logo

Quyết định 1230/QĐ-BTTTT vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tỉnh Lạng Sơn

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1230/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hải
  Ngày ban hành: 06/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  ------------------

  Số: 1230/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ
  đầu thu truyền hình
  số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn

  -------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định 310/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ- TTg;

  Căn cứ công văn số 4143/BTTTT-CTS ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất tại các tỉnh Nhóm IV;

  Căn cứ công văn số 535/STTTT-BCVT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về kết quả khảo sát, xác định thực tế vùng hỗ trợ STB tại tỉnh Lạng Sơn;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện tại Phiếu trình số 72/PTr-CTS ngày 31 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt vùng hỗ trợ STB tại 15 tỉnh Nhóm IV,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Lạng Sơn như Phụ lục kèm theo.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng Bộ TT&TT;

  - UBND tỉnh Lạng Sơn;

  - Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT;

  - Lưu: VT, CTS.15.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phạm Hồng Hải

   

   

  PHỤ LỤC

  VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT (STB DVB-T2),
  VÙNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH (STB DTH)
  TẠI TỈNH LẠNG SƠN

  (đính kèm Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  STT

  Quận/Huyện/ Thành phố

  STT

  Xã/Phưòng/Thị

  trấn

  Thuộc vùng hỗ trợ

  Không thuộc vùng hỗ trợ

  STB DVB-T2

  STB DTH

  1

  Lạng Sơn

  1

  Chi Lăng

  X

   

   

  2

  Đông Kinh

  X

   

   

  3

  Hoàng Văn Thụ

  X

   

   

  4

  Tam Thanh

  X

   

   

  5

  Vĩnh Trại

  X

   

   

  6

  Mai Pha

  X

   

   

  7

  Quảng Lạc

  X

   

   

  8

  Hoàng Đồng

  X

   

   

  2

  Bắc Sơn

  9

  TT Bắc Sơn

   

  X

   

  10

  Bắc Sơn

   

  X

   

  11

  Chiến Thắng

   

   

  X

  12

  Chiêu Vũ

   

  X

   

  13

  Đồng Ý

   

  X

   

  14

  Hưng Vũ

   

  X

   

  15

  Hữu Vĩnh

   

  X

   

  16

  Long Đống

   

  X

   

  17

  Nhất Hòa

   

   

  X

  18

  Nhất Tiến

   

   

  X

  19

  Quỳnh Sơn

   

   

  X

  20

  Tân Hương

   

  X

   

  21

  Tân Lập

   

  X

   

  22

  Tân Thành

   

   

  X

  23

  Tân Tri

   

   

  X

  24

  Trấn Yên

   

   

  X

  25

  Vạn Thủy

   

  X

   

  26

  Vũ Lăng

   

   

  X

  27

  Vũ Lễ

   

   

  X

  28

  Vũ Sơn

   

  X

   

  3

  Bình Gia

  29

  Bình Gia

   

  X

   

  30

  Bình La

   

   

  X

  31

  Hòa Bình

   

  X

   

  32

  Hoa Thám

   

  X

   

  33

  Hoàng Văn Thụ

   

  X

   

  34

  Hồng Phong

   

  X

   

  35

  Hồng Thái

   

   

  X

  36

  Hưng Đạo

   

   

  X

  37

  Minh Khai

   

  X

   

  38

  Mông Ân

   

  X

   

  39

  Quang Trung

   

   

  X

  40

  Quý Hòa

   

   

  X

  41

  Tân Hòa

   

   

  X

  42

  Tân Văn

   

  X

   

  43

  Thiện Hòa

   

  X

   

  44

  Thiện Long

   

   

  X

  45

  Thiện Thuật

   

  X

   

  46

  Tô Hiệu

   

  X

   

  47

  Vĩnh Yên

   

   

  X

  48

  Yên Lỗ

   

  X

   

  4

  Cao Lộc

  49

  Cao Lộc

  X

   

   

  50

  Đồng Đăng

   

   

  X

  51

  Bảo Lâm

   

   

  X

  52

  Bình Trung

   

   

  X

  53

  Cao Lâu

   

  X

   

  54

  Công Son

   

  X

   

  55

  Gia Cát

   

  X

   

  56

  Hải Yến

   

  X

   

  57

  Hòa Cư

   

  X

   

  58

  Hồng Phong

   

  X

   

  59

  Hợp Thành

  X

   

   

  60

  Lộc Yên

   

  X

   

  61

  Mẫu Sơn

   

  X

   

  62

  Phú Xá

   

   

  X

  63

  Song Giáp

   

   

  X

  64

  Tân Liên

   

  X

   

  65

  Tân Thành

   

  X

   

  66

  Thạch Đạn

   

  X

   

  67

  Thanh Lòa

   

  X

   

  68

  Thụy Hùng

   

  X

   

  69

  Xuất Lễ

   

  X

   

  70

  Xuân Long

   

  X

   

  71

  Yên Trạch

   

  X

   

  5

  Chi Lăng

  72

  Bắc Thủy

   

  X

   

  73

  Bằng Hữu

   

   

  X

  74

  Bằng Mạc

   

  X

   

  75

  TT Chi Lăng

   

  X

   

  76

  Chiến Thắng

   

  X

   

  77

  Gia Lộc

   

  X

   

  78

  Hòa Bình

   

  X

   

  79

  Hữu Kiên

   

   

  X

  80

  Lâm Sơn

   

   

  X

  81

  Liên Sơn

   

   

  X

  82

  Mai Sao

   

  X

   

  83

  Nhân Lý

   

  X

   

  84

  Quan Sơn

   

   

  X

  85

  Quang Lang

   

  X

   

  86

  Thượng Cường

   

  X

   

  87

  Vân An

   

  X

   

  88

  Vạn Linh

   

  X

   

  89

  Vân Thủy

   

  X

   

  90

  Đồng Mỏ

   

  X

   

  91

  Chi Lăng

   

  X

   

  92

  Y Tịch

   

   

  X

  6

  Đình Lập

  93

  TT Đình Lập

   

  X

   

  94

  Nông Trường

  Thái Bình

   

  X

   

  95

  Bắc Lãng

   

   

  X

  96

  Bắc Xa

   

   

  X

  97

  Bính Xá

   

  X

   

  98

  Châu Sơn

   

   

  X

  99

  Cường Lợi

   

   

  X

  100

  Đình Lập

   

  X

   

  101

  Đồng Thắng

   

   

  X

  102

  Kiên Mộc

   

   

  X

  103

  Lâm Ca

   

  X

   

  104

  Thái Bình

   

   

  X

  7

  Hữu Lũng

  105

  TT Hữu Lũng

   

  X

   

  106

  Cai Kinh

   

  X

   

  107

  Đô Lương

   

   

  X

  108

  Đồng Tân

   

  X

   

  109

  Đồng Tiến

   

   

  X

  110

  Hồ Sơn

   

  X

   

  111

  Hòa Bình

   

  X

   

  112

  Hòa Lạc

   

   

  X

  113

  Hòa Sơn

   

   

  X

  114

  Hòa Thắng

   

  X

   

  115

  Hữu Liên

   

   

  X

  116

  Minh Hòa

   

  X

   

  117

  Minh Sơn

   

  X

   

  118

  Minh Tiến

   

  X

   

  119

  Nhật Tiến

   

  X

   

  120

  Quyết Thắng

   

   

  X

  121

  Sơn Hà

   

  X

   

  122

  Tân Lập

   

   

  X

  123

  Tân Thành

   

  X

   

  124

  Thanh Sơn

   

   

  X

  125

  Thiện Kỵ

   

   

  X

  126

  Vân Nham

   

   

  X

  127

  Yên Bình

   

  X

   

  128

  Yên Sơn

   

  X

   

  129

  Yên Thịnh

   

   

  X

  130

  Yên Vượng

   

  X

   

  8

  Lộc Bình

  131

  Lộc Bình

   

  X

   

  132

  Na Dương

   

  X

   

  133

  Bằng Khánh

   

  X

   

  134

  Đồng Bục

   

  X

   

  135

  Đông Quan

   

  X

   

  136

  Hiệp Hạ

   

  X

   

  137

  Hữu Khánh

   

  X

   

  138

  Hữu Lân

   

  X

   

  139

  Khuất Xá

   

  X

   

  140

  Lợi Bác

   

  X

   

  141

  Lục Thôn

   

  X

   

  142

  Mẫu Sơn

   

  X

   

  143

  Minh Phát

   

  X

   

  144

  Nam Quan

   

  X

   

  145

  Như Khuê

   

  X

   

  146

  Nhượng Bạn

   

  X

   

  147

  Quan Bản

   

  X

   

  148

  Sàn Viên

   

  X

   

  149

  Tam Gia

   

  X

   

  150

  Tĩnh Bắc

   

  X

   

  151

  Tú Đoạn

   

  X

   

  152

  Tú Mịch

   

  X

   

  153

  Vân Mộng

   

  X

   

  154

  Xuân Dương

   

   

  X

  155

  Xuân Lễ

   

  X

   

  156

  Xuân Mãn

   

  X

   

  157

  Xuân Tình

   

  X

   

  158

  Yên Khoái.

   

  X

   

  159

  Ái Quốc

   

   

  X

  9

  Tràng Định

  160

  Bắc Ái

   

   

  X

  161

  Thất Khê

   

  X

   

  162

  Đại Đồng

   

  X

   

  163

  Đề Thám

   

  X

   

  164

  Hùng Sơn

   

  X

   

  165

  Cao Minh

   

   

  X

  166

  Đào Viên

   

   

  X

  167

  Chi Lăng

   

  X

   

  168

  Đoàn Kết

   

   

  X

  169

  Đội Cấn

   

   

  X

  170

  Chí Minh

   

   

  X

  171

  Hùng Việt

   

   

  X

  172

  Kháng Chiến

   

  X

   

  173

  Khánh Long

   

   

  X

  174

  Kim Đồng

   

   

  X

  175

  Quốc Khánh

   

  X

   

  176

  Quốc Việt

   

  X

   

  177

  Tân Minh

   

   

  X

  178

  Tân Tiến

   

  X

   

  179

  Tân Yên

   

   

  X

  180

  Tri Phưorng

   

  X

   

  181

  Trung Thành

   

  X

   

  182

  Vĩnh Tiến

   

   

  X

  10

  Văn Lãng

  183

  An Hùng

   

  X

   

  184

  Na Sầm

   

  X

   

  185

  Bắc La

   

   

  X

  186

  Gia Miễn

   

   

  X

  187

  Hoàng Văn Thụ

   

   

  X

  188

  Hoàng Việt

   

  X

   

  189

  Hội Hoan

   

   

  X

  190

  Hồng Thái

   

  X

   

  191

  Nam La

   

   

  X

  192

  Nhạc Kỳ

   

   

  X

  193

  Tân Lang

   

  X

   

  194

  Tân Mỹ

   

  X

   

  195

  Tân Tác

   

   

  X

  196

  Tân Thanh

   

   

  X

  197

  Tân Việt

   

   

  X

  198

  Thành Hòa

   

  X

   

  199

  Thanh Long

   

   

  X

  200

  Thụy Hùng

   

   

  X

  201

  Trùng Khánh

   

   

  X

  202

  Trùng Quán

   

   

  X

  11

  Văn Quan

  203

  TT Văn Quan

   

  X

   

  204

  Tú Xuyên

   

  X

   

  205

  Xuân Mai

   

  X

   

  206

  Đại An

   

   

  X

  207

  Đồng Giáp

   

   

  X

  208

  Hòa Bình

   

   

  X

  209

  Hữu Lễ

   

   

  X

  210

  Khánh Khê

   

   

  X

  211

  Lương Năng

   

   

  X

  212

  Phú Mỹ

   

   

  X

  213

  Song Giang

   

   

  X

  214

  Tân Đoàn

   

   

  X

  215

  Trấn Ninh

   

   

  X

  216

  Tràng Các

   

   

  X

  217

  Tràng Phái

   

   

  X

  218

  Tràng Sơn

   

   

  X

  219

  Tri Lễ

   

   

  X

  220

  Bình Phúc

   

   

  X

  221

  Văn An

   

  X

   

  222

  Vân Mộng

   

   

  X

  223

  Việt Yên

   

   

  X

  224

  Vĩnh Lại

   

   

  X

  225

  Chu Túc

   

   

  X

  226

  Yên Phúc

   

   

  X

  Tổng

  11

   

  226

  10

  123

  93

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1230/QĐ-BTTTT vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tỉnh Lạng Sơn

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 1230/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/08/2019
  Hiệu lực: 06/08/2019
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phạm Hồng Hải
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới