logo

Quyết định 617/QĐ-UBDT thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 617/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Sơn Hải
  Ngày ban hành: 06/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • ỦY BAN DÂN TỘC

  ------------

  Số: 617/QĐ-UBDT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------------------------

  Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cưòng ứng dụng công nghệ
  thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

  ------------------------------
  B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

   

  Căn cứ Nghị định 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

  Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

  Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đ án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp lut giai đoạn 2019-2021”;

  Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

   

  QUYT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Thông tin và thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                               

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Tư pháp;

  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

  - Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

  - Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;

  - Các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT;

  - Cổng thông tin điện tử UBDT;

  - Lưu: VT, PC (03 bản).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

           

   

  Lê Sơn Hải

   

   

   

   

   

   

   

                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ỦY BAN DÂN TỘC

  ------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------------

   

   

   

  K HOẠCH

  Thực hiện Đ án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 9 năm 2019
  của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
  y ban Dân tộc)

  ----------------------------------

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

  1. Mục đích

  - Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, góp phn đạt được mục tiêu của Đ án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ;

  - Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân dân tộc thiểu số và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận li hệ thống thông tin pháp về lĩnh vực công tác dân tộc; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm;

  - Tăng cường nguồn lực để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ph biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiu số và miền núi.

  2. Yêu cầu

  - Bám sát nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ thực hiện.

  - Các hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có sự lồng ghép với các Chương trình, đề án có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền.

  • Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.

  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  1. Xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt, phổ biến nội dung Đ án

  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin

  - Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thi gian thực hiện: Năm 2019.

  - Kết quả sản phẩm: Ban hành kế hoạch; quán triệt, phổ biến nội dung Đề án trên cổng thông tin điện tử của y ban Dân tộc và hình thức khác phù hợp.

  2. Phối hp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật vi Bộ Tư pháp để xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước

  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ Chính sách Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  - Kết quả sản phẩm: Báo cáo.

  3. Xây dựng, hoàn chỉnh, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Uy ban Dân tộc

  - Đơn vị chủ trì:

  + Trung tâm Thông tin chủ trì thiết kế, xây dựng, hoàn chỉnh giao diện, quản lý, vận hành Trang thông tin theo yêu cầu hoặc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật đảm bảo hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phố biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng;

  + Vụ Pháp chế chủ trì biên soạn tài liệu, xây dựng các nội dung thông tin thành phần tại tiểu mục 2 của mục III Quyết định số 471/QĐ-TTg.

  - Đơn vị phối hợp: Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ Chính sách Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Nâng cấp, vận hành, khai thác và sử dụng trong năm 2019; tiếp tục cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

  - Kết quả sản phẩm: Trang tin được nâng cấp đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật với cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

  4. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiu s, Vụ Chính sách Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  - Kết quả sản phẩm: Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật (gồm cả tiếng dân tộc thiểu số); Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, video, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác.

  5. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; quản lý tài khoản, dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phân quyền

  - Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ, đơn vị khác được phân công.

  - Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ Chính sách Dân tộc và các cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  - Kết quả sản phẩm: Các dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật được cập nhật, quản lý trên cơ sở tài khoản và phân quyền quản lý được giao.

  6. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác như diễn đàn trực tuyến, mạng lưới thông tin cơ sở

  - Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế.

  - Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  - Kết quả sản phẩm: Các diễn đàn trực tuyến, mạng lưới thông tin cơ sở được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

  7. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  - Đơn vị ch trì: Vụ Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Thông tin.

  - Đơn vị phối hp: Vụ Pháp chế, cơ quan, đơn vị liên quan.

  - Thời gian thực hiện: Hằng năm.

  - Kết quả sản phẩm: Các chương trình, tài liệu được xây dựng, sử dụng, các khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức.

  III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

  Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán kinh phí hoạt động hằng năm của y ban Dân tộc, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, đề án, dự án có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  IV. T CHỨC THỰC HIỆN

  1. Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đ án; chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động được phân công.

  2. Trung tâm Thông tin ch trì tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ thiết kế, xây dựng, hoàn chỉnh giao diện, quản lý, vận hành Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu hoặc nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin kỹ thuật đảm bảo hoạt động liên tục, cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng; chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động được phân công, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Pháp chế để tổng hợp.

  3. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị của y ban Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này; lồng ghép các hoạt động của Đ án với các chương trình, đề án được giao chủ trì tham mưu thực hiện có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin; hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo y ban Dân tộc./.

   

                                                                                                      ỦY BAN DÂN TỘC

                     

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 617/QĐ-UBDT thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  Số hiệu: 617/QĐ-UBDT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 06/09/2019
  Hiệu lực: 06/09/2019
  Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Sơn Hải
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới