logo

Bộ Thông tin và Truyền thông ra Công văn 2640/BTTTT-VNCERT ề việc triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 2640/BTTTT-VNCERT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành: 26/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 •  

  BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  -------
  Số: 2640/BTTTT-VNCERT
  V/v: Triển khai QĐ 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Các Tổng cục thuộc các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
   
  Ngày 16 tháng 03 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg (Quyết định 05) ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, trong đó giao các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ để sẵn sàng ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng Quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, Tỉnh) nghiên cứu nội dung Quyết định 05, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các công việc để triển khai Quyết định này, bao gồm các nội dung cụ thể sau:
  1. Kiện toàn và bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thuộc bộ, tỉnh đảm nhiệm chức năng Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi bộ, tỉnh mình, do 1 lãnh đạo bộ hoặc lãnh đạo UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo (căn cứ theo Điều 5 của Quyết định 05); Trong trường hợp chưa có Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin hoặc điều kiện đặc thù cần thiết, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét thành lập Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi bộ, tỉnh mình.
  2. Giao cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin (hoặc cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin nếu có) đảm nhiệm chức năng và nhiệm vụ là Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi bộ, tỉnh mình (căn cứ theo Điều 6 của Quyết định 05). Giao Đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố có trình kiện toàn tổ chức hoặc thành lập Đội ứng cứu sự cố và tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố trong lĩnh vực, địa bàn, phạm vi mình quản lý.
  3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc là đơn vị có nghĩa vụ phải tham gia làm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố (căn cứ theo Điều 7 của Quyết định 05) điền đầy đủ thông tin vào Bản khai hồ sơ thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố (theo biểu mẫu trên trang www.vncert.vn hoặc www.vncert.gov.vn) gửi Trung tâm VNCERT (đ/c: 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; email: ir@vncert.gov.vn) để hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia mạng lưới và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn của thành viên mạng lưới theo quy định. Thông báo, khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc (không phải là thành viên bắt buộc) có Đơn đăng ký tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố (theo biểu mẫu trên trang www.vncert.vn hoặc www.vncert.gov.vn) đăng ký tự nguyện tham gia mạng lưới ứng cứu để được chia sẻ thông tin, tham gia hỗ trợ, phối hợp trong điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.
  4. Lập kế hoạch và tổ chức, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng, Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Đội ứng cứu sự cố; Tham gia hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia;
  5. Tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, các văn bản pháp luật hướng dẫn triển khai Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan.
  6. Căn cứ theo Điều 16, 17 và Phụ lục II của Quyết định 05, các cơ quan, tổ chức xây dựng, trình phê duyệt và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng bổ sung năm 2017, kế hoạch 2018 và các năm tiếp theo, trong đó chú trọng các nội dung:
  - Đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng thời gian qua; Đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý hoặc có trách nhiệm hỗ trợ ứng cứu sự cố;
  - Xác định các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch thời gian tới, trong đó chú trọng: Các hoạt động liên quan thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình tại các Điều 7, 11, 12, 13, 14, 16 Quyết định 05; Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các kịch bản tấn công, các nguy cơ, tình huống sự cố có khả năng xảy ra; Tổ chức xây dựng các phương án ứng cứu, đối phó, ngăn chặn theo kịch bản, tình huống dự kiến; Triển khai các giải pháp giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm, kiểm tra, rà quét, đánh giá an toàn thông tin; phòng ngừa, dự phòng rủi ro; Triển khai hoạt động thường trực, điều phối, dự phòng ứng cứu, xử lý sự cố; Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập và hoạt động của Đội ứng cứu sự cố; Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực ứng cứu sự cố; Hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và các quy trình, quy chế bảo đảm an toàn thông tin; Triển khai các hoạt động nghiệp vụ đặc thù bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; và các nội dung liên quan khác;
  - Xác định cụ thể các nguồn lực đảm bảo, giải pháp tổ chức thực hiện và kinh phí để triển khai các nội dung của kế hoạch, đảm bảo khả thi, hiệu quả.
  7. Các Bộ, Tỉnh, cơ quan chủ quản, đơn vị chức năng liên quan căn cứ Điều 17 Quyết định 05 và các quy định hiện hành hướng dẫn và ưu tiên phân bổ, bố trí kinh phí để triển khai Quyết định 05. Các đơn vị dự toán căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định 05, hướng dẫn tại các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6 của công văn này, và hướng dẫn lập dự toán ngân sách của cơ quan tài chính cùng cấp, hàng năm lập dự toán ngân sách chi triển khai Quyết định 05, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
  8. Các Bộ, Tỉnh, cơ quan, tổ chức liên quan gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm VNCERT) Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng được phê duyệt, Báo cáo đánh giá, sơ kết 6 tháng triển khai Quyết định 05 (trước ngày 20/6) và Báo cáo đánh giá, tổng kết hàng năm (trước ngày 20/12), để Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  9. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có thể trao đổi, phản hồi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm VNCERT) để được hướng dẫn thêm.
  Trân trọng./.
   
   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
  - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
  - Đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Lưu: VT, VNCERT (100b).
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thành Hưng
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Thông tin và Truyền thông ra Công văn 2640/BTTTT-VNCERT ề việc triển khai Quyết định 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 2640/BTTTT-VNCERT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 26/07/2017
  Hiệu lực: 26/07/2017
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới