logo

Quyết định 1705/QĐ-BTTTT Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1705/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày ban hành: 23/10/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/10/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • B THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  -------

  Số: 1705/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CHUYÊN NGÀNH (PHIÊN BẢN 1.0)

  ---------------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

  Quyết định số 1491/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0) để thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính..

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thủ trưởng các đơn vị và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các t
  nh, thành phố trực thuộc TW;
  - Sở TTTT các t
  nh, thành phố trực thuộc TW (thư điện t);
  - Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (thư điện t
  );
  - Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
  - Lưu: VT, Cục THH. (
  100b)

  KT. BTRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thành Hưng

   

   

  HƯỚNG DẪN

  KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA CẤP BỘ, CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CHUYÊN NGÀNH (Phiên bản 1.0)
  (Kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  1. Phạm vi áp dụng

  Tài liệu này nhm hướng dẫn kthuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ s dliệu quốc gia, chuyên ngành.

  2. Đối tượng áp dụng

  Các đối tượng áp dụng bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp gii pháp Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cng dịch vụ công (DVC) và Hệ thống thông tin một ca điện t (MCĐT) và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu áp dụng nếu thấy phù hợp.

  Tài liệu này nhm thực hiện Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 1491/QĐ-BTTTT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Phiên bn 1.0 bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật cơ bn, tối thiu về định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cng dịch vụ công quốc gia với cng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tcấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Tài liệu này được Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và cập nhật phiên bản theo thời gian đphù hợp với thực tế triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia, các CSDL quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương.

  3. Giải thích từ ng:

  Cng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT được hiểu theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

  II. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA CẤP BỘ, CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CHUYÊN NGÀNH

  1. Các gói tin phục vụ kết nối cổng DVC và Hệ thống thông tin MCĐT với Cổng DVC quốc gia

  Hệ thống thông tin MCĐT và Cổng DVC của Bộ/tỉnh cần tuân thgói tin phục vụ kết nối, tích hợp với Cng DVC quốc gia, tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam đđăng tải công khai tình trạng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp các DVC trực tuyến trên Cng DVC quốc gia. Các gói tin bao gồm:

  Bng 1. Các gói tin phục vụ kết nối, tích hợp với Cng DVC quốc gia

  STT

  Gói tin

  Mô t

  1

  Các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trkết quả giải quyết thủ tục hành chính (Document)

  1.1

  Document/Sync Document

  Đồng bộ hồ sơ giải quyết TTHC từ Hệ thống thông tin MCĐT/Cng DVC của Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia.

  Gói tin này được sử dụng đgửi hoặc cập nhật thông tin hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cng DVC quốc gia, phục vụ công dân, tổ chức tra cu thông tin hồ sơ.

  Bao gồm:

  - Cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ Ký duyệt, trả kết qu, Kết thúc, Hủy, ...(theo trường dliệu Status trong gói tin);

  - Cập nhật trạng thái yêu cầu bổ sung hồ sơ (theo trường dliệu Supplementaries trong gói tin).

  1.2

  Document/UpdateDocumentTraces

  Cập nhật tiến độ xlý hồ sơ giải quyết TTHC.

  Gói tin này để cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tnh lên Cng DVC quốc gia, phục vụ công dân, tổ chức tra cứu tiến độ xlý hồ sơ.

  2

  Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công (Vote)

  2.1

  Vote/UpdateVote

  Cập nhật số liệu thăm dò ý kiến người dùng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia

  3

  Gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xử lý, tra kết qu gii quyết thủ tục hành chính (Statistic)

  3.1

  Statistic/UpdateStatistic

  Cập nhật số liệu thống kê của của các cơ quan, đơn vị xử lý TTHC thuộc Bộ/tnh lên Cổng DVC quốc gia.

  Lưu ý:

  - Gói tin này chhỗ trợ thống kê các mc thời gian cố định: Hàng tháng, hàng năm;

  - Trường hợp nếu muốn tng hợp sliệu theo một khoảng thời gian bất kỳ: Bộ/tnh phải cung cấp Giao diện lập trình ứng dụng/dịch vụ để Cổng DVC quốc gia gọi lấy thông tin khi có yêu cu.

  2. Hướng dẫn Định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng DVC và Hệ thống MCĐT với Cổng DVC quốc gia

  2.1. Các gói tin đồng bộ trạng thái xử lý, trkết quả gii quyết thtục hành chính (Document)

  Các gói tin đồng bộ trạng thái x lý, trkết qugiải quyết thủ tục hành chính gồm:

  - POST Document/SyncDocument:

  Đồng bộ hồ sơ giải quyết TTHC từ các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia phục vụ công dân, tổ chức tra cứu thông tin hsơ, bao gồm:

  + Cập nhật trạng thái xử lý hsơ Ký duyệt, trkết qu, Kết thúc, Hy... (theo trường dliệu Status trong gói tin);

  + Cập nhật trạng thái yêu cầu bsung hồ sơ (theo trường dliệu Supplementaries trong gói tin).

  - POST Document/UpdateDocumentTraces:

  + Cập nhật tiến độ xlý hồ sơ gii quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh;

  + Gói tin này được sử dụng đcập nhật tiến độ xlý hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tỉnh lên Cng DVC quốc gia, phục vụ công dân, tổ chức tra cứu tiến độ xlý hồ sơ.

  2.1.1. Gói tin Đồng bộ hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồcủa Bộ/tỉnh lên Cổng DVC quốc gia

  Gói tin Đồng bộ hồ sơ gii quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ của Bộ/tnh lên Cng DVC quốc gia gồm các thông tin cơ bản được biu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, đường dn thực hiện việc gi gói tin đồng bộ có thể bao gồm tham số isUpdating với 02 giá trị gm:

  - True: Cập nhật;

  - False: Thêm mới (mặc định).

  Các trường thông tin của gói tin được mô ttrong Bảng 2, thông tin chi tiết như sau:

  Bng 2. Các trường thông tin Document/Sync Document

  STT

  Tên trường thông tin

  Định dạng dữ liệu

  Mô tả

  Yêu cu

  Ghi chú

  1

  DocTypeCode

  Kiểu string

  Mã thủ tục hành chính trong hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục hành chính.

  Bắt buộc

   

  2

  DocTypeName

  Kiểu string

  Tên loại thủ tục.

  Bắt buộc

   

  3

  DocCode

  Kiểu string

  Lấy hoặc thiết lập Mã hồ sơ đã được đơn vị thụ lý đồng ý tiếp nhận.

  Bắt buộc

   

  5

  CitizenName

  Kiu string

  Tên Công dân, Tổ chức đăng ký hồ sơ một ca.

  Bắt buộc

   

  6

  CitizenInfo

  Kiểu string

  Thông tin khác về công dân, tổ chức.

  Không bắt buộc

   

  7

  ApplicantsId

  Kiểu string

  Mã đối tượng nộp hồ sơ.

  Bắt buộc

   

  8

  ApplicantsType

  Kiểu integer

  Kiu đối tượng nộp hồ sơ:

  - 1: Người dân;

  - 2: Doanh nghiệp;

  - 3: Cơ quan nhà nước;

  - 4: Tổ chức khác.

  Bắt buộc

   

  9

  DiaChi

  Kiểu string

  Địa chcông dân, tổ chức.

  Không bắt buộc

   

  10

  Email

  Kiu string

  Địa chỉ thư điện tcủa công dân, tổ chức.

  Không bắt buộc

   

  11

  Phone

  Kiu string

  Số điện thoại liên hệ của công dân, tổ chức.

  Bắt buộc

   

  12

  Compendium

  Kiểu string

  Trích yếu hồ sơ một cửa.

  Không bắt buộc

   

  13

  DateReceived

  Kiu date

  Ngày tiếp nhận hồ sơ.

  Bắt buộc

   

  14

  DateAppointed

  Kiu date

  Ngày hẹn trhồ sơ.

  Bắt buộc

   

  15

  IsSuccess

  Kiểu boolean

  Trạng thái xlý cuối cùng của hồ sơ.

  - True: Đã duyệt;

  - False: Không duyệt;

  - Null: Chưa duyệt kết quả.

  Bắt buộc

   

  16

  SuccessDate

  Kiu date

  Ngày duyệt hồ sơ.

  Bắt buộc

   

  17

  ApproverName

  Kiểu string

  Người duyệt hồ sơ.

  Không bắt buộc

   

  18

  ApproverPosition

  Kiu string

  Chức vụ của người duyệt hồ sơ.

  Không bắt buộc

   

  19

  SuccessNote

  Kiu string

  Thông tin Duyệt hồ sơ

  Ví dụ: lý do không duyệt.

  Không bắt buộc

   

  20

  IsReturned

  Kiu boolean

  Tập trạng thái đã trả kết quả hồ sơ:

  - True: Đã trả kết quả;

  - False: Chưa trả kết quả;

  - Null: Không trả kết quả.

  Bắt buộc

   

  21

  ReturnedDate

  Kiu date

  Ngày trả kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức.

  Bắt buộc

   

  22

  ReturnNote

  Kiểu string

  Thông tin trả kết quả

  Ví dụ: Ông bà Nguyễn Văn A đã nhận kết quả hồ sơ (0987987894).

  Không bắt buộc

   

  23

  ReturnedType

  Kiểu integer

  Hình thức trả kết quả:

  0 - Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qu;

  1 - Trả kết quả qua đường bưu điện.

  Bắt buộc

   

  24

  FinishedDate

  Kiểu date

  Ngày kết thúc xử lý hồ sơ.

  Không bắt buộc

   

  25

  Status

  Kiểu integer

  Trạng thái xlý hồ sơ một ca:

  - 0: Hồ sơ đã được tiếp nhận:

  - 1: Hồ sơ đang xử lý;

  - 2: Hồ sơ đã có kết qu.

  Bắt buộc

   

  26

  ProcessingOrganName

  Kiểu string

  Tên đơn vị thụ lý hồ sơ một ca. Ví dụ: Sở TTTT Tỉnh BRVT.

  Bắt buộc

   

  27

  HasSupplementary

  Kiểu boolean

  Trạng thái hồ sơ đang có yêu cầu bổ sung hay không:

  - True: Có yêu cầu bổ sung;

  - False: Không có yêu cầu bổ sung.

  Không bắt buộc

   

  28

  RequireSupplementaryDate

  Kiu date

  Lấy hoặc thiết lập ngày yêu cầu bổ sung.

  Không bắt buộc

   

  29

  Note

  Kiểu string

  Ghi chú thông tin khác.

  Không bắt buộc

   

  30

  Attachments

  Kiu Collection of Attachment

  Ly hoặc thiết lập Các tệp đính kèm liên quan.

  Bt buộc.

   

  30.1

  AttachmentId

  Kiu interger

  Id của tệp đính kèm trong hệ thống Cơ quan thụ lý.

  Bt buộc

   

  30.2

  AttachmentName

  Kiu string

  Tên file đính kèm.

  Bắt buộc

   

  30.3

  IsDeleted

  Kiu boolean

  Giá trị chra tệp đính kèm này đã bị xóa.

  Không bắt buộc

   

  30.4

  Base64

  Kiểu string

  Lưu giá trị file đính kèm được mã hóa.

  Bắt buộc

   

  30.5

  IsVerified

  Kiu boolean

  Các tệp (thành phần hồ sơ) đính kèm gắn liền với hồ sơ của người sử dụng đã được xác thực.

  Bắt buộc

   

  31

  DocFees

  Kiểu Collection of DocFee

  Lệ phí đã thu kèm theo hồ sơ một cửa.

  Không bắt buộc

   

  31.1

  FeeName

  Kiểu string

  Tên Lệ phí.

  Bắt buộc

   

  31.2

  Price

  Kiểu decimal

  Số tiền thu.

  Bắt buộc

   

  31.3

  FeeType

  Kiểu integer

  Loại Lệ phí thu:

  - 1: Lệ phí thu khi tiếp nhận hồ sơ;

  - 2: Lệ phí thu khi bổ sung hồ sơ;

  - 4: Lệ phí thu khi trả kết quả.

  Bắt buộc

   

  32

  DocPapers

  Kiểu Collection of DocPaper

  Giấy tờ thu kèm theo hồ sơ một cửa.

  Không bắt buộc

   

  32.1

  PaperName

  Kiểu string

  Tên giấy tờ.

  Bắt buc

   

  32.2

  Amount

  Kiểu interger

  Slượng.

  Bắt buộc

   

  32.3

  PaperType

  Kiu interger

  Loại giy tờ thu:

  - 1: Giấy tờ thu khi tiếp nhận hồ sơ;

  - 2: Giấy tờ thu khi bổ sung hồ sơ;

  - 4: Giấy tờ thu khi trkết qu.

  Bắt buộc

   

  33

  Supplementaries

  Kiu Collection of Supplementary

  Danh sách các yêu cầu bổ sung hồ sơ.

  Không bắt buộc

   

  33.1

  SupplementaryId

  Kiểu Interger

  Id của Yêu cầu bổ sung trong hệ thống Cơ quan thụ lý.

  Bt buc

   

  33.2

  SendUser

  Kiu string

  Người gửi yêu cầu bổ sung.

  Bắt buộc

   

  33.3

  SendComment

  Kiu string

  Nội dung yêu cầu bổ sung.

  Bắt buộc

   

  33.4

  SendDate

  Kiểu datetime

  Ngày gửi yêu cầu bổ sung.

  Bắt buộc

   

  33.5

  ReceivedUser

  Kiu string

  Người tiếp nhận Bổ sung hồ sơ từ công dân.

  Không bắt buộc

   

  33.6

  ReceivedComment

  Kiểu string

  Thông tin tiếp nhận. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã bổ sung đầy đ ...

  Không bắt buộc

   

  33.7

  ReceivedDate

  Kiểu datetime

  Ngày tiếp nhận bổ sung hồ sơ.

  Bắt buộc

   

  33.8

  IsReceived

  Kiểu boolean

  Trạng thái bổ sung hồ sơ:

  - True: Công dân đã bổ sung đầy đủ thủ tục hồ sơ;

  - False: Công dân không bổ sung hồ sơ (quá hạn bổ sung);

  - Null: Công dân chưa tới bổ sung hồ sơ (còn hạn).

  Bắt buộc

   

  33.9

  Papers

  Kiểu Collection of DocPaper

  Danh sách giấy tờ bổ sung.

  Không bắt buộc

  Xem trường 32

  33.10

  Fees

  Kiểu Collection of DocFee

  Danh sách lệ phí bổ sung

  Không bắt buộc

  Xem trường 31

  33.11

  OldDateAppointed

  Kiu Datetime

  Ngày hẹn trả trước khi bổ sung.

  Bắt buộc

   

  33.12

  NewDateAppointed

  Kiu Datetime

  Ngày hẹn trả mới sau khi b sung hồ sơ.

  Không bắt buộc

   

  34

  OrganInchargeld Level1

  Kiểu string

  - Mã cấp I của cơ quan, tổ chức là đu mối (Bộ, tỉnh...) kết nối với Cng DVCQG

  - Đối với các Bộ, tỉnh: sử dụng mã cấp 1 theo QCVN 102:2016/BTTTT.

  Bắt buộc

   

  35

  OrganInchargeName

  Kiểu string

  Tên cơ quan, tổ chức là đầu mối kết nối với Cổng DVCQG (Bộ, tnh).

  Bắt buộc

   

  2.1.2. Gói tin Cập nhật tiến độ xlý hồ sơ giải quyết TTHC

  Gói tin Cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ gii quyết TTHC gm các thông tin cơ bản được biu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, chi tiết xem Bng 3, một số trường thông tin chính như sau:

  Bng 3. Các trường thông tin Document/UpdateDocumentTraces

  STT

  Tên trường

  Định dạng dữ liệu

  Mô t

  Yêu cầu

  Ghi chú

  1

  DocumentId

  Kiểu string

  Id của hồ sơ một ca trong hệ thống của Đơn vị xử lý.

  Bt buộc

   

  2

  DocCode

  Kiểu string

  Mã hồ sơ.

  Bắt buộc

   

  3

  UserName

  Kiu string

  Người xử lý.

  Bt buộc

   

  4

  UserPosition

  Kiểu string

  Chức vụ của người x lý.

  Băt buộc

   

  5

  DateCreated

  Kiu date

  Thời điểm xử lý hồ sơ.

  Bắt buộc

   

  6

  Comment

  Kiểu string

  Nội dung x lý.

  Không bt buộc

   

  7

  Status

  Kiểu integer

  Trạng thái hồ sơ.

  Không bt buộc

   

  8

  OrganizationInchargeIdLevel1

  Kiểu string

  - Mã cấp 1 của cơ quan, tổ chức là đầu mối (Bộ, tnh...) kết nối với Cổng DVCQG.

  - Đối với các Bộ, tỉnh: sử dụng mã cấp 1 theo QCVN 102:2016/BTTTT.

  Bắt buộc

   

  9

  OrganizationInchargeName

  Kiu string

  Tên cơ quan, tổ chức là đầu mối kết nối với Cổng DVCQG (Bộ, tnh).

  Bt buộc

   

  2.2. Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công (Vote)

  Gói tin đồng bộ sliệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công ca các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tnh lên Cng DVC quốc gia gm các thông tin cơ bn được biu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, chi tiết xem Bảng 4, một số trường thông tin chính như sau:

  Bng 4. Các trường thông tin Votes

  STT

  Tên trường

  Định dạng dữ liu

  Mô tả

  Yêu cầu

  Ghi chú

  1

  DateCreated

  Kiu date

  Ngày tng hợp số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công. Ví dụ: 18/7/2018.

  Bắt buộc

   

  2

  TotalVoted

  Kiu integer

  Tng số người tham gia đánh giá.

  Bắt buộc

   

  3

  PercentVeryGood

  Kiểu decimal number

  Phn trăm đánh giá dịch vụ là rất hài lòng.

   

   

  4

  PercentGood

  Kiểu decimal number

  Phần trăm đánh giá dịch vụ là hài lòng.

  Bắt buộc

   

  5

  PercentBad

  Kiểu decimal number

  Phần trăm đánh giá dịch vụ là chưa hài lòng.

  Bắt buộc

   

  6

  Questions

  Kiểu Collection of Question

  Chi tiết nội dung thăm dò ý kiến.

  Không bắt buộc

   

  6.1

  DocTypeCode

  Kiu string

  Mã thủ tục hành chính trong hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Thủ tục Hành chính

  Không bắt buộc

   

  6.2

  Content

  Kiểu string

  Nội dung thăm dò.

  Bắt buộc

   

  6.3

  PercentVeryGood

  Kiểu decimal

  Phần trăm đánh giá là rất hài lòng.

  Bắt buộc

   

  6.4

  PercentGood

  Kiểu decimal

  Phần trăm đánh giá là hài lòng.

  Bt buộc

   

  6.5

  PercentBad

  Kiểu decimal

  Phần trăm đánh giá là chưa hài lòng.

  Bắt buộc

   

  7

  OrganizationInchargeIdlevel1

  Kiểu string

  - Mã cấp 1 của cơ quan, tổ chức là đầu mối (Bộ, tỉnh...) kết ni với Cng DVCQG.

  - Đối với các Bộ, tỉnh: sử dụng mã cấp 1 theo QCVN 102:2016/BTTTT

  Bắt buộc

   

  8

  OrganizationInchargeName

  Kiểu string

  Tên cơ quan, tổ chức là đầu mi kết nối với Cng DVCQG (Bộ, tỉnh).

  Bắt buộc

   

  2.3. Gói tin đồng bộ số liệu thống kê về tiếp nhận, xlý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

  Gói tin đồng bộ số liệu thăm dò ý kiến, đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ/tnh lên Cng DVC quốc gia gồm các thông tin cơ bản được biu diễn theo cấu trúc, định dạng dựa trên XML, chi tiết xem Bảng 5, một số trường thông tin chính như sau:

  Bng 5. Các trường thông tin Statistic

  STT

  Tên trường

  Đnh dạng dữ liệu

  Mô tả

  Yêu cầu

  Ghi chú

  1

  Month

  Kiu integer

  Tháng lấy số liệu.

  Bắt buộc

   

  2

  Year

  Kiu integer

  Năm lấy số liệu.

  Bắt buộc

   

  3

  IsMonthStatistic

  Kiu boolean

  Giá trị xác định số liệu thng kê theo tháng hoặc năm.

  Bt buộc

   

  4

  NewReception

  Kiu integer

  Số hồ sơ nhận trong kỳ.

  Bắt buộc

   

  5

  PreExtisting

  Kiu integer

  Số hồ sơ tồn kỳ trước chuyn sang.

  Bt buộc

   

  6

  Total

  Kiểu integer

  Tổng số hồ sơ xử lý trong kỳ.

  Bt buộc

   

  7

  TotalSolved

  Kiu integer

  Tổng shồ sơ đã x lý trong k.

  Bắt buộc

   

  8

  SolvedInTime

  Kiểu integer

  Tổng số hồ sơ đã xử lý đúng hẹn

  Bắt buộc

   

  9

  SolvedInTimePercent

  Kiu decimal number

  Phần trăm hồ sơ đã xử lý đúng hẹn.

  Bắt buộc

   

  10

  SolvedLate

  Kiu integer

  Số hồ sơ đã xử lý trhẹn.

  Bắt buộc

   

  11

  SolvedLatePercent

  Kiu decimal number

  Phần trăm hồ sơ đã xử lý trhẹn.

  Bt buộc

   

  12

  TotalPending

  Kiểu integer

  Tng shồ sơ chưa xử lý trong kỳ.

  Bắt buộc

   

  13

  Pending

  Kiểu integer

  Tng số hồ sơ chưa xlý trong hạn.

  Bt buộc

   

  14

  PendingLate

  Kiểu integer

  Phần trăm hồ sơ chưa xử lý trong hạn.

  Bắt buộc

   

  15

  PendingLatePercent

  Kiểu decimal

  Shồ sơ chưa xlý quá hạn.

  Bắt buộc

   

  16

  PendingPercent

  Kiểu decimal

  Phn trăm hồ sơ chưa xử lý quá hạn.

  Bắt buộc

   

  17

  Note

  Kiu string

  Ghi chú.

  Không bắt buộc

   

  18

  OrganizationInchargeIdlevel1

  Kiểu string

  - Mã cấp 1 của cơ quan, tổ chức là đầu mối (Bộ, tnh...) kết nối với Cổng DVCQG

  - Đối với các Bộ, tnh: sdụng mã cấp 1 theo QCVN 102:2016/BTTTT

  Bt buộc

   

  19

  OrganizationInchargeName

  Kiểu string

  Tên cơ quan, tổ chức là đầu mối kết nối với Cng DVCQG (Bộ, tnh)

  Bt buộc

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 23/04/2018 Hiệu lực: 21/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/08/2018 Hiệu lực: 08/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 676/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
  Ban hành: 28/03/2019 Hiệu lực: 28/03/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Phước
  Ban hành: 23/04/2019 Hiệu lực: 15/05/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
  Ban hành: 07/06/2019 Hiệu lực: 07/06/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1705/QĐ-BTTTT Hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 1705/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 23/10/2018
  Hiệu lực: 23/10/2018
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thành Hưng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới