logo

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 28/2017/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
  Ngày ban hành: 04/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông
 •  

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI
  ----------
  Số: 28/2017/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -------------------
  Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2017
   
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và
  tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền,
  góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai
  --------------------------
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
   
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
  Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;
  Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 904/TTr-STTTT ngày 09 tháng 6 năm 2017.
   
  QUYẾT ĐỊNH:
   
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2017 và thay thế Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.
  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   
  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT.CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
   
   
   
  Nguyễn Hòa Hiệp

   
   
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐỒNG NAI
  -------------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------------------
   
   
   
  QUY CHẾ
  Khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí
  ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy
  phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND
  ngày 04 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)
   
   
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
   
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, trình tự bình xét khen thưởng hàng năm đối với tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí góp phần tuyên truyền quảng bá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai đã được đăng, phát trên báo chí ngoài tỉnh có giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Tác giả và nhóm tác giả là nhà báo (phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý) của các cơ quan báo chí ngoài tỉnh, các văn phòng đại diện của cơ quan báo chí tại tỉnh Đồng Nai.
  2. Tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh, các văn phòng đại diện của cơ quan báo chí tại tỉnh Đồng Nai.
  Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng
  1. Đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định.
  2. Công khai, dân chủ, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số.
  3. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng vật chất.
  4. Hiệu quả khen thưởng lan tỏa tích cực.
   
  Chương II
  QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
   
  Điều 4. Tiêu chuẩn xét khen thưởng
  1. Tiêu chí khen thưởng
  a) Có số lượng tác phẩm (tin, bài, các thể loại báo chí), chuyên trang, chuyên mục với tần suất cao về Đồng Nai.
  b) Tác phẩm báo chí thông tin, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác, sâu sắc về thực tiễn sinh động; có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của Đồng Nai trên các lĩnh vực của quá trình xây dựng và phát triển; thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, dư luận xã hội trong và ngoài tỉnh.
  c) Tác phẩm báo chí gợi mở, đề xuất, định hướng những giải pháp tích cực, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; có tác động tích cực thúc đẩy quá trình phát triển trên các lĩnh vực; động viên, cổ vũ kịp thời những điển hình tốt, mô hình hay, có sức lan tỏa trong toàn xã hội.
  d) Tập thể cơ quan báo chí có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Đồng Nai, có định hướng tuyên truyền, quảng bá cho tỉnh Đồng Nai.
  đ) Nhà báo và cơ quan báo chí có đạo đức, phẩm chất trong sáng về nghề nghiệp; không có những sai phạm pháp luật trong hoạt động báo chí và đạo đức người làm báo.
  2. Xếp loại mức thưởng
  a) Đối với tác giả và nhóm tác giả: Tác giả và nhóm tác giả được xét khen thưởng mức A phải có ít nhất 10 tác phẩm bài, mức B phải có ít nhất 07 tác phẩm bài, mức C phải có ít nhất 05 tác phẩm bài thông tin tuyên truyền về Đồng Nai đã được đăng, phát trong năm trên báo chí ngoài tỉnh.
  b) Đối với tập thể cơ quan báo chí: Tập thể cơ quan báo chí được xét khen thưởng mức A phải có ít nhất 20 tác phẩm bài, mức B phải có ít nhất 15 tác phẩm bài, mức C phải có ít nhất 10 tác phẩm bài đã được đăng, phát trong năm trên báo chí ngoài tỉnh.
  c) Trường hợp đặc biệt, có thể không căn cứ vào số lượng tác phẩm đã tuyên truyền về Đồng Nai, nhưng tác phẩm báo chí được khen thưởng phải là tác phẩm thật sự tiêu biểu, mang lại hiệu quả xã hội tích cực và góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Đồng Nai.
  3. Căn cứ số lượng, chất lượng đề tài, thể loại tuyên truyền, tác động xã hội của tác phẩm báo chí; Hội đồng xét thưởng sẽ định mức khen thưởng A, B, C cho tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí có thành tích thông tin tuyên truyền về Đồng Nai.
  Điều 5. Hình thức và cơ cấu khen thưởng
  1. Hình thức khen thưởng: Tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kèm theo tiền thưởng tương ứng thành tích đạt được.
  2. Cơ cấu khen thưởng
  a) Đối với tác giả, nhóm tác giả: Đạt mức A, B, C theo các tiêu chuẩn của Khoản 1 và Điểm a hoặc Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này.
  b) Đối với tập thể cơ quan báo chí: Đạt mức A, B, C theo các tiêu chuẩn của Khoản 1 và Điểm b, Điểm c, Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này.
  Điều 6. Giá trị giải thưởng
  1. Tác giả và nhóm tác giả:
  a) Mức A: 10 lần (mười lần) mức lương cơ sở.
  b) Mức B: 07 lần (bảy lần) mức lương cơ sở.
  c) Mức C: 05 lần (năm lần) mức lương cơ sở.
  2. Tập thể cơ quan báo chí:
  a) Mức A: 20 lần (hai mươi lần) mức lương cơ sở.
  b) Mức B: 15 lần (mười lăm lần) mức lương cơ sở.
  c) Mức C: 10 lần (mười lần) mức lương cơ sở.
   
  Chương III
  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG
   
  Điều 7. Hội đồng xét khen thưởng
  1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng xét thưởng:
  Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét thưởng.
  2. Thành phần Hội đồng xét thưởng
  a) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ tịch Hội đồng.
  b) Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng (Thường trực Hội đồng)
  c) Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh); một số nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình uy tín.
  3. Cơ quan giúp việc Hội đồng xét khen thưởng: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh.
  Điều 8. Quy trình và thời gian xét khen thưởng
  1. Thời điểm xét thưởng trong Quý 4 hàng năm (chậm nhất là ngày 05 tháng 11). Các tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh gửi các bài viết đã đăng phù hợp với các tiêu chí quy định tại Điều 4 Quy chế này và giới thiệu tóm tắt thành tích (bản giới thiệu tóm tắt thành tích có xác nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí) gửi về Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp. Lễ trao thưởng tiến hành vào đợt họp báo định kỳ cuối năm.
  2. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng xét khen thưởng có nhiệm vụ thông báo, tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu tóm tắt thành tích các tập thể, cá nhân vào danh sách khen thưởng dựa trên việc theo dõi báo chí trong năm gửi đến Thường trực Hội đồng xét khen thưởng.
  3. Cơ quan Thường trực Hội đồng xét khen thưởng gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét khen thưởng, tổng hợp và đề xuất họp Hội đồng xét khen thưởng. Kết quả xét thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày sau khi có kết quả của Hội đồng xét khen thưởng.
  4. Sau 07 ngày công bố kết quả họp xét của Hội đồng, cơ quan Thường trực tổng hợp lập hồ sơ trình UBND tỉnh xét khen thưởng theo quy định.
  Điều 9. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng
  Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), thành phần hồ sơ gồm:
  1. Tờ trình xét khen thưởng;
  2. Danh sách đề nghị khen thưởng báo chí;
  3. Các tác phẩm kèm theo;
  4. Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng.
   
  Chương IV
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   
  Điều 10. Kinh phí khen thưởng
  1. Kinh phí khen thưởng được lấy từ nguồn Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.
  2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí cho việc khen thưởng tại Quy chế này.
  Điều 11. Giải quyết khiếu nại
  1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả bình xét khen thưởng báo chí theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.
  2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo tỉnh cùng các đơn vị liên quanxem xét và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Mọi khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết chậm nhất là 07 ngày sau khi công bố công khai kết quả xét thưởng.
  Điều 12.Tổ chức thực hiện
  Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời đến Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết./.
   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
   
   
  Nguyễn Hòa Hiệp
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
  Ban hành: 15/04/2010 Hiệu lực: 01/06/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội, số 39/2013/QH13
  Ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
  Ban hành: 01/07/2014 Hiệu lực: 20/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 80/2015/QH13
  Ban hành: 22/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  07
  Luật Báo chí của Quốc hội, số 103/2016/QH13
  Ban hành: 05/04/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  08
  Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai
  Ban hành: 25/12/2014 Hiệu lực: 04/01/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh Đồng Nai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
  Số hiệu: 28/2017/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 04/08/2017
  Hiệu lực: 25/08/2017
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới