logo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Công văn 3297/LĐTBXH-PC về việc triển khai Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3297/LĐTBXH-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Doãn Mậu Diệp
  Ngày ban hành: 10/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 •  

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
  VÀ XÃ HỘI
  -------
  Số: 3297/LĐTBXH-PC
  V/v:Triển khai Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017
   
   
  Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ
   
   
  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương năm 2017 (Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017), Bộ yêu cầu:
  1. Các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục An toàn lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Cục Việc làm:
  1.1. Tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thành trong năm 2017 các dịch vụ công trực tuyến theo Danh mục ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 1810/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016, cụ thể:
  a) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:
  - Cấp và cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia;
  - Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
  - Thành lập, chia tách, giải thể trung tâm kiểm định giáo dục nghề nghiệp.
  b) Cục An toàn lao động:Cấp, cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên.
  c) Cục Quản lý lao động ngoài nước:
  - Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn trên 90 ngày;
  - Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài;
  - Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài;
  - Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước.
  d) Cục Quan hệ lao động và Tiền lương: Đăng ký nội quy lao động
  đ) Cục Việc làm:
  - Cấp, cấp lại giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Úc, Niu Di-lân;
  - Xác nhận chuyên gia khoa học công nghệ không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam.
  1.2. Phối hợp với Vụ Pháp chế hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được Bộ chỉ đạo, xây dựng và áp dụng trên toàn quốc; phối hợp với Trung tâm thông tin bảo đảm khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy xuất thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT), bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
  2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) và các đơn vị có liên quan phối hợp rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2017.
  3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí kinh phí xây dựng các dịch vụ công trực tuyến nêu trên, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 25/8/2017.
  4. Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử của Bộ.
  Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ. Trung tâm Thông tin và đơn vị có liên quan nghiên cứu, rà soát thủ tục hành chính và thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Các Thứ trưởng;
  - Các cán bộ đầu mối CCHC;
  - Lưu: VT, PC.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  TH TRƯỞNG
  Doãn Mậu Diệp
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra Công văn 3297/LĐTBXH-PC về việc triển khai Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 3297/LĐTBXH-PC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 10/08/2017
  Hiệu lực: 10/08/2017
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Doãn Mậu Diệp
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới