logo
Thứ Sáu, 10/01/2020

Nhiều quy định liên quan đến lương, thưởng bị bãi bỏ

Ngày 04/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Nhiều quy định liên quan đến lương, thưởng bị bãi bỏ

Nhiều quy định liên quan đến lương thưởng bị bãi bỏ (Ảnh minh họa)


Tại Nghị định này, Chính phủ đã bãi bỏ toàn bộ nội dung … văn bản liên quan đến lương, thưởng. Cụ thể:

- Nghị định 06-CP ngày 21/01/1997về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội;

- Nghị định 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật;

- Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;

- Nghị định 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;

- Nghị định 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản;

- Nghị định 74/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 03/01/2020.

Vanbanluat.com

Tin pháp luật khác