logo

Thông báo văn bản mới

Toàn bộ chế độ cho thương binh từ 01/7/202105/01

Toàn bộ chế độ cho thương binh từ 01/7/2021

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Trong đó, bổ sung chế độ với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.