logo

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 1109&1116-12/2018
  Số hiệu: 20/2018/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 15/12/2018
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Quý Kiên
  Ngày ban hành: 08/11/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/01/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  --------

  Số: 20/2018/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;

  Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và thay thế Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

  Điều 3. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Lưu: VT, KHTC, PC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Trần Quý Kiên

   

  CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

  NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  I. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Mục đích

  Phục vụ thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường ban hành tại Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.

  2. Đối tượng áp dụng

  Đối tượng áp dụng của Chế độ báo cáo này là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thu thập, tổng hợp báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

  3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê

  Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm: Danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo quy định tại các Mục II, III và IV của Chế độ báo cáo này.

  3.1. Đơn vị báo cáo

  Đơn vị báo cáo là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê.

  3.2. Đơn vị nhận báo cáo

  Đơn vị nhận báo cáo là Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê, dưới dòng đơn vị báo cáo.

  3.3. Ký hiệu biểu

  Ký hiệu biểu gồm hai phần: phần số và phần chữ; phần số ghi mã số của chỉ tiêu thống kê; phần chữ ghi BTNMT thể hiện cho hệ biểu báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  3.4. Kỳ báo cáo

  Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu thống kê (sau tên biểu báo cáo). Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:

  Báo cáo thống kê 6 tháng: Báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 30/6.

  Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 31/12.

  Riêng đối với báo cáo thống kê về thanh tra, báo cáo thống kê 6 tháng được tính bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 của năm trước đến ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo; báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 năm trước đến này 15 tháng 12 của năm báo cáo.

  3.5. Thời hạn nhận báo cáo

  Ngày nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê.

  3.6. Phương thức gửi báo cáo

  Các báo cáo thống kê được gửi bằng văn bản giấy hoặc qua hệ thống báo cáo điện tử. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. Báo cáo bằng văn bản điện tử thể hiện hai hình thức là định dạng pdf của văn bản giấy hoặc dưới dạng tệp tin điện tử được xác định bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị thực hiện báo cáo.

   

  II. DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO

  STT

  Ký hiệu biểu

  Tên biểu

  Kỳ báo cáo

  Ngày nhận báo cáo

  1

  2

  3

  4

  5

   

  01. ĐẤT ĐAI

   

   

  1

  0101.1/BTNMT

  Hiện trạng sử dụng đất đai cả nước

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  2

  0101.2/BTNMT

  Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp cả nước

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  3

  0101.3/BTNMT

  Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp cả nước

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  4

  0101.4/BTNMT

  Hiện trạng sử dụng đất đai cả nước chia theo các vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  5

  0101.5/BTNMT

  Hiện trạng sử dụng đất đai vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  6

  0102/BTNMT

  Biến động diện tích đất đai cả nước

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  7

  0103/BTNMT

  Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  8

  0104.1/BTNMT

  Kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chia theo loại đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  9

  0104.2/BTNMT

  Kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  10

  0105/BTNMT

  Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  11

  0106.1/BTNMT

  Tổng hợp giá đất theo bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Đối với các loại đất: đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn)

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  12

  0106.2/BTNMT

  Tổng hợp giá đất theo bảng giá đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Đối với các loại đất: đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị)

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  13

  0107.1/BTNMT

  Diện tích đất thu hồi thực hiện các dự án khi nhà nước thu hồi đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  14

  0107.2/BTNMT

  Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  15

  0107.3/BTNMT

  Kết quả thực hiện bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  16

  0108/BTNMT

  Kết quả tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  17

  0109.1/BTNMT

  Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại đất

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  18

  0109.2/BTNMT

  Diện tích đất bị thoái hóa chia theo loại hình thoái hóa

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  19

  0110.1/BTNMT

  Diện tích đất bị ô nhiễm chia theo loại đất

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  20

  0110.2/BTNMT

  Diện tích đất bị ô nhiễm chia theo loại hình ô nhiễm

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

   

  02. TÀI NGUYÊN NƯỚC

   

   

  21

  0201/BTNMT

  Diện tích được điều tra, đánh giá nước dưới đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  22

  0202.1/BTNMT

  Mực nước dưới đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  23

  0202.2/BTNMT

  Nhiệt độ nước dưới đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  24

  0202.3/BTNMT

  Đặc trưng tính chất vật lý và thành phần hóa học nước dưới đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  25

  0203/BTNMT

  Tổng lượng nước mặt các lưu vực sông chính

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  26

  0204/BTNMT

  Mức thay đổi mực nước dưới đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  27

  0205/BTNMT

  Mức thay đổi tổng lượng nước mặt các lưu vực sông chính

  5 Năm

  Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  28

  0206/BTNMT

  Tổng lượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đã được cấp phép trên các lưu vực sông chính

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  03. TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, ĐỊA CHẤT

   

   

  29

  0301/BTNMT

  Diện tích tự nhiên được đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  30

  0302/BTNMT

  Tài nguyên khoáng sản rắn xác định và dự báo phân theo các cấp tài nguyên

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  31

  0303.1/BTNMT

  Trữ lượng khoáng sản rắn đã phê duyệt phân theo các cấp trữ lượng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  32

  0303.2/BTNMT

  Trữ lượng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên đã phê duyệt phân theo các cấp trữ lượng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  33

  0304.1/BTNMT

  Trữ lượng khoáng sản rắn đã cấp phép, khai thác và còn lại phân theo các cấp trữ lượng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  34

  0304.2/BTNMT

  Trữ lượng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên đã cấp phép, khai thác và còn lại phân theo các cấp trữ lượng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  35

  0305/BTNMT

  Số lượng giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản được cấp

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  36

  0306/BTNMT

  Danh mục khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  37

  0307.1/BTNMT

  Danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  38

  0307.2/BTNMT

  Danh mục khu vực cấm hoạt động khoáng sản chia theo loại khoáng sản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  39

  0307.3/BTNMT

  Danh mục khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  40

  0307.4/BTNMT

  Danh mục khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản chia theo loại khoáng sản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  41

  0308/BTNMT

  Danh mục khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  42

  0309.1/BTNMT

  Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  43

  0309.2/BTNMT

  Danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản chia theo loại khoáng sản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  44

  0310/BTNMT

  Danh mục khu vực có khoáng sản độc hại theo quy định của pháp luật

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  04. MÔI TRƯỜNG

   

   

  45

  0401.1/BTNMT

  Nồng độ các chất trong môi trường không khí (Tại các trạm quan trắc tự động)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  46

  0401.2/BTNMT

  Nồng độ các chất trong môi trường không khí (Tại các điểm quan trắc lấy mẫu, phân tích tại phòng thí nghiệm)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  47

  0402/BTNMT

  Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ các chất trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật cho phép

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  48

  0403.1/BTNMT

  Hàm lượng các chất trong môi trường nước mặt

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  49

  0403.2/BTNMT

  Hàm lượng các chất trong môi trường nước dưới đất

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  50

  0404.1/BTNMT

  Hàm lượng các chất trong môi trường nước biển tại khu vực vùng biển ven bờ

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  51

  0404.2/BTNMT

  Hàm lượng các chất trong môi trường nước biển tại khu vực vùng biển gần bờ

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  52

  0404.3/BTNMT

  Hàm lượng các chất trong môi trường nước biển tại khu vực vùng biển xa bờ

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  53

  0405/BTNMT

  Hàm lượng các chất trong trầm tích đáy tại khu vực cửa sông, ven biển

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  54

  0406/BTNMT

  Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên

  5 Năm

  Báo cáo sơ bộ: Ngày 15/12 năm báo cáo;

  Báo cáo chính thức: Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

  55

  0407/BTNMT

  Tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp chứng nhận quản lý môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  56

  0408/BTNMT

  Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  57

  0409/BTNMT

  Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  58

  0410/BTNMT

  Các sự cố môi trường trên đất liền

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  59

  0411/BTNMT

  Tỷ lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu được xử lý, cải tạo

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  60

  0412/BTNMT

  Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  61

  0413/BTNMT

  Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  62

  0414/BTNMT

  Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị từ loại IV trở lên được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  05. KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

   

   

  63

  0501.1/BTNMT

  Số giờ nắng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  64

  0501.2/BTNMT

  Lượng mưa

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  65

  0501.3/BTNMT

  Độ ẩm không khí tương đối trung bình

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  66

  0501.4/BTNMT

  Nhiệt độ không khí

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  67

  0501.5/BTNMT

  Tốc độ gió

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  68

  0502/BTNMT

  Mức thay đổi nhiệt độ trung bình

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  69

  0503/BTNMT

  Mức thay đổi lượng mưa

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  70

  0504.1/BTNMT

  Mực nước trên các lưu vực sông chính

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  71

  0504.2/BTNMT

  Lưu lượng nước trên các lưu vực sông chính (Vùng sông không ảnh hưởng thủy triều)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  72

  0504.3/BTNMT

  Lưu lượng nước trên các lưu vực sông chính (Vùng sông ảnh hưởng thủy triều)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  73

  0504.4/BTNMT

  Hàm lượng chất lơ lửng trên các lưu vực sông chính (Vùng sông không ảnh hưởng thủy triều)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  74

  0504.5/BTNMT

  Hàm lượng chất lơ lửng trên các lưu vực sông chính (Vùng sông ảnh hưởng thủy triều)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  75

  0505/BTNMT

  Mực nước biển

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  76

  0506/BTNMT

  Mức thay đổi mực nước biển trung bình

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  77

  0507/BTNMT

  Độ cao và hướng sóng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  78

  0508/BTNMT

  Số cơn bão, áp thấp nhiệt đới

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  79

  0509/BTNMT

  Tổng lượng ô zôn

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  80

  0510/BTNMT

  Cường độ bức xạ cực tím

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  81

  0511/BTNMT

  Giám sát lắng đọng a xít

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  82

  0512/BTNMT

  Lượng phát thải khí thải khí nhà kính bình quân đầu người

  2 Năm

  Báo cáo sơ bộ: Ngày 15/12 năm báo cáo;

  Báo cáo chính thức: Ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

   

  06. ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

   

   

  83

  0601/BTNMT

  Hệ thống điểm tọa độ quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  84

  0602/BTNMT

  Hệ thống điểm độ cao quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  85

  0603/BTNMT

  Hệ thống điểm trọng lực quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  86

  0604/BTNMT

  Hệ thống bản đồ địa hình quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  87

  0605/BTNMT

  Hệ thống dữ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  88

  0606/BTNMT

  Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  07. BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

   

   

  89

  0701/BTNMT

  Diện tích biển được đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  90

  0702/BTNMT

  Số vụ, số lượng dầu tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hưởng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  91

  0703/BTNMT

  Hệ thống bản đồ địa hình đáy biển

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  92

  0704/BTNMT

  Số lượng các hải đảo được lập hồ sơ quản lý

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  93

  0705/BTNMT

  Chiều dài bờ biển và diện tích vùng bờ được áp dụng quản lý tổng hợp

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  94

  0706/BTNMT

  Diện tích các khu vực biển được giao, cho thuê đang khai thác, sử dụng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  95

  0707/BTNMT

  Số lượng giấy phép nhận chìm ở biển được cấp

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  08. VIỄN THÁM

   

   

  96

  0801.1/BTNMT

  Hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám chia theo loại dữ liệu ảnh

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  97

  0801.2/BTNMT

  Hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  09. THANH TRA

   

   

  98

  0901/BTNMT

  Tổng số đơn, vụ việc về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  99

  0902/BTNMT

  Số vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc được giao được giải quyết

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  100

  0903/BTNMT

  Tổng hợp tình hình tiếp dân

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  101

  0904.1/BTNMT

  Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  102

  0904.2/BTNMT

  Tổng hợp số tổ chức, cá nhân có vi phạm qua thanh tra, kiểm tra

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  103

  0904.3/BTNMT

  Tổng hợp xử lý vi phạm bằng hình thức thu hồi tiền qua thanh tra, kiểm tra

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  104

  0904.4/BTNMT

  Tổng hợp xử lý vi phạm bằng hình thức xử lý vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  105

  0904.5/BTNMT

  Tổng hợp xử lý vi phạm bằng hình thức thu hồi khác qua thanh tra, kiểm tra

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

   

  10. TỔ CHỨC CÁN BỘ

   

   

  106

  1001/BTNMT

  Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  11. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

   

  107

  1101.1/BTNMT

  Số học viên, sinh viên, học sinh tuyển mới trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  108

  1101.2/BTNMT

  Số học viên, sinh viên, học sinh đang theo học trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  109

  1101.3/BTNMT

  Số học viên, sinh viên, học sinh tốt nghiệp trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  110

  1102/BTNMT

  Số lượng cán bộ, giảng viên, giáo viên trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  12. HỢP TÁC QUỐC TẾ

   

   

  111

  1201/BTNMT

  Số dự án, tổng số vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  112

  1202/BTNMT

  Số dự án, tổng số vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  13. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

   

  113

  1301/BTNMT

  Số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được xây dựng, ban hành

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  114

  1302/BTNMT

  Số đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

   

  14. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

   

   

  115

  1401/BTNMT

  Tổng hợp thu, chi ngân sách nhà nước (cấp qua Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  116

  1402/BTNMT

  Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  117

  1403/BTNMT

  Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  118

  1404/BTNMT

  Giá trị thực hiện vốn đầu tư phát triển

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  119

  1405/BTNMT

  Danh mục công trình, dự án đầu tư phát triển hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  120

  1406/BTNMT

  Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn

  6 tháng; Năm

  Báo cáo 6 tháng: Ngày 20/6 năm báo cáo;

  Báo cáo năm: Ngày 15/3 năm sau

  121

  1407/BTNMT

  Danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng, ban hành

  Năm

  Ngày 15/3 năm sau

  Đối với các biểu mẫu báo cáo có kỳ báo cáo là 5 năm thì năm báo cáo là các năm có chữ số tận cùng là 4 và 9;

  Đối với các biểu mẫu báo cáo có kỳ báo cáo là 2 năm thì năm báo cáo là các năm có chữ số tận cùng là các số chẵn.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thống kê của Quốc hội, số 89/2015/QH13
  Ban hành: 23/11/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 97/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực: 04/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  Ban hành: 22/01/2014 Hiệu lực: 10/03/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
  06
  Luật về di sản văn hoá số 28/2001/QH10 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2001 Hiệu lực: 01/01/2002 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Thông tư 73/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 15/03/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 244/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018
  Ban hành: 30/01/2019 Hiệu lực: 30/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Thông tư 11/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia
  Ban hành: 30/09/2020 Hiệu lực: 30/11/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 20/2018/TT-BTNMT chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 20/2018/TT-BTNMT
  Loại văn bản: Thông tư
  Ngày ban hành: 08/11/2018
  Hiệu lực: 01/01/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: 15/12/2018
  Số công báo: 1109&1116-12/2018
  Người ký: Trần Quý Kiên
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới