logo

Quyết định 2167/QĐ-UBND quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2167/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Văn Thủy
  Ngày ban hành: 09/08/2017 Hết hiệu lực: 25/08/2019
  Áp dụng: 09/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH SƠN LA

  -------

  Số: 2167/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Sơn La, ngày 09 tháng 8 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

  -----------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 752/TTr-STTTT ngày 01/8/2017,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ Thông tin và Truyền thông;
  - Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
  - Như Điều 3;
  - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
  - Trung tâm Công báo tỉnh;
  - Lưu: VT, VX. NQ, 40 bản.

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Phạm Văn Thủy

   

  QUY ĐỊNH

  QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

   

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy định này quy định một số nội dung về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy định này được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Trung tâm Hành chính công tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai hệ thống phn mềm một cửa điện tử và các tổ chức, cá nhân tham gia vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử là hệ thống thông tin bao gồm phần mềm một cửa điện tử, hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ hành chính, các trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền phục vụ triển khai, sử dụng, vận hành phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  2. Phần mềm một cửa điện tử là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

  3. Hệ thng tra cứu tình trạng hồ sơ hành chính là hệ thống thông tin phục vụ việc tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Đng thời phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thông qua cng thông tin hành chính công, máy tra cứu hồ sơ, phần mềm tra cu hồ sơ qua điện thoại hoặc các hình thức phù hợp khác.

  4. i khoản: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức tham gia xử lý, vận hành phần mềm một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị được cấp một tài khoản riêng bao gồm tên đăng nhập (user name) và mật khu (password) đcó quyền truy cập và sử dụng hệ thống phần mềm.

  Chương II

  QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

   

  Điều 4. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

  1. Phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đồng bộ, liên thông dữ liệu với nhau, cung cấp đầy đủ thông tin cho hệ thống tra cứu thông tin tình trạng hồ sơ hành chính.

  2. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

  3. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được triển khai trên hệ thng phần mềm một cửa điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

  Điều 5. Các yêu cầu chung của hệ thống phần mềm một cửa điện tử

  1. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử phải được liên kết, tích hợp với cng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo có tính năng tra cu hồ sơ, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) theo phần mềm một cửa điện tử, số điện thoại đường dây nóng, các thông tin khác có liên quan và hướng dẫn sử dụng, khai thác trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  2. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa điện tử phải đúng theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 6. Tổ chức hệ thống phần mềm một cửa điện tử

  1. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử triển khai tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La được tổ chức theo mô hình quản lý tập trung, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu được cài đặt và lưu trữ tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

  2. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử được vận hành trên môi trường mạng, dữ liệu được liên thông, luân chuyn khép kín từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến các phòng ban chuyên môn trong phần mềm một cửa điện tử của một cơ quan nhà nước.

  3. Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện/Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện (đối với các huyện chưa có Trung tâm Hành chính công) hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến.

  Điều 7. Tổ chức tra cứu hồ sơ hành chính

  1. Hệ thống tra cứu tình trạng hồ sơ hành chính của tỉnh bao gồm:

  a) Cng thông tin hành chính công tỉnh Sơn La (http://hcc.sonla.gov.vn).

  b) Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

  c) Tra cứu hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện/Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện.

  2. Tất cả thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ hành chính trên hệ thống tra cứu trực tuyến được cập nhật trực tuyến từ các cơ quan, đơn vị sử dụng phn mềm một cửa điện tử.

  3. Tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ hành chính bằng cách nhập mã shồ sơ (in sn trên biên nhận hồ sơ) vào Cng thông tin hành chính công, qua phần mềm tra cứu hồ sơ cài đặt trên điện thoại, máy tính bảng hoặc đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện/Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện đquét mã vạch (in sn trên biên nhận hồ sơ) đtra cứu.

  Điều 8. Nâng cấp, mở rộng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

  1. Các phần mềm phục vụ công tác chuyên ngành có tham gia vào quy trình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (hoặc các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) khi đầu tư xây dựng mới bắt buộc phải đảm bảo khả năng tích hp với hệ thống phần mềm một cửa điện tử đã triển khai. Đồng thời, đảm bảo khả năng đồng bộ dliệu, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho việc tra cứu, thống kê.

  2. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu nâng cấp, mở rộng phần mềm một cửa điện tử ngoài các chức năng của phần mềm đã triển khai thì phải được sự chp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định).

  3. Các thiết bị phục vụ ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử khi đầu tư mới, bổ sung hoặc thay thế phải đảm bảo chất lượng và tương thích với hệ thống phần mềm một cửa điện tử nhằm khai thác các thông tin liên quan.

  Chương III

  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN TRONG VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

   

  Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

  1. Chịu trách nhiệm quản lý chung hệ thống phần mềm một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo đường truyền kết nối thông suốt phục vụ tốt việc vận hành hệ thng phần mềm một cửa điện tử.

  2. Tham mưu chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống đảm bảo tính ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  3. Tổ chức chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

  4. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  5. Tổng hợp báo cáo, các vướng mắc liên quan đến hệ thống phần mềm một cửa điện tử và các đề nghị nâng cấp, sửa đổi phần mềm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

  6. Xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp phần mềm và hạ tầng kỹ thuật liên quan đến công tác triển khai, nhân rộng phần mềm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  Điều 10. Sở Nội vụ

  1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên hệ thng phn mềm một cửa điện tử đã được trang bị.

  2. Đưa nội dung ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử vào các tiêu chí về cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

  Điều 11. Sở Tư pháp

  1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát thủ tục hành chính để kịp thời cập nhật, bổ sung vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

  2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính công tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử của các cơ quan, đơn vị.

  Điều 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

  Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đtriển khai và duy trì hoạt động có hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  Điều 13. Trung tâm Hành chính công tỉnh

  1. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

  2. Công chức Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện theo đúng Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức; Quyết định của các sở, ngành ban hành quy chế tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

  3. Theo dõi, phát hiện nhng vn đề phát sinh, vướng mắc liên quan khi sử dụng phần mềm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thảo luận, thng nhất, giải quyết.

  Điều 14. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

  1. Quản trị hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; Tổ chức vận hành, bảo trì, để đảm bảo sao lưu dữ liệu kịp thời, hồ sơ được gửi liên thông giữa các cơ quan, bảo đảm việc vận hành liên tục cho các cơ quan, đơn vị; Kịp thời hỗ trợ, ứng cứu sự cố kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị sử dụng phn mm.

  2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

  3. Sao lưu dữ liệu thường xuyên không đmất dữ liệu khi sự cxảy ra, lưu trữ thông tin hệ thống đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật thông tin của hệ thống theo các quy định hiện hành.

  4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các biện pháp khắc phục các sự cố liên quan đến hệ thống phần mềm một cửa điện tử nhanh chóng, kịp thời.

  Điều 15. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức ng dụng phần mềm một cửa điện tử vào xử lý công việc. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình xử lý hồ sơ hành chính tại cơ quan, đơn vị thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử, nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

  2. Đảm bảo các hồ sơ thủ tục hành chính (thuộc các lĩnh vực được triển khai áp dụng chính thức trên hệ thống phn mm một cửa điện tử) của các tổ chức và cá nhân được tiếp nhận xử lý, trả kết quả và cung cấp tình trạng xử lý hồ sơ thông qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị.

  3. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức bộ phận một cửa tại các Trung tâm Hành chính công có trách nhiệm sử dụng phần mềm một cửa điện tử theo tài khoản được cấp đgiải quyết nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc xử lý đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ trên phần mm cùng lúc để đảm bảo quy trình, hồ sơ không bị chậm trễ; thực hiện thay đi mật khẩu cá nhân ngay từ lần đầu truy cập và có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản của mình và các thông tin của hệ thng.

  4. Cán bộ phụ trách quản trị mạng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với bộ phận quản trị phần mềm của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông để tạo mới và phân quyền cho người sử dụng tham gia hệ thng phần mềm một cửa điện tử, theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị vận hành thông suốt, liên tục.

  5. Cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát các quy trình thủ tục hành chính, chịu trách nhiệm phối hợp với cán bộ phụ trách quản trị mạng của cơ quan, đơn vị cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình thủ tục hành chính khi có sự thay đi, điều chỉnh mới của các thủ tục hành chính.

  …………………..

  1. Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh được bố trí từ nguồn chi thường xuyên hành chính sự nghiệp hằng năm của tỉnh.

  2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán kinh phí hằng năm đảm bảo cho công tác quản lý, duy trì hoạt động hệ thống phần mềm; nâng cấp và chỉnh sửa danh mục, quy trình thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh.

  3. Chi tạo lập thông tin điện tử trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

  Chương V

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   

  Điều 20. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện Quy định này.

  Điều 21. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc Trung ương có quy định mới, gửi ý kiến về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới