logo
Thứ Tư, 21/10/2020

Không bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ.


Không bắt buộc phải dùng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 59 quy định, bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020.

Quy định đã được bãi bỏ tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119 như sau:

"2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
...

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành."

Như vậy, không còn bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh từ ngày 01/11/2020. Việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được thực hiện ngày 01/7/2022 khi Nghị định 123 chính thức có hiệu lực. 

Đồng thời, các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 59 Nghị định 123 năm còn quy định, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 01/7/2022.

Vanbanluat.com

Thông báo văn bản mới