghi chép công tác

  quyển

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  10

  Giấy đóng gói thành quả

  tờ

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  11

  Cồn công nghiệp

  lít

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  12

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

  2,00

  2,00

  2,00

  2,00

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  2. Thành lập bản đồ nền

  2.1. Định mức lao động

  2.1.1. Nội dung công việc

  - Thu thập tài liệu: bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý cùng tỷ lệ bản đồ bản đồ chuyên đề cần thành lập.

  - Nắn chuyển về Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 (nếu khác hệ tọa độ), ghép dữ liệu và cắt dữ liệu theo phạm vi thành lập bản đồ.

  - Xây dựng các lớp dữ liệu nền thông qua việc tổng hợp, lược bỏ nội dung dữ liệu bản đồ địa hình hoặc dữ liệu nền địa lý.

  - Cập nhật bổ sung hiện chỉnh yếu tố nền theo ảnh viễn thám.

  - Biên tập các lớp dữ liệu nền.

  2.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: Vùng đồng bằng; Hệ thống bản đồ địa hình đầy đủ, đồng nhất còn mới ít thay đổi, mức độ cập nhật ít.

  Loại 2: Vùng đồng bằng tiếp giáp vùng trung du; Hệ thống bản đồ địa hình đầy đủ, đồng nhất, mức độ thay đổi cần cập nhật trung bình.

  Loại 3: Vùng đồi núi, đầm lầy ven biển; Hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ tài liệu không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật tương đối nhiều.

  Loại 4: Vùng núi xa xôi, hẻo lánh, vùng hải đảo; Hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ tài liệu nhiều chủng loại, không đồng nhất, có nhiều biến động, mức độ cần cập nhật nhiều.

  2.1.3. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  2.1.4. Định mức: công/mảnh.

  Bảng 06

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  Thành lập bản đồ nền

  1

  6,80

  7,83

  15,74

  18,10

   

  2

  8,17

  9,39

  18,89

  21,73

   

  3

  9,80

  11,27

  22,68

  26,08

   

  4

  11,76

  13,52

  27,20

  31,28

  2.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh.

  Bảng 07

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo BHLĐ

  chiếc

  9

  18,14

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  18,14

  3

  Ghế tựa

  chiếc

  96

  18,14

  4

  Bàn làm việc

  chiếc

  96

  18,14

  5

  Lưu điện 600W

  chiếc

  60

  10,89

  6

  Chuột máy tính

  chiếc

  12

  10,89

  7

  Bàn phím

  chiếc

  12

  10,89

  8

  Ổn áp (chung) 10A

  chiếc

  60

  2,72

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  4,54

  10

  Giá để bản vẽ

  bộ

  60

  4,54

  11

  Giá để tài liệu

  chiếc

  60

  4,54

  12

  Tủ sắt đựng tài liệu

  chiếc

  96

  4,54

  13

  Đèn neon 40W

  bộ

  30

  18,14

  14

  Máy hút bụi 1,5 kW

  chiếc

  60

  0,14

  15

  Máy hút ẩm 2 kW

  chiếc

  60

  1,13

  16

  Quạt thông gió 40W

  chiếc

  60

  3,04

  17

  Quạt trần 100W

  chiếc

  60

  3,04

  18

  Điện năng

  kW

   

  30,42

  Ghi chú: mức cho từng loại tỷ lệ và theo loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 8 dưới đối với mức quy định tại bảng 7 trên:

  Bảng 08

  Loại KK

  Thành lập bản đồ nền

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  1

  0,30

  0,34

  0,69

  0,80

  2

  0,36

  0,41

  0,83

  0,96

  3

  0,43

  0,50

  1,00

  1,15

  4

  0,52

  0,60

  1,20

  1,38

  2.3. Định mức thiết bị: ca/mảnh

  Bảng 09

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  CS

  (kW)

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  1

  Tỷ lệ 1:5.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  4,08

  4,90

  5,88

  7,06

   

  Máy in lazer

  chiếc

  0,40

  0,27

  0,33

  0,39

  0,47

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,81

  0,99

  1,17

  1,41

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  0,91

  1,09

  1,31

  1,58

   

  Điện năng

  kW

   

  41,64

  50,19

  60,02

  72,26

  2

  Tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  4,70

  5,63

  6,76

  8,11

   

  Máy in lazer

  chiếc

  0,40

  0,31

  0,38

  0,45

  0,54

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,93

  1,14

  1,35

  1,62

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  1,05

  1,26

  1,51

  1,81

   

  Điện năng

  kW

   

  47,96

  57,84

  69,14

  82,92

  3

  Tỷ lệ 1:500.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  9,44

  11,33

  13,61

  16,32

   

  Máy in lazer

  chiếc

  0,40

  0,63

  0,76

  0,91

  1,09

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  1,89

  2,27

  2,73

  3,27

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  2,11

  2,53

  3,04

  3,64

   

  Điện năng

  kW

   

  96,64

  115,97

  139,36

  166,97

  4

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  10,86

  13,04

  15,65

  18,77

   

  Máy in lazer

  chiếc

  0,40

  0,72

  0,87

  1,04

  1,25

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  2,16

  2,61

  3,12

  3,75

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  2,42

  2,91

  3,49

  4,19

   

  Điện năng

  kW

   

  110,85

  133,40

  159,88

  191,95

  2.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 mảnh

  Bảng 10

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  1

  Sổ ghi chép công tác

  quyển

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  2

  Giấy đóng gói thành quả

  tờ

  5,00

  5,00

  5,00

  5,00

  3

  Giấy vẽ sơ đồ khu đo

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  4

  Giấy ghi ý kiến kiểm tra

  tờ

  5,00

  5,00

  5,00

  5,00

  5

  Giấy A4

  ram

  0,05

  0,06

  0,17

  0,18

  6

  Mực lazer

  hộp

  0,01

  0,01

  0,03

  0,04

  7

  Bản đồ màu

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  3. Đo phổ/Lấy mẫu phổ

  Công tác Đo phổ/Lấy mẫu phổ chỉ áp dụng đối với việc thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, cụ thể như sau:

  3.1. Định mức lao động

  3.1.1. Nội dung công việc

  a) Xây dựng kế hoạch

  - Thu thập các tài liệu bình đồ ảnh viễn thám, bản đồ, các số liệu thống kê, thông tin về đặc điểm vị trí địa lý, tình hình kinh tế xã hội, ngày chụp ảnh viễn thám và tình hình thời tiết cho khu vực đo phổ.

  - Phân tích các thông tin thu nhận nhằm lựa chọn ngày, phương tiện di chuyển, số lượng người tham gia đo phổ.

  b) Thiết kế sơ đồ vị trí các điểm dự kiến đo/lấy mẫu phổ ngoài thực địa

  - Căn cứ theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt, lựa chọn và xác định các điểm dự kiến tiến hành ngoài thực địa lên trên bình đồ ảnh hoặc bản đồ.

  - Lập bản chỉ dẫn đường đi tới các vị trí dự kiến thực tế đã xác định.

  c) Đo phổ/lấy mẫu phổ tại thực địa

  - Xác định chính xác vị trí điểm đo phổ/lấy mẫu phổ ở thực địa và thông hướng.

  - Chỉnh lý vị trí chính xác trên bình đồ ảnh hoặc bản đồ, ghi chú điểm đo.

  - Kiểm nghiệm máy đo phổ và các thiết bị phụ trợ (máy tính, máy đo GPS...).

  - Lấy mẫu phổ/Đo ngắm (tại mỗi vị trí đo ít nhất 3 lần), tính toán kiểm tra khái lược, liên hệ với các nhóm liên quan, di chuyển.

  d) Tính toán kết quả đo phổ/lấy mẫu phổ ngoài thực địa

  - Trút dữ liệu đo phổ/lấy mẫu phổ.

  - Tính toán kết quả bằng phần mềm chuyên dụng.

  - Kiểm tra độ chính xác.

  - Xuất số liệu đo phổ sang excel.

  đ) Tái mẫu phổ

  - Sắp xếp giá trị đo phổ ngoài thực địa theo từng kênh ảnh viễn thám trên file excel.

  - Tính toán, biên tập dữ liệu để đưa giá trị phổ phản xạ của đối tượng thực địa về cùng độ phân giải phổ của ảnh viễn thám.

  e) Kiểm tra, so sánh giá trị phổ

  - Vẽ đường cong phổ phản xạ.

  - So sánh các đường cong phổ của đối tượng tại các vị trí đo khác nhau, kết hợp kiến thức về đặc điểm phổ phản xạ của đối tượng để kiểm tra loại trừ khả năng nhầm lẫn.

  g) Phân loại mẫu phổ

  - Xây dựng thư viện phổ theo mục đích sử dụng.

  - Phân loại, gộp nhóm các mẫu phổ đưa về từng nhóm loại đối tượng theo sắp xếp trong thư viện phổ.

  h) Lập báo cáo kết quả Đo phổ/Lấy mẫu phổ

  3.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: khu vực đồng bằng, ít cây, dân cư thưa thớt. Khu vực đồi trọc, thấp (độ cao trung bình dưới 50 m), vùng trung du, giao thông thuận tiện, ô tô đến cách điểm dưới 1 km. Chọn điểm và đo ngắm thuận lợi

  Loại 2: khu vực đồng bằng nhiều cây, dân cư tập trung đông đúc. Khu vực đồi thưa cây vùng trung du, giao thông tương đối thuận tiện, ô tô đến cách điểm từ 1 đến 3 km. Chọn điểm và đo ngắm tương đối thuận lợi

  Loại 3: vùng núi cao từ 50 đến 200 m. Giao thông không thuận tiện, ô tô đến được cách điểm từ trên 3 km đến 5 km. Chọn điểm và đo ngắm không thuận lợi.

  Loại 4: vùng núi cao từ 200 đến 800 m. Vùng đầm lầy, thụt sâu. Giao thông khó khăn, ô tô đến được cách điểm từ trên 5 km đến 8 km. Chọn điểm và đo ngắm khó khăn.

  Loại 5: vùng hải đảo, biên giới và núi cao trên 800 m, giao thông rất khó khăn, ô tô đến được cách điểm trên 8 km. Chọn điểm và đo ngắm khó khăn.

  3.1.3. Định biên: nhóm 03 lao động, gồm 01 LX3, 01 ĐĐBĐV IV.10 và 01 ĐĐBĐV III.3

  3.1.4. Định mức: công nhóm/ mảnh

  Bảng 11

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

   

   

  3 điểm/ mảnh

  5 điểm/ mảnh

  Đo phổ/Lấy mẫu phổ

  1

  6,13

  0,70

  12,78

  1,00

   

  2

  6,80

  1,00

  14,17

  1,50

   

  3

  7,92

  1,50

  16,48

  2,50

   

  4

  9,01

  2,00

  18,78

  3,50

   

  5

  10,33

  3,00

  21,53

  5,00

  3.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh

  Bảng 12

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Quần áo BHLĐ

  chiếc

  09

  39,55

  2

  Áo mưa bạt

  chiếc

  12

  19,78

  3

  Áo rét BHLĐ

  chiếc

  12

  19,78

  4

  Bình đựng nước uống (Bi đông nhựa)

  chiếc

  36

  39,55

  5

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  39,55

  6

  Mũ cứng

  chiếc

  12

  39,55

  7

  Tất sợi

  đôi

  06

  39,55

  8

  Ba lô

  chiếc

  24

  39,55

  9

  Ê ke

  bộ

  24

  0,58

  10

  Địa bàn

  chiếc

  60

  1,25

  11

  Bút vẽ kỹ thuật

  chiếc

  06

  0,60

  12

  Compa vòng tròn nhỏ

  chiếc

  24

  0,60

  13

  Dao xén

  chiếc

  12

  0,60

  14

  Ống đựng bản đồ

  chiếc

  36

  13,18

  15

  Hòm sắt đựng tài liệu

  chiếc

  60

  13,18

  16

  Kẹp sắt

  chiếc

  09

  13,18

  17

  Nilon gói tài liệu

  chiếc

  09

  13,18

  18

  Túi đựng ảnh

  chiếc

  12

  13,18

  19

  Thước đo độ (nêu chất liệu)

  chiếc

  36

  0,60

  20

  Thước cuộn vải 50m

  chiếc

  12

  0,20

  21

  Thước nhựa 30 cm

  chiếc

  36

  0,20

  22

  Thước thép cuộn 2 m

  chiếc

  24

  0,10

  23

  Thước tỷ lệ (3 cạnh)

  chiếc

  24

  0,31

  24

  Ống nhòm

  chiếc

  120

  0,10

  Ghi chú: mức cho từng loại tỷ lệ tính theo hệ số quy định trong bảng 13 dưới đối với mức quy định tại bảng 12 trên:

  Bảng 13

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Đo phổ/Lấy mẫu phổ

  1

  0,37

  0,78

   

  2

  0,41

  0,86

   

  3

  0,48

  1,00

   

  4

  0,55

  1,14

   

  5

  0,63

  1,31

  3.3. Định mức thiết bị: ca/mảnh

  Bảng 14

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  CS

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Tỷ lệ 1:5.000

   

  (kW)

   

   

   

   

   

   

  Máy đo phổ

  chiếc

   

  0,74

  0,82

  0,95

  1,08

  1,24

   

  Máy vi tính xách tay

  chiếc

  0,40

  0,74

  0,82

  0,95

  1,08

  1,24

   

  Máy in lazer

  chiếc

  0,40

  0,03

  0,04

  0,05

  0,05

  0,06

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,10

  0,13

  0,15

  0,15

  0,18

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  0,11

  0,13

  0,15

  0,16

  0,19

   

  Điện năng

  kW

   

  5,88

  6,93

  8,02

  8,64

  10,15

  2

  Tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

   

   

   

   

  Máy đo phổ

   

   

  1,53

  1,70

  1,98

  2,25

  2,58

   

  Máy vi tính xách tay

  chiếc

  0,40

  1,53

  1,70

  1,98

  2,25

  2,58

   

  Máy in lazer

  chiếc

  0,40

  0,07

  0,08

  0,10

  0,11

  0,13

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,21

  0,24

  0,30

  0,33

  0,40

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  0,23

  0,26

  0,31

  0,35

  0,40

   

  Điện năng

  kW

   

  12,28

  13,81

  16,50

  18,56

  21,55

  3.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 mảnh

  Bảng 15

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  1

  Sổ ghi chép công tác

  quyển

  0,50

  0,50

  2

  Giấy đóng gói thành quả

  tờ

  1,00

  1,00

  3

  Giấy vẽ sơ đồ khu đo

  tờ

  1,00

  1,00

  4

  Giấy ghi ý kiến kiểm tra

  tờ

  5,00

  5,00

  5

  Giấy A4

  ram

  0,05

  0,10

  6

  Mực lazer

  hộp

  0,01

  0,02

  7

  Bản đồ màu

  tờ

  1,00

  1,00

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  4. Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám

  4.1. Định mức lao động

  4.1.1. Nội dung công việc:

  - Tiếp nhận tư tài liệu, nghiên cứu văn bản kỹ thuật, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị.

  - Chiết xuất các yếu tố nội dung bản đồ chuyên đề: Sử dụng phương pháp tương tự hoặc tính toán theo phương pháp số.

  + Sử dụng phương pháp tương tự: suy giải bằng mắt/ kiến thức chuyên gia

  + Tính toán theo phương pháp số: Lấy mẫu và xử lý phổ ảnh viễn thám (trong trường hợp không đo phổ) trên ảnh hoặc nhập mẫu phổ đo ngoài thực địa; Phân loại ảnh; Đánh giá độ chính xác sau phân loại ảnh.

  - Biên tập dữ liệu phân loại.

  - Lập sơ đồ điều tra bổ sung ngoại nghiệp: Thiết kế các tuyến khảo sát ngoại nghiệp qua các khu vực cần kiểm tra và điều vẽ bổ sung; lập danh sách các nội dung đi điều tra thực địa.

  - Kiểm tra, hoàn thiện kết quả.

  4.1.2. Phân loại khó khăn:

  Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), các đối tượng giải đoán dễ nhận biết, diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ.

  Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán đa phần dễ nhận biết, một số đối tượng khó giải đoán phải tham khảo các tài liệu hỗ trợ.

  Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán khó nhận biết, nhiều đối tượng khó giải đoán phải tham khảo nhiều loại tài liệu hỗ trợ.

  Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ. Các đối tượng giải đoán khó nhận biết, dễ bị nhầm lẫn, nhiều đối tượng khó giải đoán phải tham khảo nhiều loại tài liệu hỗ trợ. Quá trình suy giải đầy đủ nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành và tổng hợp các tài liệu hỗ trợ.

  4.1.3. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  4.1.4. Định mức: công/mảnh.

  Bảng 16

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám

  1

  12,50

  15,00

  24,89

  29,87

   

  2

  15,00

  18,00

  29,87

  35,84

   

  3

  18,00

  21,60

  35,84

  43,00

   

  4

  21,60

  25,92

  43,00

  51,60

  4.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh

  Bảng 17

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo BHLĐ

  chiếc

  09

  28,67

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  06

  28,67

  3

  Ghế tựa

  chiếc

  96

  28,67

  4

  Ê ke

  bộ

  24

  0,03

  5

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  7,17

  6

  Kẹp sắt

  chiếc

  09

  7,17

  7

  Kính lúp

  chiếc

  48

  0,05

  8

  Lưu điện 600W

  chiếc

  60

  17,20

  9

  Chuột vi tính

  chiếc

  12

  17,20

  10

  Bàn phím

  chiếc

  12

  17,20

  11

  Đèn neon 40W

  bộ

  30

  28,67

  12

  Máy hút bụi 1.5 kW

  chiếc

  60

  0,22

  13

  Máy hút ẩm 2 kW

  chiếc

  60

  1,79

  14

  Máy tính tay

  chiếc

  60

  0,03

  15

  Quạt thông gió 40W

  chiếc

  60

  4,80

  16

  Quạt trần 100W

  chiếc

  60

  4,80

  17

  Điện năng

  kW

   

  48,12

  Ghi chú: mức cho từng loại tỷ lệ và loại khó khăn tính theo hệ số quy định trong bảng 18 dưới đối với mức quy định tại bảng 17 trên:

  Bảng 18

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  Chiết xuất nội dung chuyên đề từ ảnh viễn thám

  1

  0,35

  0,42

  0,69

  0,83

   

  2

  0,42

  0,50

  0,83

  1,00

   

  3

  0,50

  0,60

  1,00

  1,20

   

  4

  0,60

  0,72

  1,20

  1,44

  4.3. Định mức thiết bị: ca/mảnh

  Bảng 19

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  CS

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  1

  Tỷ lệ 1:5.000

   

  (kW)

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  7,50

  9,00

  10,80

  12,96

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  1,68

  2,01

  2,42

  2,90

   

  Điện năng

  kW

   

  56,25

  67,38

  81,01

  97,14

  2

  Tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  9,00

  10,8

  12,96

  15,56

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  1,34

  1,61

  1,93

  2,32

   

  Điện năng

  kW

   

  67,38

  81,01

  97,14

  116,59

  3

  Tỷ lệ 1:500.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính

  chiếc

  0,40

  14,93

  17,92

  21,50

  25,8

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  3,34

  4,00

  4,80

  5,76

   

  Điện năng

  kW

   

  111,89

  134,13

  160,94

  193,13

  4

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  17,92

  21,5

  25,8

  30,96

   

  Điều hòa nhiệt độ

  chiếc

  2,20

  4,00

  4,80

  5,76

  6,91

   

  Điện năng

  kW

   

  134,13

  160,94

  193,13

  231,72

  4.4. Định mức vật liệu

  Bảng 20

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  1

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,65

  0,70

  1,05

  1,10

  2

  Băng dính to

  cuộn

  0,45

  0,50

  0,85

  0,90

  3

  Bìa đóng sổ

  tờ

  2,00

  2,00

  2,00

  2,00

  4

  Bản đồ địa hình

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  5

  Giấy A4

  ram

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  6

  Giấy kẻ ôly

  tờ

  0,50

  0,50

  0,50

  0,50

  7

  Giấy đóng gói thành quả

  tờ

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  8

  Giấy bọc bản vẽ

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  9

  Giấy can

  mét

  1,50

  1,50

  1,50

  1,50

  10

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

  0,50

  0,50

  0,50

  0,50

  11

  Mực rotting

  hộp

  0,06

  0,06

  0,08

  0,08

  12

  Mực vẽ các màu

  lọ

  3,00

  3,00

  3,00

  3,00

  13

  Bút vẽ kỹ thuật

  cái

  4,00

  4,00

  4,00

  4,00

  14

  Sổ ghi chép công tác

  quyển

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  15

  Sổ giao ca

  quyển

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  5. Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

  Công tác điều tra bổ sung ngoại nghiệp chỉ áp dụng đối với việc thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000.

  5.1. Định mức lao động

  5.1.1. Nội dung công việc:

  - Thiết kế các tuyến khảo sát ngoại nghiệp; lập danh sách các nội dung đi điều tra thực địa.

  - Điều tra, điều vẽ bổ sung các yếu tố nội dung chuyên môn và yếu tố nền có biến động:

  + Các yếu tố nội dung chuyên môn và yếu tố nền có biến động.

  + Các yếu tố chuyên môn hoặc theo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành (đối với ảnh bị mây và ảnh cũ so với thời điểm thành lập bản đồ).

  - Hoàn thiện kết quả điều tra: tiếp biên, sửa chữa, hoàn thiện kết quả. Hoàn thiện hệ thống các bảng thống kê, các sơ đồ, các tài liệu chỉ dẫn bổ sung.

  - Chuyển vẽ các thông tin điều tra bổ sung ngoại nghiệp lên bản đồ.

  5.1.2. Phân loại khó khăn:

  Loại 1: vùng đồng bằng và vùng đồi ít địa vật có dân cư thưa, thực phủ đơn gián, dễ xét đoán, mức độ biến đổi dưới 25%. Giao thông thuận tiện.

  Loại 2: vùng đồng bằng, trung du có mật độ dân cư trung bình, thực phủ đơn giản, dễ xét đoán, mức độ biến đổi từ 25% - 35%. Giao thông thuận tiện.

  Loại 3: vùng trung du, vùng núi và vùng đồng bằng có nhiều địa vật, thực phủ đa dạng, khó xét đoán, mức độ biến đổi từ 25% - 35%. Giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn.

  Loại 4: vùng địa hình như loại 3, mức độ biến đổi trên 35%; vùng núi xa, hẻo lánh, hải đảo phương tiện đi lại rất khó khăn; vùng núi địa vật dày đặc, phức tạp.

  5.1.3. Định biên: nhóm 02 lao động, gồm 01 ĐĐBĐV III.2 và 01 ĐĐBĐV III.3

  5.1.4. Định mức: công nhóm/mảnh.

  Bảng 21

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

  1

  10,24

  12,80

   

  2

  12,30

  15,36

   

  3

  14,75

  18,43

   

  4

  17,70

  22,12

  5.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh

  Bảng 22

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Quần áo BHLĐ

  chiếc

  09

  29,49

  2

  Áo mưa bạt

  chiếc

  12

  14,75

  3

  Áo rét BHLĐ

  chiếc

  24

  14,75

  4

  Bình đựng nước uống (Bi đông nhựa)

  chiếc

  36

  29,40

  5

  Tất sợi

  đôi

  06

  29,40

  6

  Ba lô

  chiếc

  24

  29,40

  7

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  29,40

  8

  Mũ cứng

  chiếc

  12

  29,40

  9

  Ê ke

  bộ

  24

  3,00

  10

  Địa bàn

  chiếc

  60

  0,01

  11

  Bút vẽ kỹ thuật

  chiếc

  6

  8,85

  12

  Compa vòng tròn nhỏ

  chiếc

  24

  0,90

  13

  Dao xén

  chiếc

  12

  0,90

  14

  Ống đựng bản đồ

  chiếc

  24

  14,74

  15

  Hòm sắt đựng tài liệu

  chiếc

  60

  14,74

  16

  Kẹp sắt

  chiếc

  09

  14,74

  17

  Nilon gói tài liệu

  chiếc

  09

  14,74

  18

  Túi đựng ảnh

  chiếc

  12

  14,30

  19

  Thước đo độ

  chiếc

  36

  0,01

  20

  Thước cuộn vải 50m

  chiếc

  12

  1,50

  21

  Thước nhựa 30 cm

  chiếc

  36

  0,30

  22

  Thước thép cuộn 2 m

  chiếc

  24

  0,30

  23

  Thước tỷ lệ (3 cạnh)

  chiếc

  24

  0,30

  24

  Ống nhòm

  chiếc

  120

  0,30

  Ghi chú: mức cho từng tỷ lệ và loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 23 dưới đối với mức quy định tại bảng 22 trên:

  Bảng 23

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Điều tra bổ sung ngoại nghiệp

  1

  0,55

  0,70

   

  2

  0,67

  0,82

   

  3

  0,79

  1,00

   

  4

  0,94

  1,18

  5.3. Định mức thiết bị

  Không sử dụng thiết bị

  5.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 mảnh

  Bảng 24

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  1

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,60

  0,65

  2

  Băng dính to

  cuộn

  0,35

  0,40

  3

  Bìa đóng sổ

  tờ

  2,00

  2,00

  4

  Bản đồ địa hình

  tờ

  1,00

  1,00

  5

  Giấy kẻ ô ly

  tờ

  1,00

  1,00

  6

  Giấy đóng gói thành quả

  tờ

  10,00

  10,00

  7

  Giấy bọc bản vẽ

  tờ

  1,00

  1,00

  8

  Giấy can

  mét

  1,50

  1,50

  9

  Giấy A4

  ram

  0,03

  0,03

  10

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

  0,50

  0,50

  11

  Mực lazer

  hộp

  0,006

  0,006

  12

  Mực rotting

  hộp

  0,50

  0,50

  13

  Mực vẽ các màu

  lọ

  1,50

  1,50

  14

  Bút vẽ kỹ thuật

  cái

  4,00

  4,00

  15

  Sổ ghi chép công tác

  quyển

  0,20

  0,20

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  6. Xây dựng nội dung bản đồ biến động

  6.1. Định mức lao động

  6.1.1. Nội dung công việc

  a) Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất

  - Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp.

  - Thu nhận, số hóa các yếu tố nội dung dữ liệu dẫn xuất.

  - Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dẫn xuất: Chỉnh hợp các yếu tố chuyên môn bảo đảm tương quan địa lý với yếu tố nền; biểu thị các yếu tố chuyên môn theo ý tưởng tác giả bằng hệ thống các ký hiệu đó thiết kế trong kế hoạch biên tập (hình dáng, màu sắc, kích thước ký hiệu …).

  - Kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu dẫn xuất.

  b) Tích hợp, phân tích, xử lý tổng hợp dữ liệu

  - Tích hợp các dữ liệu chuyên môn từ bản đồ dẫn xuất và các tài liệu liên quan cần thiết.

  - Phân tích, xử lý tổng hợp các dữ liệu.

  6.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú thưa, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ dễ dàng. Quá trình biên tập nội dung bản đồ ít cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành.

  Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú vừa phải, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ đôi lúc khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố, có một số bảng biểu phụ trợ.

  Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng các bảng biểu phụ trợ.

  Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú rất dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét có nhiều khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng nhiều các bảng biểu phụ trợ.

  6.1.3. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.5

  6.1.4. Định mức: công/mảnh.

  Bảng 25

  TT

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

  Xây dựng nội dung bản đồ chuyên đề

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất

  1

  21,99

  26,40

  43,80

  52,56

   

   

  2

  26,40

  31,68

  52,56

  63,07

   

   

  3

  31,68

  38,01

  63,07

  75,68

   

   

  4

  38,01

  45,62

  75,68

  90,82

  2

  Tích hợp, phân tích, xử lý dữ liệu

  1

  14,67

  17,60

  29,20

  35,04

   

   

  2

  17,60

  21,12

  35,04

  42,04

   

   

  3

  21,12

  25,35

  42,04

  50,46

   

   

  4

  25,35

  30,42

  50,46

  60,54

   

  Cộng

  1

  36,66

  44,00

  73,00

  87,60

   

   

  2

  44,00

  52,80

  87,60

  105,11

   

   

  3

  52,80

  63,36

  105,11

  126,14

   

   

  4

  63,36

  76,04

  126,14

  151,36

  6.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh.

  Bảng 26

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo BHLĐ

  chiếc

  9

  84,09

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  84,09

  3

  Ghế tựa

  chiếc

  96

  84,09

  4

  Bàn vi tính

  chiếc

  60

  84,09

  5

  Giá để tài liệu

  chiếc

  60

  21,02

  6

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  21,02

  7

  Tủ tài liệu

  chiếc

  60

  21,02

  8

  Chuột máy tính

  chiếc

  12

  50,46

  9

  Bàn phím

  chiếc

  12

  50,46

  10

  Ổn áp 10A

  chiếc

  60

  12,61

  11

  Lưu điện 600W

  chiếc

  60

  50,46

  12

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  84,09

  13

  Máy hút bụi 1,5 kW

  chiếc

  60

  0,63

  14

  Máy hút ẩm 2 kW

  chiếc

  60

  5,26

  15

  Quạt thông gió 40W

  chiếc

  60

  14,08

  16

  Đèn neon 40W

  bộ

  30

  84,09

  17

  Quạt trần 100W

  chiếc

  60

  14,08

  18

  Điện năng

  kW

   

  141,12

  Ghi chú: mức cho từng loại tỷ lệ và loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 27 dưới đối với mức quy định tại bảng 26 trên:

  Bảng 27

  TT

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

  Xây dựng nội dung bản đồ chuyên đề

   

   

   

   

   

  1

  Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất

  1

  0,21

  0,26

  0,42

  0,50

   

   

  2

  0,26

  0,30

  0,50

  0,60

   

   

  3

  0,30

  0,36

  0,60

  0,72

   

   

  4

  0,36

  0,44

  0,72

  0,86

  2

  Tích hợp, phân tích, xử lý dữ liệu

  1

  0,14

  0,16

  0,28

  0,33

   

   

  2

  0,16

  0,20

  0,33

  0,40

   

   

  3

  0,20

  0,24

  0,40

  0,48

   

   

  4

  0,24

  0,28

  0,48

  0,58

   

  Cộng

  1

  0,35

  0,42

  0,70

  0,83

   

   

  2

  0,42

  0,50

  0,83

  1,00

   

   

  3

  0,50

  0,60

  1,00

  1,20

   

   

  4

  0,60

  0,72

  1,20

  1,44

  6.3. Định mức thiết bị: ca/mảnh

  Bảng 28

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  CS

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  1

  Tỷ lệ 1:5.000

   

  (kW)

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  21,99

  26,40

  31,68

  38,01

   

  Máy quét

  chiếc

  2,50

  2,74

  3,30

  3,96

  4,76

   

  Máy in phun A0

  chiếc

  0,40

  2,74

  3,30

  3,96

  4,76

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  4,90

  5,90

  7,08

  8,49

   

  Điện năng

  kW

   

  238,162

  278,04

  336,75

  400,44

  2

  Tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  26,40

  31,68

  38,01

  45,62

   

  Máy quét

  chiếc

  2,50

  3,30

  3,96

  4,76

  5,70

   

  Máy in phun A0

  chiếc

  0,40

  3,30

  3,96

  4,76

  5,70

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  5,90

  7,08

  8,49

  10,18

   

  Điện năng

  kW

   

  278,04

  336,75

  400,44

  480,33

  3

  Tỷ lệ 1:500.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  43,80

  52,56

  63,07

  75,68

   

  Máy quét

  chiếc

  2,50

  5,48

  6,57

  7,88

  9,46

   

  Máy in phun A0

  chiếc

  0,40

  5,48

  6,57

  7,88

  9,46

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  9,78

  11,74

  14,08

  16,90

   

  Điện năng

  kW

   

  461,40

  553,60

  664,07

  797,04

  4

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  52,56

  63,07

  75,68

  90,82

   

  Máy quét

  chiếc

  2,50

  6,57

  7,88

  9,46

  11,35

   

  Máy in phun A0

  chiếc

  0,40

  6,57

  7,88

  9,46

  11,35

   

  Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU

  chiếc

  2,20

  11,74

  14,08

  16,90

  20,28

   

  Điện năng

  kW

   

  553,60

  664,07

  797,04

  956,42

  Ghi chú: mức cho từng bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 29 dưới đối với mức quy định tại bảng 28 trên:

  Bảng 29

  TT

  Công việc

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

   

  Xây dựng nội dung bản đồ chuyên đề

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  1

  Chuẩn hóa dữ liệu dẫn xuất

  0,60

  0,60

  0,60

  0,60

  2

  Tích hợp, phân tích, xử lý dữ liệu

  0,40

  0,40

  0,40

  0,40

  6.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 mảnh

  Bảng 30

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  1

  Sổ ghi chép công tác

  quyển

  0,50

  0,50

  0,50

  0,50

  2

  Mực đen

  lọ

  0,40

  0,45

  0,70

  0,75

  3

  Mực vẽ 6 màu

  hộp

  0,40

  0,45

  0,70

  0,75

  4

  Giấy đóng gói thành quả

  tờ

  5,00

  5,00

  5,00

  5,00

  5

  Giấy vẽ sơ đồ khu đo

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  6

  Giấy ghi ý kiến kiểm tra

  tờ

  20,00

  20,00

  20,00

  20,00

  7

  Giấy bọc bản vẽ

  tờ

  2,00

  2,00

  2,00

  2,00

  8

  Giấy A4

  ram

  0,25

  0,25

  0,50

  0,50

  9

  Bút vẽ kỹ thuật

  cái

  3,00

  3,00

  5,00

  5,00

  10

  Mực in Lazer

  hộp

  0,05

  0,05

  0,10

  0,10

  11

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

  3,00

  3,00

  3,00

  3,00

  12

  Đĩa CD

  chiếc

  0,20

  0,25

  0,45

  0,50

  13

  Mực in phun (4 màu)

  hộp

  0,03

  0,03

  0,05

  0,05

  14

  Bản đồ màu

  tờ

  1,00

  1,00

  1,00

  1,00

  Ghi chú:

  (1) Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng 29 đối với mức quy định trong bảng 30 trên.

  7. Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề

  7.1. Định mức lao động

  7.1.1. Nội dung công việc

  - Biên tập, trình bày bản đồ theo thiết kế kỹ thuật chi tiết của bản đồ chuyên đề.

  - In, kiểm tra, sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm.

  - Xây dựng lý lịch bản đồ.

  7.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: Là những bản đồ có nội dung đơn giản, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ ít (dưới 10 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm dưới 20% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú thưa, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ dễ dàng. Quá trình biên tập nội dung bản đồ ít cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành.

  Loại 2: Là những bản đồ có nội dung tương đối phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ trung bình (từ 10 chỉ tiêu đến 20 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 20% đến 50% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú vừa phải, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét và chữ đôi lúc khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố, có một số bảng biểu phụ trợ.

  Loại 3: Là những bản đồ có nội dung phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ phức tạp (từ 20 chỉ tiêu đến 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm từ 50% đến 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng các bảng biểu phụ trợ.

  Loại 4: Là những bản đồ có nội dung rất phức tạp, các chỉ tiêu chuyên đề thể hiện trên bản đồ nhiều phức tạp (trên 30 chỉ tiêu), diện tích thể hiện các đối tượng chuyên đề chiếm trên 70% diện tích mảnh bản đồ, mật độ nét và ghi chú rất dày, việc xử lý quan hệ giữa các yếu tố nét có nhiều khó khăn. Quá trình biên tập nội dung bản đồ cần sử dụng các tài liệu chuyên ngành, cần tổng hợp các yếu tố và dựng nhiều các bảng biểu phụ trợ.

  7.1.3. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  7.1.4. Định mức: công/mảnh.

  Bảng 31

  Công việc

  Loại KK

  Tỷ lệ 1:5.000

  Tỷ lệ 1:10.000

  Tỷ lệ 1:500.000

  Tỷ lệ 1:1.000.000

  Biên tập, trình bày bản đồ chuyên đề

  1

  20,54

  23,61

  31,66

  36,40

   

  2

  24,63

  28,34

  37,98

  43,68

   

  3

  29,55

  33,99

  45,60

  52,42

   

  4

  35,48

  40,80

  54,71

  62,92

  7.2. Định mức dụng cụ: ca/mảnh.

  Bảng 32

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo BHLĐ

  chiếc

  09

  36,48

  2

  Bàn làm việc

  chiếc

  96

  36,48

  3

  Dép đi trong phòng

  đôi

  06

  36,48

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  96

  36,48

  5

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  9,12

  6

  Giá để tài liệu bằng sắt

  chiếc

  60

  9,12

  7

  Tủ đựng tài liệu

  chiếc

  60

  9,12

  8

  Lưu điện 600W

  chiếc

  60

  21,89

  9

  Chuột máy tính

  chiếc

  12

  21,89

  10

  Bàn phím

  chiếc

  12

  21,89

  11

  Ổn áp 10A

  chiếc

  60

  6,84

  12

  Quạt thông gió 40W

  chiếc

  60

  6,11

  13

  Quạt trần 100W

  chiếc

  60

  6,11

  14

  Máy hút ẩm 2 kW

  chiếc

  60

  2,28

  15

  Máy hút bụi 1.5 kW

  chiếc

  60

  0,27

  16

  Đèn neon 40W

  bộ

  30

  36,48

  17

  Điện năng

  kW