logo

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC khen thưởng với các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 26/HD-VKSTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Nguyễn Hải Trâm
  Ngày ban hành: 09/09/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 09/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  TỐI CAO

  _______

  Số: 26/HD-VKSTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  HƯỚNG DẪN

  Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

  __________

   

  Thực hiện Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT ngày 07/8/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (gọi tắt là Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT) về việc khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao hướng dẫn về việc khen thưởng như sau:

  1. Căn cứ đề nghị khen thưởng

  Tập thể, cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng tại Phần II, Hướng dẫn số 2119/HD-BTĐKT đạt được kết quả sau đây thì được đề nghị khen thưởng:

  1.1. Đối với tập thể

  Tập thể được khen thưởng không để xảy ra các vụ việc tham nhũng trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của mình và có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thể hiện trên các mặt sau đây:

  a) Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, do Ban chỉ đạo Trung ương (hoặc Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về phòng chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Có biện pháp hiệu quả, tích cực nhằm thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;

  b) Tổ chức hoặc phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

  c) Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ: thanh tra, kiểm tra; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và theo quy định của Ngành; xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn (ví dụ như quy chế chi tiêu nội bộ); công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; tổ chức xác minh về minh bạch tài sản, thu nhập;

  d) Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo về các vụ án, vụ việc tham nhũng theo quy định của Ngành...

  1.2. Đối với cá nhân

  Cá nhân được khen thưởng là người có thành tích xuất sắc thuộc một trong những mặt công tác được nêu tại Điểm a, b, c và d tại Mục 1.1 của Hướng dẫn này.

  Lưu ý:

  - Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân cần nêu kết quả công tác cụ thể, có số liệu dẫn chứng, chứng minh, không nêu kết quả chung chung.

  - Đối với cá nhân là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu được đề nghị khen thưởng thì trong nội bộ đơn vị hoặc trong lĩnh vực quản lý của cá nhân đó không có các vụ việc tham nhũng.

  2. Hình thức khen thưởng

  - Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao: Đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh căn cứ thực tế lựa chọn tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng để đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

  - Giấy khen: Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh xét, tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

  3. Hồ sơ khen thưởng

  Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao được lập thành 01 bộ, gồm:

  - Tờ trình của cấp trình khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);

  - Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng;

  - Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (thực hiện theo Mẫu số 06 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao) và bản báo cáo tóm tắt thành tích.

  4. Tổ chức thực hiện

  Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trước ngày 15/9/2020, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ: vp_v16@vks.gov.vn.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được giải đáp./.

   

  Nơi nhận:
  - Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
  - Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
  - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
  - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - VKS quân sự Trung ương;
  - VPTH VKSNDTC;
  - Lưu: VT, Vụ 16.

  KT.VIỆN TRƯỞNG
  PHÓ VIỆN TRƯỞNG     Nguyễn Hải Trâm

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 01/2019/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân
  Ban hành: 14/05/2019 Hiệu lực: 28/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Hướng dẫn 26/HD-VKSTC khen thưởng với các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Số hiệu: 26/HD-VKSTC
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Ngày ban hành: 09/09/2020
  Hiệu lực: 09/09/2020
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hải Trâm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới