logo

Quyết định 1287/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1287/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Tâm
  Ngày ban hành: 29/07/2020 Hết hiệu lực: 29/07/2023
  Áp dụng: 29/07/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  _______________

  Số: 1287/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

   

                                                                                 

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

  ______________

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư; kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 thuộc Cục Viễn thông thực hiện việc chứng nhận đối với các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Danh sách sản phẩm, hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng như trong phạm vi được chỉ định kèm theo.

  Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

  Điều 3. Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả chứng nhận do mình thực hiện.

  Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức chứng nhận có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 4;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Thứ trưởng Phan Tâm;

  - Trung tâm Thông tin (để ph/h);

  - Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

  - Lưu: VT, KHCN (5).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Phan Tâm

   

  PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

  (kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  1. Thông tin về tổ chức chứng nhận:

  Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 thuộc Cục Viễn thông

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ Cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Địa chỉ: số 60, Đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

  2. Phạm vi được chỉ định:

  TT

  Tên sản phẩm, hàng hóa

  Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

  1

  Thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao)

  QCVN 10:2015/BTTTT

  2

  Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM

  QCVN 12:2015/BTTTT

  3

  Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

  QCVN 15:2015/BTTTT

  4

  Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

  QCVN 16:2018/BTTTT

  5

  Thiết bị thông tin vô tuyến điện

  QCVN 18:2014/BTTTT

  6

  Thiết bị đầu cuối viễn thông

  QCVN 22:2010/BTTTT

  7

  Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz

  QCVN 23:2011/BTTTT

  8

  Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

  QCVN 24:2010/BTTTT

  9

  Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz

  QCVN 25:2011/BTTTT

  10

  Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn

  QCVN 26:2010/BTTTT

  11

  Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

  QCVN 28:2010/BTTTT

  12

  Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

  QCVN 29:2011/BTTTT

  13

  Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

  QCVN 30:2011/BTTTT

  14

  Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

  QCVN 37:2018/ BTTTT

  15

  Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

  QCVN 38:2011/BTTTT

  16

  Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku

  QCVN 39:2011/BTTTT

  17

  Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1-3 GHz

  QCVN 40:2011/BTTTT

  18

  Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

  QCVN 41:2016/BTTTT

  19

  Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)

  QCVN 42:2011/BTTTT

  20

  Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời

  QCVN 43:2011/BTTTT

  21

  Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

  QCVN 44:2018/BTTTT

  22

  Thiết bị thu phát vô tuyến điện

  QCVN 47:2015/BTTTT

  23

  Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn

  QCVN 50:2011/BTTTT

  24

  Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông

  QCVN 51:2011/BTTTT

  25

  Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

  QCVN 52:2011/BTTTT

  26

  Thiết bị vi ba số Điểm - Điểm

  QCVN 53:2017/BTTTT

  27

  Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

  QCVN 54:2011/BTTTT

  28

  Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz-25 MHz

  QCVN 55:2011/BTTTT

  29

  Thiết bị vô tuyến nghiệp dư

  QCVN 56:2011/BTTTT

  30

  Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

  QCVN 57:2018/BTTTT

  31

  Thiết bị gọi chọn số DSC

  QCVN 58:2011/BTTTT

  32

  Điện thoại vô tuyến MF và HF

  QCVN 59:2011/BTTTT

  33

  Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm cứu nạn

  QCVN 60:2011/BTTTT

  34

  Điện thoại vô tuyến UHF

  QCVN 61:2011/BTTTT

  35

  Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ hàng hải

  QCVN 62:2011/BTTTT

  36

  Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

  QCVN 63:2012/BTTTT

  37

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz

  QCVN 65:2013/BTTTT

  38

  Thiết bị lập thông tin di động W-CDMA FDD

  QCVN 66:2018/BTTTT

  39

  Thiết bị trạm mặt đất INMARSAT F77 sử dụng trên tàu biển

  QCVN 67:2013/BTTTT

  40

  Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển

  QCVN 68:2013/BTTTT

  41

  Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

  QCVN 70:2013/BTTTT

  42

  Thiết bị trong hệ thống phân phối truyền hình cáp

  QCVN 72:2013/BTTTT

  43

  Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 25 MHz-1 GHz

  QCVN 73 2013/BTTTT

  44

  Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz-40 GHz

  QCVN 74:2013/BTTTT

  45

  Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

  QCVN 75:2013/BTTTT

  46

  Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

  QCVN 76:2013/BTTTT

  47

  Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

  QCVN 77:2013/BTTTT

  48

  Thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS

  QCVN 86:2019/BTTTT

  49

  Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60

  QCVN 88:2015/BTTTT

  50

  Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz

  QCVN 91:2015/BTTTT

  51

  Thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz

  QCVN 92:2015/BTTTT

  52

  Thiết bị truyền hình ảnh số không dây

  QCVN 93:2015/BTTTT

  53

  Thiết bị thông tin băng siêu rộng

  QCVN 94:2015/BTTTT

  54

  Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 KHz đến 40 GHz

  QCVN 96:2015/BTTTT

  55

  Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

  QCVN 99:2015/BTTTT

  56

  Thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất (TETRA)

  QCVN 100:2015/BTTTT

  57

  Pin lithium cho thiết bị cầm tay

  QCVN 101:2016/BTTTT

  58

  Thiết bị trạm gốc, lập và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE

  QCVN 103:2016/BTTTT

  59

  Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không

  QCVN 104:2016/BTTTT

  60

  Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

  QCVN 105:2016/BTTTT

  61

  Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

  QCVN 106:2016/BTTTT

  62

  Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

  QCVN 107:2016/BTTTT

  63

  Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

  QCVN 108:2016/BTTTT

  64

  Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA- Phần truy nhập vô tuyến

  QCVN 110:2017/BTTTT

  65

  Thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến

  QCVN 111:2017/BTTTT

  66

  Thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

  QCVN 112:2017/BTTTT

  67

  Thiết bị DECT

  QCVN 113:2017/BTTTT

  68

  Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku

  QCVN 116:2017/BTTTT

  69

  Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến

  QCVN 117:2018/BTTTT

  70

  Thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ

  QCVN 118:2018/BTTTT

  71

  Thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải

  QCVN 119:2019/BTTTT

   

  Ghi chú: Các phương thức đánh giá 1, 5, 7 theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/20212 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
  Ban hành: 21/11/2007 Hiệu lực: 01/07/2008 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 31/12/2008 Hiệu lực: 01/02/2009 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
  Ban hành: 15/05/2018 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
  Ban hành: 09/11/2018 Hiệu lực: 09/11/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1287/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 1287/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 29/07/2020
  Hiệu lực: 29/07/2020
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Phan Tâm
  Ngày hết hiệu lực: 29/07/2023
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới