logo

Quyết định 20/2020/QĐ-TTg mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: 737&738-08/2020
  Số hiệu: 20/2020/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: 05/08/2020
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày ban hành: 22/07/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 15/09/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  _____________

  Số: 20/2020/QĐ-TTg

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

  _____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Quyết định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương).

  2. Các cơ quan, tổ chức không thuộc khoản 1 Điều này khi chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức là chuỗi ký tự để phân biệt, xác định duy nhất các cơ quan, tổ chức khi kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

  2. Hệ thống mã định danh điện tử là tập hợp các mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của một nhóm cơ quan, tổ chức cụ thể.

  3. Lược đồ định danh là bảng dữ liệu mô tả hệ thống mã định danh điện tử của một nhóm các cơ quan, tổ chức cụ thể.

  4. Mã xác định lược đồ định danh là nhóm ký tự để phân biệt, xác định duy nhất lược đồ định danh của một nhóm cơ quan, tổ chức cụ thể.

  5. Mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh là nhóm ký tự để phân biệt, xác định duy nhất cơ quan, tổ chức đó trong một hệ thông mã định danh điện tử được mô tả bởi lược đồ định danh tương ứng.

  6. Cơ quan, tổ chức phát hành lược đồ định danh là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng, quản lý lược đồ định danh tương ứng.

  7. Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam là hệ thống thu thập, lưu trữ, quản lý, chia sẻ dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại, mã định danh diện tử dùng chung do các cơ quan, tổ chức ban hành; phục vụ việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

   

  Chương II. MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

   

  Điều 4. Mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương

  1. Mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương là chuỗi ký tự có độ dài tối đa là 35 ký tự và được chia thành các nhóm ký tự. Các ký tự gồm: dấu chấm (.), các chữ số từ 0 đến 9 và các chữ cái từ A đến Z (dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh). Mỗi nhóm ký tự được sử dụng để xác định các cơ quan, tổ chức tại cấp tương ứng; các nhóm ký tự được phát triển từ trái qua phải và được phân tách với nhau bằng dấu chấm.

  2. Nhóm ký tự thứ nhất, ở vị trí ngoài cùng bên trái trong Mã định danh điện tử của các bộ, ngành, địa phương quy định tại khoản 1 Điều này để xác định các cơ quan, tổ chức cấp 1 (gọi là Mã cấp 1). Mã cấp 1 có dạng MX1X2, trong đó: M là chữ cái trong phạm vi từ A đến Y; X1, X2 nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9. Quy định chi tiết cơ quan, tổ chức cấp 1 và Mã cấp 1 của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức đặc thù tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

  3. Các nhóm ký tự nối tiếp sau Mã cấp 1 trong Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này lần lượt xác định các cơ quan, tổ chức từ cấp 2 trở đi; cơ quan, tổ chức tại một cấp nhất định trừ cấp 1 là các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan, tổ chức cấp liền trước.

  Điều 5. Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

  Mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là chuỗi ký tự biểu diễn tương ứng mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, mã số hộ kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành về mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã và mã số hộ kinh doanh.

  Điều 6. Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức khác

  1. Mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức không thuộc quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định này là chuỗi ký tự bao gồm hai thành phần nối tiếp nhau; không có ký tự để phân tách giữa các thành phần; thành phần thứ nhất, ở vị trí ngoài cùng bên trái là mã xác định lược đồ định danh, thành phần tiếp theo là mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh.

  2. Mã xác định lược đồ định danh được quy định tại khoản 1 Điều này được xây dựng theo các nguyên tắc sau:

  a) Bao gồm 3 ký tự có dạng Zxy; bắt đầu là chữ cái “Z” viết hoa; x, y nhận giá trị là một trong các chữ số từ 0 đến 9;

  b) Các mã xác định lược đồ định danh được sử dụng tuần tự, bắt đầu là Z01, cuối cùng là Z99;

  c) Mã xác định lược đồ định danh cho mỗi lược đồ định danh của cơ quan, tổ chức là duy nhất và chỉ được sử dụng một lần.

  3. Mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh quy định tại khoản 1 Điều này có độ dài tối đa 32 ký tự và có cấu trúc được quy định trong lược đồ định danh.

  Điều 7. Xây dựng lược đồ định danh

  1. Nhóm các cơ quan, tổ chức thuộc quy định tại Điều 6 Quyết định này khi kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương phải xây dựng lược đồ định danh cho nhóm cơ quan, tổ chức mình bao gồm các thành phần quy định tại khoản 2 Điều này và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, công bố, bảo đảm mã xác định lược đồ định danh không bị trùng lặp.

  2. Các thành phần của lược đồ định danh gồm có:

  a) Mã xác định lược đồ định danh;

  b) Tên của hệ thống mã định danh điện tử;

  c) Mục đích và phạm vi áp dụng;

  d) Cơ quan, tổ chức phát hành;

  đ) Cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh;

  e) Mô tả các cơ quan, tổ chức thuộc lược đồ định danh;

  g) Lưu ý khi sử dụng mã định danh điện tử;

  h) Ngày cấp mã xác định lược đồ định danh;

  i) Những ghi chú khác (nếu có) dành cho trường hợp cơ quan, tổ chức xây dựng lược đồ định danh cần mô tả thêm, ngoài các nội dung quy định từ điểm a đến h khoản này.

  3. Các lược đồ định danh được xây dựng mới phải bảo đảm các yêu cầu sau:

  a) Sử dụng mã xác định lược đồ định danh tiếp theo mã xác định lược đồ định danh mới nhất do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố;

  b) Thông tin về cơ quan, tổ chức phát hành phải bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên hệ;

  c) Nội dung về cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh phải xác định số ký tự và ý nghĩa của chúng, các ký tự kiểm tra (nếu có) và các yêu cầu hiển thị (nếu có);

  d) Nội dung mô tả các cơ quan, tổ chức thuộc lược đồ định danh không quá 100 từ.

  4. Mẫu lược đồ định danh được mô tả trong Phụ lục II Quyết định này.

  Điều 8. Sửa đổi, dừng sử dụng lược đồ định danh

  1. Lược đồ định danh đã được xây dựng, công bố như quy định tại Điều 7 có thể được sửa đổi và phải tuân thủ các yêu cầu sau:

  a) Không được sửa đổi mã xác định lược đồ định danh, cơ quan, tổ chức phát hành và cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh. Nếu phải thay đổi các thông tin này, thì xây dựng lược đồ định danh mới;

  b) Cơ quan, tổ chức phát hành lược đồ định danh phải gửi lược đồ định danh sửa đổi về Bộ Thông tin và Truyền thông để quản lý và thông báo rõ lý do phải sửa đổi.

  2. Cơ quan, tổ chức phát hành lược đồ định danh khi không còn sử dụng lược đồ định danh phải gửi thông báo về Bộ Thông tin và Truyền thông về việc dừng sử dụng. Thông tin thông báo bao gồm mã xác định lược đồ định danh dừng sử dụng và lý do dừng sử dụng.

   

  Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

  1. Quản lý thống nhất, bổ sung, sửa đổi Mã cấp 1 của các bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức đặc thù được quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này để đáp ứng nhu cầu thực tế trong quá trình sử dụng.

  2. Xây dựng văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức đặc thù được quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này xây dựng các thành phần còn lại trong mã định danh điện tử sau khi đã có Mã cấp 1.

  3. Quản lý thống nhất mã xác định lược đồ định danh quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này; bảo đảm mã xác định lược đồ định danh không trùng lặp; công bố kịp thời các lược đồ định danh trên trang hoặc cổng thông tin điện tử.

  4. Phát triển Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ, quản lý đồng bộ, thống nhất, chia sẻ mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức.

  5. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cập nhật kịp thời lược đồ định danh, mã định danh điện tử và các thông tin liên quan theo quy định tại Chương II Quyết định này vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam; thực hiện chia sẻ các thông tin này để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

  Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức

  1. Các cơ quan, tổ chức cấp 1 quy định tại Điều 4 Quyết định này có trách nhiệm xây dựng, lưu trữ, quản lý hệ thống mã định danh điện tử của mình theo quy định pháp luật và cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông.

  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng, lưu trữ, quản lý mã định danh điện tử của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và bảo đảm không trùng lặp giữa các đối tượng này; cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông.

  3. Các cơ quan, tổ chức phát hành lược đồ định danh quy định tại Điều 7 Quyết định này phải xây dựng, lưu trữ, quản lý lược đồ định danh, mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc lược đồ định danh và cập nhật, chia sẻ dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông.

  4. Việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu về mã định danh điện tử và các thông tin liên quan với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

   

  Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 11. Quy định chuyển tiếp

  1. Trong vòng 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nâng cấp, chỉnh sửa các hệ thống thông tin để bảo đảm tuân thủ các quy định về mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu nêu tại Quyết định này.

  2. Các hệ thống thông tin chỉ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ ngành không bắt buộc phải áp dụng các quy định về mã định danh điện tử nêu tại Quyết định này.

  3. Trong vòng 24 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa những quy định trước đây của mình (nếu có) về mã định danh để tuân thủ Quyết định này.

  Điều 12. Hiệu lực thi hành

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2020.

  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  3. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Toà án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,

  các Vụ, Cục, đơn trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, KSTT (2).

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Vũ Đức Đam

   

   

   

   

  Phụ lục I

  QUY ĐỊNH VỀ MÃ CẤP 1

  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ________

   

  I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP 1 VÀ MÃ CẤP 1

  STT

  Cơ quan, tổ chức cấp 1

  Ký tự đầu tiên trong Mã cấp 1 (Chữ cái viết hoa)

  1

  Các cơ quan Đảng gồm: Văn phòng Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Ban của Đảng và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc

  A

  2

  Văn phòng Chủ tịch nước

  B

  3

  Các cơ quan Quốc hội gồm: Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban, Ban, Hội đồng Dân tộc, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị khác thuộc Quốc hội

  C

  4

  Toà án nhân dân tối cao

  D

  5

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  E

  6

  Kiểm toán Nhà nước

  F

  7

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, đơn vị khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

  G

  8

  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  H

  9

  Các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam

  I

  10

  Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương khác

  J

  11

  Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  K

   

   

  II. DANH SÁCH MÃ CẤP 1 CỦA CÁC CƠ QUAN

  1. Mã cấp 1 của nhóm các cơ quan Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, nhóm các cơ quan Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước

  STT

  Tên cơ quan, nhóm cơ quan cấp 1

  Mã cấp 1

  1

  Nhóm các cơ quan Đảng

  Từ A01 đến A99

  2

  Văn phòng Chủ tịch nước

  B01

  3

  Nhóm các cơ quan Quốc hội

  Từ C01 đến C99

  4

  Toà án nhân dân tối cao

  D01

  5

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  E01

  6

  Kiểm toán Nhà nước

  F01

   

   

  Ghi chú: Các mã A00, B00, B02 đến B99, C00, D00, D02 đến D99, E00, E02 đến E99, F00, F02 đến F99 để dự trữ.

  2. Mã cấp 1 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan, đơn vị khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

  STT

  Tên cơ quan cấp 1

  Mã cấp 1

  1

  Bộ Công an

  G01

  2

  Bộ Công Thương

  G02

  3

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  G03

  4

  Bộ Giao thông vận tải

  G04

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  G05

  6

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  G06

  7

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  G07

  8

  Bộ Ngoại giao

  G08

  9

  Bộ Nội vụ

  G09

  10

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  G01

  11

  Bộ Quốc phòng

  G11

  12

  Bộ Tài chính

  G12

  13

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  G13

  14

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  G14

  15

  Bộ Tư pháp

  G15

  16

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  G16

  17

  Bộ Xây dựng

  G17

  18

  Bộ Y tế

  G18

  19

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  G19

  20

  Thanh tra Chính phủ

  G20

  21

  Ủy ban Dân tộc

  G21

  22

  Văn phòng Chính phủ

  G22

  23

  Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  G23

  24

  Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

  G24

  25

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  G25

  26

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  G26

  27

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  G27

  28

  Đài Truyền hình Việt Nam

  G28

  29

  Thông tấn xã Việt Nam

  G30

  30

  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  G31

  31

  Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  G32

  32

  Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

  G34

  33

  Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

  G35

  34

  Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  G36

   

   

  Ghi chú:G00, G29, G33 và các mã từ G37 đến G99 để dự trữ.

  3. Mã cấp 1 của Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  STT

  Tên cơ quan cấp 1

  Mã cấp 1

  1

  UBND tỉnh An Giang

  H01

  2

  UBND tỉnh Bắc Giang

  H02

  3

  UBND tỉnh Bắc Kạn

  H03

  4

  UBND tỉnh Bạc Liêu

  H04

  5

  UBND tỉnh Bắc Ninh

  H05

  6

  UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  H06

  7

  UBND tỉnh Bến Tre

  H07

  8

  UBND tỉnh Bình Định

  H08

  9

  UBND tỉnh Bình Dương

  H09

  10

  UBND tỉnh Bình Phước

  H10

  11

  UBND tỉnh Bình Thuận

  H11

  12

  UBND tỉnh Cà Mau

  H12

  13

  UBND thành phố Cần Thơ

  H13

  14

  UBND tỉnh Cao Bằng

  H14

  15

  UBND tỉnh Đắk Lắk

  H15

  16

  UBND tỉnh Đắk Nông

  H16

  17

  UBND thành phố Đà Nẵng

  H17

  18

  UBND tỉnh Điện Biên

  H18

  19

  UBND tỉnh Đồng Nai

  H19

  20

  UBND tỉnh Đồng Tháp

  H20

  21

  UBND tỉnh Gia Lai

  H21

  22

  UBND tỉnh Hà Giang

  H22

  23

  ỦBND tỉnh Hải Dương

  H23

  24

  UBND thành phố Hải Phòng

  H24

  25

  UBND tỉnh Hà Nam

  H25

  26

  UBND thành phố Hà Nội

  H26

  27

  UBND tỉnh Hà Tĩnh

  H27

  28

  UBND tỉnh Hòa Bình

  H28

  29

  UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  H29

  30

  UBND tỉnh Hậu Giang

  H30

  31

  UBND tỉnh Hưng Yên

  H31

  32

  UBND tỉnh Khánh Hòa

  H32

  33

  UBND tỉnh Kiên Giang

  H33

  34

  UBND tỉnh Kon Tum

  H34

  35

  UBND tỉnh Lai Châu

  H35

  36

  UBND tỉnh Lâm Đồng

  H36

  37

  UBND tỉnh Lạng Sơn

  H37

  38

  UBND tỉnh Lào Cai

  H38

  39

  UBND tỉnh Long An

  H39

  40

  UBND tỉnh Nam Định

  H40

  41

  UBND tỉnh Nghệ An

  H41

  42

  UBND tỉnh Ninh Bình

  H42

  43

  UBND tỉnh Ninh Thuận

  H43

  44

  UBND tỉnh Phú Thọ

  H44

  45

  UBND tỉnh Phú Yên

  H45

  46

  UBND tỉnh Quảng Bình

  H46

  47

  UBND tỉnh Quảng Nam

  H47

  48

  UBND tỉnh Quảng Ngãi

  H48

  49

  UBND tỉnh Quảng Ninh

  H49

  50

  UBND tỉnh Quảng Trị

  H50

  51

  UBND tỉnh Sóc Trăng

  H51

  52

  UBND tỉnh Sơn La

  H52

  53

  UBND tỉnh Tây Ninh

  H53

  54

  UBND tỉnh Thái Bình

  H54

  55

  UBND tỉnh Thái Nguyên

  H55

  56

  UBND tỉnh Thanh Hóa

  H56

  57

  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

  H57

  58

  UBND tỉnh Tiền Giang

  H58

  59

  UBND tỉnh Trà Vinh

  H59

  60

  UBND tỉnh Tuyên Quang

  H60

  61

  UBND tỉnh Vĩnh Long

  H61

  62

  UBND tỉnh Vĩnh Phúc

  H62

  63

  UBND tỉnh Yên Bái

  H63

   

   

  Ghi chú: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mã H00 và các mã từ H64 đến H99 để dự trữ.

  4. Mã cấp 1 của tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương

  STT

  Tên tổ chức chính trị - xã hội

  Mã cấp 1

  1

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  101

  2

  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  102

  3

  Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

  103

  4

  Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  104

  5

  Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  105

  6

  Hội Nông dân Việt Nam

  106

   

   

  Ghi chú: Mã 100 và các mã từ 107 đến 199 để dự trữ.

  5. Mã cấp 1 của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương

  STT

  Tên tổ chức xã hội

  Mã cấp 1

  1

  Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

  J01

  2

  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

  J02

  3

  Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

  J03

  4

  Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

  J04

  5

  Hội Điện ảnh Việt Nam

  J05

  6

  Hội Đông y Việt Nam

  J06

  7

  Hội Khuyến học Việt Nam

  J07

  8

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  J08

  9

  Hội Luật gia Việt Nam

  J09

  10

  Hội Mỹ thuật Việt Nam

  J10

  11

  Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

  J11

  12

  Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

  J12

  13

  Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

  J13

  14

  Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

  J14

  15

  Hội Người cao tuổi Việt Nam

  J15

  16

  Hội Người mù Việt Nam

  J16

  17

  Hội Nhà báo Việt Nam

  J17

  18

  Hội Nhà văn Việt Nam

  J18

  19

  Hội Nhạc sĩ Việt Nam

  J19

  20

  Hội Sinh viên Việt Nam

  J20

  21

  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

  J21

  22

  Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

  J22

  23

  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

  J23

  24

  Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

  J24

  25

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  J25

  26

  Liên minh hợp tác xã Việt Nam

  J26

  27

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

  J27

  28

  Tổng hội Y học Việt Nam

  J28

   

   

  Ghi chú: Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Mã J00 và các mã từ J29 đến J99 để dự trữ.

  6. Mã cấp 1 của Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  STT

  Tên cơ quan cấp 1

  Mã cấp 1

  1

  HĐND tỉnh An Giang

  K01

  2

  HĐND tỉnh Bắc Giang

  K02

  3

  HĐND tỉnh Bắc Kạn

  K03

  4

  HĐND tỉnh Bạc Liêu

  K04

  5

  HĐND tỉnh Bắc Ninh

  K05

  6

  HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  K06

  7

  HĐND tỉnh Bến Tre

  K07

  8

  HĐND tỉnh Bình Định

  K08

  9

  HĐND tỉnh Bình Dương

  K09

  10

  HĐND tỉnh Bình Phước

  K10

  11

  HĐND tỉnh Bình Thuận

  K11

  12

  HĐND tỉnh Cà Mau

  K12

  13

  HĐND thành phố Cần Thơ

  K13

  14

  HĐND tỉnh Cao Bằng

  K14

  15

  HĐND tỉnh Đắk Lắk

  K15

  16

  HĐND tỉnh Đắk Nông

  K16

  17

  HĐND thành phố Đà Nẵng

  K17

  18

  HĐND tỉnh Điện Biên

  K18

  19

  HĐND tỉnh Đồng Nai

  K19

  20

  HĐND tỉnh Đồng Tháp

  K20

  21

  HĐND tỉnh Gia Lai

  K21

  22

  HĐND tỉnh Hà Giang

  K22

  23

  HĐND tỉnh Hải Dương

  K23

  24

  HĐND thành phố Hải Phòng

  K24

  25

  HĐND tỉnh Hà Nam

  K25

  26

  HĐND thành phố Hà Nội

  K26

  27

  HĐND tỉnh Hà Tĩnh

  K27

  28

  HĐND tỉnh Hòa Bình

  K28

  29

  HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

  K29

  30

  HĐND tỉnh Hậu Giang

  K30

  31

  HĐND tỉnh Hưng Yên

  K31

  32

  HĐND tỉnh Khánh Hòa

  K32

  33

  HĐND tỉnh Kiên Giang

  K33

  34

  HĐND tỉnh Kon Tum

  K34

  35

  HĐND tỉnh Lai Châu

  K35

  36

  HĐND tỉnh Lâm Đồng

  K36

  37

  HĐND tỉnh Lạng Sơn

  K37

  38

  HĐND tỉnh Lào Cai

  K38

  39

  HĐND tỉnh Long An

  K39

  40

  HĐND tỉnh Nam Định

  K40

  41

  HĐND tỉnh Nghệ An

  K41

  42

  HĐND tỉnh Ninh Bình

  K42

  43

  HĐND tỉnh Ninh Thuận

  K43

  44

  HĐND tỉnh Phú Thọ

  K44

  45

  HĐND tỉnh Phú Yên

  K45

  46

  HĐND tỉnh Quảng Bình

  K46

  47

  HĐND tỉnh Quảng Nam

  K47

  48

  HĐND tỉnh Quảng Ngãi

  K48

  49

  HĐND tỉnh Quảng Ninh

  K49

  50

  HĐND tỉnh Quảng Trị

  K50

  51

  HĐND tỉnh Sóc Trăng

  K51

  52

  HĐND tỉnh Sơn La

  K52

  53

  HĐND tỉnh Tây Ninh

  K53

  54

  HĐND tỉnh Thái Bình

  K54

  55

  HĐND tỉnh Thái Nguyên

  K55

  56

  HĐND tỉnh Thanh Hóa

  K56

  57

  HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế

  K57

  58

  HĐND tỉnh Tiền Giang

  K58

  59

  HĐND tỉnh Trà Vinh

  K59

  60

  HĐND tỉnh Tuyên Quang

  K60

  61

  HĐND tỉnh Vĩnh Long

  K61

  62

  HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

  K62

  63

  HĐND tỉnh Yên Bái

  K63

   

   

  Ghi chú: Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và mã được quy định tương ứng. Mã K00 và các mã từ K64 đến K99 để dự trữ.

   

  Phụ lục II

  MẪU LƯỢC ĐỒ ĐỊNH DANH

  (Kèm theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

  ____________

   

  Mã xác định lược đồ định danh

  [Z24]

  Tên hệ thống mã định danh điện tử

  [Mã định danh điện tử Tổ chức A]

  Mục đích và phạm vi áp dụng

  [Sử dụng cho các hệ thống có nhu cầu định danh, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước]

  Cơ quan, tổ chức phát hành

  [Tổ chức A]

  Cấu trúc mã xác định cơ quan, tổ chức trong lược đồ định danh

  [- 10 ký tự

  - Không có ký tự kiểm tra

  - Không có yêu cầu về hiển thị]

  Mô tả các cơ quan, tổ chức thuộc lược đồ định danh

  [Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổ chức A]

  Lưu ý khi sử dụng mã định danh điện tử

  [Không]

  Ngày cấp mã xác định lược đồ định danh

  [01/10/2020]

  Những ghi chú khác

  [Không có]

   

   

  Ghi chú: Nội dung trong dấu ngoặc vuông chỉ là ví dụ minh hoạ.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/11/2005 Hiệu lực: 01/03/2006 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
  Ban hành: 09/04/2020 Hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
  Ban hành: 09/04/2020 Hiệu lực: 25/05/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 20/2020/QĐ-TTg mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 20/2020/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 22/07/2020
  Hiệu lực: 15/09/2020
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: 05/08/2020
  Số công báo: 737&738-08/2020
  Người ký: Vũ Đức Đam
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới