logo
Thứ Hai, 28/01/2019

Chính phủ yêu cầu tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ngày 23/1/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

Theo Chỉ thị này, để tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, Thủ tướng yêu cầu một số nhiệm vụ sau:

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ;

Chính phủ yêu cầu tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Chính phủ yêu cầu tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

 

- Đảm bảo sự sẵn sàng của hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

- Ưu tiên bố trí kinh phí đủ, kịp thời từ ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm để Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch về cung cấp chứng thư số và duy trì hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ…

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác