logo

Quyết định 330/QĐ-QLD Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 330/QĐ-QLD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày ban hành: 22/05/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/05/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Y tế-Sức khỏe
 • BỘ Y TẾ
  CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  -------

  Số: 330/QĐ-QLD

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH “CHUẨN YÊU CẦU DỮ LIỆU ĐẦU RA PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI LIÊN THÔNG CƠ SỞ PHÂN PHỐI THUỐC” PHIÊN BẢN 1.0

  ---------

  CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

   

  Căn c Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Cnh phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 7868/2013/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của BY tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược,

  Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020;

  Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

  Căn cứ Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc Phiên bản 1.0 (Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Điều 3. Các Ông / Bà Chánh văn phòng, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Quản lý Dược và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Vụ KGVX-VPCP (để b/c PTT Vũ Đức Đam);
  - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
  - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
  - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
  - Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h thực hi
  ện và b/c UBND tỉnh, thành phố);
  - Trung tâm TT - Giáo dục sức khỏe TW;
  - Các cơ s
  cung cấp phần mềm;
  - C
  ơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn thuốc;
  - Cổng thông tin điện tử Cục QLD;
  - Lưu: VT, PCTTr (02).

  CỤC TRƯỞNG
  Vũ Tuấn Cường

   

  CHUẨN YÊU CẦU DỮ LIỆU ĐU RA PHN MM NG DNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KT NỐI LIÊN THÔNG SỞ PHÂN PHI THUỐC Phiên bản 1.0

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-QLD ngày 22 tháng 5 năm 2019)

   

  Bảng 1. Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm kết nối với Bộ Y tế và Sở Y tế

   

  STT

  Chỉ tiêu

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa

  Bắt buộc

  Diễn giải

  1

  ma_thuoc

  Chuỗi

  50

  x

  Mã thuốc theo số đăng ký và quy cách đóng gói nhỏ nhất theo thứ tự: số đăng ký thuốc được Cục Quản lý Dược cp- quy cách đóng gói nhỏ nhất.

  Ví dụ: VN-12345-18-lọ 200 viên (s mã hóa thành: VN1234518lo200vien)

  2

  ten_thuoc

  Chuỗi

  50

  x

  Ghi theo tên thuốc được Bộ Y tế cấp số đăng ký

  3

  so_dang_ky

  Chuỗi

  20

  x

  Số đăng ký thuốc, ví dụ: VD-12345-17

  4

  Ten_hoat_chat

  Chuỗi

  150

  x

  Tên hoạt chất ghi trong Dược đin Việt Nam hoặc các Dược điển tham chiếu (của các nước: Anh, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Quốc tế), ghi theo đúng dạng hoạt lực của thuốc. Chỉ ghi đối với thuốc có từ 03 dược chất trở xuống

  5

  nong_do_ham_luong

  Chuỗi

  30

  x

  Nồng độ/Hàm lượng/Khối lượng ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược công bố

  6

  nha_san_xuat

  Chuỗi

  100

  x

  Tên nhà sản xuất thuốc

  7

  nuoc_san_xuat

  Chuỗi

  20

  x

  Nước sản xuất thuốc: sử dụng tên viết tắt theo ISO 3166

  8

  nha_nhap_khau

  Chuỗi

  100

  x

  Tên công ty nhập khẩu

  9

  quy_cach_dong_goi

  Chuỗi

  20

  x

  Quy cách đóng với (hộp, viên, lọ, chai...)

  10

  dang_bao_che

  Chuỗi

  20

  x

  Ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký

  11

  don_vi_dong_goi_nn

  Chuỗi

  20

  x

  Quy định tại Khoản 4, Điều 136, Nghị định 54/2017/NĐ-CP  ngày 08/5/2017 (chú ý: đối vi các đơn vị đóng gói quy định tại các điểm b, c, d, đ, g cần ghi rõ nồng độ/hàm lượng theo đơn vị đóng i nhỏ nhất)

  12

  gia_ke_khai

  Số

  10

  x

  Giá kê khai theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  13

  gia_ke_khai_lai

  Số

  10

  x

  Giá kê khai lại theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  14

  gia_ban_buon

  Số

  10

  x

  Giá bán buôn của cơ sở bán buôn theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  15

  so_lo

  Chuỗi

  20

  x

  Số lô của nhà sản xuất

  16

  han_dung

  Số

  8

  x

  Hạn sử dụng định dạng nămthángngày.

  Ví dụ: 15/12/2018 định dạng là 20181215

  17

  so_luong_nhap

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc nhập theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  18

  so_luong_ban

  S

   

  x

  Số lượng thuốc bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  19

  so_luong_hang_tra_ve

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc trả về theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  20

  tong_so_luong_ton

  Số

   

  x

  Tổng số lượng thuốc tồn theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  21

  so_luong_ton_cho_huy

  S

   

  x

  Số lượng thuốc tồn chờ hủy theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  22

  don_vi_bthuoc_cho_csbb

  Chuỗi

  100

  x

  n đơn vị bán thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc

  23

  don_vi_mthuoc

  Chuỗi

  100

  x

  Tên đơn vị mua thuốc

  24

  so_hoa_don_mthuoc

  Chuỗi

  20

  x

  Số hóa đơn giá trị gia tăng mua thuốc

  25

  ngay_nhap

  Số

  12

  x

  Ngày nhập thuốc theo định dạng:

  nămthángngàygiờphút Ví dụ: 10:30 ngày 08/08/2018 định dạng là 201808081030

  26

  ngay_ban

  Số

  12

  x

  Ngày bán thuốc theo định dạng:

  nămthángngàygiờphút Ví dụ: 10:30 ngày 08/08/2018 là 201808081030

  27

  Ma_co_so_ban_le

  Chuỗi

  12

  x

  Do Cục Quản lý Dược cấp

  28

  Ma_co_so_ban_buon

  Chuỗi

  12

  x

  Do Cục Quản lý Dược cấp

  Bảng 2. Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm tổng hợp các thông tin chung trên địa bàn tỉnh, thành phố

  STT

  Chỉ tiêu

  Kiểu dữ liệu

  Kích thước tối đa

  Bắt buộc

  Diễn giải

  1

  ma_thuoc

  Chuỗi

  50

  x

  Mã thuốc theo số đăng ký và quy cách đóng gói nhỏ nhất theo thứ tự: số đăng ký thuốc được Cục Quản lý Dược cấp-quy cách đóng gói nhỏ nhất. Ví dụ: VN-12345-18-lọ

  200 viên (sẽ mã hóa thành: VN1234518lo200vien)

  2

  ten_thuoc

  Chuỗi

  50

  x

  Ghi theo tên thuốc được Bộ Y tế cấp số đăng ký

  3

  so_dang_ky

  Chuỗi

  20

  x

  Số đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược cấp Ví dụ. VD-12345-17

  4

  ten_hoat_chat

  Chuỗi

  150

  x

  Tên hoạt chất ghi trong Dược điển Việt Nam hoặc các ợc đin tham chiếu (của các nước: Anh, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Quốc tế), ghi theo đúng dạng hoạt lực của thuốc. Chỉ ghi đối với thuốc có từ 03 dược chất trxuống

  5

  nong_do_ham_luong

  Chuỗi

  30

  x

  Nồng độ/Hàm lượng/Khối lượng ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược công bố

  6

  nha_san_xuat

  Chuỗi

  100

  x

  Tên nhà sản xuất thuốc

  7

  nuoc_san_xuat

  Chuỗi

  20

  x

  Nước sản xuất thuốc: sử dụng tên viết tt theo ISO 3166

  8

  nha_nhap_khau

  Chuỗi

  100

  x

  Tên nhà nhập khẩu thuốc

  9

  quy_cach_dong_goi

  Chuỗi

  20

  x

  Quy cách đóng gói (hộp, viên, chai, lọ...)

  10

  dang_bao_che

  Chuỗi

  20

  x

  Ghi theo danh mục thuốc được cấp số đăng ký

  11

  don_vi_dong_goi_nn

  Chuỗi

  20

  x

  Quy định tại Khoản 4, Điều 136, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 (chú ý: đối với các đơn vị đóng gói quy định tại các điểm b, c, d, đ, g cần ghi rõ nồng độ/hàm lượng theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất)

  12

  gia_ban_buon

  Số

  10

  x

  Giá bán buôn của cơ sở bán buôn theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  13

  so_lo

  Chuỗi

  20

  x

  Số lô của nhà sản xuất

  14

  han_dung

  S

  8

  x

  Hạn sử dụng định dạng nămthángngày

  Ví dụ: 15/12/2018 định dạng là 20181215

  15

  so_luong_nhap

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc nhập theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  16

  so_luong_ban

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc bán theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  17

  so_luong_ton

  Số

   

  x

  Số lượng thuốc tồn theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất

  18

  ngay_tong_hop

  Số

   

  x

  Ngày tổng hợp định dạng nămthángngày.

  Ví dụ: 15/12/2018 định dạng là 20181215

  Bảng 3. Yêu cu chức năng thng kê

  TT

  Yêu cầu

  Mô tả yêu cầu

  Định dạng

  1

  Số lượng các cơ sở nhập số liệu mua/bán tại trên địa bàn tỉnh/thành phố/toàn quốc

  Thực hiện thống kê các cơ sở bán thuốc đã nhập lên hệ thống, theo yêu cầu:

  Thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm

  Tổng hợp theo tỉnh/thành phố/toàn quốc

  Tổng hợp theo cơ sở trong địa bàn tỉnh/thành phố/toàn quốc

  Kết xuất file pdf, excel

  2

  Danh mục thuốc của cơ sở kinh doanh thuốc

  Thực hiện thống kê danh mục các thuốc do từng cơ sở bán buôn thuốc và toàn bộ các cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn tỉnh/thành phố kinh doanh theo yêu cầu:

  Tên thuốc, tên hoạt chất, số đăng ký, số lô, hạn dùng, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, số lượng mua, số lượng bán, số lượng tồn, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu. Thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm.

  Kết xuất file pdf, excel

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 330/QĐ-QLD Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở phân phối thuốc

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Quản lý Dược
  Số hiệu: 330/QĐ-QLD
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 22/05/2019
  Hiệu lực: 22/05/2019
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Y tế-Sức khỏe
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Tuấn Cường
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới