logo

Thông tư 09/2019/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 677&678-08/2019
  Số hiệu: 09/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 31/08/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Công Thành
  Ngày ban hành: 05/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  --------

  Số: 09/2019/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA

  -----------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
  - Lưu: VT, KH-TC, PC, VTQG.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Lê Công Thành

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA
  (Ban hành kèm theo Thông tư số ..../2019/TT-BTNMT ngày ... tháng ... năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia (sau đây gọi tắt là Định mức KT-KT) áp dụng cho các bước công việc (các nguyên công công việc) sau:

  1.1. Giao nộp siêu dữ liệu viễn thám

  1.2. Biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.3. Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

  1.4. Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

  2. Đối tượng áp dụng

  - Định mức KT-KT này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện giao nộp và công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  - Định mức KT-KT được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

  - Định mức KT-KT được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  3. Cơ sở xây dựng định mức

  - Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường.

  - Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám.

  - Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong lĩnh vực viễn thám.

  - Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất.

  - Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong lĩnh vực viễn thám.

  4. Phương pháp xây dựng định mức

  Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bằng phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và ước lượng so sánh) và phương pháp phân tích, tính toán.

  5. Quy định viết tắt

  Nội dung viết tắt

  Chữ viết tắt

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 3 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.3

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 4 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.4

  Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 2 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV IV.2

  Bảo hộ lao động

  BHLĐ

  Thứ tự

  TT

  Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  SDLVTQG

   

  6. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

  6.1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

  a) Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc (nguyên công công việc) công nghệ.

  b) Định biên: xác định số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện bước công việc.

  Cấp bậc kỹ thuật công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật.

  c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để sản xuất một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là công /đơn vị sản phẩm.

  Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

  6.2. Định mức vật tư và thiết bị

  - Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ (công cụ) và định mức sử dụng thiết bị (máy móc).

  + Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

  + Định mức sử dụng dụng cụ: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

  + Định mức sử dụng thiết bị: là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

  - Thời hạn sử dụng dụng cụ (thời gian tính hao mòn), thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian quy định sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

  + Thời hạn sử dụng dụng cụ: xác định bằng phương pháp thống kê; đơn vị tính là tháng.

  + Thời gian tính khấu hao thiết bị: theo quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành.

  - Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

  - Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

  7. Trong quá trình áp dụng Định mức KT-KT này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

   

  Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA

   

  1. Giao nộp siêu dữ liệu viễn thám

  1.1. Chuẩn bị siêu dữ liệu viễn thám

  1.1.1. Định mức lao động

  1.1.1.1. Nội dung công việc

  Đơn vị có siêu dữ liệu viễn thám chuẩn bị dữ liệu để giao nộp cho đơn vị lưu trữ của Cục viễn thám quốc gia, bao gồm:

  - Chuẩn bị thông tin siêu dữ liệu viễn thám.

  - Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm.

  1.1.1.2. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  1.1.1.3. Định mức

  Bảng 01

  TT

  Công việc

  ĐVT

  Mức

  1

  Chuẩn bị siêu dữ liệu viễn thám

  công/lần

  0,300

  1.1.2. Định mức dụng cụ: ca/lần

  Bảng 02

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn
  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,240

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,240

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  60

  0,240

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  60

  0,240

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  60

  0,060

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,010

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,240

  8

  Kéo cắt giấy

  chiếc

  36

  0,010

  9

  Máy tính tay

  chiếc

  60

  0,030

  10

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  0,060

  11

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,020

  12

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,040

  13

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,240

  14

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,002

  15

  Điện năng

  kW

   

  0,140

  1.1.3. Định mức thiết bị: ca/lần

  Bảng 03

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Chuẩn bị siêu dữ liệu viễn thám

   

  (kW)

   

  1

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,04

  2

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,03

  3

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,02

  4

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,01

  5

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,01

  6

  Điện năng

  kW

   

  1,16

  1.1.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 lần

  Bảng 04

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Chuẩn bị

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,010

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,100

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,050

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,050

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,100

  6

  Giấy A4

  ram

  0,010

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,005

  9

  Túi nilon đựng tài liệu

  chiếc

  2,000

  1.2. Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám

  1.2.1. Định mức lao động

  1.2.1.1. Nội dung công việc

  Đơn vị lưu trữ siêu dữ liệu viễn thám tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám, bao gồm:

  a) Công tác chuẩn bị

  - Lập kế hoạch tiếp nhận.

  - Bố trí thời gian, nhân lực, nơi bảo quản.

  - Thống nhất với đơn vị giao nộp sản phẩm về thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận.

  b) Kiểm tra siêu dữ liệu viễn thám

  - Kiểm tra tính pháp lý của dữ liệu.

  - Kiểm tra danh mục và số lượng dữ liệu theo phiếu giao nộp siêu dữ liệu viễn thám.

  - Lập biên bản giao nhận dữ liệu.

  - Lập báo cáo tiếp nhận.

  c) Nhập kho

  - Lập phiếu nhập kho;

  - Chuyển dữ liệu vào kho.

  1.2.1.2. Định biên: theo quy định trong Bảng 05

  1.2.1.3. Định mức: công/lần

  Bảng 05

  TT

  Công việc

  Định biên

  Mức

   

  Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  01 ĐĐBĐV III.3

  0,25

  2

  Kiểm tra siêu dữ liệu

  01 ĐĐBĐV III.3

   

  2.1

  Siêu dữ liệu viễn thám dạng giấy

   

  0,01

  2.2

  Siêu dữ liệu viễn thám dạng số

   

  0,01

  3

  Nhập kho

   

   

  3.1

  Lập phiếu nhập kho

  01 ĐĐBĐV IV.2

   

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

   

  0,10

  b

  Dữ liệu dạng số

   

  0,10

  3.2

  Chuyển dữ liệu vào kho

  01 ĐĐBĐV IV.4

   

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

   

  0,10

  b

  Dữ liệu dạng số trên đĩa CD/DVD

   

  0,05

  1.2.2. Định mức dụng cụ: ca/lần

  Bảng 06

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn
  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,80

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,80

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  60

  0,80

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  60

  0,80

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  60

  0,20

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,80

  8

  Kéo cắt giấy

  chiếc

  36

  0,01

  9

  Máy tính tay

  chiếc

  60

  0,05

  10

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  0,20

  11

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,07

  12

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,13

  13

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,80

  14

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

  15

  Điện năng

  kW

   

  0,54

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 07 dưới đối với mức quy định tại Bảng 06 trên:

  Bảng 07

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám

   

  1

  Công tác chuẩn bị tiếp nhận

  0,25

  2

  Kiểm tra dữ liệu

   

  2.1

  Siêu dữ liệu viễn thám dạng giấy

  0,01

  2.2

  Siêu dữ liệu viễn thám dạng số

  0,01

  3

  Nhập kho

   

  3.1

  Lập phiếu nhập kho

   

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

  0,10

  b

  Dữ liệu dạng số

  0,10

  3.2

  Chuyển dữ liệu vào kho

   

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

  0,10

  b

  Dữ liệu dạng số trên đĩa CD/DVD

  0,05

  1.2.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 08

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám

   

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,030

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,150

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,030

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,010

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,020

   

  Điện năng

  kW

   

  1,550

  2

  Kiểm tra siêu dữ liệu

   

   

   

  2.1

  Siêu dữ liệu dạng giấy

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,004

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,073

  2.2

  Siêu dữ liệu dạng số

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,004

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,073

  3

  Nhập kho

   

   

   

  3.1

  Lập phiếu nhập kho

   

   

   

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,013

   

  Điện năng

  kW

   

  0,240

  b

  Dữ liệu dạng số

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,013

   

  Điện năng

  kW

   

  0,240

  3.2

  Chuyển dữ liệu vào kho

   

   

   

   

  Không sử dụng thiết bị

   

   

   

  1.2.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 lần tiếp nhận

  Bảng 09

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Chuẩn bị

  Kiểm tra dữ liệu

  Nhập kho

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,010

  0,050

  0,010

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,100

  0,200

  0,020

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,050

  0,050

  0,500

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,050

   

  0,300

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,100

  0,050

  0,500

  6

  Giấy A4

  ram

  0,010

  0,020

  0,050

  7

  Phiếu nhập kho

  phiếu

   

   

  1,000

  8

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  0,002

  0,005

  9

  Mực photocopy

  hộp

  0,005

  0,005

  0,005

  10

  Túi nilon đựng tài liệu

  chiếc

  2,000

  2,000

  2,000

  11

  Dây buộc (nilon)

  cuộn

   

   

  0,100

  Ghi chú:

  Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 10 dưới đối với mức quy định tại bảng 09 trên:

  Bảng 10

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám

   

  1

  Công tác chuẩn bị tiếp nhận

  1,00

  2

  Kiểm tra dữ liệu

  1,00

  2.1

  Siêu dữ liệu viễn thám dạng giấy

  0,60

  2.2

  Siêu dữ liệu viễn thám dạng số

  0,40

  3

  Nhập kho

  1,00

  3.1

  Lập phiếu nhập kho

  0,10

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

  0,05

  b

  Dữ liệu dạng số

  0,05

  3.2

  Chuyển dữ liệu vào kho

  0,90

  a

  Dữ liệu dạng văn bản giấy

  0,60

  b

  Dữ liệu dạng số trên đĩa CD/DVD

  0,30

  2. Biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  2.1. Định mức lao động

  2.1.1. Nội dung công việc

  a) Công tác chuẩn bị

  - Lập kế hoạch tổng hợp, cập nhật và biên tập siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  - Thu thập thông tin phục vụ tổng hợp, cập nhật và biên tập siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  - Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm.

  b) Tổng hợp, cập nhật, xử lý và biên tập thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  - Tổng hợp, cập nhật, thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp sản phẩm viễn thám quốc gia.

  - Tổng hợp, cập nhật, thông tin về siêu dữ liệu viễn thám giao nộp (tổng số lượng, tổng số lượng có độ che phủ mây dưới 10%, sơ đồ bảng chắp, khu vực có dữ liệu viễn thám).

  - Tổng hợp, cập nhật, thông tin chi tiết về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia giao nộp và các thông tin có liên quan đến việc sản xuất dữ liệu viễn thám gồm:

  + Cập nhật, xử lý và biên tập thông tin về tài liệu công bố;

  + Cập nhật, xử lý và biên tập thông tin mô tả dữ liệu;

  + Cập nhật, xử lý và biên tập thông tin về sản phẩm ảnh viễn thám.

  2.1.2. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  2.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 11

  TT

  Công việc

  ĐVT

  Mức

   

  Biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc

  gia

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  công/lần

  0,25

  2

  Tổng hợp, cập nhật, xử lý và biên tập thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  2.1

  Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp sản phẩm viễn thám quốc gia

  công/cảnh ảnh hoặc bình đồ ảnh

  0.01

  2.2

  Thông tin tổng hợp về siêu dữ liệu viễn thám giao nộp (tổng số lượng, tổng số lượng có độ che phủ mây dưới 10%, sơ đồ bảng chắp, khu vực có dữ liệu viễn thám)

  công/cảnh ảnh hoặc bình đồ ảnh

  0.02

  2.3

  Thông tin chi tiết về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia giao nộp và các thông tin có liên quan đến việc sản xuất dữ liệu viễn thám

   

   

  a

  Cập nhật thông tin về tài liệu công bố

  công/cảnh ảnh

  0,02

  b

  Cập nhật thông tin mô tả dữ liệu

  công/cảnh ảnh

  0,05

  c

  Cập nhật thông tin về sản phẩm ảnh viễn thám

  công/bình đồ ảnh

  0,05

  2.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 12

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn
  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,80

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,80

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  60

  0,80

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  60

  0,80

  5

  Tủ tài liệu gỗ

  chiếc

  60

  0,20

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,80

  8

  Kéo cắt giấy

  chiếc

  36

  0,01

  9

  Máy tính tay

  chiếc

  60

  0,05

  10

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  0,20

  11

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,07

  12

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,13

  13

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,80

  14

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

  15

  Điện năng

  kW

   

  0,54

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 13 dưới đối với mức quy định tại bảng 12 trên:

  Bảng 13

  TT

  Công việc

  ĐVT

  Hệ số

   

  Biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  ca/lần

  0,25

  2

  Tổng hợp, cập nhật, xử lý và biên tập thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  2.1

  Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân giao

  ca/cảnh ảnh

  0.01

   

  nộp sản phẩm viễn thám quốc gia

  hoặc bình đồ ảnh

   

  2.2

  Thông tin tổng hợp về siêu dữ liệu viễn thám giao nộp (tổng số lượng, tổng số lượng có độ che phủ mây dưới 10%, sơ đồ bảng chắp, khu vực có dữ liệu viễn thám)

  ca/cảnh ảnh hoặc bình đồ ảnh

  0.02

  2.3

  Thông tin chi tiết về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia giao nộp và các thông tin có liên quan đến việc sản xuất dữ liệu viễn thám

   

   

  a

  Cập nhật thông tin về tài liệu công bố

  ca/cảnh ảnh

  0,02

  b

  Cập nhật thông tin mô tả dữ liệu

  ca/cảnh ảnh

  0,05

  c

  Cập nhật thông tin về sản phẩm ảnh viễn thám

  ca/bình đồ ảnh

  0,05

  2.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 14

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,030

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,150

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,030

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,010

   

  Điện năng

  kW

   

  1,470

  2

  Tổng hợp, cập nhật, xử lý và biên tập thông tin SDLVTQG

   

   

   

  2.1

  Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp sản phẩm viễn thám

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,006

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,002

   

  Điện năng

  kW

   

  0,075

  2.2

  Thông tin tổng hợp về siêu dữ liệu viễn thám giao nộp (tổng số lượng, tổng số lượng có độ che phủ mây dưới 10%, sơ đồ bảng chắp, khu vực có dữ liệu viễn thám)

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,003

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,012

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,003

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,002

   

  Điện năng

  kW

   

  0,145

  2.3

  Thông tin chi tiết về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia giao nộp và các thông tin có liên quan đến việc sản xuất dữ liệu viễn thám

   

   

   

  a

  Cập nhật thông tin về tài liệu công bố

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,003

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,012

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,003

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,002

   

  Điện năng

  kW

   

  0,145

  b

  Cập nhật thông tin mô tả dữ liệu

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,007

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,030

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,009

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,003

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,004

   

  Điện năng

  kW

   

  0,371

  c

  Cập nhật thông tin về sản phẩm ảnh viễn thám

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,007

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,030

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,009

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,003

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,004

   

  Điện năng

  kW

   

  0,371

  2.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 sản phẩm

  Bảng 15

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Chuẩn bị

  Tổng hợp, cập nhật, xử lý và biên tập dữ liệu

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,010

  0,010

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,100

  0,100

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,050

  0,050

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,050

  0,050

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,100

  0,100

  6

  Giấy A4

  ram

  0,010

  0,010

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  0,002

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,005

  0,005

  9

  Túi nilon đựng tài liệu

  chiếc

  2,000

  2,000

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 16 dưới đối với mức quy định tại bảng 15 trên:

  Bảng 16

  TT

  Công việc

  ĐVT

  Hệ số

   

  Biên tập, xử lý siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  lần

  1,00

  2

  Tổng hợp, cập nhật, xử lý và biên tập thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  1,00

  2.1

  Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp sản phẩm viễn thám quốc gia

  cảnh ảnh

  0,30

  2.2

  Thông tin tổng hợp về siêu dữ liệu viễn thám giao nộp (tổng số lượng, tổng số lượng có độ che phủ mây dưới 10%, sơ đồ bảng chắp, khu vực có dữ liệu viễn thám)

  cảnh ảnh

  0,30

  2.3

  Thông tin chi tiết về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia giao nộp và các thông tin có liên quan đến việc sản xuất dữ liệu viễn thám

   

  0,40

  a

  Cập nhật, xử lý và biên tập thông tin về tài liệu công bố

  cảnh ảnh

  0,10

  b

  Cập nhật, xử lý và biên tập thông tin mô tả dữ liệu

  cảnh ảnh

  0,15

  c

  Cập nhật, xử lý và biên tập thông tin về sản phẩm ảnh viễn thám

  bình đồ ảnh

  0,15

  3. Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

  3.1. Định mức lao động

  3.1.1. Nội dung công việc

  3.1.1.1. Công tác chuẩn bị

  - Lập kế hoạch tổ chức công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  - Chuẩn bị thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  - Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm.

  3.1.1.2. Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

  a) Tổ chức thông tin siêu dữ liệu để công bố

  + Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  + Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh giao nộp.

  + Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám có độ phủ mây dưới 10% giao nộp.

  + Sơ đồ bảng chắp khu vực có ảnh viễn thám.

  + Các nhóm thông tin về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  b) Tổ chức công cụ công bố và tra cứu trên mạng thông tin điện tử.

  3.1.2. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  3.1.3. Định mức: công/sản phẩm

  Bảng 17

  TT

  Công việc

  ĐVT

  Mức

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  công/lần

  1,00

  2

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  thường xuyên

   

   

  2.1

  Tổ chức thông tin siêu dữ liệu để công bố

  công/cảnh ảnh hoặc bình đồ ảnh

   

  a

  Thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  0,01

  b

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám giao nộp

   

  0,01

  c

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám có độ phủ mây dưới 10% giao nộp

   

  0,01

  d

  Sơ đồ bảng chắp khu vực có ảnh viễn thám

   

  0,02

  đ

  Các nhóm thông tin về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  0,01

  2.2

  Tổ chức công cụ công bố và tra cứu trên mạng thông tin điện tử

  công/lần

  1,00

  3.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 18

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn
  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,80

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,80

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  60

  0,80

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  60

  0,80

  5

  Tủ tài liệu gỗ

  chiếc

  60

  0,20

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,80

  8

  Kéo cắt giấy

  chiếc

  36

  0,01

  9

  Máy tính tay

  chiếc

  60

  0,05

  10

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  0,20

  11

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,07

  12

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,13

  13

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,80

  14

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

  15

  Điện năng

  kW

   

  0,54

  Ghi chú:

  Mức cho các công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 19 dưới đối với mức quy định tại bảng 18 trên:

  Bảng 19

  TT

  Công việc

  ĐVT

  Hệ số

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  ca/lần

  1,00

  2

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

   

   

  2.1

  Tổ chức thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/cảnh ảnh hoặc bình đồ ảnh

   

  a

  Thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  0,01

  b

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám giao nộp

   

  0,01

  c

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám có độ phủ mây dưới 10% giao nộp

   

  0,01

  d

  Sơ đồ bảng chắp khu vực có ảnh viễn thám

   

  0,02

  đ

  Các nhóm thông tin về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  0,01

  2.2

  Tổ chức công cụ công bố và tra cứu trên mạng thông tin điện tử

  ca/lần

  1,00

  3.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 20

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

   

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,130

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,600

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,180

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,060

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,100

   

  Điện năng

  kW

   

  7,730

  2

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

   

   

   

  2.1

  Tổ chức thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

  a

  Thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,006

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,080

  b

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám giao nộp

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,006

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,080

  c

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám có độ phủ mây dưới 10% giao nộp

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,006

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,080

  d

  Sơ đồ bảng chắp khu vực có ảnh viễn thám

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,003

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,012

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,003

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,150

  đ

  Các nhóm thông tin về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,001

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,006

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,002

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,001

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,003

   

  Điện năng

  kW

   

  0,080

  2.2

  Tổ chức công cụ công bố và tra cứu trên mạng thông tin điện tử

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,130

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,300

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,090

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,030

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,060

   

  Điện năng

  kW

   

  4,890

  3.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 sản phẩm.

  Bảng 21

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Chuẩn bị

  Công bố SDLVTQG

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,010

  0,010

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,050

  0,100

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,100

  0,300

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,050

  0,150

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,100

  0,500

  6

  Giấy A4

  ram

  0,010

  0,020

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,001

  0,003

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

   

  0,300

  10

  Bìa đóng sổ

  tờ

  2,000

  2,000

  11

  Sổ thống kê

  quyển

  0,010

  0,010

  12

  Dây buộc (nilon)

  m

   

  1,000

  13

  Hộp đựng tài liệu

  chiếc

  1,000

  1,000

  14

  Túi nilon đựng tài liệu

  chiếc

   

  1,000

  15

  Giấy đóng gói

  tờ

   

  10,000

  Ghi chú:

  Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 22 dưới đối với mức quy định tại bảng 21 trên:

  Bảng 22

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  1,00

  2

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thường xuyên

  1,00

  2.1

  Tổ chức thông tin siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,90

  a

  Thông tin về các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,15

  b

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám giao nộp

  0,20

  c

  Tổng số lượng các cảnh ảnh, bình đồ ảnh viễn thám có độ phủ mây dưới 10% giao nộp

  0,15

  d

  Sơ đồ bảng chắp khu vực có ảnh viễn thám

  0,25

  đ

  Các nhóm thông tin về siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,15

  2.2

  Tổ chức công cụ công bố và tra cứu trên mạng thông tin điện tử

  0,10

  4. Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

  4.1. Định mức lao động

  4.1.1. Nội dung công việc

  a) Công tác chuẩn bị

  - Lập kế hoạch tổ chức công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm.

  - Chuẩn bị các nội dung về thông tin phục vụ lập bản báo cáo công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm.

  - Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm

  b) Lập báo cáo về tổ chức thông tin dữ liệu

  - Tình hình dữ liệu viễn thám quốc gia từ thời điểm công bố năm trước đến thời điểm công bố năm nay.

  - Hướng dẫn về tìm kiếm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  - Đặc tính kỹ thuật của của dữ liệu viễn thám quốc gia.

  - Tình hình khai thác sử dụng siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  c) Tổ chức công bố báo cáo siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm.

  - Tổ chức công bố, tra cứu trên văn bản giấy.

  - Tổ chức công bố, tra cứu trên cổng thông tin điện tử

  4.1.2. Định biên: nhóm 02 lao động, gồm 01 ĐĐBĐV III.3 và 01 ĐĐBĐV III.4

  4.1.3. Định mức: công nhóm/lần công bố

  Bảng 23

  TT

  Công việc

  Mức

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  1,00

  2

  Lập báo cáo về tổ chức thông tin dữ liệu

   

  a

  Tình hình dữ liệu viễn thám quốc gia từ thời điểm công bố năm trước đến thời điểm công bố năm nay.

  0,30

  b

  Hướng dẫn về tìm kiếm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,30

  c

  Đặc tính kỹ thuật của của dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,50

  d

  Tình hình khai thác sử dụng siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  1,00

  3

  Tổ chức công bố báo cáo siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

   

  a

  Tổ chức công bố, tra cứu trên văn bản giấy

  2,00

  b

  Tổ chức công bố, tra cứu trên cổng thông tin điện tử

  2,00

  4.2. Định mức dụng cụ: ca/lần công bố

  Bảng 24

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  1,60

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  1,60

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  60

  1,60

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  60

  1,60

  5

  Tủ tài liệu gỗ

  chiếc

  60

  0,20

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Bút chì

  chiếc

  2

  0,01

  8

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,80

  9

  Kéo cắt giấy

  chiếc

  36

  0,01

  10

  Máy tính tay

  chiếc

  60

  0,01

  11

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  36

  0,40

  12

  Quạt trần 0,1 kW

  chiếc

  60

  0,13

  13

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,27

  14

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  1,60

  15

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

  16

  Điện năng

  kW

   

  0,91

  Ghi chú:

  Mức cho các công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 25 dưới đối với mức quy định tại bảng 24 trên:

  Bảng 25

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  1,00

  2

  Lập báo cáo về tổ chức thông tin dữ liệu

   

  a

  Tình hình dữ liệu viễn thám quốc gia từ thời điểm công bố năm trước đến thời điểm công bố năm nay.

  0,30

  b

  Hướng dẫn về tìm kiếm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,30

  c

  Đặc tính kỹ thuật của của dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,50

  d

  Tình hình khai thác sử dụng siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  1,00

  3

  Tổ chức công bố báo cáo siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm.

   

  a

  Tổ chức công bố, tra cứu trên văn bản giấy

  2,00

  b Tổ chức công bố, tra cứu trên cổng thông tin điện tử 2,00

  4.3. Định mức thiết bị: ca/lần công bố

  Bảng 26

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

   

   

   

  1

  Công tác chuẩn bị

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,27

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,12

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,03

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,01

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,02

   

  Điện năng

  kW

   

  5,89

  2

  Lập báo cáo về tổ chức thông tin dữ liệu

   

   

   

  a

  Tình hình dữ liệu viễn thám quốc gia từ thời điểm công bố năm trước đến thời điểm công bố năm nay.

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,08

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,36

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,10

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,03

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,06

   

  Điện năng

  kW

   

  4,30

  b

  Hướng dẫn về tìm kiếm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,08

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,36

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,10

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,03

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,06

   

  Điện năng

  kW

   

  4,30

  c

  Đặc tính kỹ thuật của của dữ liệu viễn thám quốc gia.

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,13

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  0,60

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,18

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,06

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,12

   

  Điện năng

  kW

   

  7,39

  d

  Tình hình khai thác sử dụng siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,27

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  1,20

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,36

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,12

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,24

   

  Điện năng

  kW

   

  14,79

  3

  Tổ chức công bố báo cáo siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

   

   

   

  a

  Tổ chức công bố, tra cứu trên văn bản giấy

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,54

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  2,40

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,72

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,24

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,50

   

  Điện năng

  kW

   

  29,66

  b

  Tổ chức công bố, tra cứu trên cổng thông tin điện tử

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,54

   

  Máy vi tính để bàn

  chiếc

  0,40

  2,40

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,72

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,24

   

  Máy quét A3 (Scaner)

  chiếc

  0,50

  0,50

   

  Điện năng

  kW

   

  29,66

  4.4. Định mức vật liệu: tính cho 01 lần công bố.

  Bảng 27

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Chuẩn bị

  Lập báo cáo

  Tổ chức công bố báo cáo

  Tạm hoãn công bố

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,05

  0,10

  0,10

   

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,10

  0,30

  0,30

   

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,05

  0,15

  0,15

  0,15

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,10

  0,50

  0,50

   

  6

  Giấy A4

  ram

  0,01

  0,02

  0,02

  0,02

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,01

  0,03

  0,03

  0,03

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

   

  0,03

  0,03

   

  10

  Bìa đóng sổ

  tờ

  2,00

  2,00

  2,00

  2,00

  11

  Sổ thống kê

  quyển

  0,01

  0,01

  0,01

   

  12

  Dây buộc (nilon)

  cuộn

   

  0,10

  0,10

   

  13

  Hộp đựng tài liệu

  chiếc

  1,00

  1,00

  1,00

   

  14

  Túi nilon đựng tài liệu

  chiếc

   

  1,00

  1,00

  1,00

  15

  Giấy đóng gói

  tờ

   

   

  10,00

   

  Ghi chú:

  Mức cho các công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 28 dưới đối với mức quy định tại bảng 27 trên:

  Bảng 28

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm

   

  1

  Công tác chuẩn bị

  1,00

  2

  Lập báo cáo về tổ chức thông tin dữ liệu

  1,00

  a

  Tình hình dữ liệu viễn thám quốc gia từ thời điểm công bố năm trước đến thời điểm công bố năm nay.

  0,20

  b

  Hướng dẫn về tìm kiếm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,20

  c

  Đặc tính kỹ thuật của của dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,30

  d

  Tình hình khai thác sử dụng siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  0,30

  3

  Tổ chức công bố báo cáo siêu dữ liệu viễn thám quốc gia định kỳ hàng năm.

  1,00

  a

  Tổ chức công bố, tra cứu trên văn bản giấy

  0,70

  b

  Tổ chức công bố, tra cứu trên cổng thông tin điện tử

  0,30

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực: 04/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám
  Ban hành: 04/01/2019 Hiệu lực: 20/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động viễn thám
  Ban hành: 04/01/2019 Hiệu lực: 20/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  04
  Thông tư 35/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
  Ban hành: 28/11/2016 Hiệu lực: 16/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Thông tư 04/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường
  Ban hành: 03/04/2017 Hiệu lực: 19/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 09/2019/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 09/2019/TT-BTNMT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 05/07/2019
  Hiệu lực: 20/08/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: 31/08/2019
  Số công báo: 677&678-08/2019
  Người ký: Lê Công Thành
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới