logo
Thứ Năm, 26/11/2020

Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

huong dan khai bo sung ho so cong chuc vien chuc nam 2020
Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2020

 

Theo đó, tháng 12 hàng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội.

Sau đó, nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị để bổ sung vào hồ sơ gốc các bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh hoặc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có).

Thủ trưởng của đơn vị chỉ đạo bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị rà soát, bổ sung các thành phần trong hồ sơ giấy và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ điện tử theo quy định; tiến hành ký, xác nhận Phiếu bổ sung lý lịch đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị.

Bên cạnh đó, bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị có trách nhiệm cập nhật bổ sung các trường hợp chưa có dữ liệu trong phần mềm hồ sơ điện tử, bổ sung dữ liệu đối với các trường hợp có thông tin phát sinh….

Đồng thời, rà soát, thông báo đơn vị và bổ sung vào hồ sơ gốc thuộc thẩm quyền quản lý các thành phần theo quy định; Phát Phiếu bổ sung lý lịch đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị và hướng dẫn kê khai…

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới