logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6548/VPCP-KGVX về việc báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước năm 2016

Văn bản liên quan

Văn bản mới