logo

Quyết định 236/QĐ-BTC Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 236/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 24/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • BỘ TÀI CHÍNH

  -------------

  Số: 236/QĐ-BTC

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020

  -----------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

   

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V - năm 2020.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

  - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);

  - Lưu: VT, Vụ TĐKT (75 bản).

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

  Đinh Tiến Dũng

   

   

   

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TÀI CHÍNH LẦN THỨ V - NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BTC ngày 24/02/2020 của Bộ Tài chính)

  ------------------

   

  STT

  Nội dung công việc

  Đơn vị chủ trì thực hiện

  Đơn vị phối hợp thực hiện

  Thời gian thực hiện

  Ghi chú

  I.

  Các nhiệm vụ, công việc trước Đại hội

   

   

   

   

  1.

  Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến ngành Tài chính.

  - Các đơn vị trong Ngành.

  - Các cơ quan báo chí.

  Quý I và Quý

  II/2020

  Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019 của Bộ TC

  2.

  Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp.

  - Các đơn vị trong Ngành.

   

  Quý I và Quý

  II/2020

  Thực hiện theo HD cùa Bộ TC tại công văn số 13886/BTC-TĐKT ngày 15/11/2019

  3.

  Hoàn thiện thủ tục hồ sơ, báo cáo thành tích trình xét tặng:

  - Huân chương Độc lập cho Bộ Tài chính;

  - Danh hiệu Anh hùng Lao động cho đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

  - Vụ TĐKT, Viện CL CSTC, Văn phòng Bộ.

  - Các Tổng cục;

  - Các đơn vị liên quan.

  - Xong hồ sơ trình tháng 02/2020;

  Tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Hội đồng TĐKT TW

  4.

  Tiếp nhận hồ sơ, trình khen thưởng cao phục vụ Đại hội.

  - Vụ TĐKT.

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý I/2020

   

  5.

  Tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngành tài chính.

  - Công đoàn Bộ.

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý III/2020

   

  6.

  Trình Bộ nội dung, chương trình Đại hội.

  - Vụ TĐKT.

  - VP Bộ.

  Tháng 6/2020

   

  II.

  Chuẩn bị các báo cáo, văn kiện Đại hội

   

   

   

   

  1.

  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020; phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT giai đoạn 2021- 2025.

  - Vụ TĐKT.

  - Các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ.

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý II/2020

   

  2.

  Báo cáo tham luận tại Đại hội của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2016-2020.

  - Vụ TĐKT.

  - Các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ;

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý II/2020

   

  3.

  Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021- 2025.

  - Vụ TĐKT.

   

  Quý II/2020

   

  4.

  Quyết tâm thư của Đại hội.

  - Vụ TĐKT.

   

  Quý II/2020

   

  5.

  - Trình Bộ phê duyệt tài liệu, văn kiện Đại hội.

  - In tài liệu, văn kiện Đại hội.

  - Vụ TĐKT.

  - Cục KHTC.

  - Văn phòng Bộ; đơn vị liên quan.

  - Nhà xuất bản TC.

  Tháng 7/2020

   

  III.

  Công tác chuẩn bị Đại hội:

   

   

   

   

  1.

  Trang trí hội trường; trang trí khẩu hiệu thi đua trong và ngoài hội trường (sảnh tầng 10, tầng 1 và Cổng ra vào Cơ quan Bộ); chuẩn bị các phương tiện phục vụ Đại hội.

  - Cục KHTC.

  - Vụ TĐKT.

  Tháng 8/2020

   

  2.

  Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội (màn hình LED, âm thanh, ánh sáng...).

  - Công đoàn Bộ, Cục KHTC.

  - Vụ TĐKT;

  - Các đơn vị liên quan.

  Tháng 8/2020

   

  3.

  Trình Bộ phê duyệt kịch bản điều hành Đại hội, kịch bản trao thuởng.

  - Vụ TĐKT.

  - Văn phòng Bộ.

  Trước ĐH 5 ngày

   

  4.

  Xây dựng clip về công tác thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ của ngành tài chính.

  - Chuẩn bị về nội dung; báo cáo Bộ về kịch bản, nội dung sản xuất video; thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản và Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất video;

  - Ký hợp đồng sản xuất, thanh quyết toán;

  - Vụ TĐKT, VP Bộ.

  - Cục KHTC.

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý II/2020

  Phục vụ phát trên màn hình LED trong Đại hội.

  5.

  Trình Bộ phê duyệt:

  - Danh sách Đại biểu mời.

  - In Giấy mời.

  - Gửi Giấy mời.

  - Vụ TĐKT.

  - Cục KHTC.

  - VP Bộ.

   

  Trước ĐH 20 ngày

  Trước ĐH 10 ngày

   

  6.

  Chuẩn bị các tài liệu:

  - Bài phát biểu tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

  - Bài phát biểu khai mạc Đại hội của Lãnh đạo Bộ.

  - Bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  - Bài phát biểu đáp từ của Bộ trưởng.

  - Vụ TĐKT.

  - VP Bộ.

  Tháng 7/2020

   

  7.

  Xây dựng kịch bản, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến:

  - Chịu trách nhiệm về nội dung.

  - Ký hợp đồng sản xuất các clip, thanh quyết toán kinh phí.

  - Vụ TĐKT;

  - Cục KHTC.

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý II/2020

   

  8.

  Chuẩn bị tài liệu, quà cho đại biểu: logo, biểu trưng Đại hội, bút, sổ, cặp (túi đựng); tài liệu, sách báo...

  - Ký hợp đồng mua, thanh quyết toán kinh phí.

  - Vụ TĐKT.

  - Cục KHTC.

  - Các đơn vị liên quan.

  Tháng 7/2020

   

  IV

  Công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết thực hiện trong Đại hội

   

   

   

   

  1.

  Công tác lễ tân, đón tiếp Đại biểu.

  - Đoàn Thanh niên Bộ.

  - VP Bộ, Cục KHTC, Vụ TĐKT.

   

   

  2.

  Phát tài liệu, quà tặng cho Đại biểu khách mời.

  - Vụ TĐKT.

  - Cục KHTC.

  - Các đơn vị.

   

   

  3.

  Công tác hậu cần, khánh tiết trong Đại hội.

  - Cục KHTC.

  - Vụ TĐKT.

   

   

  V

  Kinh phí thực hiện

   

   

   

   

  1.

  Lập dự toán kinh phí tổ chức Đại hội gửi Cục KHTC.

  - Vụ TĐKT.

   

  Trong Quý I/2020

   

  2.

  Lập dự toán kinh phí tổ chức các sự kiện văn nghệ, thể thao chào mừng 75 năm ngành Tài chính gửi Cục KHTC.

  - Công đoàn Bộ.

   

  Trong Quý I/2020

   

  3.

  Tổng hợp trình Bộ phê duyệt dự toán và bố trí, thanh quyết toán kinh phí cho toàn bộ các hoạt động tổ chức Đại hội.

  - Cục KHTC.

  - Vụ TĐKT;

  - Công đoàn Bộ;

  - Các đơn vị liên quan.

  Quý I/2020

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới