logo
Thứ Tư, 19/06/2019

Án lệ được áp dụng sau 30 ngày công bố

Ngày 18/6/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Theo Nghị quyết này, có 3 tiêu chí lựa chọn án lệ, bao gồm:

- Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật và còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể;

- Có tính chuẩn mực;

- Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Được áp dụng án lệ sau 30 ngày công bố

Được áp dụng án lệ sau 30 ngày công bố

 

Sau khi công bố, án lệ sẽ được nghiên cứu, áp dụng sau 30 ngày. Khi xét xử, phải bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Trường hợp vụ việc có tình huống pháp lý tương tự nhưng Tòa án không áp dụng án lệ thì phải nêu rõ lý do trong bản án, quyết định của Tòa án.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới