logo

Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1195-QĐ/UBKTTW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Cẩm Tú
  Ngày ban hành: 11/06/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/06/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
  ỦY BAN KIỂM TRA

  -------

  Số: 1195-QĐ/UBKTTW

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ---------------

  Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

   

  - Căn cứ Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;

  - Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

  - Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

  Xét đề nghị của Vụ Nghiên cứu,

   

  ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW, ngày 03/01/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Các đng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư (để báo cáo),
  - Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương,
  - Ủy ban kiểm
  tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
  - Các đ
  ng chí Thành viên UBKTTW,
  - Các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan UBKTTW,
  - Các đ
  ng chí Thư ký Chủ nhiệm,
  - Lưu: VT-LT, Vụ NC(13b).

  T/M ỦY BAN KIỂM TRA
  CHỦ NHIỆM
  Trần Cẩm Tú

   

  QUY TRÌNH

  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW, ngày 11/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

   

  I- BƯỚC CHUẨN BỊ

  1- Căn cứ vào đơn khiếu nại, kết quả làm việc với đại diện tổ chức đảng cấp dưới đã giải quyết khiếu nại và người khiếu nại hoặc nhiệm vụ do Thường trực Ủy ban giao; vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất với Thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách địa bàn và đng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban phụ trách vụ về kế hoạch giải quyết khiếu nại, dự kiến đoàn giải quyết khiếu nại (gọi tắt là kế hoạch kiểm tra và đoàn kiểm tra); đề xuất Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra (trường hợp người khiếu nại là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra).

  2- Vụ trưởng trình Thường trực Ủy ban xem xét, ban hành quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra.

  3- Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng lịch kiểm tra; chuẩn bị văn bản và tài liệu phục vụ việc kiểm tra.

  II- BƯỚC TIẾN HÀNH

  1 - Đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc.

  Thành phần gồm: Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra, đoàn kiểm tra, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra của cấp ủy trực thuộc Trung ương.

  2- Đoàn kiểm tra làm việc với:

  - Người khiếu nại, tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương để làm rõ nội dung khiếu nại.

  - Chi bộ có người khiếu nại để xác minh về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị kỷ luật đến thời điểm giải quyết.

  - Các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập, nghiên cứu tài liệu.

  Nếu cần giám định kỹ thuật, chuyên môn thì trưởng đoàn kiểm tra xem xét, quyết định việc trưng cầu giám định.

  Trường hợp cần điều chnh, bổ sung nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thường trực Ủy ban xem xét, quyết định.

  Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc thì đoàn kiểm tra làm việc với tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật để xem xét lại việc thực hiện quy trình, thủ tục, làm rõ nội dung vi phạm; chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.

  3- Các tổ chức đảng có liên quan tổ chức hội nghị (hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng nào thì cấp ủy, tổ chức đảng đó chủ trì, ghi biên bản):

  - Trường hợp không có tình tiết mới dẫn đến thay đổi bản chất vụ việc và dự kiến chuẩn y hình thức kỷ luật thì thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản và trao đổi các nội dung liên quan; hội nghị thảo luận và đề nghị.

  Thành phần hội nghị gồm: Thường trực cấp ủy trực thuộc Trung ương và đoàn kiểm tra.

  - Trường hợp có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc, có thể thay đổi hình thức kỷ luật thì ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị để đoàn kiểm tra thông báo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản; hội nghị thảo luận và đề nghị; bỏ phiếu đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.

  Thành phần hội nghị: Thành viên ban thường vụ cấp ủy; Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra và đoàn kiểm tra.

  - Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi quyết định tổ chức đảng tổ chức hội nghị và thành phần dự các hội nghị. Trường hợp cần thiết, Thường trực Ủy ban quyết định việc tổ chức hội nghị và thành phần tham dự.

  4- Đoàn kiểm tra làm việc với người khiếu nại; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

  5- Đoàn kiểm tra hoàn chnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, báo cáo thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Ủy ban.

  III- BƯỚC KẾT THÚC

  1- Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận:

  - Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra; trình bày đầy đủ ý kiến của người khiếu nại, ý kiến và đề nghị của tổ chức đảng cấp dưới.

  Trường hợp bị khai trừ thì báo cáo thêm về tư cách, phẩm chất của người khiếu nại từ sau khi bị khai trừ đến thời điểm giải quyết khiếu nại.

  - Ủy ban thảo luận, kết luận, biểu quyết quyết định hoặc đề nghị về hình thức kỷ luật.

  2- Đoàn kiểm tra phối hợp với Vụ Tổng hợp hoàn chnh quyết định giải quyết khiếu nại, báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra trước khi trình Thường trực Ủy ban ký, ban hành.

  3- Đại diện Ủy ban và đoàn kiểm tra thông báo quyết định giải quyết khiếu nại đến người khiếu nại và tổ chức đảng có liên quan.

  4- Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm, thống nhất nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) về ưu điểm, khuyết điểm của từng thành viên đoàn kiểm tra, báo cáo Thành viên Ủy ban chỉ đạo đoàn kiểm tra ký, gửi người đứng đầu đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra; lập và nộp lưu hồ sơ.

  5- Thành viên Ủy ban trực tiếp phụ trách lĩnh vực, địa bàn và vụ lĩnh vực, địa bàn đôn đốc, giám sát việc chấp hành quyết định của Ủy ban.

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quy định 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc quy định thi hành điều lệ Đảng
  Ban hành: 25/07/2016 Hiệu lực: 25/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Quyết định 684-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Ban hành: 03/01/2018 Hiệu lực: 03/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
  Số hiệu: 1195-QĐ/UBKTTW
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 11/06/2019
  Hiệu lực: 11/06/2019
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Cẩm Tú
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới