logo

Thông tư 10/2019/TT-BTNMT địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 683&684-09/2019
  Số hiệu: 10/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 01/09/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 08/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 10/2019/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH HƯNG YÊN

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm Vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam rà Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên.

  Điều 1. Ban hanh kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 8 nám 2019

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Quốc Hội.
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin Điện tử Bộ TN&MT;
  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
  - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

  DANH MỤC

  ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦy VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH HƯNG YÊN
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BTNMT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Hưng Yên.

  2. Danh mục địa danh, dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã và các huyện, trong đó:

  a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Tên gọi khác của địa danh hoặc ghi chú để phân biệt các địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã được thể hiện trong ngoặc đơn.

  b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC là nhóm địa danh dân cư; SV là nhóm địa danh sơn văn; TV là nhóm địa danh thủy văn; KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

  c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: P. là chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

  d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”; TX. là chữ viết tắt của “thị xã”.

  đ) Cột “Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng” là Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị Tọa độ tương ứng theo cột “Tọa độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị Tọa độ tương ứng theo 2 cột “Tọa độ điểm đầu” và “Tọa độ điểm cuối”.

  e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

  Phần II. DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH HƯNG YÊN

   

  Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

  STT

  Đơn vị hành chính cấp huyện

  Trang

  1

  Thành phố Hưng Yên

  3

  2

  Thị xã Mỹ Hào

  10

  3

  Huyện Ân Thi

  16

  4

  Huyện Khoái Châu

  25

  5

  Huyện Kim Động

  33

  6

  Huyện Phù Cừ

  40

  7

  Huyện Tiên Lữ

  45

  8

  Huyện Văn Giang

  51

  9

  Huyện Văn Lâm

  56

  10

  Huyện Yên Mỹ

  62

   

  Địa danh

  Nhóm đối tượng

  Tên ĐVHC cấp xã

  Tên ĐVHC cấp huyện

  Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

  Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

  Tọa độ trung tâm

  Tọa độ điểm đầu

  Tọa độ điểm cuối

   

  Vĩ độ (độ, phút, giây)

  Kinh độ (độ, phút, giây)

  Vĩ độ (độ, phút, giây)

  Kinh độ (độ, phút, giây)

  Vĩ độ (độ, phút, giây)

  Kinh độ (độ, phút, giây)

   

  khu phố An Bình

  DC

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 37''

  106° 03' 58''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố An Dương

  DC

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 08''

  106° 03' 43''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố An Lợi

  DC

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 03''

  106° 04' 07''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố An Thượng

  DC

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 55''

  106° 03' 40''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Chợ Gạo

  DC

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 34''

  106° 03' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  cầu An Tảo

  KX

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 41''

  106° 03' 46''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Nguyễn Văn Linh

  KX

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 41' 44''

  106° 03' 24''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38B

  KX

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 45' 16''

  106° 12' 00''

  20° 40' 28''

  106° 03' 06''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  sông Điện Biên

  TV

  P. An Tảo

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 16''

  106° 03' 44''

  20° 51' 58''

  106° 01' 36''

  F-48-81-C-a

  khu phố An Đông

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 26''

  106° 03' 37''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố An Thịnh

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 50''

  106° 03' 31''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố An Vũ

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 36''

  106° 03' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Ấp Dâu

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 00''

  106° 03' 18''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Chùa Chuông

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 27''

  106° 02' 53''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nhân Dục

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 44''

  106° 03' 06''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Tô Hiệu

  DC

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 18''

  106° 03' 35''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Chùa Chuông

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 25''

  106° 02' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đình An Vũ

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 30''

  106° 03' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Chu Mạnh Trinh

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 33''

  106° 03' 22''

  20° 39' 36''

  106° 02' 37''

  F-48-81-C-a

  đường Nguyễn Văn Linh

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 41' 44''

  106° 03' 24''

  F-48-81-C-a

  đường Tô Hiệu

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 39' 09''

  106° 03' 57''

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 53' 40''

  106° 08' 14''

  20° 39' 33''

  106° 02' 00''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38B

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 45' 16''

  106° 12' 00''

  20° 40' 28''

  106° 03' 06''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  Trường Công nhân Kỹ thuật Hưng Yên

  KX

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 02''

  106° 03' 03''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  sông Điện Biên

  TV

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 16''

  106° 03' 44''

  20° 51' 58''

  106° 01' 36''

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  P. Hiến Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a

  khu phố Đường Phố Hiến

  DC

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 27''

  106° 03' 24''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Mậu Dương

  DC

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 31''

  106° 03' 23''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nam Tiến

  DC

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 25''

  106° 02' 53''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Phương Độ

  DC

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 28''

  106° 03' 46''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Chùa Hiến

  KX

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 29''

  106° 03' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đình Hiến

  KX

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 26''

  106° 03' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  hội quán Đông Đô Quảng Hội

  KX

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 24''

  106° 03' 34''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Trung tâm Hội nghị Quốc tế

  KX

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 43''

  106° 03' 49''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  P. Hồng Châu

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a

  khu phố Cao Xá

  DC

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 53''

  106° 03' 04''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Đằng Châu

  DC

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 34''

  106° 02' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Kim Đằng

  DC

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 25''

  106° 02' 55''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Xích Đằng

  DC

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 47''

  106° 02' 45''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Chu Mạnh Trinh

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 33''

  106° 03' 22''

  20° 39' 36''

  106° 02' 37''

  F-48-81-C-a

  đền Kim Đằng

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 27''

  106° 02' 48''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đền Mây

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 21''

  106° 02' 31''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Nguyễn Văn Linh

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 41' 44''

  106° 03' 24''

  F-48-81-C-a

  cầu Yên Lệnh

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 33''

  106° 02' 00''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  ngã tư Chợ Gạo

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 36''

  106° 03' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 53' 40''

  106° 08' 14''

  20° 39' 33''

  106° 02' 00''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38B

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 45' 16''

  106° 12' 00''

  20° 40' 28''

  106° 03' 06''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  văn miếu Xích Đằng

  KX

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 49''

  106° 02' 49''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  P. Lam Sơn

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a

  khu phố Bãi Sậy

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 06''

  106° 03' 04''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Điện Biên 1

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 16''

  106° 03' 22''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Điện Biên 2

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 58''

  106° 03' 20''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Lê Lai

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 09''

  106° 03' 19''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nguyễn Huệ

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 16''

  106° 03' 31''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nguyễn Thiện Thuật

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 00''

  106° 03' 08''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nguyễn Trãi

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 11''

  106° 03' 22''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Trưng Nhị

  DC

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 58''

  106° 03' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Công viên An Vũ

  KX

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 10''

  106° 03' 26''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Tô Hiệu

  KX

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 39' 09''

  106° 03' 57''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  hồ Số 1

  TV

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 13''

  106° 03' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  hồ Số 2

  TV

  P. Lê Lợi

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 10''

  106° 03' 35''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Bạch Đằng Giang

  DC

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 44''

  106° 02' 55''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Bãi Sậy

  DC

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 51''

  106° 03' 00''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Bắc Lê Hồng Phong

  DC

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 58''

  106° 02' 11''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nam Lê Hồng Phong

  DC

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 44''

  106° 02' 28''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Phan Đình Phùng

  DC

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 01''

  106° 02' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Tân Thị

  DC

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 56''

  106° 02' 48''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  hồ Bán Nguyệt

  TV

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 42''

  106° 03' 07''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  P. Minh Khai

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a

  khu phố Bắc Thành

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 56''

  106° 03' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Điện Biên

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 50''

  106° 03' 19''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Đông Thành

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 52''

  106° 03' 34''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Hai Bà Trưng

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 52''

  106° 03' 14''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Nam Thành

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 43''

  106° 03' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Phạm Ngũ Lão

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 50''

  106° 03' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Tây Thành

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 45''

  106° 03' 25''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  khu phố Vọng Cung

  DC

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 44''

  106° 03' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Chùa Phố

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 51''

  106° 03' 13''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền Thiên Hậu

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 53''

  106° 03' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đền Mẫu

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 44''

  106° 03' 09''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đền Trần

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 47''

  106° 03' 08''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Võ Miếu

  KX

  P. Quang Trung

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 52''

  106° 03' 18''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Thôn Cao

  DC

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 01''

  106° 03' 21''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Đoàn Thượng

  DC

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 29''

  106° 03' 20''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tiền Thắng

  DC

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 36''

  106° 03' 12''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Triều Tiên

  DC

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 35''

  106° 03' 35''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Vạn Tường

  DC

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 17''

  106° 03' 39''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền Tân La

  KX

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 27''

  106° 03' 18''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Nguyễn Văn Linh

  KX

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 41' 44''

  106° 03' 24''

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38

  KX

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 53' 40''

  106° 08' 14''

  20° 39' 33''

  106° 02' 00''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  sông Điện Biên

  TV

  xã Bảo Khê

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 16''

  106° 03' 44''

  20° 51' 58''

  106° 01' 36''

  F-48-81-C-a

  thôn An Châu 1

  DC

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 20''

  106° 04' 22''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  thôn An Châu 2

  DC

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 14''

  106° 04' 39''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  thôn Hà Châu

  DC

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 22''

  106° 05' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  thôn Phù Sa

  DC

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 15''

  106° 05' 01''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  bến khách ngang sông Vũ Điện

  KX

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

  20° 36' 38''

  106° 04' 58''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  cầu Hưng Hà

  KX

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

  20° 36' 53''

  106° 05' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  Đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

  KX

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 51' 12''

  106° 01' 50''

  20° 36' 53''

  106° 05' 30''

  F-48-81-C-c

  Đường tỉnh 378

  KX

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a, F-48-81-C-c

  Sông Hồng

  TV

  xã Hoàng Hanh

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-c

  Xóm Bầu

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 58''

  106° 05' 09''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Điện Biên

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 03''

  106° 05' 36''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Lê Như Hổ

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 00''

  106° 04' 33''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Nễ Châu

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 47''

  106° 04' 40''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Xóm Hà

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 13''

  106° 04' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Xóm Hôm

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 05''

  106° 05' 17''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  xóm Hồng Phong

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 08''

  106° 04' 11''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  xóm Hưng Đạo

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 31''

  106° 05' 45''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  xóm Hỷ Tước

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 27''

  106° 04' 00''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  xóm Trần Phú

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 44''

  106° 04' 44''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Xóm Tiểu

  DC

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 08''

  106° 05' 38''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  chùa Nễ Châu

  KX

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 20''

  106° 03' 49''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền Lê Như Hổ

  KX

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 01''

  106° 04' 53''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đình Lê Như Hổ

  KX

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 01''

  106° 04' 55''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đình Nễ Châu

  KX

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 52''

  106° 04' 13''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

  KX

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 51' 12''

  106° 01' 50''

  20° 36' 53''

  106° 05' 30''

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  đầm Lễ Châu

  TV

  xã Hồng Nam

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 40''

  106° 04' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Cao Xá

  DC

  xã Hùng Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 04''

  106° 02' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Đông Hạ

  DC

  xã Hùng Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 19''

  106° 01' 59''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Phượng Hoàng

  DC

  xã Hùng Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 57''

  106° 02' 28''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tân Hưng

  DC

  xã Hùng Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 30''

  106° 01' 52''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  xã Hùng Cường

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a

  thôn An Chiểu 1

  DC

  xã Liên Phương

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 12''

  106° 04' 36''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn An Chiểu 2

  DC

  xã Liên Phương

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 00''

  106° 04' 05''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Đông Chiểu

  DC

  xã Liên Phương

  TP. Hưng Yên

  20° 39' 38''

  106° 04' 22''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Vân Phương

  DC

  xã Liên Phương

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 59''

  106° 04' 59''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đường Tô Hiệu

  KX

  xã Liên Phương

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 39' 20''

  106° 03' 21''

  20° 39' 09''

  106° 03' 57''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  xã Liên Phương

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  thôn Doanh Châu

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 12''

  106° 02' 14''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Đông Hồng

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 19''

  106° 02' 26''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Kệ Châu 1

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 59''

  106° 01' 33''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Kệ Châu 2

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 07''

  106° 01' 46''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Kệ Châu 3

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 26''

  106° 01' 53''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tân Mỹ 1

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 25''

  106° 01' 09''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tân Mỹ 2

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 15''

  106° 01' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tân Trung

  DC

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 30''

  106° 01' 25''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  chùa Kệ Châu

  KX

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 31''

  106° 01' 45''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đình Bồng Châu

  KX

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 06''

  106° 01' 17''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đình Kệ Châu

  KX

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

  20° 42' 30''

  106° 01' 46''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  xã Phú Cường

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a

  thôn Phương Thông

  DC

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 47''

  106° 05' 26''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Phương Thượng

  DC

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 19''

  106° 04' 55''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Phương Trung

  DC

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 21''

  106° 05' 16''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền thờ Doãn Nỗ

  KX

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 22''

  106° 05' 32''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

  KX

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 51' 12''

  106° 01' 50''

  20° 36' 53''

  106° 05' 30''

  F-48-81-C-a

  lăng mộ Doãn Nỗ

  KX

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 20''

  106° 05' 42''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Phủ Vị (Chùa Phủ)

  KX

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 25''

  106° 05' 04''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 39

  KX

  xã Phương Chiểu

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-C-a

  Thôn 1

  DC

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 59''

  106° 02' 51''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Thôn 2

  DC

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 07''

  106° 03' 23''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Thôn 3

  DC

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 45''

  106° 03' 25''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Thôn 4

  DC

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 38''

  106° 03' 35''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Thôn 5

  DC

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 25''

  106° 03' 57''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  Thôn 6

  DC

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 41''

  106° 03' 59''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  bến khách ngang sông Quảng Châu

  KX

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 36' 23''

  106° 04' 05''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  chùa Nễ Châu

  KX

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 17''

  106° 03' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền thờ Hoàng Bà Trần Mã Châu

  KX

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 34''

  106° 04' 09''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đình Chay

  KX

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 15''

  106° 03' 39''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường tỉnh 378

  KX

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a

  Phủ Bà

  KX

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 14''

  106° 03' 42''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Sông Hồng

  TV

  xã Quảng Châu

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a, F-48-81-C-c

  thôn Lê Lợi

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 27''

  106° 05' 50''

   

   

   

   

  F-48-81-C-c

  thôn Minh Khai

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 54''

  106° 05' 17''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Quang Trung

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 51''

  106° 05' 44''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Quyết Thắng

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 38' 00''

  106° 06' 56''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tiền Phong

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 50''

  106° 06' 18''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Trần Phú

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 58''

  106° 05' 56''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Viên Tiêu

  DC

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

  20° 37' 39''

  106° 05' 06''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

  KX

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 51' 12''

  106° 01' 50''

  20° 36' 53''

  106° 05' 30''

  F-48-81-C-a, F-48-81-C-c

  Đường tỉnh 378

  KX

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 58' 36''

  105° 55' 04''

  20° 41' 37''

  106° 14' 38''

  F-48-81-C-a, F-48-81-C-c

  Sông Hồng

  TV

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 55' 39''

  105° 54' 23''

  20° 37' 44''

  106° 07' 37''

  F-48-81-C-a, F-48-81-C-c, F-48-81-C-b

  Sông Luộc

  TV

  xã Tân Hưng

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 37' 51''

  106° 07' 35''

  20° 41' 07''

  106° 16' 03''

  F-48-81-C-a, F-48-81-C-b

  phố Chợ Đầu

  DC

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 57''

  106° 04' 34''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Đào Đặng

  DC

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 43''

  106° 04' 56''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Đặng Cầu

  DC

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 04''

  106° 04' 55''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  thôn Tính Linh

  DC

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 41' 24''

  106° 04' 28''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  cầu Chợ Đầu

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 54''

  106° 04' 26''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  chùa Đào Đặng

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 50''

  106° 04' 41''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền Đào Đặng

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 49''

  106° 04' 44''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đền Mẫu Đào Nương

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 51''

  106° 04' 28''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  đình Đào Đặng

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

  20° 40' 47''

  106° 04' 48''

   

   

   

   

  F-48-81-C-a

  Đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 51' 12''

  106° 01' 50''

  20° 36' 53''

  106° 05' 30''

  F-48-81-C-a

  Quốc lộ 38B

  KX

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 45' 16''

  106° 12' 00''

  20° 40' 28''

  106° 03' 06''

  F-48-81-C-a

  sông Hòa Bình

  TV

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 40' 55''

  106° 04' 26''

  20° 45' 11''

  106° 12' 05''

  F-48-81-C-a

  sông Tân An

  TV

  xã Trung Nghĩa

  TP. Hưng Yên

   

   

  20° 40' 55''

  106° 04' 26''

  20° 41' 54''

  106° 10' 16''

  F-48-81-C-a

  tổ dân phố Bến

  DC

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 08''

  106° 06' 23''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Đọ

  DC

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

  20° 54' 59''

  106° 06' 16''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Lường

  DC

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 05''

  106° 07' 08''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Ngo

  DC

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 23''

  106° 06' 23''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Phan

  DC

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 20''

  106° 06' 16''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  cầu vượt Số 4

  KX

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

  20° 54' 59''

  106° 06' 24''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 387

  KX

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 58' 00''

  106° 07' 16''

  20° 51' 29''

  106° 08' 22''

  F-48-81-A-a

  Quốc lộ 5

  KX

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 59' 50''

  105° 58' 12''

  20° 55' 27''

  106° 09' 02''

  F-48-81-A-a

  sông Cầu Dậu

  TV

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 21''

  106° 05' 33''

  20° 54' 58''

  106° 06' 44''

  F-48-81-A-a

  sông Cầu Lường

  TV

  P. Bạch Sam

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 45' 58''

  106° 06' 44''

  20° 53' 55''

  106° 07' 28''

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Phố Bần

  DC

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 22''

  106° 02' 31''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Phố Nối

  DC

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 06''

  106° 03' 25''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Cộng Hòa

  DC

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 38''

  106° 02' 16''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Phú Đa

  DC

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 48''

  106° 02' 48''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Văn Nhuế

  DC

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 22''

  106° 03' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  chùa Bình Tân

  KX

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 21''

  106° 02' 18''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đình Bần

  KX

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 27''

  106° 02' 19''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 380

  KX

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

   

   

  21° 00' 07''

  106° 03' 58''

  20° 53' 30''

  106° 02' 40''

  F-48-81-A-a

  Quốc lộ 5

  KX

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 59' 50''

  105° 58' 12''

  20° 55' 29''

  106° 09' 10''

  F-48-81-A-a

  Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên

  KX

  P. Bần Yên Nhân

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 10''

  106° 02' 45''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Bưởi

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 16''

  106° 05' 08''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Nhân Vinh

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 50''

  106° 05' 03''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Phan Bôi

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 45''

  106° 04' 19''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Rừng

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 31''

  106° 04' 58''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Sài

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 24''

  106° 05' 07''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Tháp

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 28''

  106° 05' 09''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Thợ

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 27''

  106° 04' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Trại

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 38''

  106° 05' 08''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Trên

  DC

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 34''

  106° 04' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Chùa Thứa

  KX

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 31''

  106° 05' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Công ty May Hưng Long

  KX

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 46''

  106° 04' 07''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 387

  KX

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 58' 00''

  106° 07' 16''

  20° 51' 29''

  106° 08' 22''

  F-48-81-A-a

  Phố Thứa

  KX

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 37''

  106° 04' 59''

  20° 55' 25''

  106° 05' 25''

  F-48-81-A-a

  Quốc lộ 5

  KX

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 59' 50''

  105° 58' 12''

  20° 55' 29''

  106° 09' 10''

  F-48-81-A-a

  Quốc lộ 39

  KX

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 55''

  106° 03' 49''

  20° 39' 10''

  106° 07' 41''

  F-48-81-A-a

  kênh Trần Thành Ngọ

  TV

  P. Dị Sử

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 46''

  106° 03' 48''

  20° 54' 54''

  106° 05' 51''

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Dương Hòa

  DC

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 08''

  106° 08' 34''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  tổ dân phố Phong Cốc

  DC

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 19''

  106° 08' 17''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  tổ dân phố Sài Phi

  DC

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 23''

  106° 07' 39''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  tổ dân phố Thịnh Vạn

  DC

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 17''

  106° 08' 49''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  tổ dân phố Vân An

  DC

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 37''

  106° 07' 51''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  cầu vượt Quán Gỏi

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 27''

  106° 09' 02''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  cầu vượt Số 5

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 14''

  106° 08' 07''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  Cầu Sặt

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 54' 58''

  106° 08' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  Công ty Kerry

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 08''

  106° 07' 53''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  Công ty May Phú Dụ

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 02''

  106° 07' 26''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  đình Phong Cốc

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 24''

  106° 08' 13''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  Quốc lộ 5

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 59' 50''

  105° 58' 12''

  20° 55' 29''

  106° 09' 10''

  F-48-81-A-a, F-48-81-A-b

  Quốc lộ 38

  KX

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 53' 40''

  106° 08' 14''

  20° 39' 33''

  106° 02' 00''

  F-48-81-A-b

  sông Tây Kẻ Sặt

  TV

  P. Minh Đức

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 06''

  106° 09' 13''

  20° 45' 50''

  106° 10' 48''

  F-48-81-A-b

  tổ dân phố An Tháp

  DC

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 53''

  106° 04' 05''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Lỗ Xá

  DC

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 29''

  106° 04' 43''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Nguyễn Xá

  DC

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 34''

  106° 04' 15''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Yên Tập

  DC

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 01''

  106° 03' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  cầu Nhân Hòa

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 32''

  106° 03' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  chùa Nguyễn Xá

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 40''

  106° 04' 04''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  đình Lỗ Xá

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 27''

  106° 04' 39''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  đình Nguyễn Xá

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 33''

  106° 04' 13''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 380

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

   

   

  21° 00' 07''

  106° 03' 58''

  20° 53' 30''

  106° 02' 40''

  F-48-81-A-a

  Quốc lộ 5

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 59' 50''

  105° 58' 12''

  20° 55' 29''

  106° 09' 10''

  F-48-81-A-a

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (Cơ sở 2)

  KX

  P. Nhân Hòa

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 18''

  106° 03' 54''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Hoàng Lê

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 24''

  106° 04' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Kim Huy

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 50''

  106° 04' 25''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Nghĩa Trang

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 58' 22''

  106° 04' 09''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Ngọc Trì

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 58' 11''

  106° 05' 06''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Phúc Xá

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 32''

  106° 03' 26''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Quan Cù

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 12''

  106° 04' 15''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Yên Xá

  DC

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 40''

  106° 04' 55''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 380

  KX

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

   

   

  21° 00' 07''

  106° 03' 58''

  20° 53' 30''

  106° 02' 40''

  F-48-81-A-a

  sông Bần Vũ Xá

  TV

  P. Phan Đình Phùng

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 57' 59''

  106° 04' 27''

  20° 57' 28''

  106° 09' 05''

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Đào Du

  DC

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 13''

  106° 05' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Long Đằng

  DC

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 37''

  106° 05' 43''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Nghĩa Lộ

  DC

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 27''

  106° 05' 25''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Ngọc Lập

  DC

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 23''

  106° 05' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  tổ dân phố Tứ Mỹ

  DC

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 11''

  106° 05' 36''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại An Phát

  KX

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 05''

  106° 05' 57''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Công ty Giống Lợn Miền Bắc

  KX

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 54' 42''

  106° 05' 47''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đài VN3 - Đài tiếng nói Việt Nam

  KX

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 07''

  106° 05' 21''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 387

  KX

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 58' 00''

  106° 07' 16''

  20° 51' 29''

  106° 08' 22''

  F-48-81-A-a

  Quốc lộ 5

  KX

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 59' 50''

  105° 58' 12''

  20° 55' 29''

  106° 09' 10''

  F-48-81-A-a

  kênh Trần Thành Ngọ

  TV

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 46''

  106° 03' 48''

  20° 54' 54''

  106° 05' 51''

  F-48-81-A-a

  sông Cầu Dậu

  TV

  P. Phùng Chí Kiên

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 55' 21''

  106° 05' 33''

  20° 54' 58''

  106° 06' 44''

  F-48-81-A-a

  thôn Cẩm Quan

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 01''

  106° 04' 59''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Cẩm Sơn

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 49''

  106° 05' 23''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Thôn Bùi

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 06''

  106° 05' 46''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Thôn Dâu

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 02''

  106° 05' 27''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Nhuận Trạch

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 28''

  106° 06' 11''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Tiên Xá 1

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 09''

  106° 05' 19''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Tiên Xá 2

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 02''

  106° 05' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Tiên Xá 3

  DC

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 56''

  106° 05' 33''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  đình Cẩm Quan

  KX

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 55''

  106° 04' 59''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 387

  KX

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 58' 00''

  106° 07' 16''

  20° 51' 29''

  106° 08' 22''

  F-48-81-A-a

  sông Bần Vũ Xá

  TV

  xã Cẩm Xá

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 57' 59''

  106° 04' 27''

  20° 57' 28''

  106° 09' 05''

  F-48-81-A-a

  thôn Bùi Bồng

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 12''

  106° 07' 07''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Dương Xá

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 16''

  106° 06' 52''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Hiển Dương

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 33''

  106° 06' 17''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Lê Xá

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 22''

  106° 07' 14''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Mão Chinh

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 15''

  106° 07' 40''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Phú Hữu

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 09''

  106° 06' 40''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Vinh Xá

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 12''

  106° 06' 45''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Vũ Xá

  DC

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 59''

  106° 07' 13''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  đình Bùi Bồng

  KX

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 09''

  106° 07' 10''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  Đường tỉnh 387

  KX

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 58' 00''

  106° 07' 16''

  20° 51' 29''

  106° 08' 22''

  F-48-81-A-a

  sông Bần Vũ Xá

  TV

  xã Dương Quang

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 57' 59''

  106° 04' 27''

  20° 57' 28''

  106° 09' 05''

  F-48-81-A-a, F-48-81-A-b

  thôn Hòa Đam

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 16''

  106° 08' 29''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Hòa Lạc

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 00''

  106° 08' 35''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Phúc Lai

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 11''

  106° 08' 06''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Phúc Miếu

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 27''

  106° 08' 45''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Phúc Thọ

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 55' 39''

  106° 08' 41''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Thuần Mỹ

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 57' 03''

  106° 08' 44''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  thôn Vân Dương

  DC

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

  20° 56' 12''

  106° 08' 31''

   

   

   

   

  F-48-81-A-b

  sông Bần Vũ Xá

  TV

  xã Hòa Phong

  TX. Mỹ Hào

   

   

  20° 57' 59''

  106° 04' 27''

  20° 57' 28''

  106° 09' 05''

  F-48-81-A-b

  thôn Đống Thanh

  DC

  xã Hưng Long

  TX. Mỹ Hào

  20° 53' 43''

  106° 05' 21''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Lạc Dục

  DC

  xã Hưng Long

  TX. Mỹ Hào

  20° 53' 39''

  106° 05' 30''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Phú Sơn

  DC

  xã Hưng Long

  TX. Mỹ Hào

  20° 53' 43''

  106° 05' 52''

   

   

   

   

  F-48-81-A-a

  thôn Tân Hưng

  DC

  xã Hưng Long

  TX. Mỹ Hào

  20° 53' 09''

  106° 05' 06''

   

   

   

   

  F-48-81-