logo

Quyết định 237/QĐ-BTTTT sửa đổi, bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 237/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày ban hành: 21/02/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/02/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  -------

  Số: 237/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm Quyết định số 2436/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành

  ------------

  BÔ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

  Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

  Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

  Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mã định danh của các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành ban hành kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2436/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như điều 4;

  - Bộ trưởng;

  - Các Thứ trưởng;

  - Cổng TTĐT của Bộ;

  - Lưu: VT, TTTT. (50b)

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Mạnh Hùng

   
   

  Phụ lục:

  DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THAM GIA KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

  (Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-BTTT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  Đơn vị cấp 1: Bộ Thông tin và Truyền thông mã định danh: 000.00.00.G14

  TT

  Đơn vị cấp 2

  Đơn vị cấp 3

  Đơn vị cấp 4

  Mã định danh

  Ghi chú

  KHỐI ĐƠN VỊ THAM MƯU

   

  1

  Văn phòng Bộ

   

   

  000.00.01.G14

   

  2

  Thanh tra Bộ

   

   

  000.00.02.G14

   

  3

  Vụ Bưu chính

   

   

  000.00.03.G14

   

  4

  Vụ Công nghệ thông tin

   

   

  000.00.04.G14

   

  5

  Vụ Khoa học và

  Công nghệ

   

   

  000.00.05.G14

   

  6

  Vụ Kế hoạch -

  Tài chính

   

   

  000.00.06.G14

   

  7

  Vụ Quản lý Doanh nghiệp

   

   

  000.00.07.G14

   

  8

  Vụ Hợp tác quốc tế

   

   

  000.00.08.G14

   

  9

  Vụ Pháp chế

   

   

  000.00.09.G14

   

  10

  Vụ Thi đua -

  Khen thưởng

   

   

  000.00.10.G14

   

  11

  Vụ Tổ chức cán bộ

   

   

  000.00.11.G14

   

  KHỐI ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

   

  20

  Cục Báo chí

   

   

  000.00.20.G14

   

  20.1

   

  Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí

   

  000.01.20.G14

  Đóng mã định danh

  20.2

   

  Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia

   

  000.02.20.G14

  Thêm mới

  21

  Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

   

   

  000.00.21.G14

   

  21.1

   

  Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (RTS)

   

  000.01.21.G14

   

  22

  Cục Xuất bản, In và Phát hành

   

   

  000.00.22.G14

   

  23

  Cục Thông tin

  cơ sở

   

   

  000.00.23.G14

   

  23.1

   

  Trung tâm phát triển thông tin, truyền thông cơ sở

   

  000.01.23.G14

   

  24

  Cục Thông tin đối ngoại

   

   

  000.00.24.G14

   

  24.1

   

  Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế

   

  000.01.24.G14

   

  25

  Cục Viễn thông

   

   

  000.00.25.G14

   

  25.1

   

  Trung tâm Hỗ trợ phát triển mạng và dịch vụ

   

  000.01.25.G14

   

  25.2

   

  Trung tâm Đo lường

   

  000.02.25.G14

   

  25.3

   

  Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1

   

  000.03.25.G14

   

  25.4

   

  Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2

   

  000.04.25.G14

   

  25.5

   

  Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3

   

  000.05.25.G14

   

  26

  Cục Tần số vô tuyến điện

   

   

  000.00.26.G14

   

  26.1

   

  Trung tâm Kỹ thuật

   

  000.01.26.G14

   

  26.2

   

  Trung tâm tần số

  KV1

   

  000.02.26.G14

   

  26.3

   

  Trung tâm tần số

  KV2

   

  000.03.26.G14

   

  26.4

   

  Trung tâm tần số

  KV3

   

  000.04.26.G14

   

  26.5

   

  Trung tâm tần số

  KV4

   

  000.05.26.G14

   

  26.6

   

  Trung tâm tần số KV5

   

  000.06.26.G14

   

  26.7

   

  Trung tâm tần số

  KV6

   

  000.07.26.G14

   

  26.8

   

  Trung tâm tần số

  KV7

   

  000.08.26.G14

   

  26.9

   

  Trung tâm tần số

  KV8

   

  000.09.26.G14

   

  27

  Cục Tin học hóa

   

   

  000.00.27.G14

   

  27.1

   

  Trung tâm Chính phủ điện tử

   

  000.01.27.G14

   

  27.2

   

  Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT

   

  000.02.27.G14

   

  27.3

   

  Ban Quản lý kết quả

  Đề án 112

   

  000.03.27.G14

   

  28

  Cục An toàn thông tin

   

   

  000.00.28.G14

   

  28.1

   

  Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

   

  000.01.28.G14

  Thay đổi tên từ “Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ An toàn thông tin”

  28.2

   

  Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin

   

  000.02.28.G14

  Đóng mã định danh

  28.3

   

  Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam

   

  000.03.28.G14

  Thêm mới

  29

  Cục Bưu điện

  Trung ương

   

   

  000.00.29.G14

   

  29.1

   

  Bưu điện CP16-Hà

  Nội

   

  000.01.29.G14

   

  29.2

   

  Bưu điện T78 -

  Miền Nam

   

  000.02.29.G14

   

  29.3

   

  Bưu điện T26 - Miền Trung - Tây Nguyên

   

  000.03.29.G14

   

  KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

   

  40

  Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

   

   

  000.00.40.G14

   

  40.1

   

  Trung tâm tư vấn Thông tin và Truyền thông

   

  000.01.40.G14

   

  40.2

   

  Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông

   

  000.02.40.G14

   

  40.3

   

  Trung tâm chuyển giao công nghệ Thông tin và Truyền thông

   

  000.03.40.G14

   

  41

  Trung tâm

  Thông tin

   

   

  000.00.41.G14

   

  42

  Báo Bưu điện

  Việt Nam

   

   

  000.00.42.G14

  Đóng mã định danh

  42.1

   

  Văn phòng đại diện tại TP HCM

   

  000.01.42.G14

  Đóng mã định danh

  42.2

   

  Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng

   

  000.02.42.G14

  Đóng mã định danh

  43

  Báo

  VietNamNet

   

   

  000.00.43.G14

  Thay đổi tên từ “Báo điện tử VietNamNet”

  43.1

   

  Văn phòng đại diện tại TP HCM

   

  000.01.43.G14

   

  44

  Tạp chí Thông tin và Truyền thông

   

   

  000.00.44.G14

   

  45

  Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông

   

   

  000.00.45.G14

   

  45.1

   

  Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

   

  000.01.45.G14

   

  45.1.1

   

   

  Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

  001.01.45.G14

   

  45.1.2

   

   

  Trung tâm Thí nghiệm thực hành

  002.01.45.G14

   

  45.2

   

  Cơ sở đào tạo tại TP

  Hồ Chí Minh

   

  000.02.45.G14

   

  45.2.1

   

   

  Trung tâm Cơ sở vật chất và dịch vụ

  001.02.45.G14

   

  45.2.2

   

   

  Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

  002.02.45.G14

   

  45.3

   

  Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

   

  000.03.45.G14

   

  45.3.1

   

   

  Trung tâm Nghiên cứu

  Tích hợp hệ thống và Phát triển sản phẩm

  001.03.45.G14

   

  45.3.2

   

   

  Trung tâm tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ

  002.03.45.G14

   

  45.3.3

   

   

  Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật thông tin vô tuyến

  003.03.45.G14

   

  45.3.4

   

   

  Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ

  004.03.45.G14

   

  45.3.5

   

   

  Cơ sở 2 TP.HCM

  005.03.45.G14

   

  45.4

   

  Viện kinh tế bưu điện

   

  000.04.45.G14

   

  45.5

   

  Viện công nghệ thông tin và truyền thông (CDIT)

   

  000.05.45.G14

   

  45.6

   

  Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 1

   

  000.06.45.G14

   

  45.7

   

  Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 2

   

  000.07.45.G14

   

  45.8

   

  Trung tâm đào tạo quốc tế

   

  000.08.45.G14

   

  46

  Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

   

   

  000.00.46.G14

   

  46.1

   

  Trung tâm Đào tạo, tư vấn dịch vụ

   

  000.01.46.G14

   

  47

  Trung tâm Internet Việt

  Nam (VNNIC)

   

   

  000.00.47.G14

   

  47.1

   

  Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

   

  000.01.47.G14

   

  47.2

   

  Chi nhánh tại TP Đà Nẵng

   

  000.02.47.G14

   

  48

  Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

   

   

  000.00.48.G14

   

  48.1

   

  Trung tâm khảo sát nghiên cứu thị trường (MIDC)

   

  000.01.48.G14

   

  48.2

   

  Tạp chí phần mềm và nội dung số (JSDC)

   

  000.02.48.G14

   

  49

  Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

   

   

  000.00.49.G14

   

  49.1

   

  Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

   

  000.01.49.G14

   

  49.2

   

  Chi nhánh tại TP Đà Nẵng

   

  000.02.49.G14

   

  49.3

   

  Chi nhánh Tây Nguyên

   

  000.03.49.G14

   

  50

  Quỹ dịch vụ

  Viễn thông công ích Việt Nam

   

   

  000.00.50.G14

   

  51

  Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

   

   

  000.00.51.G14

  Đóng mã định danh

  51.1

   

  Chi nhánh Đà Nẵng

   

  000.01.51.G14

  Đóng mã định danh

  51.2

   

  Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

   

  000.02.51.G14

  Đóng mã định danh

  52

  Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt- Hàn

   

   

  000.00.52.G14

   

  52.1

   

  Trung tâm Thông tin tư liệu

   

  000.01.52.G14

   

  52.2

   

  Trung tâm đào tạo quốc tế

   

  000.02.52.G14

   

  52.3

   

  Trung tâm Tư vấn việc làm và quan hệ doanh nghiệp

   

  000.03.52.G14

   

  52.4

   

  Trung tâm khảo thí kiểm định chất lượng

   

  000.04.52.G14

   

  52.5

   

  Trung tâm CNTT

   

  000.05.52.G14

   

  53

  Trường Cao đẳng Công nghiệp In

   

   

  000.00.53.G14

   

  53.1

   

  Trung tâm tư vấn tuyển sinh

   

  000.01.53.G14

   

  54

  Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

   

   

  000.00.54.G14

   

  55

  Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

   

   

  000.00.55.G14

   

  KHỐI DOANH NGHIỆP

   

  80

  Tổng công ty

  Bưu điện Việt

  Nam

   

   

  000.00.80.G14

   

  80.1

   

  Ban quản lý dự án các công trình Bưu điện

   

  000.01.80.G14

   

  80.2

   

  Công ty Phát hành Báo chí Trung ương

   

  000.02.80.G14

   

  80.3

   

  Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện

   

  000.03.80.G14

   

  80.4

   

  Công ty DataPost

   

  000.04.80.G14

   

  80.5

   

  Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Bưu điện

   

  000.05.80.G14

   

  80.6

   

  Công ty TNHH MTV Tem Bưu chính

   

  000.06.80.G14

   

  80.7

   

  Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện

   

  000.07.80.G14

   

  80.8

   

  Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

   

  000.08.80.G14

   

  80.9

   

  Tổng công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện

   

  000.09.80.G14

   

  80.10

   

  Công ty cổ phần Du lịch Bưu điện

   

  000.10.80.G14

   

  80.11

   

  Công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Bưu chính

   

  000.11.80.G14

   

  80.12

   

  Bưu điện TP. Hà Nội

   

  000.12.80.G14

  Thêm mới

  80.13

   

  Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

   

  000.13.80.G14

  Thêm mới

  80.14

   

  Bưu điện TP. Hải Phòng

   

  000.14.80.G14

  Thêm mới

  80.15

   

  Bưu điện TP. Đà Nẵng

   

  000.15.80.G14

  Thêm mới

  80.16

   

  Bưu điện TP. Cần Thơ

   

  000.16.80.G14

  Thêm mới

  80.17

   

  Bưu điện tỉnh An Giang

   

  000.17.80.G14

  Thêm mới

  80.18

   

  Bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

   

  000.18.80.G14

  Thêm mới

  80.19

   

  Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

   

  000.19.80.G14

  Thêm mới

  80.20

   

  Bưu điện tỉnh Bắc Giang

   

  000.20.80.G14

  Thêm mới

  80.21

   

  Bưu điện tỉnh Bạc Liêu

   

  000.21.80.G14

  Thêm mới

  80.22

   

  Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

   

  000.22.80.G14

  Thêm mới

  80.23

   

  Bưu điện tỉnh Bến Tre

   

  000.23.80.G14

  Thêm mới

  80.24

   

  Bưu điện tỉnh Bình Định

   

  000.24.80.G14

  Thêm mới

  80.25

   

  Bưu điện tỉnh Bình Dương

   

  000.25.80.G14

  Thêm mới

  80.26

   

  Bưu điện tỉnh Bình Phước

   

  000.26.80.G14

  Thêm mới

  80.27

   

  Bưu điện tỉnh Bình Thuận

   

  000.27.80.G14

  Thêm mới

  80.28

   

  Bưu điện tỉnh Cà Mau

   

  000.28.80.G14

  Thêm mới

  80.29

   

  Bưu điện tỉnh Cao Bằng

   

  000.29.80.G14

  Thêm mới

  80.30

   

  Bưu điện tỉnh Đắk Lắk

   

  000.30.80.G14

  Thêm mới

  80.31

   

  Bưu điện tỉnh Đắk Nông

   

  000.31.80.G14

  Thêm mới

  80.32

   

  Bưu điện tỉnh Điện Biên

   

  000.32.80.G14

  Thêm mới

  80.33

   

  Bưu điện tỉnh Đồng Nai

   

  000.33.80.G14

  Thêm mới

  80.34

   

  Bưu điện tỉnh Đồng

  Tháp

   

  000.34.80.G14

  Thêm mới

  80.35

   

  Bưu điện tỉnh Gia Lai

   

  000.35.80.G14

  Thêm mới

  80.36

   

  Bưu điện tỉnh Hà Giang

   

  000.36.80.G14

  Thêm mới

  80.37

   

  Bưu điện tỉnh Hà Nam

   

  000.37.80.G14

  Thêm mới

  80.38

   

  Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh

   

  000.38.80.G14

  Thêm mới

  80.39

   

  Bưu điện tỉnh Hải Dương

   

  000.39.80.G14

  Thêm mới

  80.40

   

  Bưu điện tỉnh Hậu Giang

   

  000.40.80.G14

  Thêm mới

  80.41

   

  Bưu điện tỉnh Hòa

  Bình

   

  000.41.80.G14

  Thêm mới

  80.42

   

  Bưu điện tỉnh Hưng

  Yên

   

  000.42.80.G14

  Thêm mới

  80.43

   

  Bưu điện tỉnh Khánh

  Hòa

   

  000.43.80.G14

  Thêm mới

  80.44

   

  Bưu điện tỉnh Kiên Giang

   

  000.44.80.G14

  Thêm mới

  80.45

   

  Bưu điện tỉnh Kon Tum

   

  000.45.80.G14

  Thêm mới

  80.46

   

  Bưu điện tỉnh Lai Châu

   

  000.46.80.G14

  Thêm mới

  80.47

   

  Bưu điện tỉnh Lâm

  Đồng

   

  000.47.80.G14

  Thêm mới

  80.48

   

  Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

   

  000.48.80.G14

  Thêm mới

  80.49

   

  Bưu điện tỉnh Lào Cai

   

  000.49.80.G14

  Thêm mới

  80.50

   

  Bưu điện tỉnh Long

  An

   

  000.50.80.G14

  Thêm mới

  80.51

   

  Bưu điện tỉnh Nam

  Định

   

  000.51.80.G14

  Thêm mới

  80.52

   

  Bưu điện tỉnh Nghệ

  An

   

  000.52.80.G14

  Thêm mới

  80.53

   

  Bưu điện tỉnh Ninh Bình

   

  000.53.80.G14

  Thêm mới

  80.54

   

  Bưu điện tỉnh Ninh Thuận

   

  000.54.80.G14

  Thêm mới

  80.55

   

  Bưu điện tỉnh Phú Thọ

   

  000.55.80.G14

  Thêm mới

  80.56

   

  Bưu điện tỉnh Phú Yên

   

  000.56.80.G14

  Thêm mới

  80.57

   

  Bưu điện tỉnh Quảng Bình

   

  000.57.80.G14

  Thêm mới

  80.58

   

  Bưu điện tỉnh Quảng Nam

   

  000.58.80.G14

  Thêm mới

  80.59

   

  Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi

   

  000.59.80.G14

  Thêm mới

  80.60

   

  Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

   

  000.60.80.G14

  Thêm mới

  80.61

   

  Bưu điện tỉnh Quảng Trị

   

  000.61.80.G14

  Thêm mới

  80.62

   

  Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

   

  000.62.80.G14

  Thêm mới

  80.63

   

  Bưu điện tỉnh Sơn La

   

  000.63.80.G14

  Thêm mới

  80.64

   

  Bưu điện tỉnh Tây Ninh

   

  000.64.80.G14

  Thêm mới

  80.65

   

  Bưu điện tỉnh Thái Bình

   

  000.65.80.G14

  Thêm mới

  80.66

   

  Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

   

  000.66.80.G14

  Thêm mới

  80.67

   

  Bưu điện tỉnh Thanh Hóa

   

  000.67.80.G14

  Thêm mới

  80.68

   

  Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế

   

  000.68.80.G14

  Thêm mới

  80.69

   

  Bưu điện tỉnh Tiền Giang

   

  000.69.80.G14

  Thêm mới

  80.70

   

  Bưu điện tỉnh Trà Vinh

   

  000.70.80.G14

  Thêm mới

  80.71

   

  Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

   

  000.71.80.G14

  Thêm mới

  80.72

   

  Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

   

  000.72.80.G14

  Thêm mới

  80.73

   

  Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

   

  000.73.80.G14

  Thêm mới

  80.74

   

  Bưu điện tỉnh Yên Bái

   

  000.74.80.G14

  Thêm mới

  81

  Tổng công ty Viễn thông MobiFone

   

   

  000.00.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.1

   

  Ban Quản lý dự án kiến trúc 1

   

  000.01.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.2

   

  Ban Quản lý dự án kiến trúc 2

   

  000.02.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.3

   

  Ban Quản lý dự án hạ tầng 1

   

  000.03.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.4

   

  Ban Quản lý dự án hạ tầng 2

   

  000.04.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.5

   

  Ban Quản lý dự án hạ tầng 3

   

  000.05.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.6

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV1

   

  000.06.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.7

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV2

   

  000.07.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.8

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV3

   

  000.08.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.9

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV4

   

  000.09.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.10

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV5

   

  000.10.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.11

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV6

   

  000.11.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.12

   

  Công ty dịch vụ Mobifone KV7

   

  000.12.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.13

   

  Công ty dịch vụ Mobifone KV8

   

  000.13.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.14

   

  Công ty dịch vụ

  Mobifone KV9

   

  000.14.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.15

   

  Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc

   

  000.15.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.16

   

  Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung

   

  000.16.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.17

   

  Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam

   

  000.17.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.18

   

  Trung tâm quản lý, điều hành mạng

   

  000.18.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.19

   

  Trung tâm CNTT

  Mobifone

   

  000.19.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.20

   

  Trung tâm tính cước và thanh toán Mobifone

   

  000.20.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.21

   

  Trung tâm viễn thông quốc tế Mobifone

   

  000.21.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.22

   

  Trung tâm nghiên cứu và phát triển

  Mobifone

   

  000.22.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.23

   

  Trung tâm tư vấn thiết kế Mobifone

   

  000.23.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.24

   

  Trung tâm dịch vụ đa phương tiện và GTGT Mobifone

   

  000.24.81.G14

  Đóng mã định danh

  81.25

   

  Trung tâm đo kiểm và sửa chữa TBVT Mobifone

   

  000.25.81.G14

  Đóng mã định danh

  82

  Tổng công ty

  Truyền thông đa phương tiện - VTC

   

   

  000.00.82.G14

   

  82.1

   

  Trung tâm Truyền thông

   

  000.01.82.G14

   

  82.2

   

  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ

   

  000.02.82.G14

   

  82.3

   

  Công ty VTC dịch vụ truyền thông số (VTC Digital)

   

  000.03.82.G14

   

  82.4

   

  Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC intecom)

   

  000.04.82.G14

   

  82.5

   

  Công ty TNHH MTV viễn thông số (VTC Digicom)

   

  000.05.82.G14

   

  82.6

   

  Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ truyền thông (VTC Comtech)

   

  000.06.82.G14

   

  82.7

   

  Công ty cổ phần VTC dịch vụ di động (VTC mobile)

   

  000.07.82.G14

   

  82.8

   

  Công ty cổ phần Netviet truyền thông đa phương tiện

   

  000.08.82.G14

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 29/06/2006 Hiệu lực: 01/01/2007 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Thông tư 10/2016/TT-BTTTT của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
  Ban hành: 01/04/2016 Hiệu lực: 01/04/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 2436/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước
  Ban hành: 12/07/2018 Hiệu lực: 06/09/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 2436/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
  Ban hành: 29/12/2017 Hiệu lực: 29/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 237/QĐ-BTTTT sửa đổi, bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu: 237/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 21/02/2020
  Hiệu lực: 21/02/2020
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới