logo

Quyết định 4886/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4886/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Thuấn
  Ngày ban hành: 23/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Khoa học-Công nghệ
 • BỘ Y TẾ
  ______

  Số: 4886/QĐ-BYT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

   

  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

  Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

  Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

  - Lưu: VT, CNTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Trần Văn Thuấn

   

   

   

   

   

  BỘ Y TẾ
  ______

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  Triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 4886/QĐ-BYT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

  ______________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa y tế thông qua việc biên soạn, tổng hợp, hệ thống hóa, số hóa, lưu trữ các tài liệu, dữ liệu nhằm cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về y tế, dân số và phát triển một cách chính thống, tin cậy, trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi, miễn phí cho cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

  2. Yêu cầu

  a) Huy động các chuyên gia đầu ngành các chuyên ngành, chuyên khoa để biên soạn, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, dữ liệu nhằm xây dựng kho tri thức Việt y tế.

  b) Sử dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (bigdata)...trong việc xây dựng các công cụ quản lý, lưu trữ, khai thác, tìm kiếm thông tin.

  c) Huy động, vận động, tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành tham gia thiết lập hạ tầng để lưu trữ, chia sẻ tri thức, phát triển các ứng dụng, đồng thời vừa khai thác, vừa đóng góp để làm giàu kho tri thức Việt số hoá y tế.

  d) Đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ tri thức Việt số hóa.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  1. Tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, dữ liệu về y tế, dân số và phát triển

  Tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, dữ liệu về y tế, dân số và phát triển đã được Bộ Y tế ban hành; danh mục cơ sở y tế trên toàn quốc.

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

  Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2021.

  2. Xây dựng các tài liệu, bài viết phổ biến tri thức y tế để làm giàu thông tin

  Huy động các chuyên gia giỏi các chuyên ngành, chuyên khoa để biên soạn, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu, dữ liệu nhằm xây dựng kho tri thức y tế Việt (không bao gồm các tài liệu, dữ liệu đã được tổng hợp ở mục 1).

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

  Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng hội y học Việt Nam.

  Thời gian thực hiện: Năm 2020 và cập nhật hàng năm.

  3. Xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa y tế

  a) Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu từ các nguồn dữ liệu đã được tổng hợp, hệ thống hóa.

  Số hóa các tài liệu về y tế đã được Bộ Y tế ban hành để xây dựng kho tri thức Việt số hoá y tế.

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

  Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2021.

  b) Xây dựng Hệ thống thông tin Sức khỏe Việt

  Xây dựng các phần mềm ứng dụng, công cụ tra cứu, tìm kiếm, hệ thống hỏi đáp chuyên gia trên môi trường Web và môi trường di động.

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

  Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2021.

  c) Xây dựng hệ thống hỏi đáp, hệ chuyên gia

  Trên cơ sở dữ liệu đã được tổng hợp, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để trả lời tự động các nhu cầu của người dân về tư vấn sức khỏe.

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

  Thời gian thực hiện: Năm 2021.

  d) Tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup) được chủ động sử dụng các dữ liệu và công cụ của Hệ tri thức Việt số hóa y tế để phát triển các ứng dụng đa dạng và tổ chức các ứng dụng một cách khoa học, dễ khai thác, dễ sử dụng.

  4. Quản lý, vận hành, khai thác Hệ tri thức Việt số hóa y tế

  Quản lý, vận hành, khai thác Hệ tri thức Việt số hóa y tế; tổ chức kết nối, tích hợp, trao đổi dữ liệu với Hệ tri thức Việt số hóa

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

  Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ Y tế, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế.

  Thời gian thực hiện: Năm 2021 và duy trì các năm tiếp theo.

  5. Xây dựng các văn bản, chính sách về phổ biến tri thức y tế trên môi trường mạng

  Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin và Vụ Pháp chế.

  Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thời gian thực hiện: Năm 2020, 2021.

  6. Tuyên truyền phổ biến về Hệ tri thức Việt số hóa y tế đến các cơ sở y tế và người dân.

  Đơn vị chủ trì: Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

  Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

  Thời gian thực hiện: hàng năm.

  III. KINH PHÍ

  1. Nguồn kinh phí xã hội hóa.

  2. Ngân sách nhà nước được bố trí cho các đơn vị và địa phương theo Kế hoạch hàng năm.

  3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

  - Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện những nội dung công việc của các đơn vị.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

  2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

  - Chủ động nguồn lực và tổ chức thực hiện các nội dung công việc được phân công theo quy định.

  - Chủ động đề xuất và xây dựng các nội dung công việc thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

  - Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế trong việc triển khai các nội dung công việc theo Kế hoạch này.

  3. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  - Cung cấp các nguồn tri thức số về y tế hiện có để xây dựng kho dữ liệu tri thức số về y tế.

  - Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tuyên truyền phổ biến về Hệ tri thức Việt số hóa y tế đến các cơ sở y tế và người dân.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"
  Ban hành: 18/05/2017 Hiệu lực: 18/05/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 75/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 20/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4886/QĐ-BYT Kế hoạch thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  Số hiệu: 4886/QĐ-BYT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 23/11/2020
  Hiệu lực: 23/11/2020
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Khoa học-Công nghệ
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Văn Thuấn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới