logo

Thông tư 25/2018/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 139 đến 142-02/2019
  Số hiệu: 25/2018/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 04/02/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 14/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/02/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 25/2018/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019 và thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
  - Lưu: VT, KHTC, PC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ áp dụng đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ sau:

  1.1. Mạng lưới trọng lực;

  1.2. Mạng lưới độ cao;

  1.3. Lưới tọa độ hạng III;

  1.4. Thành lập bản đồ địa hình quốc gia bằng ảnh hàng không;

  1.5. Thành lập bản đồ địa hình quốc gia bằng công nghệ Lidar và ảnh số;

  1.6. Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa;

  1.7. Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển;

  1.8. Thành lập bản đồ địa hình quốc gia bằng phương pháp biên vẽ, thành lập bản đồ chuyên đề và chế in bản đồ;

  1.9. Cập nhật bản đồ địa hình quốc gia;

  1.10. Thành lập bản đồ hành chính;

  1.11. Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính;

  1.12. Chuẩn hóa địa danh;

  1.13. Chụp ảnh hàng không;

  1.14. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ ảnh hàng không;

  1.15. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ bản đồ địa hình số;

  1.16. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn hơn;

  1.17. Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000;

  1.18. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính.

  2. Đối tượng áp dụng

  Định mức này phục vụ cho công tác kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu cấp chủ đầu tư đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ do các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và cá nhân thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước.

  3. Cơ sở xây dựng định mức

  a) Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường;

  b) Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

  c) Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

  d) Các định mức kinh tế - kỹ thuật còn hiệu lực thi hành về công tác đo đạc và bản đồ;

  đ) Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý;

  e) Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, máy móc, thiết bị, phương tiện đo) và bảo hộ lao động cho người sản xuất;

  g) Đối với các hạng mục kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu có định biên từ 5 người trở lên, hệ số tổ trưởng được tính cho lao động có cấp bậc kỹ thuật cao nhất;

  h) Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong Ngành đo đạc và bản đồ.

  4. Quy định viết tắt: Các cụm từ viết tắt liên quan đến Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định như sau:

  Nội dung viết tắt

  Chữ viết tắt

  Bảo hộ lao động

  BHLĐ

  Bản đồ địa hình

  BĐĐH

  Bình đồ ảnh

  BĐA

  Cơ sở dữ liệu

  CSDL

  Cơ sở dữ liệu nền địa lý

  CSDLNĐL

  Công suất

  CS

  Dữ liệu địa lý

  DLĐL

  Đối tượng địa lý

  ĐTĐL

  Đơn vị tính

  ĐVT

  Đo đạc bản đồ viên hạng III, bậc 3,.., bậc 8

  ĐĐBĐV III.3,.., ĐĐBĐV III.8

  Địa giới hành chính

  ĐGHC

  Khống chế ảnh

  KCA

  Kiểm tra chất lượng

  KTCL

  Khoảng cao đều

  KCĐ

  Lái xe bậc 3

  LX3

  Mô hình số địa hình (Digital terrain model)

  DTM

  Số thứ tự

  TT

  Thuỷ chuẩn kỹ thuật

  TC KT

  5. Định mức kinh tế - kỹ thuật: Bao gồm các định mức thành phần sau

  5.1. Định mức lao động: định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm đo đạc và bản đồ. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

  5.1.1. Nội dung công việc

  5.1.1.1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm:

  - Kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính hợp lệ của Hồ sơ kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công;

  - Phân tích, đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm và các biên bản kiểm tra chất lượng, phiếu ghi ý kiến kiểm tra, dữ liệu đo kiểm tra của cấp đơn vị thi công;

  - Đánh giá quy cách sản phẩm so với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định khác trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;

  - Xác định khối lượng của các hạng mục công việc, sản phẩm đạt yêu cầu về chất lượng và các hạng mục công việc, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng (nếu có);

  - Đánh giá, đề xuất xác định lại mức khó khăn các hạng mục công việc, sản phẩm đã thi công cho phù hợp quy định hiện hành và thực tế sản xuất.

  5.1.1.2. Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  a) Giám sát thi công:

  - Giám sát nhân lực, thiết bị của Đơn vị thi công sử dụng trong quá trình triển khai;

  - Kiểm tra phương tiện đo được sử dụng trong thi công;

  - Giám sát việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong quá trình thi công phù hợp với các quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt;

  - Giám sát tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra;

  - Giám sát về khối lượng phát sinh tăng, giảm trong quá trình thi công;

  - Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp Đơn vị thi công;

  - Lập Hồ sơ kiểm tra, hồ sơ nghiệm thu.

  b) Thẩm định, nghiệm thu:

  - Thẩm định việc tuân thủ các quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;

  - Thẩm định việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

  - Thẩm định việc xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công theo yêu cầu của đơn vị kiểm tra, Chủ đầu tư và cơ quan Quyết định đầu tư;

  - Thẩm định việc xác định khối lượng đạt chất lượng, mức khó khăn của hạng mục công việc, sản phẩm đã hoàn thành. Khi cần thiết có thể yêu cầu kiểm tra lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn dựa trên một số mẫu sản phẩm;

  - Nghiệm thu về khối lượng, các hạng mục công việc, sản phẩm đã hoàn thành đạt chất lượng so với đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt;

  - Nghiệm thu về khối lượng các hạng mục công việc, sản phẩm phát sinh (tăng, giảm) so với đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán (nếu có);

  - Xác nhận mức khó khăn đối với các hạng mục công việc, sản phẩm hoàn thành.

  5.1.2. Mức khó khăn: Không phân loại khó khăn đối với công tác kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

  5.1.3. Định biên: quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc. Cấp bậc kỹ thuật công việc được xác định qua cấp bậc lao động theo tiêu chuẩn về nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  5.1.4. Định mức: Quy định thời gian lao động cần thiết để thực hiện bước công việc; đơn vị tính là công nhóm/đơn vị sản phẩm. Thời gian làm việc một công là 8 giờ; riêng trên biển là 6 giờ.

  5.2. Định mức dụng cụ: quy định thời gian cần thiết người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm đo đạc bản đồ. Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

  a) Thời hạn sử dụng dụng cụ: là thời gian sử dụng dụng cụ vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ.

  b) Mức cho các dụng cụ có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức dụng cụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng tương ứng.

  5.3. Định mức thiết bị: quy định thời gian cần thiết người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị để kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm đo đạc và bản đồ. Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

  Thời hạn sử dụng thiết bị: là thời gian sử dụng thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Thời hạn sử dụng thiết bị (thời gian trích khấu hao tài sản cố định) theo quy định của Bộ Tài chính.

  5.4. Định mức vật liệu: quy định số lượng vật liệu cần thiết sử dụng để kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng một sản phẩm đo đạc và bản đồ.

  Mức vật liệu có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định mức vật liệu được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng tương ứng.

  Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

  Chương I. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐO ĐẠC

  Mục 1. MẠNG LƯỚI TRỌNG LỰC

  Tiểu mục 1. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TRỌNG LỰC QUỐC GIA

  1. Lưới trọng lực cơ sở

  1.1. Xác định tọa độ điểm trọng lực cơ sở

  1.1.1. Tiếp điểm

  Theo quy định tại Định mức Tiếp điểm, Lưới tọa độ hạng III, mục 3, chương I này.

  1.1.2. Đo ngắm, tính toán

  Tính bằng 0,75 Định mức Đo ngắm, tính toán bình sai Lưới tọa độ hạng III, mục 3, chương I này.

  1.2. Xác định độ cao điểm trọng lực cơ sở

  Theo quy định tại Định mức Đo nối độ cao, tính toán bình sai (Hạng I), Mạng lưới độ cao, mục 2, chương I này.

  1.3. Trọng lực cơ sở

  1.3.1. Định mức lao động

  1.3.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  1.3.1.2. Định biên

  Bảng 1

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  1.3.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 2

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,071

  0,024

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,252

  0,085

  3

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo

  bộ

  0,369

  0,124

  4

  Đo ngắm, tính toán

  điểm

  0,878

  0,297

  Ghi chú: mức cho bước công việc chi tiết (tiểu bước công việc) tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 2.

  Bảng 3

  TT

  Công việc

  Hệ số

  1

  Kiểm tra chất lượng sản phẩm

  1,000

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1,000

  a

  Giám sát thi công

  0,700

  b

  Thẩm định, nghiệm thu

  0,300

  1.3.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 4

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,926

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  0,926

  3

  Ba lô

  cái

  24

  1,853

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  1,853

  5

  Găng tay bạt

  đôi

  3

  1,853

  6

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  1,853

  7

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,853

  8

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  1,853

  9

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,853

  10

  Cuốc bàn

  cái

  24

  0,100

  11

  La bàn

  cái

  36

  0,010

  12

  Máy tính tay

  cái

  60

  0,010

  13

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  0,500

  14

  Ống đựng bản đồ

  cái

  36

  0,500

  15

  Thước đo độ

  cái

  60

  0,010

  16

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,010

  17

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,010

  18

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  0,500

  19

  Súng bắn bê tông

  cái

  36

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 5 đối với mức quy định tại bảng 4.

  Bảng 5

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,185

  0,063

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,653

  0,220

  3

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo

  bộ

  0,957

  0,322

  4

  Đo ngắm, tính toán

  điểm

  2,276

  0,769

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 5.

  1.3.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 6

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

  1

  Ô tô 7 chỗ

  cái

   

  0,037

  2

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,4

  0,180

  3

  Máy in A4

  cái

  0,4

  0,009

  4

  Máy photocopy

  cái

  1,5

  0,027

  5

  Điện năng

  kW

   

  0,975

  6

  Xăng

  lít

   

  0,200

  7

  Dầu nhờn

  lít

   

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 5 đối với mức quy định tại bảng 6.

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  1.3.4. Định mức vật liệu

  Bảng 7

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,010

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,050

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,100

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,020

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,050

  6

  Giấy A4

  ram

  0,010

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,003

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,010

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  1,000

  11

  Bìa Mi ca A4

  túi

  1,000

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  1,000

  13

  Giấy can

  m

  0,050

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 8 đối với mức quy định tại bảng 7.

  Bảng 8

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,030

  0,010

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,140

  0,040

  3

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo

  bộ

  0,200

  0,050

  4

  Đo ngắm, tính toán

  điểm

  0,600

  0,150

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 8.

  2. Lưới trọng lực hạng I

  2.1. Tiếp điểm trọng lực hạng I

  Tính bằng 0,800 định mức hạng mục Chọn điểm trọng lực cơ sở tại định mức 1, tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  2.2. Xác định tọa độ điểm trọng lực hạng I

  Theo quy định tại định mức 1.1, tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  2.3. Xác định độ cao điểm trọng lực hạng I

  Theo quy định tại định mức 1.2, tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  2.4. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực hạng I theo phương pháp tuyệt đối

  Theo quy định tại định mức 1.3 (hạng mục Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo), tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  2.5. Trọng lực hạng I

  2.5.1. Định mức lao động

  2.5.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  2.5.1.2. Định biên

  Bảng 9

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  2.5.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 10

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,054

  0,018

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,154

  0,052

  3

  Xây tường vây mốc

  điểm

  0,147

  0,049

  4

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực tương đối

  bộ

  0,191

  0,064

  5

  Đo ngắm, tính toán

  điểm

   

   

  5.1

  Đo trọng lực hạng I theo phương pháp tuyệt đối

  điểm

  0,804

  0,272

  5.2

  Đo trọng lực hạng I theo phương pháp tương đối

  cạnh

  0,867

  0,293

  Ghi chú: mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 10.

  2.5.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 11

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,926

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  0,926

  3

  Ba lô

  cái

  24

  1,853

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  1,853

  5

  Găng tay bạt

  đôi

  3

  1,853

  6

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  1,853

  7

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,853

  8

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  1,853

  9

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,853

  10

  Cuốc bàn

  cái

  24

  0,100

  11

  La bàn

  cái

  36

  0,010

  12

  Máy tính tay

  cái

  60

  0,010

  13

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  0,500

  14

  Ống đựng bản đồ

  cái

  36

  0,500

  15

  Thước đo độ

  cái

  60

  0,010

  16

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,010

  17

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,010

  18

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  0,500

  19

  Súng bắn bê tông

  cái

  36

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 12 đối với mức quy định tại bảng 11.

  Bảng 12

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,150

  0,049

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,426

  0,145

  3

  Xây tường vây mốc

  điểm

  0,408

  0,137

  4

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực tương đối

  bộ

  0,518

  0,174

  5

  Đo ngắm, tính toán

  điểm

   

   

  5.1

  Đo trọng lực hạng I theo phương pháp tuyệt đối

  điểm

  2,228

  0,754

  5.2

  Đo trọng lực hạng I theo phương pháp tương đối

  cạnh

  2,404

  0,811

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 12.

  2.5.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 13

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

  1

  Ô tô 7 chỗ

  cái

   

  0,037

  2

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,4

  0,180

  3

  Máy in A4

  cái

  0,4

  0,009

  4

  Máy photocopy

  cái

  1,5

  0,027

  5

  Điện năng

  kW

   

  0,975

  6

  Xăng

  lít

   

  0,200

  7

  Dầu nhờn

  lít

   

  0,001

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 12 đối với mức quy định tại bảng 13.

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  2.5.4. Định mức vật liệu

  Bảng 14

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,007

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,040

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,070

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,015

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,040

  6

  Giấy A4

  ram

  0,008

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,001

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,008

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  0,750

  11

  Bìa Mi ca A4

  túi

  0,750

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,750

  13

  Giấy can

  m

  0,040

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 15 đối với mức quy định tại bảng 14.

  Bảng 15

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,150

  0,040

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,500

  0,140

  3

  Xây tường vây mốc

  điểm

  0,480

  0,130

  4

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực tương đối

  bộ

  0,400

  0,110

  5

  Đo ngắm, tính toán

  điểm

   

   

  5.1

  Đo trọng lực hạng I theo phương pháp tuyệt đối

  điểm

  1,700

  0,500

  5.2

  Đo trọng lực hạng I theo phương pháp tương đối

  cạnh

  1,700

  0,500

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 15.

  3. Lưới trọng lực vệ tinh

  3.1. Xây tường vây mốc trọng lực vệ tinh

  Theo quy định tại định mức 2.5 (hạng mục Xây tường vây mốc trọng lực hạng I), tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  3.2. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực tương đối

  Theo quy định tại định mức 2.5 (hạng mục Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực tương đối), tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  3.3. Xác định tọa độ điểm trọng lực vệ tinh

  Theo quy định tại định mức 1.1, tiểu mục 1. mục 1, chương I, phần II.

  3.4. Xác định độ cao điểm trọng lực vệ tinh

  Theo quy định tại định mức 1.2, tiểu mục 1. mục 1, chương I, phần II.

  3.5. Trọng lực vệ tinh

  3.5.1. Định mức lao động

  3.5.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  3.5.1.2. Định biên

  Bảng 16

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  3.5.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 17

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,041

  0,014

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,143

  0,048

  3

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực quang cơ

  bộ

  0,192

  0,065

  4

  Đo ngắm, tính toán

   

   

   

  4.1

  Đo trọng lực vệ tinh bằng máy điện tử

  cạnh

  0,319

  0,107

  4.2

  Đo trọng lực vệ tinh bằng máy quang cơ

  cạnh

  0,586

  0,199

  Ghi chú: mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 17.

  3.5.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 18

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,926

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  0,926

  3

  Ba lô

  cái

  24

  1,853

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  1,853

  5

  Găng tay bạt

  đôi

  3

  1,853

  6

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  1,853

  7

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,853

  8

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  1,853

  9

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,853

  10

  Cuốc bàn

  cái

  24

  0,100

  11

  La bàn

  cái

  36

  0,010

  12

  Máy tính tay

  cái

  60

  0,010

  13

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  0,500

  14

  Ống đựng bản đồ

  cái

  36

  0,500

  15

  Thước đo độ

  cái

  60

  0,010

  16

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,010

  17

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,010

  18

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  0,500

  19

  Súng bắn bê tông

  cái

  36

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 19 đối với mức quy định tại bảng 18.

  Bảng 19

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,107

  0,036

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,369

  0,125

  3

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực quang cơ

  bộ

  0,499

  0,169

  4

  Đo ngắm, tính toán

   

   

   

  4.1

  Đo trọng lực vệ tinh bằng máy điện tử

  cạnh

  0,825

  0,278

  4.2

  Đo trọng lực vệ tinh bằng máy quang cơ

  cạnh

  1,517

  0,515

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 19.

  3.5.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 20

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

  1

  Ô tô 7 chỗ

  cái

   

  0,037

  2

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,4

  0,180

  3

  Máy in A4

  cái

  0,4

  0,009

  4

  Máy photocopy

  cái

  1,5

  0,027

  5

  Điện năng

  kW

   

  0,975

  6

  Xăng

  lít

   

  0,200

  7

  Dầu nhờn

  lít

   

  0,001

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 19 đối với mức quy định tại bảng 20.

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  3.5.4. Định mức vật liệu

  Bảng 21

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,005

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,025

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,050

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,010

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,025

  6

  Giấy A4

  ram

  0,005

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,001

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,005

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  0,500

  11

  Bìa Mi ca A4

  túi

  0,500

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,500

  13

  Giấy can

  m

  0,025

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 22 đối với mức quy định tại bảng 21.

  Bảng 22

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  điểm

  0,100

  0,030

  2

  Đổ và chôn mốc

  điểm

  0,400

  0,110

  3

  Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực quang cơ

  bộ

  0,700

  0,200

  4

  Đo ngắm, tính toán

   

   

   

  4.1

  Đo trọng lực vệ tinh bằng máy điện tử

  cạnh

  0,850

  0,200

  4.2

  Đo trọng lực vệ tinh bằng máy quang cơ

  cạnh

  2,000

  0,560

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 22.

  Tiểu mục 2. ĐO TRỌNG LỰC CHI TIẾT

  1. Trọng lực điểm tựa

  1.1. Xác định tọa độ và độ cao điểm tựa trọng lực bằng công nghệ GNSS

  Theo quy định tại định mức 1.1, tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  1.2. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực điểm tựa

  Theo quy định tại định mức 2.5 (hạng mục Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực tương đối), tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  1.3. Đo trọng lực điểm tựa

  1.3.1. Định mức lao động

  1.3.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  1.3.1.2. Định biên

  Bảng 23

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  c) Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 24

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Tiếp điểm

  điểm

  0,022

  0,007

  2

  Chọn điểm tựa trọng lực

  điểm

  0,022

  0,007

  3

  Đổ và chôn mốc điểm tựa trọng lực

  điểm

  0,086

  0,037

  4

  Xây tường vây

  điểm

  0,084

  0,028

  5

  Đo trọng lực

  cạnh

  0,130

  0,044

  6

  Tính toán bình sai lưới trọng lực

  điểm

  0,003

  0,001

  Ghi chú: mức cho các bước công việc tính theo hệ số mức quy định tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 24.

  1.3.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Mức dụng cụ cho các bước công việc của trọng lực điểm tựa tính theo hệ số quy định trong bảng 25 đối với mức quy định tại bảng 18.

  Bảng 25

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Tiếp điểm

  điểm

  0,059

  0,018

  2

  Chọn điểm tựa trọng lực

  điểm

  0,059

  0,018

  3

  Đổ và chôn mốc điểm tựa trọng lực

  điểm

  0,222

  0,097

  4

  Xây tường vây

  điểm

  0,217

  0,074

  5

  Đo trọng lực

  cạnh

  0,338

  0,115

  6

  Tính toán bình sai lưới trọng lực

  điểm

  0,010

  0,002

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 25.

  1.3.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  - Mức cho các bước công việc của trọng lực điểm tựa tính theo hệ số quy định trong bảng 25 đối với mức quy định tại bảng 20 (Trọng lực vệ tinh).

  - Mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trên.

  1.3.4. Định mức vật liệu

  Bảng 26

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,005

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,040

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,080

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,015

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,040

  6

  Giấy A4

  ram

  0,070

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,002

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,060

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  1,000

  11

  Bìa Mi ca A4

  túi

  1,000

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,500

  13

  Giấy can

  m

  0,040

  Ghi chú: mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 27 đối với mức quy định tại bảng 26.

  Bảng 27

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Tiếp điểm

  0,021

  0,009

  2

  Chọn điểm tựa trọng lực

  0,021

  0,009

  3

  Đổ và chôn mốc điểm tựa trọng lực

  0,200

  0,050

  4

  Xây tường vây

  0,150

  0,050

  5

  Đo trọng lực

  0,200

  0,050

  6

  Tính toán bình sai lưới trọng lực

  0,007

  0,003

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 27.

  2. Đo trọng lực chi tiết trên mặt đất

  2.1. Tiếp điểm

  Theo quy định tại định mức 1.3 (hạng mục Tiếp điểm đo trọng lực điểm tựa), tiểu mục 2, mục 1, chương I, phần II.

  2.2. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực chi tiết

  Theo quy định tại định mức 3.5 (hạng mục Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực quang cơ), tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  2.3. Trọng lực chi tiết trên mặt đất

  2.3.1. Định mức lao động

  2.3.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  2.3.1.2. Định biên

  Bảng 28

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  2.3.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 29

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm trọng lực chi tiết

  điểm

  0,009

  0,003

  2

  Đo trọng lực

  cạnh

  0,011

  0,004

  3

  Tính toán bình sai lưới trọng lực

  điểm

  0,0015

  0,0007

  4

  Xác định tọa độ, độ cao điểm trọng lực chi tiết

  điểm

  0,0057

  0,002

  5

  Thành lập bản đồ dị thường trọng lực

  mảnh

  0,163

  0,055

  Ghi chú: mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số mức quy định tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 29.

  2.3.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Mức dụng cụ cho các bước công việc của trọng lực chi tiết trên mặt đất tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 18.

  Bảng 30

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm trọng lực chi tiết

  điểm

  0,023

  0,008

  2

  Đo trọng lực

  điểm

  0,029

  0,010

  3

  Tính toán bình sai lưới trọng lực

  điểm

  0,004

  0,002

  4

  Xác định tọa độ, độ cao điểm trọng lực chi tiết

  điểm

  0,015

  0,005

  5

  Thành lập bản đồ dị thường trọng lực

  mảnh

  0,422

  0,142

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 30.

  2.3.3. Định mức thiết bị

  - Mức cho các bước công việc của trọng lực chi tiết trên mặt đất tính theo hệ số quy định trong bảng 30 đối với mức quy định tại bảng 20.

  - Mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trên.

  2.3.4. Định mức vật liệu

  Bảng 31

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,005

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,035

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,070

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,015

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,040

  6

  Giấy A4

  ram

  0,070

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,002

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,050

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  1,000

  11

  Bìa Mi ca A4

  túi

  1,000

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,500

  13

  Giấy can

  m

  0,035

  Ghi chú: mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 32 đối với mức quy định tại bảng 31.

  Bảng 32

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm trọng lực chi tiết

  0,008

  0,002

  2

  Đo trọng lực

  0,024

  0,006

  3

  Tính toán bình sai lưới trọng lực

  0,008

  0,002

  4

  Xác định tọa độ, độ cao điểm trọng lực chi tiết

  0,010

  0,002

  5

  Thành lập bản đồ dị thường trọng lực

  0,300

  0,084

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 32.

  3. Đo trọng lực chi tiết trên biển bằng tàu biển

  3.1. Tiếp điểm

  Theo quy định tại định mức 1.3 (hạng mục Tiếp điểm đo trọng lực điểm tựa), tiểu mục 2, mục 1, chương I, phần II.

  3.2. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực chi tiết

  Theo quy định tại định mức 3.5 (hạng mục Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trọng lực quang cơ), tiểu mục 1, mục 1, chương I, phần II.

  3.3. Trọng lực chi tiết trên biển

  3.3.1. Định mức lao động

  3.3.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  3.3.1.2. Định biên

  Bảng 33

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  2

  1

  1

  6

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  3.3.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 34

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Lắp máy và tháo dỡ thiết bị

  lần

  0,206

  0,070

  2

  Đo trọng lực bằng tàu biển theo tuyến

  100 km

  0,474

  0,160

  3

  Xử lý kết quả đo và thành lập bản đồ dị thường trọng lực

  100 km

  0,0033

  0,0009

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 34.

  3.3.2. Định mức dụng cụ

  Mức dụng cụ cho các bước công việc của trọng lực chi tiết trên mặt biển tính theo hệ số quy định trong bảng 35 đối với mức quy định tại bảng 18.

  Bảng 35

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Lắp máy và tháo dỡ thiết bị

  lần

  0,533

  0,180

  2

  Đo trọng lực bằng tàu biển theo tuyến

   100 km

  1,228

  0,414

  3

  Xử lý kết quả đo và thành lập bản đồ dị thường trọng lực

  100 km

  0,0085

  0,0024

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 35.

  3.3.3. Định mức thiết bị

  - Mức cho các bước công việc của trọng lực trên mặt đất tính theo hệ số quy định trong bảng 35 đối với mức quy định tại bảng 20.

  - Mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số tại bảng 3 đối với mức quy định trên.

  3.3.4. Định mức vật liệu

  Mức cho các bước công việc tính theo hệ số trong bảng 36 đối với mức quy định tại bảng 31.

  Bảng 36

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Lắp máy và tháo dỡ thiết bị

  0,190

  0,050

  2

  Đo trọng lực bằng tàu biển theo tuyến

  0,690

  0,180

  3

  Thành lập bản đồ dị thường trọng lực

  0,010

  0,002

  Ghi chú: mức cho tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng 3 đối với mức quy định trong bảng 36.

  Mục 2. MẠNG LƯỚI ĐỘ CAO

  1. Định mức lao động

  1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  1.2. Định biên

  Bảng 37

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  1

  1

  1

   

  4

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 38

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Tìm điểm độ cao

  điểm

  0,129

  0,029

  2

  Chọn điểm độ cao

  điểm

   

   

  a

  Hạng I

   

  0,095

  0,022

  b

  Hạng II

   

  0,086

  0,019

  c

  Hạng III

   

  0,068

  0,015

  d

  Hạng IV

   

  0,049

  0,011

  3

  Đổ mốc, chôn mốc và gắn mốc độ cao

  điểm

   

   

  a

  Mốc cơ bản

   

  0,777

  0,176

  b

  Mốc thường

   

  0,260

  0,059

  c

  Mốc tạm thời

   

  0,098

  0,022

  d

  Mốc gắn

   

  0,038

  0,0086

  4

  Xây tường vây

  điểm

   

   

  a

  Mốc thường

   

  0,123

  0,027

  b

  Mốc cơ bản

   

  0,149

  0,033

  5

  Đo nối độ cao, tính toán bình sai

  km đơn

   

   

   

  Hạng I

   

  0,071

  0,016

   

  Hạng II

   

  0,058

  0,013

   

  Hạng III

   

  0,037

  0,008

   

  Hạng IV

   

  0,030

  0,006

   

  TCKT

   

  0,0094

  0,0023

  6

  Đo nối độ cao qua sông, tính toán

  lần đo

   

   

  a

  Sông rộng từ 150 m trở xuống

   

   

   

   

  Hạng I

   

  1,417

  0,320

   

  Hạng II

   

  1,144

  0,258

   

  Hạng III

   

  0,750

  0,169

   

  Hạng IV

   

  0,671

  0,152

  b

  Sông rộng trên 150 m đến 400m

   

   

   

   

  Hạng I

   

  1,774

  0,400

   

  Hạng II

   

  1,408

  0,318

   

  Hạng III

   

  0,932

  0,210

   

  Hạng IV

   

  0,837

  0,189

  c

  Sông rộng trên 400 m đến 1000m

   

   

   

   

  Hạng I

   

  2,142

  0,484

   

  Hạng II

   

  1,706

  0,385

   

  Hạng III

   

  1,128

  0,255

   

  Hạng IV

   

  1,012

  0,228

  d

  Sông rộng trên 1000 m

   

   

   

   

  Hạng I

   

  2,689

  0,607

   

  Hạng II

   

  2,213

  0,499

   

  Hạng III

   

  1,450

  0,327

   

  Hạng IV

   

  1,302

  0,293

  Ghi chú: mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 38.

  2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 39

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,824

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  0,824

  3

  Ba lô

  cái

  24

  1,648

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  1,648

  5

  Cuốc bàn

  cái

  24

  0,100

  6

  La bàn

  cái

  36

  0,010

  7

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,010

  8

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,010

  9

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  0,500

  10

  Súng bắn bê tông

  cái

  36

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 40 đối với mức quy định tại bảng 39.

  Bảng 40

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Tìm điểm độ cao

  điểm

  0,250

  0,070

  2

  Chọn điểm độ cao

  điểm

   

   

  a

  Hạng I

   

  0,185

  0,052

  b

  Hạng II

   

  0,167

  0,047

  c

  Hạng III

   

  0,151

  0,042

  d

  Hạng IV

   

  0,130

  0,037

  3

  Đổ mốc, chôn mốc và gắn mốc độ cao

  điểm

   

   

  a

  Mốc cơ bản

   

  1,734

  0,392

  b

  Mốc thường

   

  0,581

  0,132

  c

  Mốc tạm thời

   

  0,229

  0,050

  d

  Mốc gắn

   

  0,075

  0,016

  4

  Xây tường vây

  điểm

   

   

  a

  Mốc thường

   

  0,275

  0,060

  b

  Mốc cơ bản

   

  0,333

  0,075

  5

  Đo nối độ cao, tính toán bình sai

  km đơn

   

   

   

  Hạng I

   

  0,200

  0,046

   

  Hạng II

   

  0,128

  0,030

   

  Hạng III

   

  0,072

  0,016

   

  Hạng IV

   

  0,058

  0,012

   

  TCKT

   

  0,019

  0,0046

  6

  Đo nối độ cao qua sông, tính toán

  lần đo

   

   

  a

  Sông rộng từ 150 m trở xuống

   

   

   

   

  Hạng I

   

  2,751

  0,621

   

  Hạng II

   

  2,222

  0,502

   

  Hạng III

   

  1,457

  0,328

   

  Hạng IV

   

  1,303

  0,296

  b

  Sông rộng trên 150 m đến 400m

   

   

   

   

  Hạng I

   

  3,445

  0,777

   

  Hạng II

   

  2,735

  0,617

   

  Hạng III

   

  1,809

  0,408

   

  Hạng IV

   

  1,625

  0,366

  c

  Sông rộng trên 400 m đến 1000m

   

   

   

   

  Hạng I

   

  4,160

  0,939

   

  Hạng II

   

  3,312

  0,747

   

  Hạng III

   

  2,190

  0,495

   

  Hạng IV

   

  1,965

  0,443

  d

  Sông rộng trên 1000 m

   

   

   

   

  Hạng I

   

  5,222

  1,178

   

  Hạng II

   

  4,298

  0,970

   

  Hạng III

   

  2,815

  0,636

   

  Hạng IV

   

  2,528

  0,571

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 40.

  3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 41

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

  1

  Ô tô 7 chỗ

  cái

   

  0,050

  2

  Xăng

  lít

   

  0,150

  3

  Dầu nhờn

  lít

   

  0,007

  4

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,40

  0,160

  5

  Máy in A4

  cái

  0,40

  0,008

  6

  Máy photocopy

  cái

  1,50

  0,024

  7

  Điện năng

  kW

   

  0,867

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 40 đối với mức quy định tại bảng 41.

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  4. Định mức vật liệu

  Bảng 42

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,005

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,010

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,010

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,003

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,005

  6

  Giấy A4

  ram

  0,010

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,001

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,001

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  0,050

  11

  Bìa Mi ca A4

  túi

  0,050

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,150

  13

  Giấy can

  m

  0,020

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 43 đối với mức quy định tại bảng 42.

  Bảng 43

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Tìm điểm độ cao

  điểm

  0,070

  0,030

  2

  Chọn điểm độ cao

  điểm

  0,100

  0,050

  3

  Đổ mốc, chôn mốc và gắn mốc độ cao

  điểm

  0,150

  0,050

  4

  Xây tường vây

  điểm

  0,150

  0,050

  5

  Đo nối độ cao, tính toán bình sai

  km

  0,100

  0,050

  6

  Đo nối độ cao qua sông, tính toán

  Lần

  0,200

  0,050

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  Mục 3. LƯỚI TỌA ĐỘ HẠNG III

  1. Định mức lao động

  1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  1.2. Định biên

  Bảng 44

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  2

   

  1

   

  4

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  1.3. Định mức: công nhóm/điểm

  Bảng 45

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  0,118

  0,026

  2

  Chôn mốc và xây tường vây

  0,171

  0,038

  3

  Tiếp điểm

  0,091

  0,020

  4

  Đo ngắm, tính toán bình sai

  0,094

  0,021

  Ghi chú: mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 45.

  2. Định mức dụng cụ: ca/điểm

  Bảng 46

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,686

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  0,686

  3

  Ba lô

  cái

  24

  1,373

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  1,373

  5

  Găng tay bạt

  đôi

  3

  1,373

  6

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  1,373

  7

  Máy tính tay

  cái

  60

  0,010

  8

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,373

  9

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  0,400

  10

  Ống đựng bản đồ

  cái

  36

  0,400

  11

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  1,373

  12

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,373

  13

  Thước đo độ

  cái

  60

  0,010

  14

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,010

  15

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,010

  16

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  0,400

  17

  Súng bắn bê tông

  cái

  36

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 47 đối với mức quy định tại bảng 46.

  Bảng 47

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  0,274

  0,077

  2

  Chôn mốc và xây tường vây

  0,400

  0,110

  3

  Tiếp điểm

  0,210

  0,058

  4

  Đo ngắm, tính toán bình sai

  0,220

  0,062

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 47.

  3. Định mức thiết bị: ca/điểm

  Bảng 48

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

  1

  Ô tô 7 chỗ

  cái

   

  0,025

  2

  Xăng

  lít

   

  0,150

  3

  Dầu nhờn

  lít

   

  0,007

  4

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,4

  0,075

  5

  Máy in A4

  cái

  0,4

  0,003

  6

  Máy photocopy

  cái

  1,5

  0,007

  7

  Điện năng

  kW

   

  0,35

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số mức quy định trong bảng 49 đối với mức quy định tại bảng 48.

  Bảng 49

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  0,953

  0,267

  2

  Chôn mốc và xây tường vây

  1,383

  0,384

  3

  Tiếp điểm

  0,765

  0,214

  4

  Đo ngắm, tính toán bình sai

  0,939

  0,263

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  4. Định mức vật liệu

  Bảng 50

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,002

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,005

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,001

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,001

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,002

  6

  Giấy A4

  ram

  0,005

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,001

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,001

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,001

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  0,050

  11

  Bìa mi ca A4

  tờ

  0,050

  12

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,150

  13

  Giấy can

  m

  0,010

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 51 đối với mức quy định tại bảng 50.

  Bảng 51

  TT

  Công việc

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Chọn điểm

  0,150

  0,050

  2

  Chôn mốc và xây tường vây

  0,400

  0,100

  3

  Tiếp điểm

  0,100

  0,050

  4

  Đo ngắm, tính toán bình sai

  0,100

  0,050

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên.

  Chương II. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ

  Mục 1. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA BẰNG ẢNH HÀNG KHÔNG

  1. Khống chế ảnh

  1.1. Định mức lao động

  1.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  1.1.2. Định biên

  Bảng 52

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  ĐĐBĐV III.5

  ĐĐBĐV III.8

  Nhóm

  1

  KTCL sản phẩm

  1

  2

   

  1

   

  4

  2

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  1

  1

  1

  1

  5

  1.1.3. Định mức: công nhóm/sản phẩm

  Bảng 53

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Khống chế ảnh đo GNSS

  mảnh

   

   

  1.1

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000

   

  0,024

  0,005

  1.2

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:5.000

   

  0,116

  0,026

  1.3

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

  Tỷ lệ ảnh ≥ 1:20.000

   

  0,146

  0,033

   

  Tỷ lệ ảnh ≥ 1:30.000

   

  0,188

  0,042

   

  Tỷ lệ ảnh <1:20.000 và="">1:30.000

   

  0,171

  0,038

  1.4

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:25.000

   

   

   

   

  Tỷ lệ ảnh ≤1:30.000

   

  1,163

  0,263

   

  Tỷ lệ ảnh >1:30.000

   

  1.068

  0,241

  1.5

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:50.000

   

   

   

   

  Tỷ lệ ảnh ≤1:30.000

   

  4,789

  1,081

   

  Tỷ lệ ảnh >1:30.000

   

  4,418

  0,997

  2

  KCA đo kinh vĩ

  km

   

   

  2.1

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000

   

  0,036

  0,008

  2.2

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:5.000

   

  0,150

  0,034

  Ghi chú: Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 53.

  1.2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm

  Bảng 54

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  1,920

  2

  Áo mưa

  cái

  36

  1,920

  3

  Ba lô

  cái

  24

  3,840

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  3,840

  5

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  3,840

  6

  Máy tính tay

  cái

  60

  0,10

  7

  Mũ BHLĐ

  cái

  12

  3,840

  8

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  1,050

  9

  Ống đựng bản đồ

  cái

  36

  1,050

  10

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  3,840

  11

  Tất sợi

  đôi

  6

  3,840

  12

  Thước tỷ lệ 3 cạnh

  cái

  24

  0,050

  13

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,100

  14

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  1,050

  15

  Kính lập thể

  cái

  36

  1,000

  16

  Kính lúp

  cái

  36

  1,000

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 55 đối với mức quy định tại bảng 54.

  Bảng 55

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Khống chế ảnh đo GNSS

  mảnh

   

   

  1.1

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000

   

  0,020

  0,005

  1.2

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:5.000

   

  0,096

  0,027

  1.3

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:10.000

   

   

   

   

  Tỷ lệ ảnh ≥ 1:20.000

   

  0,190

  0,053

   

  Tỷ lệ ảnh ≤ 1:30.000

   

  0,245

  0,068

   

  Tỷ lệ ảnh <1:20.000 và="">1:30.000

   

  0,223

  0,062

  1.4

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:25.000

   

   

   

   

  Tỷ lệ ảnh ≤1:30.000

   

  0,969

  0,271

   

  Tỷ lệ ảnh >1:30.000

   

  0,890

  0,249

  1.5

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:50.000

   

   

   

   

  Tỷ lệ ảnh ≤1:30.000

   

  3,991

  1,117

   

  Tỷ lệ ảnh >1:30.000

   

  3,683

  1,031

  2

  KCA đo kinh vĩ

  km

   

   

  2.1

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000

   

  0,031

  0,008

  2.2

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:5.000

   

  0,126

  0,034

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 55.

  1.3. Định mức thiết bị: ca/sản phẩm

  Bảng 56

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

  1

  Máy vi tính để bàn

  cái

  0,40

  0,370

  2

   Máy in A4

  cái

  0,40

  0,040

  3

  Máy photocopy

  cái

  1,50

  0,120

  4

  Điều hoà

  cái

  2,20

  0,643

  5

  Ô tô 7 chỗ

  cái

   

  0,080

  6

  Xăng

  l

   

  4,000

  7

  Dầu nhờn

  l

   

  0,200

  8

  Điện năng

  kW

   

  11,880

  Ghi chú: Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 55 đối với mức quy định tại bảng 56.

  1.4. Định mức vật liệu

  Bảng 57

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,02

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,050

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,020

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,015

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,020

  6

  Giấy A4

  ram

  0,070

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,003

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,012

  9

  Mực vẽ các màu

  hộp

  0,020

  10

  Bìa đóng sổ A4

  tờ

  1,000

  11

  Bìa Mi ca A4

  tờ

  1,000

  12

  Bút chì kính

  cái

  0,200

  13

  Bút xoá

  Cái

  0,020

  14

  Bản đồ địa hình

  tờ

  0,400

  15

  Giấy can

  m

  0,400

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 58 đối với mức quy định tại bảng 57.

  Bảng 58

  TT

  Công việc

  Đơn vị sản phẩm

  KTCL sản phẩm

  Giám sát, thẩm định, nghiệm thu

  1

  Khống chế ảnh đo GNSS

  mảnh

   

   

  1.1

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000 (0,10 điểm/mảnh)

   

  0,007

  0,002

  1.2

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:5.000 (0,40 điểm)

   

  0,028

  0,008

  1.3

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:10.000 (1,00 điểm)

   

  0,070

  0,020

  1.4

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:25.000 (4,00 điểm)

   

  0,280

  0,078

  1.5

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:50.000 (15 điểm)

   

  1,050

  0,294

  2

  Khống chế ảnh đo kinh vĩ

  km

   

   

  2.1

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:2.000 (0,4 km)

   

  0,140

  0,039

  2.2

  BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1:5.000 (2 km)

   

  0,704

  0,197

  (2) Mức cho các tiểu bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng 3 đối với mức quy định tại bảng 58.

  2. Điều vẽ ảnh ngoại nghiệp

  2.1. Định mức lao động

  2.1.1. Nội dung công việc: Thực hiện theo các nội dung quy định tại 5.1.1, Phần I.

  2.1.2. Định biên

  Bảng 59