logo

Thông báo văn bản mới

Đẩy mạnh bồi dưỡng phẩm chất cho người Hà Nội21/05

Đẩy mạnh bồi dưỡng phẩm chất cho người Hà Nội

Ngày 16/5/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.

Vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn20/05

Vận động hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025.