logo
Thứ Hai, 23/11/2020

Hướng dẫn thanh tra nội bộ trường đại học năm học 2020 - 2021

Ngày 16/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4901/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2020 - 2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm.

Hướng dẫn thanh tra nội bộ trường đại học năm học 2020 - 2021
Hướng dẫn thanh tra nội bộ trường đại học năm học 2020 - 2021 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đặt ra các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Rà soát hoàn thiện văn bản, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo: Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng

- Kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra nội bộ. Trong đó, Hiệu trưởng các trường hoàn thiện vị trí việc làm của Thanh tra nội bộ, ban hành quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ của đơn vị mình.

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo trường hoặc lãnh đạo Phòng/Ban thanh tra nội bộ. Thành viên đoàn thanh tra là cán bộ thuộc Phòng/Ban thanh tra nội bộ, cán bộ chuyên môn phụ trách công tác thanh tra nội bộ…

- Phòng/Ban thanh tra nội bộ hoặc cán bộ chuyên trách công tác thanh tra nội bộ của trường giúp Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc của Hiệu trưởng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng…

Các trường gửi Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 đã được phê duyệt, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra; báo cáo tổng kết năm học trước ngày 15/8/2021 về Thanh tra Bộ GDĐT, địa chỉ Số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (điện thoại: 02436.231.285; Fax 024.38693145; Email: thanhtrachuyennganh@moet.gov.vn).

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới