logo

Quyết định 1529/QĐ-BTTTT Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc dịch vụ mạng 5G

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1529/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày ban hành: 08/09/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  ________

  Số: 1529/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G

  ___________

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G.

  Điều 2. Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G quy định tại Điều 1 Quyết định này phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước.

  Điều 3. Cục Viễn thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc áp dụng Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G quy định tại Điều 1 Quyết định này.

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 5;

  - Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

  - Các Vụ: Khoa học và Công nghệ; Công nghệ thông tin; Pháp chế;

  - Cục Tần số vô tuyến điện;

  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ;

  - Lưu: VT, CVT.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Mạnh Hùng

   

   

   

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  BỘ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI 5G

  (Phiên bản 1.0)

  (Kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT ngày 08/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội - 2020

   

   

  MỤC LỤC

   

  KÝ HIỆU

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  A. Mục đích ban hành

  B. Bộ chỉ tiêu chất lượng đầu cuối 5G

  I. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR1:

  1. Băng tần hoạt động và ấn định kênh:

  2. Các đặc tính của máy phát:

  2.1.  Công suất máy phát:

  2.2. Dải công suất đầu ra:

  2.3. Phát xạ phổ đầu ra:

  2.4. Phát xạ phổ tần RF đầu ra khi có kết hợp sóng mang liên băng:

  3. Các đặc tính của máy thu:

  3.1. Phân tập ăng ten của máy thu:

  3.2. Độ nhạy chuẩn máy thu:

  3.3. Mức tín hiệu đầu vào cực đại:

  3.4. Mức tín hiệu đầu vào cực đại khi có kết hợp sóng mang:

  3.5. Độ chọn lọc kênh lân cận:

  3.6. Độ chọn lọc kênh lân cận đối với CA:

  3.7. Các đặc tính chặn:

  3.8. Các đặc tính chặn đối với kết hợp sóng mang:

  3.9. Đáp ứng giả của máy thu:

  3.10. Đặc tính xuyên điều chế:

  3.11. Phát xạ giả máy thu:

  II. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR2:

  1. Băng tần hoạt động và ấn định kênh:

  1.1. Băng tần hoạt động:

  1.2. Băng tần hoạt động khi có kết hợp sóng mang:

  1.3. Băng thông kênh UE:

  1.4. Băng thông kênh UE kết hợp sóng mang:

  1.5. Khoảng cách kênh (Channel spacing):

  2. Các đặc tính của máy phát:

  2.1. Công suất máy phát:

  2.2. Dải công suất đầu ra:

  2.3. Phát xạ phổ tần RF đầu ra:

  2.4. Phát xạ phổ tần RF đầu ra khi có kết hợp sóng mang:

  3. Các đặc tính của máy thu:

  3.1. Phân tập ăng ten của máy thu:

  3.2. Độ nhạy chuẩn máy thu:

  3.3. Mức tín hiệu đầu vào cực đại:

  3.4. Mức tín hiệu đầu vào cực đại đối với    kết hợp sóng mang:

  3.5. Độ chọn lọc kênh lân cận:

  3.6. Độ chọn lọc kênh lân cận đối với CA:

  3.7. Đặc tính chặn của máy thu:

  3.8. Các đặc tính chặn đối với kết hợp sóng mang:

  3.9. Phát xạ giả máy thu:

  III. Yêu cầu đo kiểm các tham số

   

   

  KÝ HIỆU

   

  ΔfOOB

  ΔRIB,4R

  BWchannel

  BWchannel,block

  BWchannel_CA

  BWgb

  BWGB,Channel(k)

  BWInterferer

  FC

  FC,low

  FC,high

  Fdl_low

  FDL_high

  FUL_low

  FUL_high

  Fedge,block,low

  Fedge,block,high

  Fedge_low

  Fedge_high

  FInterferer (offset)

  Δ Tần số phát xạ ngoài băng

  Giá trị điều chỉnh độ nhậy thu cho 4 cổng ăng ten

  Băng thông kênh

  Băng thông khối con, thể hiện qua MHz

  Băng thông kênh kết hợp, thể hiện qua MHz

  Giá trị lớn nhất (BWGB,Channel(k))

  Băng thông bảo vệ tối thiểu (Bảng 69) của sóng mang k

  Băng thông của nhiễu

  Tần số tham chiếu RF trên kênh Raster

  Fc của sóng mang thấp nhất, thể hiện qua MHz

  Fc của sóng mang cao nhất, thể hiện qua MHz

  Tần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường xuống

  Tần số cao nhất của băng tần hoạt động đường xuống

  Tần số thấp nhất của băng tần hoạt động đường lên

  Tần số cao nhất của băng tần hoạt động đường lên

  Biên dưới của khối con

  Biên trên của khối con

  Biên dưới của băng thông kênh kết hợp

  Biên trên của băng thông kênh kết hợp

  Độ lệch tần của nhiễu (giữa tần số trung tâm của nhiễu và tần số sóng mang của sóng mang đo được)

  FInterferer

  FIoffset

  Tần số của nhiễu

  Độ lệch tần của nhiễu (giữa tần số trung tâm của nhiễu và biên gần nhất của sóng mang đo được)

  Foffset

  Foffset,high

  Độ lệch tần từ Fc_high tới biên cao hoặc Fc_low tới biên thấp

  Độ lệch tần từ Fc,high tới biên trên băng thông UE RF, hoặc từ Fc,block, high tới biên trên khối con

  Foffset,low

  Độ lệch tần từ Fc,low tới biên dưới băng thông UE RF, hoặc từ Fc,biock, low tới biên dưới khối con

  Foob

  Lcrb

  Biên giữa phát xạ ngoài băng NR và miền phát xạ giả

  Băng thông truyền dẫn thể hiện chiều dài của phân bổ khối tài nguyên liên tục

  NRaclr

  Nrb

  NRB_agg

  nr aclr

  Cấu hình băng thông truyền dẫn

  Cấu hình băng thông truyền dẫn kết hợp, số lượng RB kết hợp trong toàn bộ băng thông kênh kết hợp được phân bổ

  Nrb,c

  NRB,largest BW

  Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang c

  Cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

  NRB,low

  Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang thành phần cấp phát thấp nhất được cấp phát

  NRB,high

  Cấu hình băng thông truyền dẫn của sóng mang thành phần cấp phát cao nhất được cấp phát

  PCMAX

  PCMAX, c

  PCMAX, f, c

  Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại

  Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại đối với cell phục vụ c

  Cấu hình công suất đầu ra UE cực đại đối với sóng mang f của cell phục vụ c trong mỗi khe thời gian

  PInterferer

  Plargest BW

  Công suất điều chế trung bình của nhiễu

  Công suất cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

  PPowerClass

  Giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai

  Pumax

  RBstart

  SCSc

  SCSlargest BW

  Công xuất đầu ra UE cực đại cấu hình đo được

  Chỉ số RB thấp nhất của các khối tài nguyên phát

  SCS của sóng mang thành phần c

  SCS cấu hình băng thông truyền dẫn lớn nhất của các sóng mang thành phần trong băng thông tổ hợp

  SCslow

  SCShigh

  UTRAaclr

  SCS của sóng mang thành phần thấp nhất được cấp phát

  SCS của sóng mang thành phần cao nhất được cấp phát

  utra aclr

   
   

   

   

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

   

  Từ viết tắt

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh

  ACLR

  Tỉ số công suất rò kênh lân cận

  Adjacent Channel Leakage Ratio

  ACS

  Độ chọn lọc kênh lân cận

  Adjacent Channel Selectivity

  BS

  Trạm gốc

  Base Station

  BW

  Băng thông

  Bandwidth

  BWP

  Phần băng thông

  Bandwidth Part

  CA

  Kết hợp sóng mang

  Carrier Aggregation

  CC

  Các sóng mang thành phần

  Component Carriers

  CW

  Sóng liên tục

  Continuous Wave

  DC

  Kết nối kép

  Dual Connectivity

  DFT-s-OFDM

  OFDM trải phổ bằng DFT

  Discrete Fourier Transform-spread-OFDM

  E-UTRA

  Truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS tiên tiến

  Evolved UTRA

  FR

  Dải tần số

  Frequency Range

  ITU-R

  Lĩnh vực Thông tin vô tuyến của ITU

  Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union

  MBW

  Băng thông đo

  Measurement bandwidth

  NR

  Mạng vô tuyến 5G

  New Radio

  NS x

  Giá trị báo hiệu mạng x

  Network Signalling x

  OCNG

  Tạo nhiễu kênh OFDMA

  OFDMA Channel Noise Generator

  QAM

  Điều chế biên độ cầu phương

  Quadrature Amplitude Modulation

  RE

  Thành phần tài nguyên vô tuyến

  Resource Element

  REFSENS

  Nhạy thu tham chiếu

  Reference Sensitivity

  RF

  Tần số vô tuyến

  Radio Frequency

  Rx

  Máy thu

  Receiver

  SC

  Sóng mang đơn

  Single Carrier

  SCS

  Khoảng cách sóng mang con

  Subcarrier spacing

  SDL

  Băng tần phụ đường xuống

  Supplementary Downlink

  SEM

  Mặt nạ phát xạ phổ

  Spectrum Emission Mask

  SNR

  Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

  Signal-to-Noise Ratio

  SUL

  Băng tần phụ đường lên

  Supplementary uplink

  Tx

  Máy phát

  Transmitter

   
   

   

   

   

  A. Mục đích ban hành

  Tài liệu này ban hành Bộ tiêu chí tại giao diện vô tuyến của thiết bị đầu cuối 5G hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần dải tần được quy định tại mục 1, phần II và III để hướng dẫn cơ quan, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá, lựa chọn thiết bị đầu cuối 5G.

  B. Bộ chỉ tiêu chất lượng đầu cuối 5G

  Bộ chỉ tiêu về chất lượng đầu cuối 5G gồm các yêu cầu sau:

  I. Yêu cầu đối với UE hoạt động trên dải tần FR1:

  1. Băng tần hoạt động và ấn định kênh:

  Dải tần hoạt động của các thiết bị đầu cuối bao gồm 2 dải tần FR1 FR2 được quy định như sau:

  Bảng 1: Dải tần hoạt động của UE trên dải tần FR1 FR2

  Phân loại

  Dải tần tương ứng

  FR1

  410 MHz - 7125 MHz

  FR2

  24250 MHz - 52600 MHz

   

   

  1.1. Băng tần hoạt động:

  Băng tần hoạt động của UE hoạt động được quy định trong Bảng 2.

  Bảng 2: Băng tần hoạt động của UE FR1

  Băng tần

  Băng tần hướng lên UL BS thu/UE phát

  FUL,low - FUL,high

  Băng tần hướng xuống DL BS phát /UE thu

  FDL,low - FDL,high

  Chế độ song công

  n1

  1920 MHz - 1980 Mhz

  2110 MHz - 2170 Mhz

  FDD

  n3

  1710 MHz - 1785 MHz

  1805 MHz - 1880 MHz

  FDD

  n5

  824 MHz - 835 MHz

  869 MHz - 880 MHz

  FDD

  n8

  880 MHz - 915 MHz

  925 MHz - 960 MHz

  FDD

  n28

  703 MHz - 733 MHz

  758 MHz - 788 MHz

  FDD

  n40

  2300 MHz - 2400 MHz

  2300 MHz - 2400 MHz

  TDD

  n41

  2496 MHz - 2690 MHz

  2496 MHz - 2690 MHz

  TDD

  n77v

  3600 MHz - 3960 MHz

  3600 MHz - 3960 MHz

  TDD

  n79

  4800 MHz - 5000 MHz

  4800 MHz - 5000 MHz

  TDD

   

   

  1.2. Băng tần hoạt động khi có kết hợp sóng mang:

  Đối với kết hợp sóng mang trong băng liền kề (Intra-band contiguous), băng tần hoạt động được quy định tại Bảng 3.

  Bảng 3: Băng tần hoạt động đối với kết hợp sóng mạng trong băng liền kề

  Băng NR CA

  Băng NR

  CA_n771

  n77

  CA_n791

  n79

  Chú thích 1: Yêu cầu tối thiểu chỉ áp dụng đối với Tx/Rx không đồng thời giữa tất cả sóng mang

   

   

  Đối với kết hợp sóng mang liên băng (Inter-band), băng tần hoạt động được quy định tại Bảng 4.

  Bảng 4: Băng tần hoạt động kết hợp sóng mang liên băng (2 băng)

  Băng NR CA

  Băng NR

  CA n3-n77

  n3, n77

  CA n3-n79

  n3, n79

  CA n8-n79

  n8,n79

  CA n77-n79

  n77, n79

  Chú thích : Áp đụng đối với UE hỗ trợ kết hợp sóng mang liên băng bắt buộc đồng thời cả Rx/Tx

   

   

  1.3. Băng thông kênh UE:

  Băng thông kênh UE hỗ trợ sóng mang đơn NR RF ở đường lên hoặc đường xuống của UE. Từ phía trạm gốc, các băng thông kênh UE khác nhau có thể được hỗ trợ trong cùng phổ tần cho phát/thu từ các UE kết nối tới trạm gốc. Việc truyền tải đa sóng mang trên cùng một UE hay trên các UE khác nhau có thể được hỗ trợ trong cùng một băng thông kênh trạm gốc.

  Từ phía đầu cuối, UE được cấu hình với 1 hoặc nhiều sóng mang/sóng mang thành phần phần, mỗi sóng mang này là băng thông kênh của UE đó, và UE không cần biết băng thông kênh BS hay việc ấn định băng thông cho UE như thế nào.

  Cấu trúc băng thông kênh, cấu hình băng thông truyền dẫn và bảo vệ như trong Hình 1.

  Hình 1 - Băng thông kênh và cấu hình băng thông truyền dẫn đối với một sóng mang

   

  Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa Nrb đối với mỗi băng thông kênh UE và khoảng cách giữa các sóng mang con (SCS - Subcarrier Spacing) được quy định tại Bảng 5.

  Bảng 5: Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa Nrb

  SCS (kHz)

  5 MHz

  10 MHz

  15 MHz

  20 MHz

  25 MHz

  30 MHz

  40 MHz

  50 MHz

  60 MHz

  80 MHz

  90 MHz

  100 MHz

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  Nrb

  15

  25

  52

  79

  106

  133

  160

  216

  270

  n/a

  n/a

  n/a

  n/a

  30

  11

  24

  38

  51

  65

  78

  106

  133

  162

  217

  245

  273

  60

  n/a

  11

  18

  24

  31

  38

  51

  65

  79

  107

  121

  135

   

   

  Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu (minimum guardband) đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS được quy định tại Bảng 6.

  Bảng 6: Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS (kHz)

  SCS (kHz)

  5 MHz

  10 MHz

  15 MHz

  20 MHz

  25 MHz

  30 MHz

  40 MHz

  50 MHz

  60 MHz

  80 MHz

  90 MHz

  100 MHz

  15

  242.5

  312.5

  382.5

  452.5

  522.5

  592.5

  552.5

  692.5

  n/a

  n/a

  n/a

  n/a

  30

  505

  665

  645

  805

  785

  945

  905

  1045

  825

  925

  885

  845

  60

  n/a

  1010

  990

  1330

  1310

  1290

  1610

  1570

  1530

  1450

  1410

  1370

   

  Lưu ý: Băng bảo vệ tối thiểu được tính là: (BWChannel x 1000 (kHz) - Nrb x SCS x 12)/2 - SCS/2. Trong đó Nrb được quy định trong Bảng 5.

  1.4. Băng thông kênh UE kết hợp sóng mang:

  Đối với kết hợp sóng mang, cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa được định nghĩa trên sóng mang thành phần và tuân thủ quy định trong Bảng 5.

  Đối với kết hợp sóng mang liền kề trong băng, băng thông kênh kết hợp và băng bảo vệ được mô tả như trong Hình 2.

  Hình 2 - Băng thông kênh kết hợp sóng mang liền kề trong băng

   

  Băng thông kênh kết hợp BWchanneLCA được tính theo công thức:

  BWChannel_CA = Fedge,high - Fedge,low (MHz).

  Trong đó biên dưới và biên trên băng thông Fedge,low, Fedge,high được sử dụng như là các điểm tham chiếu đối với các yêu cầu máy phát và thu và được định nghĩa như sau:

  Fedge,low = FC,low - Foffset,low

  Fedge,high = Fc,high + Foffset,high

  Độ lệch tần số trên/dưới tùy thuộc vào cấu hình băng thông truyền dẫn cao nhất và thấp nhất của biên sóng mang thành phần và được xác định theo công thức:

  Fedge,low = (Nrb,low*12 + 1)*SCSlow/2 + BWgb (MHz)

  Fedge,high = (Nrb,high*12 - 1)*SCShigh/2 + BWgb (MHz)

  BWGB - max(BWGB,Channel(k))

  - BWgb ,Channel(k) : Băng thông bao vệ tối thiểu (Bảng 6) của sóng mang k;

  - Nrb,low và NRB,high : Cấu hình băng thông truyền dẫn (Bảng 5) đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất;

  - SCSlow và SCShigh : Khoảng cách giữa các sóng mang con đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất.

  Đối với kết hợp sóng mang không liền kề trong băng, băng thông khối con (Sub­block Bandwidth) và biên khối con (Sub-block edges) được mô tả như trong Hình 3.

  Hình 3 - Băng thông khối con kết hợp sóng mang không liền kề trong

   

  Băng thông khối con (BWChannel,biock) được tính theo công thức:

  Độ lệch tần số trên và dưới Foffset,biock,low và Foffset,biock,high tùy thuộc vào cấu hình băng thông truyền dẫn của thành phần sóng mang lớn nhất và nhỏ nhất được phân bổ với 1 khối con và được tính như sau:

  - BWgb ,Channel(k) : Băng thông bảo vệ tối thiểu (Bảng 6) của sóng mang k;

  - NRB,low và NRB,high : Cấu hình băng thông truyền dẫn (Bảng 5) đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất trong một khối con;

  - SCSlow và SCShigh : Khoảng cách giữa các sóng mang con đối với sóng mang thành phần cao nhất và thấp nhất trong một khối con.

  1.5. Ấn định kênh (Channel arrangement):

  1.5.1. Khoảng cách kênh (Channel spacing):

  Khoảng cách kênh danh định giữa 2 sóng mang NR lân cận được định nghĩa như sau:

  - Trường hợp băng tần hoạt động NR với kênh raster 100 kHz (Channel Raster)

  o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2

  - Trường hợp băng tần hoạt động NR với kênh raster 15 kHz (Channel Raster)

  o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2+{-5 kHz, 0 kHz, 5 kHz} khi ΔFRaster = 15 kHz

  o Khoảng cách kênh danh định = (BWChannel(1) + BWChannel(2))/2+{-10 kHz, 0 kHz, 10 kHz}khi ΔFRaster = 30 kHz

  Trong đó: BWChannel(1) và BWChannel(2) là băng thông kênh của các sóng mang.

  1.5.2. Phân tách tần số phát-thu (TX-RX frequency separation):

  Khoảng cách mặc định từ kênh TX (tần số trung tâm sóng mang) và kênh RX (tần số trung tâm sóng mang) trong băng tần hoạt động tuân thủ theo Bảng 7.

  Bảng 7: Cấu hình băng bảo vệ tối thiểu đối với mỗi băng thông kênh UE và SCS (kHz)

  Băng tần hoat động NR

  Phân tách tần số trung tâm sóng mang TX - RX

  n1

  190 MHz

  n2

  80 MHz

  n3

  95 MHz

  n5

  45 MHz

  n7

  120 MHz

  n8

  45 MHz

  n12

  30 MHz

  n20

  -41 MHz

  n25

  80 MHz

  n28

  55 MHz

  n66

  400 MHz

  n70

  295,3001 MHz

  n71

  -46 MHz

  n74

  48 MHz

  Chú thích 1: Phân tách tần số trung tâm sóng mang TX - RX mặc định

   

   

  2. Các đặc tính của máy phát:

  2.1. Công suất máy phát:

  2.1.1. Công suất ra cực đại của máy phát:

  Các loại công suất của UE sau đây xác định công suất ra cực đại đối với băng thông truyền dẫn bất kỳ thuộc băng thông kênh của sóng mang NR. Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms).

  Công suất ra cực đại của UE không được vượt các giá trị tại Bảng 8.

  Bảng 8: Phân loại công suất UE

  Băng tần NR

  Loại 1 (dBm)

  Dung sai (dB)

  Loại 2 (dBm)

  Dung sai (dB)

  Loại 3 (dBm)

  Dung sai (dB)

  n1

   

   

   

   

  23

  ±2

  n2

   

   

   

   

  23

  ±23

  n3

   

   

   

   

  23

  ±23

  n5

   

   

   

   

  23

  ±2

  n7

   

   

   

   

  23

  ±23

  n8

   

   

   

   

  23

  ±23

  n12

   

   

   

   

  23

  ±23

  n20

   

   

   

   

  23

  ±23

  n25

   

   

   

   

  23

  ±2

  n28

   

   

   

   

  23

  +2/-2.5

  n34

   

   

   

   

  23

  ±2

  n38

   

   

   

   

  23

  ±2

  n39

   

   

   

   

  23

  ±2

  n40

   

   

   

   

  23

  ±2

  n41

   

   

  26

  +2/-33

  23

  ±23

  n50

   

   

   

   

  23

  ±2

  n51

   

   

   

   

  23

  ±2

  n66

   

   

   

   

  23

  ±2

  n70

   

   

   

   

  23

  ±2

  n71

   

   

   

   

  23

  +2/-2.5

  n74

   

   

   

   

  23

  ±2

  n77

   

   

  26

  +2/-3

  23

  +2/-3

  n78

   

   

  26

  +2/-3

  23

  +2/-3

  n79

   

   

  26

  +2/-3

  23

  +2/-3

  n80

   

   

   

   

  23

  ±2

  n81

   

   

   

   

  23

  ±2

  n82

   

   

   

   

  23

  ±2

  n83

   

   

   

   

  23

  ±2/-2.5

  n84

   

   

   

   

  23

  ±2

  n86

   

   

   

   

  23

  ±2

  Chú thích 1: PPowerClass là giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai

  Chú thích 2: Công suất loại 3 là giá trị mặc định

  Chú thích 3: Đối với các băng thông truyền dẫn nằm trong giới hạn FUL_lowFUL_low + 4 MHz hoặc FUL_high - 4 MHz FUL-high, yêu cầu công suất ra cực đại được nới lỏng bằng cách giảm giới hạn dưới của dung sai một đoạn 1,5 dB.

   

   

  2.1.2. Công suất ra cực đại của máy phát đối với kết hợp sóng mang liên băng (Iner-band CA):

  Đối với kết hợp sóng mang liên băng chỉ 1 sóng mang đường lên phân bổ tại 1 băng NR, yêu cầu công suất máy phát như mục 2.1.1.

  Đối với kết hợp sóng mang đường lên phân bổ trong 2 băng NR thì công suất đầu ra cực đại UE được xác định tại tất cả các sóng mang trong các băng tần khác nhau. Nếu mỗi băng có các kết nối ăng ten riêng rẽ thì công suất đầu ra cực đại được xác định là tổng công suất đầu ra cực đại tại mỗi kết nối ăng ten UE.

  Thời gian đo ít nhất phải là 1 khung con (1 ms).

  Công suất ra cực đại của UE đối với kết hợp sóng mang liên băng (Iner-band CA) không được vượt các giá trị tại Bảng 9.

  Bảng 9: Phân loại công suất kết hợp sóng mang liên băng đường lên (2 sóng mang)

  Cấu hình NR CA

  Loại 1 (dBm)

  Dung sai (dB)

  Loại 2 (dBm)

  Dung sai (dB)

  Loại 3 (dBm)

  Dung sai (dB)

  Loại 4 (dBm)

  Dung sai (dB)

  CA_n3A-n78A

   

   

   

   

  23

  +2/-32

   

   

  CA_n8A-n78A

   

   

   

   

  23

  +2/-32

   

   

  Chú thích 1: 2 băng thông truyền dẫn nằm trong giới hạn FUL_lowFUL_low + 4 MHz hoặc FUL_high - 4 MHz và FUL_high, yêu cầu công suất ra cực đại được nới lỏng bằng cách giảm giới hạn dưới của dung sai 1,5 dB.

  Chú thích 2: PPowerClass là giá trị danh định công suất UE lớn nhất không tính lượng dung sai.

  Chú thích 3: Đối với kết hợp sóng mang liên băng, yêu cầu công suất cực đại phải áp dụng tổng công suất phát của tất cả các sóng mang thành phần (mỗi UE).

  Chú thích 4: Công suất loại 3 là giá trị mặc định.

   

   

  2.2. Dải công suất đầu ra:

  Công suất đầu ra tối thiểu điều khiển được của một UE là công suất trong băng thông kênh của tất cả các cấu hình băng thông phát (các khối tài nguyên) khi được thiết lập phát công suất tối thiểu.

  Công xuất đầu ra tối thiểu được định nghĩa là công suất trung bình tại ít nhất một khung con 1 ms và không được vượt quá giá trị trong Bảng 10.

  Bảng 10: Công suất ra tối thiểu

  Băng thông kênh (MHz)

  Công suất ra tối thiểu (dBm)

  Băng thông đo kiểm (MHz)

  5

  -40

  4.515

  10

  -40

  9.375

  15

  -40

  14.235

  20

  -40

  19.095

  25

  -39

  23.955

  30

  -38.2

  28.815

  40

  -37

  38.895

  50

  -36

  48.615

  60

  -35.2

  58.35

  80

  -34

  78.15

  90

  -33.5

  88.23

  100

  -33

  98.31

   

   

  2.3. Phát xạ phổ đầu ra:

  2.3.1. Băng thông chiếm dụng:

  Băng thông chiếm dụng là băng thông bao hàm 99% tổng công suất trung bình của phổ phát xạ trên kênh được gán.

  Băng thông chiếm dụng đối với tất cả các cấu hình băng thông truyền tải (Các khối tài nguyên) không được nhỏ hơn băng thông kênh trong Bảng 11.

  Bảng 11: Băng thông chiếm dụng

   

  Băng thông kênh NR

  5 MHz

  10 MHz

  15 MHz

  20 MHz

  25 MHz

  30 MHz

  40 MHz

  50 MHz

  60 MHz

  80 MHz

  90 MHz

  100 MHz

  Băng thông kênh chiếm dụng (MHz)

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  40

  50

  60

  80

  90

  100

   

   

  2.3.2. Phát xạ ngoài băng:

  Phát xạ ngoài băng gồm các phát xạ không mong muốn nằm ngay ngoài băng thông kênh được gán do quá trình điều chế và đặc tính phi tuyến của máy phát nhưng không bao gồm phát xạ giả.

  Giới hạn phát xạ ngoài băng này được quy định theo mặt nạ phổ phát xạ và tỉ số công suất rò kênh lân cận.

  2.3.2.1. Mặt nạ phát xạ phổ (SEM-Spectrum emission mask):

  Mặt nạ phát xạ phổ của UE áp dụng đối với các tần số (ΔFOOB) bắt đầu từ ± biên băng thông kênh NR được cấp phát.

  Đối với độ lệch tần số lớn hơn ΔFooB , các phát xạ giả phải tuân thủ theo quy định tại mục 2.3.3.

  Công suất phát xạ của UE không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng 12.

  Bảng 12: Mặt nạ phát xạ phổ NR

  Giới hạn phát xạ phổ (dBm) / Băng thông kênh

  ΔFoob

  (MHz)

  5 MHz

  10 MHz

  15 MHz

  20 MHz

  25 MHz

  30 MHz

  40 MHz

  50 MHz

  60 MHz

  80 MHz

  90 MHz

  100 MHz

  Băng thông đo kiểm

  ± 0-1

  -13

  -13

  -13

  -13

  -13

  -13

  -13

   

   

   

   

   

  1 % băng thông kênh

  ± 0-1

   

   

   

   

   

   

   

  -24

  -24

  -24

  -24

  -24

  30 kHz

  ± 1-5

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

  -10

   

  ± 5-6

  -13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ± 6-10

  -25

  -13

  -13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ±10-15

   

  -25

  -13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ±15-20

   

   

  -25

  -13

  -13

   

   

   

   

   

   

   

  ±20-25

   

   

   

  -25

   

   

   

   

   

   

   

   

  ±25-30

   

   

   

   

  -25

   

  -13

   

   

   

   

   

   

  ±30-35

   

   

   

   

   

  -25

  -13

   

   

   

   

   

  ±35-40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ±40-45

   

   

   

   

   

   

  -25

   

  -13

   

   

   

   

  ±45-50

   

   

   

   

   

   

   

   

  -13

   

   

   

  ±50-55

   

   

   

   

   

   

   

  -25

   

   

   

   

  ±55-60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -13

   

   

  ±60-65

   

   

   

   

   

   

   

   

  -25

   

  -13

   

  ±65-80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 MHz

  ±80-85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -25

   

   

  ±85-90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ±90-95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -25

   

   

  ±95-100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ±100-105

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  -25

   

   

   

  2.3.2.2. Tỷ số công suất dò kênh lân cận:

  Tỉ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỉ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh lân cận.

  a. NR ACLR

  Tỉ số công suất rò kênh lân cận NR (NRaclr) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh NR được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh NR lân cận .

  Công suất kênh NR được cấp phát và công suất kênh NR lân cận được đo với bộ lọc chữ nhật có băng thông đo quy định tại Bảng 13.

  Bảng 13: Băng thông đo kiểm NRaclr

  Băng thông kênh NR / Băng thông đo kiểm NR ACLR

   

  5 MHz

  10 MHz

  15 MHz

  20 MHz

  25 MHz

  30 MHz

  40 MHz

  50 MHz

  60 MHz

  80 MHz

  90 MHz

  100 MHz

  Băng thông đo kiểm

  NRaclr

  4.515

  9.375

  14.235

  19.095

  23.955

  28.815

  38.895

  48.615

  58.35

  78.15

  88.23

  98.31

   

   

  Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -50 dBm thì NRaclr phải lớn hơn giá trị tại Bảng 14.

  Bảng 14: Yêu cầu NRaclr

   

  Công suất lớp 2

  Công suất lớp 3

  NRaclr

  31 dB

  30 dB

   

   

  b. Tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với UTRA

  Tỉ số công suất rò kênh lân cận đối với UTRA (UTRAaclr) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh NR được cấp phát và công suất trung bình đã lọc có tâm trên tần số kênh UTRA lân cận .

  UTRAaclr được quy định cho kênh lân cận đầu tiên (UTRAaclr1) có tần số trung tâm ± 2,5 MHz so với biên kênh NR và cho kênh lân cận UTRA thứ 2 (UTRAaclr2) có tần số trung tâm lệch ± 7.5 MHz so với biên kênh NR.

  Công suất kênh UTRA được đo kiểm với bộ lọc RRC với hệ số Roll-off α = 0, 22 và băng thông bằng 3,84 MHz. Công suất kênh NR được cấp phát và công suất kênh NR lân cận được đo với một bộ lọc chữ nhật có băng thông đo quy định tại Bảng 13.

  Nếu công suất kênh lân cận đo được lớn hơn -50 dBm thì UTRAaclr1UTRAaclr2 phải lớn hơn giá trị tại Bảng 15.

  Bảng 15: Yêu cầu UTRAaclr

   

  Công suất lớp 3

  UTRAaclr1

  33

  UTRAaclr2

  36

   

   

  2.3.3. Phát xạ giả máy phát:

  Phát xạ giả của máy phát là các phát xạ được tạo ra bởi các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: các phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng.

  các giới hạn phát xạ giả được quy định tại các điều khoản yêu cầu chung phù hợp với khuyến nghị ITU-R SM.329-12 và yêu cầu băng tần hoạt động NR của UE co­existence.

  Để nâng cao độ chính xác thử nghiệm, độ nhạy và hiệu quả của phép đo, băng thông phân giải có thể nhỏ hơn băng thông đo. Khi băng thông phân giải nhỏ hơn băng thông đo, kết quả đo phải được lấy tích phân trên băng thông đo để thu được băng thông tạp âm tương đương của băng thông đo.

  2.3.3.1. Các yêu cầu chung đối với phát xạ giả:

  Trừ khi có quy định khác, các giới hạn phát xạ giả áp dụng đối với các dải tần số lớn hơn Foob (MHz) trong Bảng 16 tính từ biên của băng thông kênh.

  Bảng 16: Gianh giới giữa ngoài băng NR và miền phát xạ giả

  Băng thông kênh

  Biên OOB FOOB (MHz)

  BWChannel

  BWChannel + 5

   

   

  Các giới hạn phát xạ giả trong Bảng 17 áp dụng đối với tất cả các cấu hình băng tần của máy phát (NRB) và tất cả các băng thông kênh.

  Bảng 17: Yêu cầu đối với phát xạ giả

  Dải tần số

  Mức cực đại

  Băng thông đo

  Chú thích

  9 kHz f < 150 kHz

  -36 dBm

  1 kHz

   

  150 kHz f < 30 MHz

  -36 dBm

  10 kHz

   

  30 MHz f < 1000 MHz

  -36 dBm

  100 kHz

   

  1 GHz f < 12.75 GHz

  -30 dBm

  1 MHz

   

  -25 dBm

  1 MHz

  3

  12.75 GHz f < hài bậc 5th tại biên tần trên của băng tần hoạt động UL (GHz)

  -30 dBm

  1 MHz

  1

  12.75 GHz < f < 26 GHz

  -30 dBm

  1 MHz

  2

  Chú thích 1: Áp dụng với các tần số thuộc dải tần từ biên trên của băng UL lớn hơn 2,69 GHz

  Chú thích 2: Áp dụng với các tần số thuộc dải tần từ biên trên của băng UL lớn hơn 5,2 GHz

  Chú thích 3: Áp dụng với băng n41, các cấu hình CA băng n41, và các cấu hình cho phép kết nối kép EN-DC mà bao gồm băng n41 được quy định tại mục 5.2B của TS 38.101-3 khi mạng báo hiệu là NS_04.

   

   

  2.3.3.2. Phát xạ giả đối với UE kết hợp (co-existence):

  Yêu cầu này áp dụng đối với các băng NR để cùng tồn tại với các băng bảo vệ.

  Bảng 18: Các yêu cầu về phát xạ giả đối với UE kết hợp

  Băng NR

  Phát xạ giả đối với UE kết hợp

  Băng bảo vệ

  Dải tần số (MHz)

  Mức cực đại (dBm)

  MBW

  (MHz)

  Chú thích

  n1, n84

  E-UTRA Band 1, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76,

  NR Band n78, n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  NR Band n77

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 3, 34

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  Dải tần số

  1880

  -

  1895

  -40

  1

  15, 27

  Dải tần số

  1895

  -

  1915

  -15.5

  5

  15, 26,

  27

  Dải tần số

  1915

  -

  1920

  +1.6

  5

  15, 26,

  27

  n2

  E-UTRA Band 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 48, 50, 51, 53, 66, 70, 71, 74, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 2, 25

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  E-UTRA Band 43

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  n3, n80

  E-UTRA Band 1, 5, 7, 8, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73,74, 75, 76.

  NR Band n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 3

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  E-UTRA Band 11, 18, 19, 21

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  13

  E-UTRA Band 22, 42, 52,

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  13

  n5

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 41, 52

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 11, 21

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  39

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8,39

  n7

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 85,

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  2570

  -

  2575

  +1.6

  5

  15, 21,

  26

  Dải tần số

  2575

  -

  2595

  -15.5

  5

  15, 21,

  26

  Dải tần số

  2595

  -

  2620

  -40

  1

  15, 21

  n8, n81

  E-UTRA Band 1, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA band 3, 7, 22, 41, 42, 43, 52,

  NR Band n77, n78, n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA 8

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  E-UTRA Band 11, 21

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8

  n12

  E-UTRA Band 2, 5, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 30, 41, 48, 50, 51, 53, 71, 74

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 4, 10, 66, 70

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 12, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  n20, n82

  E-UTRA Band 1, 3, 7, 8, 22, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 50, 51, 65, 67, 68, 72, 74, 75, 76

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 20

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  E-UTRA Band 38, 42, 52, 69,

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  Dải tần số

  758

  -

  788

  -50

  1

   

  n25

  E-UTRA Band 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 48, 53, 66, 70, 71, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 2

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  E-UTRA Band 25

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  E-UTRA Band 43

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  n28, n83

  E-UTRA Band 1, 4, 10, 22, 32, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 75, 76,

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 1

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  19, 25

  E-UTRA Band 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 34, 38, 40, 41, 66, 72,

  NR Band n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 11, 21

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  19, 24

  Dải tần số

  470

  -

  694

  -42

  8

  15, 35

  Dải tần số

  470

  -

  710

  -26.2

  6

  34

  Dải tần số

  662

  -

  694

  -26.2

  6

  15

  Dải tần số

  758

  -

  773

  -32

  1

  15

  Dải tần số

  773

  -

  803

  -50

  1

   

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8, 19

  n34

  E-UTRA Band 1, 3, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 32, 33, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 69, 72, 74,

  75, 76,

  NR Band n78, n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  5

  NR Band n77

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8

  n38

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 72, 74, 75, 76, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  2620

  -

  2645

  -15.5

  5

  15, 22,

  26

  Dải tần số

  2645

  -

  2690

  -40

  1

  15, 22

  n39

  E-UTRA Band 1, 8, 22, 26, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 74,

  NR Band n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  Dải tần số

  1805

  -

  1855

  -40

  1

  33

  Dải tần số

  1855

  -

  1880

  -15.5

  5

  15, 26,

  33

  n40

  E-UTRA Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76,

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  NR Band n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  n41

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 85,

  NR Band n77, n78

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  NR Band n79

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 9, 11, 18, 19, 21

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  30

  Dải tần số

  1884.5

   

  1915.7

  -41

  0.3

  8, 30

  n50

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 65, 66, 67, 68, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  n51

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

  12, 13, 17, 20, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 65, 66, 67, 68

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  n66, n86

  E-UTRA Band 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 43, 50, 51, 53, 66, 70, 71, 74, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 42, 48

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  n70

  E-UTRA Band 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 29, 30, 41, 48, 66, 70, 71, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  n71

  E-UTRA Band 4, 5, 12, 13, 14, 17, 24, 26, 30, 48, 53, 66, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 2, 25, 41, 70

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 29

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -38

  1

  15

  E-UTRA Band 71

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  15

  n74

  E-UTRA Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 65, 66, 67, 68, 85

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8

  Dải tần số

  1400

  -

  1427

  -32

  27

  15, 41

  Dải tần số

  1475

  -

  1488

  -50

  1

  42

  Dải tần số

  1488

  -

  1518

  -50

  1

  15

  n77, n78

  E-UTRA Band 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 65

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8

  n79

  E-UTRA Band 1, 3, 5, 8, 11, 18, 19, 21, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 65

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  8

  Chú thích 1: Fdl_low FDL_high được quy định tại bảng 5.2-1 của TS 38.101-1 hoặc tại bảng 5.5-1 của TS 36.101

  Chú thích 2: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với các yêu cầu tại Bảng 17 áp dụng cho mỗi sóng mang NR cấp phát, được sử dụng trong phép đo phát xạ giả hài bậc 2, 3, 4 hay bậc 5. Do sự mở rộng (spreading) của phát xạ hài, dải tần số 1 MHz đầu tiên phải được loại trừ tại cả hai phía của phát xạ hài. Khoảng cách loại trừ tổng cộng nằm tại tâm của phát xạ hài (2 MHz + N x Lcrb x 180 kHz), với N là 2, 3, 4, 5 tương ứng với hài bậc 2, 3, 4, 5. Ngoại lệ được phép nếu băng thông đo MBW chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên khoảng cách loại trừ tổng cộng.

  Chú thích 3: Khoảng cách sóng mang con (SCS) được giả định là 15 kHz khi băng thông kênh nhỏ hơn hoặc bằng 50 MHz. Đối với trường hợp băng thông kênh lớn hơn 50 MHz, khoảng cách sóng mang con nhỏ hơn 15 kHz. Băng thông truyền dẫn xác định theo khối tài nguyên (RB), không bị giới hạn tới 15 kHz SCS và sẽ điều chỉnh tương ứng với SCS

  Chú thích 5: Đối với chế độ không đồng bộ TDD, để đáp ứng các yêu cầu này các giới hạn sẽ được áp dụng đối với cả băng tần hoạt động và băng bảo vệ.

  Chú thích 8: Áp dụng khi hoạt động cùng với hệ thống PHS trong băng 1884.5 - 1915.7 MHz.

  Chú thích 13: Yêu cầu này áp dụng đối với băng thông kênh NR là 5, 10, 15 và 20 MHz trong băng cấp phát 1744.9 MHz và 1784.9 MHz.

  Chú thích 15: Các yêu cầu này cũng áp dụng đối với dải tần số mà nhỏ hơn Foob (MHz) trong bảng 6.5.3.1-1 tính từ biên của băng thông kênh.

  Chú thích 19: Áp dụng khi sóng mang NR được cấp phát nằm trong dải 718 MHz và 748 MHz, và khi băng thông kênh sử dụng là 5 hoặc 10 MHz.

  Chú thích 21: Yêu cầu này được áp dụng với các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2 500 - 2 570 MHz với các hạn chế sau: đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2560,5 - 2562,5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2552 - 2560 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB

  Chú thích 22: Yêu cầu này áp dụng đối với UE công suất loại 3 và các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2570 - 2615 MHz với các hạn chế sau: Đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2605.5 - 2607.5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 2597 - 2605 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB. Đối với UE công suất loại 2 và các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 2570 - 2615 MHz phải áp dụng NS 44. Đối với UE công suất loại 2 hoặc loại 3 mà băng thông kênh bao trùm dải tần số 2615 - 2620 MHz thì yêu cầu áp dụng với công suất đầu ra cực đại được cấu hình + 19 dBm trong IE P-Max.

  Chú thích 24: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với yêu cầu áp dụng -38 dBm/MHz cho mỗi sóng mang NR cấp phát được sử dụng trong phép đo hài phát xạ giả bậc 2. Phép loại trừ này cũng áp dụng nếu có ít nhất một RB riêng lẻ trong băng truyền dẫn mà hài bậc 2 chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên băng thông đo (MBW).

  Chú thích 25: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với yêu cầu áp dụng -36 dBm /MHz cho mỗi sóng mang NR cấp phát được sử dụng trong phép đo hài phát xạ giả bậc 3. Phép loại trừ này cũng áp dụng nếu có ít nhất một RB riêng lẻ trong băng truyền dẫn mà hài bậc 3 chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên băng thông đo (MBW).

  Chú thích 26: Đối với các băng lân cận, giới hạn phát xạ có thể gây can nhiễu tới UE đang hoạt động trong băng tần hoạt động được bảo vệ.

  Chú thích 27: Yêu cầu này áp dụng đối với các băng thông kênh bất kỳ nằm trong dải 1920 - 1980 MHz với các hạn chế sau: Đối với các sóng mang của băng thông 15 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1927.5 - 1929.5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1930 - 1938 MHz, yêu cầu chỉ áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB.

  Chú thích 30: Yêu cầu này áp dụng khi sóng mang NR trong dải 2545 - 2575 MHz hoặc 2595 - 2645 MHz và băng thông kênh là 10 hoặc 20 MHz

  Chú thích 33: Yêu cầu này chỉ áp dụng đối với các sóng mang có băng thông trong dải 1885-1920 MHz (không áp dụng đối với sóng mang mà có ít nhất 1RB trong dải 1880 - 1885 MHz). Yêu cầu này áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 54 RB của sóng mang với băng thông 15 MHz khi tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1892.5 - 1894.5 MHz và đối với các sóng mang của băng thông 20 MHz mà tần số sóng mang trung tâm nằm trong dải 1895 - 1903 MHz. Đối với băng thông kênh là 25 MHz, 30 MHz, và 40 MHz, áp dụng NS 45.

  Chú thích 34: Yêu cầu này áp dụng đối với băng thông kênh NR là 5 và 10 MHz phân bổ trong băng tần 718 - 728 MHz. Đối với sóng mang có băng thông 10 MHz, yêu cầu này áp dụng cho đường lên có băng thông truyền dẫn ≤ 30 RB với RBstart > 1 và RBstart < 48.

  Chú thích 35: Yêu cầu này áp dụng trong trường hợp băng thông 10 MHz phân bổ trong 703 MHz và 733 MHz, nếu không yêu cầu -25 dBm với áp dụng băng thông đo là 8 MHz.

  Chú thích 41: Áp dụng trong trường hợp khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh NR hướng lên ≥ 1427 MHz + BW kênh cấp phát 5 và 10 MHz, và khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh NR hướng lên ≥ 1440 MHz đối với băng thông kênh là 15 và 20 MHz.

  Chú thích 42: Áp dụng cho các trường hợp sau: băng thông 5 MHz, và khi biên dưới (lower edge) của tần số kênh NR hướng lên ≤ 1467 MHz đối với băng thông 10 MHz, và khi biên dưới của tần số kênh NR hướng lên ≤ 1463.8 MHz với băng thông 15 MHz, và khi biên dưới của tần số kênh NR hướng lên ≤ 1460.8 MHz với băng thông 20 MHz.

   
   
   
   

  2.3.4. Xuyên điều chế máy phát:

  Đặc tính xuyên điều chế máy phát là phép đo khả năng của máy phát hạn chế việc tạo ra các tín hiệu ở các thành phần phi tuyến do sự xuất hiện của tín hiệu mong muốn và tín hiệu nhiễu đi vào máy phát qua ăng ten.

  Xuyên điều chế máy phát UE được định nghĩa là tỷ số giữa công suất trung bình của tín hiệu không mong muốn và công suất trung bình thành phần xuyên điều chế khi tín hiệu nhiễu sóng liên tục (CW - Continuous Wave) được gộp vào tín hiệu mong muốn tại đầu ra của ăng ten phát (hoặc là các cổng ăng ten - nếu là ăng ten tích hợp). Công suất tín hiệu mong muốn và công suất thành phần xuyên điều chế được xác định qua bộ lọc hình chữ nhật NR với băng thông đo được quy định tại Bảng 19.

  Bảng 19: Xuyên điều chế máy phát

  Băng thông kênh tín hiệu mong muốn

  BWChannel

  Độ lệch tần số tín hiệu nhiễu tính từ kênh trung tâm

  BWchannel

  2*BWchannel

  Mức tín hiệu nhiễu CW

  -40 dBc

  Thành phần xuyên điều chế

  < -29 dBc

  < -35 dBc

  Băng thông đo

  Cấu hình băng thông truyền dẫn tối đa giữa các SCS khác nhau đối với băng thông kênh quy định tại mục 6.5.2.4.1-1 của TS 138 101-1

  Độ lệch phép đo tính từ kênh trung tâm

  BWchannel and 2*BWchannel

  2*BWchannel and 4*BWchannel

   

   

  2.4. Phát xạ phổ tần RF đầu ra khi có kết hợp sóng mang liên băng:

  2.4.1. Băng thông chiếm dụng đối với CA liên băng (Inter-band CA):

  Đối với kết hợp sóng mang liên băng mà hướng lên được gán trên 2 băng NR, băng thông chiếm dụng được xác định trên các sóng mang thành phần.

  Băng thông chiếm dụng là băng thông bao hàm 99% tổng cộng công suất trung bình của phổ tần phát trên băng thông kênh được gán của các sóng mang thành phần. Chiếm dụng băng thông không được nhỏ hơn giá trị băng thông kênh UE kết hợp sóng mang.

  2.4.2. Phát xạ giả UE kết hợp đối với kết hợp sóng mang liên băng:

  Yếu cầu đối với phát xạ giả UE co-existence đối với kết hợp sóng mang liên băng được quy định trong Bảng 20.

  Bảng 20: Các yêu cầu đối với kết hợp sóng mạng liên băng hướng lên (2 băng)

  NR CA

  Phát xạ giả

  Băng bảo vệ

  Dải tần (MHz)

  Mức cực đại (dBm)

  MBW

  (MHz)

  Chú thích

  CA_n3-n78

  E-UTRA Band 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 65

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  3

  CA_n8-n78

  E-UTRA Band 1, 8, 20, 28, 34, 39, 40, 65

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

   

  E-UTRA Band 3, 7, 41

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  2

  E-UTRA Band 11, 21

  FDL_low

  -

  FDL_high

  -50

  1

  5

  Dải tần số

  860

  -

  890

  -40

  1

  4,5

  Dải tần số

  1884.5

  -

  1915.7

  -41

  0.3

  3

  Chú thích 1: Fdl_low và FDL_high được quy định tại bảng 5.2-1 của TS 38.101-1 hoặc tại bảng 5.5-1 của TS 36.101

  Chú thích 2: Ngoại lệ, các phép đo phù hợp với các yêu cầu tại Bảng 17 áp dụng cho mỗi sóng mang NR cấp phát, được sử dụng trong phép đo phát xạ giả hài bậc 2, 3, 4 hay bậc 5. Do sự mở rộng (spreading) của phát xạ hài, dải tần số 1 MHz đầu tiên phải được loại trừ tại cả hai phía của phát xạ hài. Khoảng cách loại trừ tổng cộng nằm tại tâm của phát xạ hài (2 MHz + N x Lcrb x 180 kHz), với N là 2, 3, 4, 5 tương ứng với hài bậc 2, 3, 4, 5. Ngoại lệ được phép nếu băng thông đo MBW chồng lấn toàn bộ hoặc một phần lên khoảng cách loại trừ tổng cộng.

  Chú thích 3: Áp dụng khi hoạt động cùng với hệ thống PHS trong băng 1884.5 - 1915.7 MHz.

  Chú thích 4: Các yêu cầu này cũng áp dụng đối với dải tần số mà nhỏ hơn Foob (MHz) trong Bảng 16 tính từ biên của băng thông kênh.

  Chú thích 5: Yêu cầu này áp dụng trong các trường hợp sau: A: Đối với các sóng mang băng thông kênh 5 MHz khi tần số trung tâm sóng mang (Fc) nằm trong dải 902.5 MHz ≤ Fc < 907.5 MHz với băng thông truyền dẫn hướng lên ≤ 20 RB; B: Đối với các sóng mang băng thông kênh 5 MHz khi tần số trung tâm sóng mang (Fc) nằm trong dải 907.5 MHz ≤ Fc ≤ 912.5 MHz mà không có bất kỳ giới hạn nào về băng thông truyền dẫn hướng lên; C: Đối với các sóng mang băng thông kênh 10 MHz khi tần số trung tâm sóng mang (Fc) Fc = 910 MHz với băng thông truyền dẫn hướng lên ≤ 32 RB và RBstart > 3.

   

   

  3. Các đặc tính của máy thu:

  3.1. Phân tập ăng ten của máy thu:

  Mỗi một UE yêu cầu trang bị tối thiểu 2 cổng ăng ten Rx trong tất cả các băng tần hoạt động. Riêng đối với băng n7, n38, n41, n77, n78, n79 mỗi UE yêu cầu trang bị tối thiểu 4 cổng ăng ten Rx. Yêu cầu này áp dụng trong trường hợp băng tần sử dụng là băng độc lập hoặc là một phần của tổ hợp băng.

  3.2. Độ nhạy chuẩn máy thu:

  Mức công suất độ nhạy chuẩn (REFSENS) là công suất trung bình tối thiểu áp dụng cho mỗi cổng ăng ten UE mà khi đó thông lượng sẽ không được vượt quá các yêu cầu của kênh đo tham chiếu.

  Thông lượng phải ≥ 95% thông lượng tối đa của các kênh đo kiểm chuẩn được quy định tại mục A.2.2.2, A.2.3.2, A3.2 và A.3.3, tài liệu ETSI TS 138 101-1 (với một mặt động OCNG Pattern OP.1 FDD/TDD đối với tín hiệu DL như mô tả tại A.5.1.1/A.5.2.1, tài liệu ETSI TS 138 101-1) với các tham số xác định trong Bảng 21 và Bảng 22.

   

  Bảng 21: Độ nhạy chuẩn 2 cổng ăng ten QPSK PREFSENS

   

  Băng tần hoạt động / SCS / Băng thông kênh / Chế độ song công

  Băng tần hoạt động

  SCS kHz

  5 MHz (dBm)

  10 MHz (dBm)

  15 MHz (dBm)

  20 MHz (dBm)

  25 MHz (dBm)

  30 MHz (dBm)

  40 MHz (dBm)

  50 MHz (dBm)

  60 MHz (dBm)

  80 MHz (dBm)

  90 MHz (dBm)

  100 MHz (dBm)

  Chế độ song công

  n1

  15

  -100.0

  -96.8

  -95.0

  -93.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -97.1

  -95.1

  -94.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -97.5

  -95.4

  -94.2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n2

  15

  -98.0

  -94.8

  -93.0

  -91.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -95.1

  -93.1

  -92.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -95.5

  -93.4

  -92.2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n3

  15

  -97.0

  -93.8

  -92.0

  -90.8

  -89.7

  -88.9

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -94.1

  -92.1

  -91.0

  -89.8

  -89.0

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -94.5

  -92.4

  -91.2

  -90.0

  -89.1

   

   

   

   

   

   

  n5

  15

  -98.0

  -94.8

  -93.0

  -86.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -95.1

  -93.1

  -88.6

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  n71

  15

  -98.0

  -94.8

  -93.0

  -91.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -95.1

  -93.1

  -92.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -95.5

  -93.4

  -92.2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n8

  15

  -97.0

  -93.8

  -91.4

  -85.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -94.1

  -91.7

  -87.2

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  n12

  15

  -97.0

  -93.8

  -84.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -94.1

  -84.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  n20

  15

  -97.0

  -93.8

  -91.0

  -89.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -94.1

  -91.1

  -90.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  n25

  15

  -96.5

  -93.3

  -91.5

  -90.3

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -93.6

  -91.6

  -90.5

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -94.0

  -91.9

  -90.7

   

   

   

   

   

   

   

   

  n28

  15

  -98.5

  -95.5

  -93.5

  -90.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  FDD

  30

   

  -95.6

  -93.6

  -91.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  n34

  15

  -100.0

  -96.8

  -95.0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TDD

  30

   

  -97.1

  -95.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -97.5

  -95.4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  n38‘

  15

  -100.0

  -96.8

  -95.0

  -93.8

   

   

   

   

   

   

   

   

  TDD

  30

   

  -97.1

  -95.1

  -94.0

   

   

   

   

   

   

   

   

  60

   

  -97.5

  -95.4

  -94.2

   

   

   

   

   

   

   

   

  n39

  15

  -100.0

  -96.8

  -95.0

  -93.8

  -92.7

  -91.9

  -90.6

   

   

   

   

   

  TDD

  30

   

  -97.1

  -95.1

  -94.0

  -92.8

  -92.0

  -90.7

   

   

   

   

   

  60

   

  -97.5

  -95.4

  -94.2

  -93.0

  -92.1

  -90.9

   

   

   

   

   

  n40

  15

  -100.0

  -96.8

  -95.0

  -93.8

  -92.7

  -91.9

  -90.6

  -89.6

   

   

   

   

  TDD

  30

   

  -97.1

  -95.1

  -94.0

  -92.8

  -92.0

  -90.7

  -89.7

  -88.9

  -87.6

   

   

  60

   

  -97.5

  -95.4

  -94.2

  -93.0

  -92.1

  -90.9

  -89.8

  -89.1

  -87.6

   

   

  n411

  15

   

  -94.8

  -93.0

  -91.8

   

   

  -88.6

  -87.6

   

   

   

   

  TDD

  30

   

  -95.1

  -93.1

  -92.0

   

   

  -88.7

  -87.7

  -86.9

  -85.6

  -85.1

  -84.7

  60

   

  -95.5

  -93.4

  -92.2

   

   

  -88.9

  -87.8

  -87.1

  -85.6

  -85.1

  -84.7

  n50

  15

  -100.0

  -96.8

  -95.0

  -93.8

   

   

  -90.6

  -89.6

   

   

   

   

  TDD

  30

   

  -97.1

  -95.1

  -94.0

   

   

  -90.7

  -89.7

  -88.9

  -87.6

   

   

  60

   

  -97.5

  -95.4

  -94.2

   

   

  -90.9

  -89.8

  -89.1

  -87.6

   

   

  n51

  15

  -100.0